dimecres, 22 de novembre de 2017

Nous supòsits d'hores extra

 

A la mesa d'ahir dematí també es va tractar dins l'ordre del dia una ampliació de supòsits del complement de productivitat i gratificacions al personal docent, amb la presència dels directors generals d'Innovació i de Formació del Professorat i FP.

Els nous supòsits seran els següents:

"7. Les activitats de reforç i suport educatiu a l’alumnat en el marc del Programa d’Acompanyament Escolar en Centres Educatius."

És l'equivalent a l'antic PROA, es farà els horabaixes com a activitat extraescolar i s'adreça a CEIP i IES amb necessitats de reforç educatiu. Es prioritzaran els alumnes de PALIC. També s'aplicarà a cursos d'anglès, alemany, etc., per a cicles de FP que no treballen les llengües estrangeres al currículum, i per als que fan formació en centres de treball a l'estranger. Es farà la convocatòria als centres educatius afectats. Sol·licituds partir de gener. Es disposa d'una partida econòmica del MEC.

"8. La participació en programes de difusió i promoció de la formació professional en el marc dels projectes que s’aprovin amb aquesta finalitat."

Es tracta de fer xerrades als centres, dissenyades i coordinades pel Punt d'Orientació Acadèmica i Professional (POAP). Sol·licituds a partir de gener. Es disposa d'una partida econòmica del MEC.

"9. La revisió de la documentació acreditativa de la realització de cursos i l’adequació a la normativa aplicable a l’efecte de la seva introducció en el Registre general d’activitats de formació permanent del professorat de les Illes Balears, en situacions conjunturals i extraordinàries d’augment de càrrega de treball."

Suposa la contractació de docents per dur a terme tasques de registre de formació permanent, principalment de cara al volum de feina que suposarà la futura baremació d'aquest apartat als interins S i la documentació que presentaran pel febrer uns 8.000 aspirants a opositors. Per als interins S es preveu fer un arxiu paral·lel al Portal del Personal i s'obrirà un període d'inscripció. Ja s'ha oferit aquestes hores extra al personal administratiu CAIB i ara s'ampliarà als docents.

Des d'UOB demanam que els criteris de selecció dels aspirants passin per mesa sectorial.

Dins el torn obert de paraules vam insistir que s'ampliï l'oferta formativa de la Conselleria. La directora general de Formació del Professorat va al·legar que no hi ha assessors del CEP suficients i que prioritzen la formació en centres., Un cop més, per tant, ens veim perjudicats per la manca de finançament estatal i un pressupost educatiu insuficient.

Nous criteris de consolidació de plantilles

 

Ahir dematí en van aprovar en mesa sectorial els criteris de plantilla per al curs 2018-2019, que no han comptat amb el nostre vist-i-plau pels mateixos motius que els actuals:
 • Els desdoblaments prevists a secundària continuen limitant-se als dictats per la LOMCE i no es fan extensius a català, matemàtiques o ciències socials.
 • No es preveuen hores de coordinació amb els departaments per elaborar ACI.
 • No es consoliden places FOL amb menys de sis grups assignats, necessàries perquè els docents també es fan càrrec de matèries com Empresa i iniciativa emprenedora.

Si bé el curs passat van convocar una mesa tècnica prèvia i es van fer dos esborranys abans d'arribar a la mesa sectorial, ahir es va liquidar tot en una sola sessió. Els criteris, que podeu veure AQUÍ, presenten les novetats següents.

Als CEIP:
 • Els d'una línia es doten amb 6 places d'educació primària + 1 plaça de llengua estrangera, o 5 + 2. Les places AL/PT/AD queden com a "2 places d'equip de suport".
 • En els de dues línies les places AL/PT/AD queden com a "3 places d'equip de suport". Es doten amb un orientador itinerant: els centres amb 19 unitats o més i els de 18 unitats i un 20% de NESE.
 • En els de tres línies les places AL/PT/AD queden com a "4 places d'equip de suport".
Als IES:
 • Les plantilles es fan amb grups consolidats des de fa tres anys (abans eren quatre).
 • La plantilla bàsica dels D.O. es dota amb una plaça d'orientació i un PT.
 • Dotació extra del D.O.: un orientador o un PTSC per a IES amb més de 20 grups d'ESO, o més de 36 en total, des de fa tres anys. Una plaça més de PT per a IES amb més de 20 grups d'ESO des de fa tres anys.
FP:
 • En el segon any d'implantació d'un cicle formatiu nou es dotarà d'una plaça de l'especialitat corresponent.
EOEP:
 • La consolidació de places de plantilla es regirà pel càlcul establert per als IES (punt 2 dels criteris).

