dilluns, 5 d’agost de 2019

UOB celebra que la Conselleria comenci a rectificar el cessament d'interins


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, celebra que la Conselleria d'Educació hagi començat a rectificar la decisió de cessar tots els interins substituts a 30 de juny. Segons hem pogut saber, hi ha casos de substitucions de tot el curs escolar que a dia d'avui no han estat cessats i han cobrat i cotitzat el mes de juliol. Estam pendents de conèixer si l'agost rebran el mateix tractament.

Reclamam a la Conselleria que exposi públicament quina és la seva línia d'actuació per evitar discriminacions i confusions, atès que no aplica la mesura a totes les substitucions encara que hagin fet més de 5'5 mesos de feina, a diferència d'abans de les retallades.

Des del mes de gener UOB Ensenyament ha facilitat més d'un centenar de models de reclamació als interins afectats, i a finals de juny vam registrar escrits a Educació en nom del sindicat contra aquests cessaments improcedents.

Recordam també que UOB Ensenyament votà en contra del fals cobrament de l'estiu en forma de la indemnització actual a la Mesa Sectorial d'Ensenyament de 10 de juliol de 2018. Si aleshores el sindicat que ara fa públic que "tramita recursos" ens hagués fet costat, la Conselleria s'hauria trobat amb l'oposició de més de la meitat del vot ponderat de la part social.

La reclamació que vam presentar a la Conselleria d'Educació exigeix que cessi a 31 d'agost els interins que fan substitucions de tot el curs. El cessament a 30 de juny repercuteix al salari, cotització i mèrits per experiència laboral, vulnera el principi d'igual feina, igual remuneració, establert a la Directiva 1999/10/CE de la Unió Europea, suposa una reculada dels drets laborals i ens retorna a les retallades de 2012.

Cal recordar que la contractació dels interins els mesos de juliol i agost era una de les reivindicacions de la vaga indefinida de l'Assemblea de Docents, que va contribuir a la derrota del PP de José Ramón Bauzá i el canvi de Govern.

UOB també reclama que es modifiqui la llei 6/2018 de forma que si el titular de la plaça es reincorpora passat el 30 de juny, se cessi el substitut a la data de la reincorporació i no abans. Ens reservam el dret a recórrer als tribunals si les nostres reclamacions no són ateses.

dimecres, 31 de juliol de 2019

UOB condemna l'atac ultraespanyolista a l'escola de Lloseta

 

COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament condemna l'atac ultraespanyolista, nazi i feixista que ha tengut lloc al Col·legi Es Puig de Lloseta, una conseqüència més de l'odi contra la llengua catalana que han sembrat el rei d'Espanya i els partits del trifatxito', PP, Ciudadanos i Vox, amb el discurs del 'a por ellos' .

Exigim que les forces de seguretat investiguin els fets i que els culpables de les destrosses no quedin impunes, com estam cansats de veure en els casos d'agressions i vandalisme perpetrats per l'ultraespanyolisme, que sempre ha tingut en el punt de mira els mestres i la comunitat educativa.

Palma, 31 de juliol de 2019
divendres, 26 de juliol de 2019

NOVETATS EN ELS TRÀMITS DE SELECCIÓ DE PLACES DELS OPOSITORS I INTERINS

La Conselleria no claudica en l’obligatorietat d’haver de marcar totes les places!


Enguany hi ha novetats importants a tenir en compte:

1. L’accés de manera anònima es farà mitjançant codi que s’enviarà al correu electrònic personal i que caducarà a les 23:59h del mateix dia en que s’hagi sol·licitat. És molt important, sobretot pels opositors amb plaça, que si heu canviat de correu electrònic informeu el més aviat possible a la Direcció general de personal docent (basta enviar un e-mail a Secundària o Primària) adjuntant la nova adreça electrònica i fotòcopia del vostre DNI personal.
2. Els interins tendreu l’opció d’introduir o llevar perfils significatius abans de començar a ordenar les places. Si marcau un perfil significatiu aleshores estau obligats a seleccionar totes les places disponibles amb aquell perfil. Si no ho feis se us marcaran d’ofici.
3. Per als interins hi ha dos aspectes a tenir en compte quant a perfils significatius:
-Perfils que teniu per títol: sempre els veureu (tant si teniu places disponibles o no amb aquest perfil).
-Perfils no associats a títol: només els veureu si teniu places disponibles per poder marcar.
4. Quan ordeneu les places, les que surtin de color negre no les podreu seleccionar. Es deu a que prèviament no heu marcat el seu perfil significatiu.
5. Clicant sobre el nom de cada centre podreu veure la seva fitxa on hi apareixen els perfils no significatius. Recordau que les places amb única i exclusivament perfils no significatius s’han de seleccionar.
6. Tant els opositors com els interins que deixeu places sense marcar, aquestes se us afegiran d’ofici seguint el següent criteri: s’ordenaran de menor a major numeració del codi que tenguin assignat.
7. Hi haurà la possibilitat de recuperar el tràmit si no el finalitzau al moment.
8. El resultat de les adjudicacions enguany no es penjarà en pdf, hi haurà una sèrie de filtres disponibles en línia per a poder fer les pertinents consultes (nom de la persona, nom del centre...).

