Bústia Covid-19

dimarts, 13 d’abril de 2021

UOB trasllada la pressió per la vaccinació de tots els docents al Parlament

A instàncies d'UOB Ensenyament avui Més per Menorca i El Pi, en la seva intervenció parlamentària, han demanat la vaccinació de tots els docents.

Podeu veure-ho aquí:

Després de les reiterades peticions d'UOB Ensenyament a Educació i a Salut, ens informen que ahir, dilluns dia 12, la Conselleria d'Educació va passar el llistat de tots els docents que treballen als CEPA a Conselleria de Salut per tal de passar a ser vaccinats.

UOB Ensenyament seguirà demanant que els docents de les EOI i ensenyaments de règim especial també siguin vaccinats a fi de garantir les condicions de seguretat sanitaria per a totes les companyes i companys i assegurar unes mateixes condicions de treball i d'ensenyament per a tots els centres.


dilluns, 12 d’abril de 2021

Creació del CFIRDE-Ib, comissions de serveis per als Camps d'aprenentatge i Serveis educatius especialitzats


Avui, dilluns dia 12 d'abril, ha tingut lloc la Mesa Sectorial d'Educació extraordinària amb la directora general de Personal Docent i la directora de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Els punts tractats han estat: la creació del nou centre CFIRDE-Ib i les comissions de serveis per als Camps d'aprenentatge i per als Serveis educatius especialitzats.

- La Conselleria d'Educació proposa la creació del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l'exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears per impulsar i organitzar la formació, la innovació i la recerca en matèria de direcció de centres i facilitar els contextos adients per millorar a través de la formació i l'intercanvi d'experiències, la qualitat dels centres educatius des de l'exercici eficaç de la funció directiva. 

- Aquestes han estat les nostres aportacions:

 • UOB Ensenyament ha comentat que la idea que s'explica en aquest informe pot ser favorable per a la millora de la qualitat educativa dels nostres centres, fomentant la formació i el bon lideratge dels equips directius, però que aquesta millora només serà efectiva si ve acompanyada d'un procés de selecció de directors/es més rigorós i acurat del que hi ha hagut fins ara. Tot i que, en principi,
  la directora general de Primera Infància ha subratllat el caràcter formatiu d'aquest centre també ha recalcat que la coordinació continua amb els altres serveis serà més sistemàtica i organitzada. 
 • Davant la pregunta de com es farà la selecció del director/a i els dos assessors/es d'aquest nou centre ens han respost que provisionalment seran nomenats de manera directa per la Conselleria però posteriorment aquestes places es cobriran amb el procediment formal de comissions de serveis.
 • Si un dels seus objectius és aconseguir que "els docents més qualificats s'animin a assumir aquesta responsabilitat" hem puntualitzat que és important saber què s'entén per "més qualificats" així com el paper del CFIRDE a l'hora "d'animar" el professorat a assumir aquesta tasca.

- Quant a les Comissions de serveis per als Camps d'aprenentatge, el canvi més notori respecte a les convocatòries anteriors és que la plaça tindrà una durada de quatre anys amb una avaluació intermitja al segon any. La convocatòria tindrà en compte els mèrits, el projecte i, com a novetat, l'entrevista. 

- Les Comissions de serveis per places docents de Serveis educatius especialitzats també tindrà una durada de quatre anys amb una avaluació al segon any treballat. Per molt que es tindran en compte els mèrits, el projecte i l'entrevista, cal dir que aquesta només es durà a terme si hi ha més de dos candidats a la mateixa plaça. 

UOB està d'acord amb els esborranys presentats però ha recordat que a aquest tipus de comissions no hi ha gaire gent que vulgui accedir-hi i s'hauria de mirar com potenciar i motivar l'accés a aquestes places. 


dimecres, 31 de març de 2021

Reunió bilateral amb la DG de Planificació i Centres per tractar l'esborrany del nou ROC


Dilluns dia 29 vàrem tenir una reunió bilateral amb el Director General de Planificació i Centres, Antoni Morante i la Cap del Departament de Planificació i Centres, Antònia Serra on ens varen exposar les directrius que havien seguit per a l'elaboració de l'esborrany del nou ROC.

