divendres, 12 d’octubre de 2018

SEGUINT L'EXEMPLE DE L'IES PORRERES I L'IES LLUCMAJOR, UOB ANIMA ELS CENTRES ESCOLARS A UNA CAMPANYA DE SOLIDARITAT AMB L'ALUMNAT DE LA COMARCA DEL LLEVANT


Circular 110/2018

Docents que fan feina a la comarca de Llevant afectada per les inundacions de dia 9 han fet saber que molts alumnes s'han quedat sense ordinadors, llibres, motxilles, material escolar... a causa de la torrentada que ha devastat la zona i que ha provocat a hores d'ara 12 morts. 

Per tal de fomentar l'empatia, la solidaritat i la memòria històrica entre l'alumnat mallorquí animam el professorat a promoure una campanya en tres eixos:

1. Una campanya voluntària de recaptació de fons entre el professorat, les famílies i l'alumnat de tot Mallorca amb la finalitat d'ajudar a reemplaçar el material escolar perdut en les famílies afectades per les inundacions.

2. Treballar dins les aules la memòria històrica i la geografia de Mallorca amb les zones en risc d'inundació (Palma, Sóller, Pollença, Campos, Algaida, Calvià, Marratxí, Manacor...) i sensibilitzar el nostre jovent en el fet que el que va passar dimarts dia 9 a Sant Llorenç i comarca no és la primera vegada que passa i que demà pot passar a altres indrets de Mallorca.

I 3. Fomentar el coneixement de l'obra del millor prosista mallorquí del s. XX, el llorencí Salvador Galmés, gran part de l'obra del qual té com escenari part del terme de Sant Llorenç on s'ha generat la torrentada: els puigs d'Alpara, es Telègraf, Calicant..., els torrents d'en Begura, sa Blanquera, de ses Planes...; i possessions com Infern, Bellver, Balafia, Llucamar, ses Sitges...

dijous, 11 d’octubre de 2018

Regulació del procediment per sol.licitar assistència jurídica, per la demanda d'UOB EnsenyamentEn la Mesa Sectorial  de dimarts, 9 doctubre es debaté sobre l'esborrany de procediment per sol.licitar assistència jurídica per part dels docents.

La petició d'UOB Ensenyament, adreçada al Servei Jurídic de la Direcció General de Personal Docent i registrada l'11/6/18, tenia la finalitat que qualsevol docent sàpiga clarament les passes a seguir per tal de sol.licitar i rebre la defensa i el suport jurídic que la llei i la normativa estableix.

Tot i que aquest dret ja està recollit a l'Estatut bàsic de l'empleat públic (Reial Decret Legislatiu 5/2915, de 30 d'octubre) i per altres normatives d'àmbit estatal i de les Illes Balears, ara es concreta  per primera vegada en l'àmbit de l'ensenyament.

Dret a l'assistència
El dret a l'assistència jurídica es refereix bàsicament a aquests dos casos:
- Quan un docent reb una denúncia per alguna acció o omissió duita a terme en l'exercici legítim de les seves funcions
- Quan un docent és víctima d'alguna mena d'agressió derivada de l'exercici legítim de les seves funcions.
- En cas de detenció, presó o qualsevol altra mesura cautelar es podrà sol·licitar directament de l'Advocacia ser assistit per Lletrat/da sense passar pel procediment establert
- L'afectat té sempre el dret de designar un defensor particular o demanar un advocat d'ofici, en aquest cas s'entén que renuncia al dret a la defensa per part de l'Advocacia de la CAIB.

Procediment
1.- Sol.licitud dirigida al Departament d'Inspecció Educativa
Incloent document que acrediti l'inici del procediment judicial i qualsevol altre que es consideri oportú i informe del director del centre en relació als fets que han ocasionat el procediment judicial.
2.- Informe i proposta d'Inspecció Educativa a DG de Personal Docent
3.- Tramesa de documentació a l'Advocaia de la CAIB per part de la DGT de Personal Docent
4.- Decisió de l'Advocacia concedint o denegat l'assistència jurídica


Demandes d'UOB
- Simplificació, ja que l'assistència podria arribar massa tard si és dilata el recorregut centre, Inspecció  i Advocacia.
- No obligatorietat de la presentació de l'informe de direcció tenint en compte que el conflicte podria ser amb el director mateix
- Inclusió de recomanació de fer denúncia a policia en cas d'agressió


Fons social: rebem a tort i a dret!Si no vols brou, dues tasses! A l'incompliment de Funció Pública de convocar una Mesa general per actualitzar el Decret de fons social docent, rematat pel menfotisme de Conselleria d'Educació i el silenci de la resta de sindicats, ara cal afegir un nou greuge: des del mes de setembre els ajuts concedits cotitzen a Hisenda, com tots els ingressos en nòmina. Aquesta mesura ha fet que alguns sol·licitants fins i tot decideixin renunciar als ajuts perquè els suposa passar a un tram d'IRPF superior i no els surt a compte. Idò!

Pel que fa a les peticions, els tècnics del Servei insisteixen que comprovem que aportam tota la documentació, perquè si en falta ho han de notificar a l'interessat per correu certificat i s'endarrereix molt tot el procés.

dimecres, 10 d’octubre de 2018

Hores extres docents IBISEC

Miquel Coll, gerent de l'IBISEC. Foto: CAIB

A la mesa sectorial d'ahir dimarts es va aprovar una modificació d'Acord de Govern per autoritzar serveis extraordinaris fora de l'horari de treball als docents que presten serveis a l'IBISEC, dins els projectes d'execució del Pla d'Infraestructurres Educatives 2016-23.