Per acabar volem insistir que des d’UOB ens seguim oposant fermament a l’obligatorietat d’haver de seleccionar totes les places, un retrocés en drets del treballador que de cap manera consideram que estigui justificat i que ben segur perjudicarà a més d’un!

dijous, 25 de juliol de 2019

A la fi es penjaran les actes de les meses sectorials


Aquest dijous, 25 de juliol s'ha duit a terme la Mesa Sectorial extraordinària amb dos punts a l'ordre del dia.

Publicació de les actes de la Mesa Sectorial
- A la fi s'acorda la publicació de les actes de les meses sectorials un cop aprovades, fruit de la llarga i persistent reivindicació d'UOB. És previst que estiguin a disposició pública a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

- Aquesta mesura de transparència ha estat promoguda per UOB Ensenyament en considerar que tot tipus d'informació, posicionament o acord  manifestat en una reunió de la MSE ha de poder arribar de forma oficial i sense filtre a tots els docents que s'hi veuen representats.

 

Pròrroga de la resolució de tutorització per al curs 2019-20

- Es prorroga la resolució de tutorització d'interins per al curs 2019-20 per als qui han fet feina 30 dies seguits en un mateix centre públic de les illes Balears. Per al curs 20-21 s'ha de redactar una resolució  tenint el compte la tasca que faci el grup de treball i passant després per Mesa Tècnica i Mesa Sectorial.

- UOB Ensenyament ha defensat:
 • La declaració d'aptes en el procés de tutorització per a aquells que hagin complert fins al darrer dia lectiu del curs escolar almenys trenta dies, consecutius o no, de treball efectiu en un o diferents centres públics, seguint l'acord d'assemblea de març de 2019.
 • Donar prioritat a aquelles activitats d'inserció que representin un vertader pla d'acollida i un acompanyament al docent novell.

- També hem recordat la demanda a la DG de Personal Docent (Reunió del Grup de Treball de Tutorització de 15/4/19) de realitzar un estudi comparatiu entre els diferents sistemes de tutorització d'arreu de l'estat espanyol per tal de poder-lo analitzar i debatre. Es preveu que la propera reunió del grup es faci a finals de setembre o principis d'octubre.

Podeu consultar AQUÍ l'esborrany de la resolució.

dijous, 18 de juliol de 2019

UOB reclama que la quota docent s'adjudiqui per grups d'alumnes també a FP


Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ha reclamat a Educació que computi els estudis de formació professional per unitats/grups a l'hora d'adjudicar la quota docent, tal com a la resta d’ensenyaments, i que es revisi tota la normativa vigent en aquest sentit.

En la normativa actual, en referència als estudis de formació professional, i, sobretot, pel que fa a adjudicació de quotes docents, no existeix un criteri uniforme a l’hora de computar el nombre de grups de cicles formatius, ja que sovint s’utilitza el nombre de famílies professionals existents en un determinat centre i, en d’altres, el nombre de cicles formatius.

Això produeix greuges comparatius a l’hora d’adjudicar recursos a determinats centres que, amb el mateix nombre d’unitats, hi tenen o no dret depenent de si aquestes unitats pertanyen a una o a més famílies professionals, o a un o més cicles formatius. Això es fa especialment palès en la normativa sobre tipologia de centres i en l’assignació de determinats càrrecs i coordinacions en els criteris d’assignació de quotes. En tota la resta d’ensenyaments (infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat) la base de tots els càlculs que utilitza aquesta Conselleria sempre és unitats/grups.

