divendres, 13 de juliol de 2018

OPOSICIONS: MODEL DE RECURS D'ALÇADA


Podeu descarregar AQUÍ un model de recurs d'alçada que podeu presentar al registre, dirigit a Personal Docent en el termini d'un mes després de la publicació de les llistes definitives, si no considerau correcta la resposta que heu rebut a la reclamació per la qualificació de les proves.dijous, 12 de juliol de 2018

Estiu interins: no ens conformam amb una indemnització

UOB Ensenyament fou l'únic sindicat que a la Mesa Sectorial d'Ensenyament de dimarts 10/7/18 votà en contra del fals cobrament de l'estiu per part del interins i ho férem així per les següents raons:
 • Tot i haver treballat 5,5 mesos, no es percebran les nòmines de juliol i agost.
 • Els interins afectats deixaran de cotitzar dos mesos a la Seguretat Social amb els conseqüents perjudicis sobre la prestació de l'atur i la jubilació.
 • Sense saber si seran adjudicats a l'agost o a principis de setembre amb una nova plaça, es veuran obligats a demanar l'atur dins el mes de juliol i per tant, gastar una part de la possible prestació sense importar-hi.
 • Tampoc puntuaran per antiguitat laboral deixant de sumar 1,084 punts al barem de les borses d'interins i 60 dies per al còmput de triennis i sexennis.
 • Tot això suposa un nou incompliment de l'Acord Marc (que els docents ja rebutjaren en referèndum per minso i insuficient), segons el qual la Conselleria fa trenta-tres mesos que es comprometé a pagar aquests dos mesos complets als interins que haguessin acumulat els 5,5, mesos.
 • La Conselleria deixà en mans del Govern la negociació d'aquest punt, no participà de la redacció de la Llei 6/2018 i, per tant, no es dugué a la Mesa Sectorial d'Ensenyament la negociació de la indemnització aprovada aquest dimarts.
 • Aquest pagat queda així de manera indefinida i no se sap a quin any es podrà recuperar el dret adquirit al 1994 de cobrar íntegrament els mesos de juliol i agost.

Com queda doncs la situació?
 •  La Conselleria pagarà una indemnització equivalent a un poc menys d'un mes de sou als interins que hagin treballat 5,5 mesos (165 dies) continus o discontinus, que hagin estat nomenats per cobrir substitucions durant el curs 17-18 i que hagin estat cessats per finalització de contracte o per incorporació del titular de la plaça. Aquesta indemnització es pagarà a finals de juliol.
 • A tal efecte, la Conselleria ha redactat unes instruccions que no es publicaran a la seva web ni al BOIB i l'esborrany de les quals podeu consultar AQUÍ.

Conclusió: el pes de les retallades continua esclafant l'escola i els docents de l'educació pública i la lluita és tan necessària com en el temps en què el Govern actual prengué possessió gràcies a la mobilització verda de l'Assemblea de Docents, a la Taula reivindicativa de la qual ja figurava aquest punt al 2013.

UOB denuncia indefensió dels aspirants a les oposicions docents


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que la Conselleria no ha solucionat els vicis i errors de les oposicions de l'any passat i es tornen a donar casos d'indefensió a les reclamacions per la qualificació de les proves.

Segons la convocatòria els tribunals han de contestar les reclamacions per escrit, però sovint les respostes són vagues o genèriques. Si el tribunal ha adjudicat una nota numèrica amb uns criteris objectius, hauria de poder explicar a l'aspirant com els ha aplicat a la seva prova. Per altra banda els opositors haurien de tenir dret a una revisió presencial, com fan alguns tribunals per iniciativa pròpia, per dotar el procés de transparència i esvair les sospites de mala praxi. Aquest és el tractament que els docents donam als alumnes que s'examinen i en el cas d'unes oposicions no hauria de ser diferent.

La indefensió és evident en casos com el de Pedagogia terapèutica a Mallorca, on de 190 opositors per a 30 places només 32 han superat les proves. S'hi han presentat més de 50 reclamacions i totes s'han desestimat, amb explicacions imprecises que qüestionen l'instrument d'avaluació.

L'experiència de 2017 ens va dur a demanar la publicació prèvia dels criteris d'avaluació i puntuacions per apartats mitjançant rúbriques, i pel que veim es pot deduir que la Conselleria no ho ha transmès als tribunals. Les instruccions als tribunals tampoc no s'han fet públiques, en contra del que vam demanar des d'UOB.

Per altra banda enguany la Conselleria ha decidit eliminar les reclamacions després de la primera prova, també en contra del nostre parer, una mesura per guanyar temps que obliga a esperar que acabi la segona prova. Si l'objectiu principal és acabar aviat difícilment un tribunal aprovarà una reclamació a la primera prova, que donaria dret a examinar-se de la segona fora del calendari previst. De fet a hores d'ara no ens consta cap reclamació que hagi prosperat.

Recordam per acabar que rebutjam aquest model d'oposicions imposat des de Madrid i apostam per un procés selectiu que prioritzi l'aptitud didàctica i pedagògica.

Palma, 12 de juliol de 2018

dimarts, 10 de juliol de 2018

OPOSICIONS: MODEL DE RECLAMACIÓ


Aquí teniu un model que vos pot servir per reclamar a les qualificacions de les proves selectives. Si el descarregau el podreu adaptar al vostre cas particular, contactau amb nosaltres per a qualsevol dubte.