Des d'UOB som ben conscients que el ROC del 2002 havia quedat obsolet en alguns aspectes i que era necessària una actualització. No obstant això, volíem tractar una sèrie de punts de l'esborrany que ens han generat dubtes.

Passam a resumir les qüestions que vàrem plantejar i les respostes per part de la Direcció General de Planificació i Centres:

1. Quin serà el recorregut d'aquest Decret fins a la seva publicació al BOIB?

Tot i que ara mateix des dels sindicats ja podem fer arribar les al·legacions que considerem a la DG de Planificació i Centres, l'esborrany sortirà a exposició pública (si no hi ha res de nou) dia 13 d'abril, que serà quan es publiqui (l'esborrany) al BOIB. El termini d'exposició pública serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al BOIB, això ens duu fins dia 4 de maig.

Després d'aquest termini es convocarà la corresponent Mesa Sectorial i paral·lelament el text també serà objecte de debat en el Consell Escolar de les Illes Balears que n'emetrà el corresponent informe de caràcter consultiu per part de Conselleria. 

La intenció és que el nou ROC estigui aprovat a finals de 2021 o, com a tard, a inicis de 2022. En qualsevol cas, la seva entrada en vigor seria a partir del curs 2022-2023, coincidint amb la implantació del nou ordenament organitzatiu i curricular previst per la LOMLOE en els nivells de 1r, 3r i 5è de Primària, 1r i 3r d'ESO, i 1r de Batxillerat.

2. La implantació d'àmbits de 1r a 3r d'ESO.

La modificació que fa la LOMLOE sobre la LOE, en el seu article 24 diu literalment que "es poden agrupar en àmbits" les matèries de:

Biologia i geologia.

Educació física.

Educació plàstica, visual i audiovisual.

Física i química.

Geografia i Història.

Llengua castellana i literarura i, si n'hi ha, llengua cooficial i literatura.

Llengua estrangera.

Matemàtiques.

Música.

Tecnologia i digitalització.

No obstant això, el redactat de l'article 12.4 de l'esborrany del nou ROC afegeix un grau més d'obligatorietat en la implantació dels àmbits dient que "es procurarà" agrupar les matèries en àmbits. 

Partint del fet que  l'aplicació d'estratègies didàctiques pròpies s'ha de recollir a la concreció curricular, i requereix l'aprovació del claustre de professorat i del consell escolar del centre (art. 8.4 de l'esborrany del nou ROC), des d'UOB no enteníem a què responia aquesta diferència entre l'opcionalitat que estableix el redactat de la LOMLOE (art. 24) i el major grau d'obligatorietat que estableix el redactat del nou ROC.

Des de Planificació i Centres ens varen respondre que són partidaris de la implantació dels àmbits de 1r a 3r d'ESO, d'acord amb les tendències pedagògiques actuals. No ens varen dir quines.

Des d'UOB, sense entrar a valorar la idoneïtat o no d'aquesta mesura, volem recordar i defensar la sobirania del claustre a l'hora d'implantar aquests tipus d'estratègies. Cada claustre ha de poder decidir lliurement (com ja estableix la mateixa normativa) sense cap tipus de pressió per part de la directiva, inspecció educativa o la pròpia Conselleria. Per aquest motiu, defensarem un redactat on això sigui ben evident i fugir així de redactats tendenciosos.

3. Quina necessitat hi havia de fer un ROC únic per a Infantil, Primària i Secundària?

Planificació argumenta que hi ha molts aspectes organitzatius que són comuns als centres, independentment de l'etapa que imparteixin. També varen defensar que actualment hi ha centres de Primària que ja imparteixen l'etapa d'ESO, són els anomenats CEIPIESO i que la intenció és anar incrementant aquesta tipologia de centres.