AMORTITZACIÓ I RECONVERSIÓ DE PLACES:
 • Les places d'AD es reconvertiran en AL i PT "si es mantenen les previsions d'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives específiques de suport educatiu en aquests centres. En tot cas els centres d'una línia podran reconvertir la plaça vacant d'AD en una plaça d'educació primària".
 • En els IES, les AD que quedin vacants passaran a ser places de l'equip de suport del D.O. "si es mantenen les previsions d'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives específiques de suport educatiu en aquests centres."

Per altra banda a la mesa es van acceptar aquestes modificacions de l'esborrany:
 • En els CEIP d'una línia que es dotin amb 5 places d'educació primària + 2 places de llengua estrangera, es permetrà que una de les dues places sigui d'una altra especialitat en funció del projecte educatiu.
 • Als IES es consolidarà la primera plaça d'una especialitat amb 9 hores en lloc de 10.

Segons van informar, les places de plantilla orgànica respecte al total de la quota actualment són:
 • el 90% a infantil i primària.
 • el 70% a secundària.
ALTRES INFORMACIONS:
La Direcció General d'Innovació està estudiant la contractació d'una empresa que doni suport tècnic informàtic als CEIP.


dilluns, 20 de novembre de 2017

Fons social: tot el que ens perdem

Circular 72/2017
Des de novembre de 2016 venim reclamant a la Direcció General de Funció Publica i als sindicats de la Mesa General l'actualització i equiparació del Decret d'Acció Social. La revisió dels decrets es ve reclamant com a mínim des de 2004, fa tretze anys! Ens demanam com és possible que els sindicats de la mesa general de Funció Pública no hagin pressionat més l'Administració tot aquest temps. El grup de treball que es va crear el juliol de 2016 continua sense reunir-se des de la primera trobada del mes d'abril.
El passat mes d'octubre, per iniciativa d'UOB, la Junta de Personal Docent no Universitari reclamà per unanimitat la convocatòria del grup de treball i un calendari per dur a terme la seva tasca. Mentre aquesta no arriba, aquí teniu un resum del que ens perdem:

1) ASISTÈNCIA SANITÀRIA.
A diferència del personal laboral de la CAIB, que es regeix per un decret propi de 1995, els interins docents no tenen aquestes ajudes d'assistència sanitària:
 • Dental: Dentadura completa, Dentadura superior o inferior, Peces, Obturacions, Implants osteointegrats, Tractament per Ortodòncia i Endodòncia.
 • Ocular: Ulleres d'enfora o de prop, Ulleres bifocals o progressives, Lents de contacte, Substitució de vidres bifocals / progressius, Substitució de vidres (d'enfora o de prop), Lents terapèutiques, Ajudes òptiques per a baixa visió (microscopis, telescopis, telemicroscopis, lupes i filtres), Ajudes prismàtiques per alteracions greus de la motilitat ocular.
 • Audiòfon.
 • Pròtesis i altres.
El personal del Servei de Salut, per un acord d'acció social aprovat el 2005 pel Consell de Govern, també disposa d'ajudes per a pròtesis dentals, oculars i auditives i de fonació, intervencions quirúrgiques no incloses a la Seguretat Social, malalties cròniques i altres.
Els funcionaris i personal laboral de la CAIB tenen dret a una revisió mèdica anual.

2) ASSEGURANCES
El fons socials dels funcionaris i personal laboral de la CAIB i del personal del Servei de Salut estableixen que han de disposar d'una assegurança col·lectiva de vida i invalidesa permanent.
El del personal del Servei de Salut també preveu una assegurança de responsabilitat civil i patrimonial per danys ocasionats als seus béns durant el servei i una ajuda per defunció.

3) GUARDERIA
El fons social del personal del Servei de Salut estableix que han de percebre l'import màxim de la despesa acreditada per guarderia o escola infantil per als fills menors de sis anys.

4) JUBILACIÓ
Els funcionaris només tenim dret a cobrar via MUFACE mitja mensualitat en cas de jubilació forçosa, que no consta al nostre fons social.
El personal del Servei de Salut i els funcionaris i personal laboral CAIB disposaven d'ajuts per a les jubilacions anticipades i forçoses que han quedat anul·lats per les retallades, i que caldria recuperar i aplicar a tots els treballadors públics.