Hem traslladat la reclamació a les Direccions generals de Planificació i de Formació Professional.

dimarts, 16 de juliol de 2019

OPOSICIONS 2019 Aspirants seleccionats: preguntes freqüents


- Quan es trien les places?
 • Segons la convocatòria d'adjudicació de destinacions provisionals, per als funcionaris docents en pràctiques "el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 26 de juliol a les 12.00 hores fins al 29 de juliol a les 12.00 hores." 
 • El 2017 i 2018 es van triar dies abans de la publicació al BOIB de la llista d'aspirants seleccionats. L'any passat la llista va sortir al BOIB de 2 d'agost (Resolució de 27 de juliol) i les places s'havien de demanar del 27 al 30. El 2017 la llista va sortir el 29 de juliol i triaven places del dia 23 de juliol a les 00:00 fins al 24 de juliol a les 12:00.

- Com es fa per triar-les?

- Hi ha un model per a la instància amb la qual es presenta la documentació?
No, segons ens va informar Provisió educativa és un model d'instància estàndard on dius que presentes la documentació. Podeu descarregar AQUÍ un model d'instància per al procediment d'ingrés (torn lliure).
 • ATENCIÓ: Els aspirants que no han prestat serveis com a funcionari interí docent en les Illes Balears o bé aquells que vulguin modificar les dades que consten en la Direcció General de Personal Docent, han d’emplenar els annexos que corresponguin segons el cas (dades personals, dades bancàries i IRPF), que es publicaran a la pàgina de Personal Docent.

- On es demana el certificat mèdic i quina data ha de dur?
Es pot demanar a qualsevol centre mèdic on n'expedeixen, per exemple per al permís de conduir. El certificat ha de fer constar exactament els termes indicats a l'apartat 9.2.1.d:
 • "Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat." 
Segons ens va comunicar la Conselleria:
 • "Pot fer aquest certificat qualsevol metge sempre i quan consti el text que diu el Boib. La data ha de ser posterior o pròxima a la data del Boib".
El fet, emperò, és que hi ha metges de capçalera que es neguen a fer el certificat. Si ho voleu provar, els impresos de certificat es poden aconseguir als estancs i el col·legi de metges.

- Quan s'han de presentar els documents?
En un termini de 10 dies després de la publicació al BOIB de la resolució amb la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu:
 • Novena. Presentació de documents dels aspirants que han superat els processos selectius
 • 9.1. Termini
 • En el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB de la Resolució de la directora general de Personal Docent que aprova la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu a què fa referència la base 8.4.5 d’aquesta convocatòria, aquests hauran de presentar a la Direcció General de Personal Docent, o per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, els documents que determina la base següent. 

- Es poden presentar a una oficina de correus?
 


-La documentació la pot presentar qualsevol persona, per exemple un familiar?
 • Sí, segons ens va contestar l'any passat la Conselleria.

- S'ha de presentar algun document acreditatiu de l'exempció del títol de formació pedagògica i didàctica per al cos de mestres (apartat 9.2.1.c)?
 • Segons ens va respondre Provisió, per al cos de mestres no s'ha de presentar res per a aquest apartat.

- Com es presenta el certificat de delictes sexuals?
 • Si dins el procés d'autobarem no s'ha autoritzat la Conselleria a obtenir-lo s'ha de demanar als jutjats i presentar-lo.

- On es troba el PDF editable de l'annex 9 (declaració jurada de no haver estat separats del servei de l'administració pública)?

- Convocatòria oposicions (25 de febrer de 2019) AQUÍ.

ENS PODEU FER ARRIBAR ELS VOSTRES DUBTES A: ensenyament@uob.cat

o al telèfon 971 179552, de dilluns a divendres de 10 a 13 h (juliol).

dilluns, 15 de juliol de 2019

UOB demana a Planificació amb quina base legal se'ns fa fitxar


Unió Obrera Balear ha demanat formalment a la Direcció General de Planificació amb quina base legal se'ns fa fitxar als centres.

El «Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo», a l’article «10. Registro de jornada», modifica el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors afiegint-hi un nou apartat 9 on s’hi indica que «La empresa garantizará el registro diario de jornada (...)». Els treballadors funcionaris docents, emperò, no es regeixen per l'Estatut dels Treballadors sinó per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Per altra banda, la Resolució de 28 de desembre de 2012 de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques sobre jornada i horaris, que estableix que els treballadors públics han de registrar entrades i sortides, especifica a l'article 1.2 que les normes de la Resolució no s'aplicaran, entre altres, «al personal que preste servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia

A l'escrit hem recordat que els docents realitzam tasques fora del centre que superen de llarg les 7,5 hores setmanals que tenim assignades a aquest efecte, que no se’ns reconeixen ni remuneren ni quedaran registrades amb les noves instruccions, i hem tornat a reclamar que es rectifiquin les instruccions de forma que no se'ns obligui a fitxar a l’entrada i sortida del centre, atès que és una mesura injusta i innecessària.