Des d'UOB trobam que aquesta opció força a haver de fer un redactat molt general, ja que hi ha especificats organitzatives pròpies de cada etapa que queden diluïdes quan es regula de manera més àmplia. Entenem que un document com el ROC, que és un document de consulta recurrent per tota la comunitat educativa i especialment per part del professorat, ha de servir perquè tothom pugui resoldre els dubtes que tengui pel que fa a l'organització de cada etapa educativa. Consideram que la practicitat a l'hora de resoldre dubtes concrets fa més adient la publicació de dos ROC diferenciats. Un per Primària i un altre per Secundària, com els que ara mateix són vigents, que daten de l'any 2002. Entenem que el cas dels CEIPIESO quedarien entre dues aigües, però és evident que, ara per ara, aquests centres representen una proporció mínima (només n'hi ha 2) de tots els centres educatius de Balears.

4. Com així han desaparegut les comissions de l'articulat de l'esborrany del nou ROC?

L'esborrany del nou ROC no contempla l'existència de comissions, més enllà de la Comissió de Coordinació Pedagògica o la Comissió de Coeducació. Així idò, comissions com la Comissió de Normalització Lingüística, la Comissió d'Activitats Extraescolars o la Comissió Mediambiental no són d'obligada constitució, d'acord amb l'establert a l'esborrany del nou ROC. 

Des de Planificació i Centres argumenten que l'autonomia de centres permetrà que cada centre organitzi i creï les comissions que consideri necessàries. 

Des d'UOB consideram aquesta interpretació del concepte d'autonomia de centres com una temeritat i defensam la necessitat de la inclusió dins l'articulat del nou ROC de comissions que entenem com a estratègiques com són la Comissió de Normalització Lingüística o la Comissió Mediambiental, sense perjudici que el centre (dins la seva autonomia) pugui crear-ne de noves, si les considera necessàries. 

5. Com influirà el redactat del nou ROC amb l'elaboració dels nous Criteris de la Conselleria d'Educació i Universitat per a la confecció d'unitats i de la quota de professorat als centres docents públics?

Des d'UOB estam vigilants a quines noves tasques o coordinacions que haurà d'assumir el professorat a partir del redactat del nou ROC per defensar que vagin acompanyades d'una dotació horària adient i no sobrecarregar (encara més) al professorat.

6. Suggeriment de canvi de l'ordre en què apareixen els òrgans col·legiats i els òrgans unipersonals a l'esborrany del nous ROC.

El redactat de l'esborrany del nou ROC fa aparèixer primer els òrgans unipersonals de govern (Capítol II) després els òrgans col·legiats de govern (Capítol III).

Des d'UOB, vàrem suggerir que es canviés l'ordre i que primer apareguin els òrgans col·legiats i posteriorment els òrgans unipersonals com ja fa la pròpia LOE o l'actual ROC de 2002.

7. Organització del nou curs escolar d'acord amb l'evolució de la pandèmia.

Des d'UOB vàrem demanar sobre quines mesures es preveuen de cara al proper curs 21-22 pel que fa a la gestió de la pandèmia dins els centres escolars.

Des de Planificació i Centres ens varen assegurar que es mantindrien mesures com ràtios per davall de la mitjana d'abans de l'esclat de la pandèmia, la necessitat d'ús de mascaretes o la necessitat de ventilació constant dels espais. A banda d'aquestes mesures, i atenent a la situació pandèmica que encara és molt volàtil, se n'anirien adoptant d'altres arribat el moment.

Des d'UOB estarem atents per a que aquestes mesures garanteixin la seguretat dels professorat i que es prenguin amb l'antelació suficient per no caure en improvisacions. 

dimarts, 30 de març de 2021

UOB aconsegueix una millora sense precedents pel que fa a la conciliació familiar


Circular 228/2021

La convocatòria per sol·licitar una comissió de serveis que avui s'ha publicat al BOIB on s'estableixen les instruccions que regiran el procés ha inclòs una reivindicació feta per part d'UOB a la darrera mesa sectorial de comissions de serveis. Podeu consultar-ho AQUÍ

Es tracta de la possibilitat que els dos cònjuges o membres d'una parella estable formada per dos funcionaris de carrera puguin sol·licitar la comissió de serveis per motius de conciliació familiar i laboral.