5) PERJUDICIS PER MANCA DE REVISIÓ DEL REDACTAT
Ajudes per estudis:
 • Tanquen les sol·licituds a 30 d'abril. Demanam ampliar-ho a 30 de juny.
 • No es donen per a la Formació Professional de grau superior.
 • Només hi ha “ajudes per a llibres”, no per a altres materials didàctics i de pràctiques.
 • Els fills han de tenir 18 anys el 30 d'abril, demanam que es tengui en compte l’any de naixement i no el dia.
 • Els alumnes d'altes capacitats que acaben el batxillerat amb 17 anys no poden sol·licitar ajudes per raó d'estudis (llibres), perquè han de tenir 18 anys en el moment de la sol·licitud.
 • L'ajuda es pot concedir als treballadors no docents de Funció Pública en cas de repetir curs, si no l'han demanada i cobrada el curs suspès, però no als docents
- Bestretes:
 • S'hauria d'ampliar el termini de devolució.
6) PERJUDICIS PER LES RETALLADES
Demanam que es recuperin les ajudes per orfandat i viduïtat, així com les ajudes paralitzades dels altres sectors, i que aquestes s'apliquin a tots els treballadors públics.

dijous, 16 de novembre de 2017

Exigim més oferta de formació permanent gratuïta de l'Administració

La directora general de Formació Permanent, Maria Francisca Alorda, amb el conseller Martí March

Des d'UOB exigim a la Conselleria d'Educació que ampliï l'oferta de cursos de formació permanent gratuïts oferits per l'Administració. Actualment aconseguir plaça als cursos dels CEP i la Direcció General de Formació del Professorat és missió quasi impossible, sempre hi ha llargues llistes d'espera i els docents es veuen forçats a recórrer a la formació de pagament que ofereixen alguns sindicats.

Reiteram que la formació dels docents ha d'estar en mans de l'Administració i ha de ser accessible per a tothom, gratuïta i en horari laboral, atès que té per objectiu la millora de la qualitat del nostre treball.

Per altra banda, la insuficiència de l'oferta de l'Administració s'agreuja pel fet que els cursos s'anuncien sovint al portal del personal dies després de l'obertura oficial del termini d'inscripció, de vegades fins i tot amb una setmana de retard. Exigim que es revisin aquestes irregularitats i no es tornin a repetir.

dimecres, 15 de novembre de 2017

Demanam que es reconeguin els dobles càrrecs


Com és sabut, en els centres de secundària petits s'adjudiquin sovint a una mateixa persona els càrrecs de tutor i cap de departament, però per motius burocràtics només es reconeix un dels càrrecs a efectes econòmics i de meritacions. Hem reclamat a la Conselleria que s'acabi amb aquest tracte injust, es reconeguin els dos càrrecs i se'ns informi de quants de casos hi ha en total.

Vos tindrem informats.

dilluns, 13 de novembre de 2017

UOB acusa la Conselleria d'Educació d'ocultar les ràtios d'aula


Circular 71/2017

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, acusa la Conselleria d'Educació d'ocultar les ràtios d'aula dels centres educatius, que tenim sol·licitades des del 26 d'abril.

En una primera resposta la Conselleria només ens va proporcionar les dades globals a les Balears, no desglossades per cada centre, com sí ho va fer l'octubre de 2016. En aquella ocasió les dades van servir per constatar que el curs passat dos de cada tres centres públics d'infantil i primària tenien grups per damunt de la ràtio màxima de 25 alumnes, per denunciar el cas de 13 centres a Inspecció de Treball, i perquè el Servei de Prevenció de Riscos Laborals hagi instat la Conselleria a reduir ràtios i fer un estudi per complir les superfícies mínimes per alumne.

El silenci a una segona petició ens va dur a recórrer a la Direcció General de Transparència, i fa uns dies hem rebut una resolució del conseller Martí March amb una llista de matrícula que tampoc es desglossa per nivells a cada centre, cosa que impedeix conèixer les ràtios per grup. Davant aquesta opacitat reiterada hem presentat reclamació a la Comissió per a la resolució de reclamacions en matèria d'accés a la informació pública.

Des d'UOB advertim al conseller March que ens trobarà al seu costat si planta cara a Madrid amb valentia per l'espoli fiscal, que condemna les Balears a la manca d'escoles i docents i al rècord estatal de barracons. Però si pretén maquillar la realitat mitjançant l'ocultació de dades i continua carregant tot el pes de les deficiències que patim sobre l'esquena dels treballadors, no cedirem en les nostres denúncies.

Palma, 10 de novembre de 2017


dBalears.cat:
La UOB acusa la Conselleria d'Educació d'ocultar les ràtios d'aula

AraBalears:
UOB acusa la Conselleria d’Educació d’ocultar les ràtios d’aula

Última Hora:CONVOCATÒRIA D'INTERINS (Curs 2018-2019)


El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és del 13 de novembre de 2017 al 15 de gener de 2018, ambdós inclosos.

BOIB convocatòria:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10734/601863/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Instruccions per a realitzar el tràmit telemàtic:


http://www.uobensenyament.cat/2017/11/tramit-telematic-per-apuntar-se-les.html

Enllaç tràmit telemàtic:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3144249&coduo=38&lang=ca