Segons van explicar els responsables de l'IBISEC a preguntes d'UOB, ara mateix hi ha vuit docents que hi fan feina en règim de comissió de serveis i han estat nomenats per lliure designació en funció dels seus perfils tècnics.

Des d'UOB vam reclamar que les convocatòries d'aquestes comissions de serveis es facin públiques i s'hi garanteixi la lliure concurrència.

Inundacions de Llevant: l'112 demana no circular mentre Conselleria recomana cercar itineraris alternatius
Després de les inundacions esfereïdores d'ahir a la zona del llevant de Mallorca, la Conselleria ha enviat avui dematí la següent carta als docents:

"Avís al professorat dels centres educatius d’Artà, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera
• Davant les fortes pluges i les torrentades d’ahir, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres va decidir la suspensió de les classes i el transport escolar dels centres docents públics d’Artà, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera per avui dimecres dia 10 d’octubre i ho va comunicar a les direccions dels centres perquè aquestes ho comunicassin a les famílies mitjançant els SMS del GestIB. També es va difondre per les xarxes socials, la ràdio i la televisió.
• El professorat que pugui anar als centres, ho farà per tal d’atendre els alumnes, les famílies dels quals no els puguin deixar a casa, i per ajudar en la revisió i/o reparació, si cal, dels desperfectes dels centres i del material.
• Si les carreteres estan tallades i no hi ha itineraris alternatius la direcció del centre justificarà les absències del professorat que es puguin produir.
• Els centres han de romandre oberts durant el seu horari habitual.
Cal seguir en tot moment els consells sobre fenòmens meteorològics del Decret 106/2006, de 15 de desembre (BOIB, núm. 9 ext. de 17 de gener de 2007). Extremeu la precaució."

Ens sobta com aquestes instruccions poden entrar en contradicció directa amb les recomanacions de l'112 que demanen no sortir de casa ni circular per les zones afectades si no és estrictament imprescindible.El trasbals i l'estat de xoc en què es troben els residents dels pobles més afectats, les destrosses a les seves residències particulars, els morts i desapareguts encara sense localitzar, els alumnes i famílies que han hagut de dormir en poliesportius o a l'Hospital de Manacor responen més a una situació de catàstrofe en què la necessitat humana més immediata és la de ser al costat dels seus per tal d'assimilar i començar a superar la commoció que no pas a una qüestió purament organitzativa després d'haver-se tallat algunes carreteres o no haver pogut trobar un itinerari alternatiu per poder arribar a la feina. Si el cas fos aquest darrer, entenem que els representants de l'administració educativa ja haurien arribat als centres de llevant a contribuir amb les pròpies mans a les tasques de neteja i reparació dels desperfectes.En aquest sentit, l'112 demana voluntaris per ajudar a Manacor, Portocristo, S'Illot, Sant Llorenç, Artà, Son Servera, Son Serra de Marina, etc. Tot i això, també sol·licita que els voluntaris no es posin en contacte amb ells per línia telefònica per tal de deixar-la disponible per als casos d'emergència.


OPOSICIONS 2019: Proposta d'especialitats

Proposta provisional d'especialitats de les oposicions de 2019 presentada a la mesa sectorial de 9 d'octubre de 2018 (vegeu-ho AQUÍ en PDF).

Quantitat aproximada de places segons informació de Personal docent:
 • - 475 places de Primària i Infantil
 • - 600 places d'FP i Secundària.
Es preveu que abans de Nadal se sàpiga el número aproximat de places per especialitat.
Per illes les places es distribuiran entorn als següents percentatges:

 • Mallorca: 70%
 • Menorca: 8%
 • Eivissa i Formentera: 22%
La Conselleria estudiarà les propostes de més especialitats que es presentin fins dilluns però no té intenció de tocar les que ja han anunciat.dimarts, 9 d’octubre de 2018

Novetats eleccions sindicals 2018


Vegeu clicant AQUÍ:
 • Calendari
 • Instruccions vot per correu
 • Reclamació a candidatures provisionals
 • Reclamació a cens provisional
Ja podeu consultar si sou al cens electoral al Portal de personal.

Si hi ha algun error el podeu comunicar fins el 24 d'octubre a:
 • Mallorca: melectoral@dgpdocen.caib.es
 • Menorca: melectoral_men@dgpdocen.caib.es
 • Eivissa i Formentera: melectoral_eiv_form@dgpdocen.caib.es 

INSTRUCCIONS VOT PER CORREU:

http://www.caib.es/sites/M181005122418629/ca/novetat/?campa=yes

1. L’elector que opti per emetre el seu vot per correu ho ha de comunicar prèviament a la Mesa Electoral Coordinadora.

-Aquesta comunicació prèvia s’ha de realitzar a través de les oficines de correus, presentant la instància dins un sobre obert, que serà datat i segellat pel funcionari de correus.

- S’ha d’adreçar a la Mesa Electoral Coordinadora de l’illa corresponent per correu certificat:
 • Mallorca: C. del Ter, 16, 1r. CP 07009 Palma
 • Menorca: C. de Josep M. Quadrado, 33. CP 07703 Maó
 • Eivissa i Formentera: Via Púnica, 23. CP 07800 Eivissa
- El termini per realitzar la comunicació prèvia és des del dia següent a la convocatòria d’eleccions fins a cinc dies abans de la data de les votacions.

2. Una vegada comprovat per la Mesa Electoral Coordinadora que el comunicant està inclòs
en el cens com a elector, s’anotarà la seva petició i li enviaran les paperetes electorals i el
sobre on s’ha d’introduir el vot.

3. L’elector introduirà la papereta escollida dins el sobre de votacions remès, el qual tancarà i
posarà dins un sobre més gran juntament amb la fotocòpia del DNI.

4. Aquest sobre es remetrà a la Mesa Electoral Coordinadora per correu certificat.