Des d'UOB celebram aquesta millora en les causes que permeten demanar una comissió de serveis, ja que d'aquesta manera els dos funcionaris de carrera poden sol·licitar la comissió de serveis i col·laborar a parts iguals en la criança dels infants o en la gestió de la llar. 

Entenem que les possibilitats de conciliació familiar i laboral que obre aquesta novetat permetran reduir la  bretxa de gènere que molt sovint s'amaga darrere l'assumpció de la gestió de la llar o l'acompanyament i criança dels infants gràcies a una implicació paritària dels dos membres de la parella.

Conscients que encara queda molt camí per recórrer, no farem cap passa enrere en els drets adquirits en pro d'una veritable conciliació laboral i familiar i per la reducció de la bretxa de gènere.

divendres, 26 de març de 2021

Ni una passa enrera en la defensa del professorat dels CEPA i dels ensenyaments de règim especial


Ahir dijous 25 de març es va reunir la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent.

A part de tractar els temes prevists de la reunió trimestral, es va afegir el de la vaccinació:

 • Es va aprovar la memòria d'activitats de Medicina del Treball de l'any 2020 elaborada per l'empresa Previs.
 • Planificació d'activitats de Medicina del Treball de l'any 2021 elaborada per l'empresa Previs: en aquest punt, UOB Ensenyament va demanar alguns aclariments sobre la vigilància de la salut del personal treballador. Concretament, sobre l'assignació de tasques específiques amb nous riscos per a la salut i sobre els resultats de la vigilància de la salut. En aquest darrer punt es va informar que la comunicació dels resultats es farà bé per escrit via informe d'examen de salut, o bé per mig d'una aplicació on el personal treballador es podrà descarregar l'informe.
 • Es varen aprovar la planificació de l'activitat preventiva 2021, els procediments ja revisats a reunions anteriors (comunicacions de riscos, avaluació de riscos laborals, treballadora gestant, conflictes interpersonals, notificació i investigació d'incidents i accidents, vigilància de la salut, control i lliurament d'EPI), així com el procediment per a la vigilància obligatòria de la salut. Pel que fa als procediments, UOB Ensenyament va demanar alguns aclariments. En primer terme, en el procediment sobre treballadores gestants es va aclarir que no hi ha conflicte entre les definicions del procediment i la normativa actual a propòsit dels permisos i baixes per risc de les treballadores gestants de la Conselleria d'Educació i Formació Professional. Com fins ara, es seguirà realitzant una avaluació de cada cas des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Respecte al procediment per a la vigilància obligatòria de la salut, en els casos que hi hagi una negativa per part del docent a fer-se la vigilància de la salut, es reunirà d'urgència la Comissió Paritària de PRL, previ informe complementari d'Inspecció Educativa, i es seguirà el protocol previst a tal efecte.
 • Es varen elevar a la Comissió Paritària les conclusions del grup de treball sobre l'obligatorietat dels exàmens de salut, que es va reunir el passat 8 de febrer (el podeu llegir AQUÍ).
 • A part dels membres habituals de la comissió paritària, es va comptar amb la presència de la coordinadora de vaccinació de la Conselleria de Salut, Antònia Galmés i es va informar dels següents punts:
  • Dimecres dia 24 d'abril es va reprendre la campanya de vaccinació amb el vaccí Astra Zeneca (AZ).
  • Es va aprovar la vaccinació amb AZ fins a 65 anys i els primers a vacunar-se seran els qui tenen entre 60 i 65 anys simultàniament amb els que van quedar aturats. Donada aquesta circumstància, es revisaran els llistats del professorat que està al biaix d'edat 55-65.
  • Durant els propers dies es treballarà en un llistat de persones opositores i membres dels diferents tribunals de les properes oposicions que tinguin cita per rebre la segona dosi del vaccí els dies previs de la primera prova per avançar-la o retardar-la.
  • Hi ha la previsió que augmenti la provisió de vaccins durant els propers mesos i la vaccinació per grups d'edat.
  • La partida econòmica per assegurar 60 mascaretes FFP2 per docent està apunt d'ingressar-se als centres educatius. L'ús d'aquestes mascaretes no és obligatori, tot i que Conselleria ho recomana.
  • La resta d'EPI va arribar durant el dia d'ahir, dijous 25 de març, als centres del terme municipal de Calvià; entre ahir i avui divendres 26 de març a Menorca, Eivissa i Formentera; i ho faran dilluns 29 de març a la resta de centres de l'illa de Mallorca.