Recordau que hi ha un termini de 24 hores per reclamar des de la publicació de les llistes provisionals, tant pel que fa a la primera com a la segona prova.

La reclamació s'ha de presentar al tribunal i vos heu de quedar una còpia signada per un dels seus membres i amb la paraula "Rebut".

dilluns, 2 de juliol de 2018

Convocatòria d'adjudicacions per al curs 18-19

La convocatòria d'adjudicacions per al curs 18-19 es publicà al BOIB de dissabte passat 30/6/18.
En aquesta convocatòria s'hi regulen tant les adjudicacions de l'estiu a funcionaris de carrera, a funcionaris en pràctiques i a interins, com les adjudicacions de substitucions a interins al llarg de tot el curs escolar entre setembre i juny.

Els principals aspectes a tenir en compte quant a les adjudicacions de destinacions provisionals, és a dir, les adjudicacions que es faran a l'estiu, són:

TERMINI DE SOL·LICITUD DE PLACES
 • Del 5 al 6 de juliol, ambdós inclosos: funcionaris de carrera amb lloc de feina suprimit, desplaçats per manca d'horari o trasllat, en expectativa i en reingrés.
 • Del 27 al 30 de juliol, ambdós inclosos: funcionaris docents en pràctiques.
 • Del 31 de juliol al 6 d'agost, ambdós inclosos: funcionaris interins.
 • Es podrà accedir al tràmit des de la web de Personal Docent.

LLISTES PROVISIONALS I DEFINITIVES D'ADJUDICACIONS
 • Després de l'adjudicació de cada col·lectiu indicat a l'apartat anterior, s'obrirà un termini de reclamació de 24 hores abans de la publicació de les llistes definitives de cada grup.

CONSEQÜÈNCIES DE NO REALITZAR EL TRÀMIT
 • Tant els funcionaris de carrera indicats, com els de pràctiques com els interins, estan obligats a realitzar el tràmit de selecció de places.
 • Als funcionaris de carrera que no seleccionin places suficients, se'ls adjudicarà d'ofici.
 • Els funcionaris en pràctiques han de sol·licitar totes les places a què poden optar, a jornada completa, de l'especialitat i illa per les quals han aprovat les oposicions; en cas de no fer-ho, se'ls adjudicarà d'ofici.
 • Els interins que no realitzin el tràmit, quedaran com a no disponibles per a tot al primer trimestre i podran optar a substitucions a partir del gener del 2019 sempre que realitzin amb antelació suficient el tràmit per a situar-se com a disponibles. A més, els que no realitzin el tràmit o no hi seleccionin com a mínim una plaça, no tendran dret a demanar l'atur.

ORDRE D'ADJUDICACIÓ DE PLACES
Les places s'adjudicaran seguint el següent ordre:
 1. Comissions de servei en camps d'aprenentatge, en serveis educatius especialitzats i a l'IEDIB.
 2. Comissions de servei per formar part d'equips directius.
 3. Titulars de lloc de feina suprimit.
 4. Desplaçats per manca d'horari oper trasllat.
 5. Funcionaris en expectativa de destinació definitiva.
 6. Funcionaris de carrera que han sol·licitat el reingrés.
 7. Comissions de servei a places caracteritzades amb perfil educatiu.
 8. Comissions de servei per raons de servei.
 9. Comissions de servei per motius personals.
 10. Comissions de servei a funcionaris amb destinació definitiva a una altra CCAA
 11. Funcionaris en pràctiques.
 12. Interins.
Pel que fa als interins, a més de l'ordre en què aquests figuren a les borses, s'ha de tenir en compte que les adjudicacions es fan per cossos, un rere l'altre; així, les places s'adjudicaran seguint el següent ordre de cossos:
 1. Mestres.
 2. Secundària.
 3. Professors tècnics d'FP.
 4. Escoles oficials d'idiomes, professors de música i arts escèniques, professors d'arts plàstiques i disseny i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

Indemnització estiu interins

La Conselleria ha publicat la següent nota a la web de la Direcció General de Personal Docent:

"La indemnització prevista a la Llei 6/2018 de 22 de juny (BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018)  pels funcionaris interins que hagin estat nomenats per substituir personal funcionari docent amb reserva de llocs de feina o en situació de llicència, o per substituir la reducció de jornada del personal funcionari docent, i que acumulin cinc mesos i mig de serveis prestats com a funcionari docent interí en un mateix curs escolar es pagarà d’ofici el mes de juliol."

A part d'això, la darrera resposta de la Conselleria a la nostra pregunta de quin serà el procediment a seguir i si hi quedaran inclosos tots els supòsits diferents de dates, tipus d'adjudicacions (vacants, substitucions), etc en què es poden haver trobat els interins que en unes condicions o altres hagin aconseguit acumular els 5,5, mesos treballats, és que estan preparant un esborrany sobre el tema que es durà a Mesa sectorial probablement aquesta setmana.

Així doncs, tot d'una que ens arribi aquest esborrany o qualsevol altra novetat, us continuarem informant.

Us pot interessar recordar la darrera nota que publicàrem sobre el cobrament de l'estiu per part dels interins.

dijous, 28 de juny de 2018

Horari d'estiu d'UOB Ensenyament

Vos informam que aquest estiu tendrem el següent horari:

JULIOL:
 • Obert de dilluns a divendres de 10 a 13 h.
AGOST:
 • Del dia 1 a l'11, atendrem per correu electrònic
 • Del 13 al 30, tendrem tancat per vacances

Bon estiu a tots!