UOB Ensenyament va recordar que el passat dia 8 de març va sol·licitar, via instància, a la Conselleria de Salut i Consum, a la Conselleria d'Educació i Formació Professional i a la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Docent la informació concreta pel que respecta als CEPA i ensenyaments de règim especial i que encara no s'havia rebut resposta. UOB Ensenyament va expressar el seu desacord i va exigir que es corregeixi aquest greuge comparatiu del tot inacceptable. Per altra banda dia 10 de març UOB Ensenyament va difondre una circular explicant-ho tot plegat (la podeu llegir AQUÍ). Una vegada més, l'administració s'escuda darrera el mantra que l'estat espanyol dóna prioritat als estudis obligatoris, quan a altres comunitats autònomes el professorat d'estudis no obligatoris ja ha estat vaccinat. La directora general va mostrar un tarannà col·laboratiu i va dir que recollirien la informació necessària i treballarien per donar resposta a aquesta discriminació negativa flagrant. Els agents socials que formam part de la Comissió Paritària, avui matí hem rebut una comunicació on Conselleria, amb les referències normatives de l'estratègia estatal que va facilitar la coordinadora de vaccinació de la Conselleria de Salut, dóna prioritat al personal docent de l'ensenyament d'infants i adolescents. UOB Ensenyament, a l'espera de rebre resposta formal de la reivindicació feta el passat 8 de març, seguirà defensant la correcció de la discriminació inacceptable del professorat d'estudis de règim especial durant aquesta campanya de vaccinació. No donarem cap passa enrera!


El professorat tècnic d'FP segueix sense poder incorporar-se a Secundària

Avui, divendres 26 de març, hem assistit, en qualitat de membres de les Juntes de Personal Docent de les Balears, a una nova reunió informativa convocada per les direccions generals de personal docent i de formació professional sobre el professorat tècnic d'FP a petició de les Juntes. Seguim demanant informació i concreció del traspàs del professorat d’FP al cos de secundària, tal i com estableix la LOMLOE. 

Per part de l'administració se'ns comunica que depèn del Ministeri i que no hi ha cap novetat, però que traslladaran a la propera Conferència Sectorial d'Educació totes les propostes. Rafaela Sánchez, Directora General de Personal Docent, ressalta que aquesta nova regulació, que ha de suposar una millora pel professorat, en cap cas no pot empitjorar les condicions sociolaborals dels treballadors perquè no tindria sentit proposar una millora que empitjori certs aspectes. Preveu la creació d'una nova figura de contractació, diferent al personal laboral, que garanteixi que el professorat interí sense grau universitari no pugui ser exclòs de la docència passat els tres anys de servei.

Des de UOB hem reiterat les següents demandes:

La inclusió immediata del professorat funcionari de carrera i interí en el Grup A1.

Un compromís de calendarització per a tot el professorat afectat. Que es traslladi a la conferència sectorial la reivindicació que la totalitat del personal docent tècnic s'integri en el cos de secundària amb la màxima celeritat possible. Això inclou no només el Professorat Tècnic amb titulació universitària, funcionari de carrera i funcionari interí, sinó també el personal docent tècnic interí sense titulació universitària.

Ens sumam a la demanda que aquesta incorporació al grup A1 tengui, a efectes econòmics, un caràcter retroactiu des que va entrar en vigor la LOMLOE. 

Pel que fa al personal docent tècnic interí, demanam que es facilitin vies perquè qui no disposi de titulació universitària pugui seguir exercint la docència, sense que això suposi cap tipus d'empitjorament de les seves condicions laborals o d'accés a aquestes places.

Concretar el Cos Únic d'Ensenyants, integrant el cos de primària. Instam a l'administració a continuar fent feina per aconseguir la completa igualtat de condicions de tot el personal docent, fins aconseguir fer real el principi d'igual feina, igual salari.

Continuarem lluitant per aconseguir al més aviat possible fer efectiva la inclusió del professorat tècnic d'FP al cos de secundària.


dimecres, 24 de març de 2021

Comissions de servei ATD, garantim la transparència


Avui, 24 de març de 2021, hem tengut una Mesa Sectorial amb la presència de la Directora General de Personal Docent i el Secretari General d'Educació per tractar l'esborrany de la Convocatòria per proveir les comissions de caràcter voluntari del personal docent amb funcions d'Assessor Tècnic Docent a la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

La convocatòria d'aquest tipus de comissions de servei (amb una durada de 2 anys) ve regulada per una  Instrucció de 2018 que posava fi a l'obscurantisme que hi havia en l'adjudicació d'aquests llocs de feina a Conselleria i que UOB ja havia denunciat. 

A la instrucció de 2018 va quedar fixat que aquestes places, que anteriorment s'ocupaven indistintament per funcionaris de carrera i interins per mitjà d'un nomenament a dit, s'anirien traient com a comissions de serveis voluntàries de manera progressiva a raó d'un 25-30% cada any per a què els funcionaris de carrera hi poguessin participar de manera transparent mitjançant una convocatòria de comissions de serveis. Aquest percentatge s'ha traduït en nombres absoluts en unes 35-40 places per a cada convocatòria.

A pregunta d'UOB, des de Conselleria ens han indicat que ara mateix hi ha al voltant de 155 places d'ATD comptant les que ja s'han ocupat en les anteriors convocatòries (2018 i 2019), les que surten a la convocatòria d'enguany i les que mancaran per acabar de treure a la convocatòria del proper curs. La convocatòria del 2020 no es va realitzar per mor de l'esclat de la pandèmia i es va optar per prorrogar per un any a les persones que ja ocupaven aquestes places. 

Així idò, la convocatòria d'enguany on es treuen a concurs 39 places serà la tercera que es fa d'ençà de la regulació del 2018 i des de la Conselleria ens han comentat que encara restaria una altra convocatòria el proper curs per haver tret a concurs totes les places ATD. Un cop s'hagin tret totes les places, les successives convocatòries ja comptaran amb moltes menys places. Només sortiran aquelles que hagin quedat desocupades o aquelles de nova creació.

Des de la Conselleria han confirmat que la instrucció que actualment regula la treta a concurs d'aquestes places és una regulació transitòria mentre s'acaben de treure totes les que hi havia. Un cop s'hagin tret totes i d'acord amb el redactat final de la LEIB un cop aquesta s'aprovi (a l'esborrany 3 de la LEIB l'article que hi fa referència és el número 89) la Conselleria elaborarà un decret que fixi definitivament el procediment a seguir a l'hora de convocar i gestionar les places ATD.

Per aclarir les sospites de places perfilades amb noms i llinatges, des d'UOB hem demanat la justificació de l'adequació entre els requisits que es demanen i les funcions associades a certes places. A més, hem demanat assistir a la comissió de valoració dels mèrits i requisits per garantir la transparència del procés. 

Des d'UOB ens mantindrem a l'aguait per a que aquests processos es desenvolupin d'acord amb els principis de transparència i meritocràcia que sempre hem defensat i no es torni al modus operandi anterior al 2018.

Al torn obert de paraules, de d'UOB hem demanat sobre la filtració a la premsa d'àmbit nacional de les línies generals que maneja el Ministerio de Educación y Formación Profesional per a l'elaboració dels nous currículums LOMLOE. Consideram que els representants legítims del professorat haurien de tenir un accés preferent a aquests documents que en definitiva marcaran la nostra tasca dins l'aula i no haver-nos d'assabentar a través de la premsa.