divendres, 29 de maig de 2020

Preparació curs 20-21: Ens hi volen fer anar el juliol


Avui s'ha duit a terme una reunió virtual de la Comissió general de planificació del curs 20-21 amb representació de tots els estaments de la comunitat educativa. AQUÍ trobareu el document de base:

Novetats
 • Es preveu que es faci feina de manera virtual o/i presencial el temps necessari del juliol per concretar els Plans de contingència, adaptacions de programacions, etc. per preparar l'inici de curs. 
 • Serà després que a finals de juny la Comissió general de planificació del curs 20-21, organitzada en subcomissions, hagi elaborat les propostes. basades en quatre eixos: Organització i funcionament dels centres, Aspectes curriculars i metodològics Pla de digitalització i Serveis Complementaris.

Alguns dels aspectes que UOB Ensenyament ha defensat
 • Negociar en Mesa Sectorial tots els aspectes laborals dels treballadors
 • Començar més tard les classes per poder preparar el curs
 • Cercar mesures de conciliació familiar i laboral sense convertir els centres en aparcament d'infants
 • Respectar les jornades dels docents sense haver de duplicar feina i incrementant la quota
 • Dotar de mitjans i formació gratuïta en les TIC els docents i rescabalar-los les despeses que han hagut de fer
Fase 3 de desescalada
 • El Conseller també s'ha referit al protocol de desescalada de la fase 3 que probablement es començarà a aplicar a partir de dia 8 de juny. 
 • Està pendent de presentar i negociar amb els representants dels treballadors. 
 • Hi hauria: Tutories presencials d'orientació i matèria a tots els nivells i obririen les 4 escoletes que depenen de la Conselleria.

Tràmit telemàtic per a permisos i llicències i altres tràmits


Rebut de Personal Docent:

INFORMACIÓ DGPDOCEN: POSADA EN MARXA DEL NOU TRÀMIT TELEMÀTIC A TRAVÉS DEL GESTIB PER SOL·LICITAR "PERMISOS I LLICÈNCIES QUE ATORGA LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT" I ALTRES TRÀMITS

La Direcció General de Personal Docent, juntament amb la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, ha estat treballant en la digitalització del procediment dels "Permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent". Finalment, aquesta tasca s'ha concretat en un nou tràmit telemàtic operatiu a través del Gestib.


A partir del dilluns dia 1 de JUNY de 2020 tots els permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent s'hauran de sol·licitar i tramitar de la SEGÜENT MANERA:

1) Altes i baixes. S’han de continuar enviant als correus electrònics habilitats: Personal de Primària: primaria@dgpdocen.caib.es; Personal de Secundària: secundaria@dgpdocen.caib.es

 • Tots els originals s’han de custodiar en la secretaria del centre i no s’han de remetre per correu postal ordinari a la Direcció General (tampoc els corresponents als dies de l’Estat d’Alarma).
 • Aquesta part s'incorporarà també com un tràmit telemàtic al Gestib a finals d'any)
2) Els permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent, s’han de sol·licitar a través del Gestib. Les instruccions del nou tràmit les teniu disponibles al següent enllaç: http://80.28.7.251/?p=517

3) Fons Social. S’han de tramitar mitjançant el correu electrònic: fonssocial@dgpdocen.caib.es

 • Les ajudes per estudis es poden sol·licitar fins al 15 de juliol de 2020.
4) Altres tràmits: sol·licituds de jubilació, sexennis, triennis, excedències, reingressos, sol·licitud de fulls de serveis, certificats, etc. S’han de continuar sol·licitant als correus electrònics habilitats en el punt (1).

Si heu de resoldre cap dubte, podeu contactar amb el Servei de Primària o amb el Servei de Secundària preferentment per correu electrònic, o bé, telefònicament.
 

Direcció General de Personal Docent

dijous, 28 de maig de 2020

UOB adverteix que la declaració responsable d'Educació no garanteix seguretat sanitària


Circular 189/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, adverteix que el qüestionari de salut d'incorporació dels docents (COVID-19), publicat dins la Resolució del protocol per a la fase 2 del procés de desescalada, i que els docents han de contestar aquests dies, no garanteix un retorn segur a les aules pel que fa a possibles rebrots de contagis.

El qüestionari de la Conselleria de Salut i Consum es planteja com una declaració responsable, on el docent ha de respondre si "ha presentat símptomes compatibles amb la COVID-19 (especialment febre, tos o dificultat per respirar) els darrers 14 dies", mentre que la llista de símptomes és més extensa i les autoritats sanitàries encara no la donen per tancada, a banda que es pot ser asimptomàtic; i si "ha tingut contacte estret amb alguna persona positiva per a la COVID-19 els darrers 14 dies", cosa que no es pot descartar mai del tot per l'existència d'asimptomàtics.

Per altra banda el qüestionari dels docents publicat al BOIB no inclou l'opció de contestar "no ho sé", a diferència dels altres sectors professionals.

UOB continua exigint tests PCR per a tots els docents, personal no docent i alumnes, i que no es faci recaure tota la responsabilitat en el treballador mitjançant un qüestionari que depèn d'apreciacions personals i poc segures. Consideram que una vegada més el conseller d'Educació, Martí March, s'espolsa la seva responsabilitat i la passa als docents per acusar-los com a possibles culpables si es produeixen casos de contagi entre docents i alumnes.

Pel que fa les tutories presencials, UOB recorda que tal com es va acordar a la comissió de riscos laborals de 18 de maig, els docents amb possibles factors de risc no han d'acudir al centre educatiu mentre no disposin del dictamen del Servei de prevenció.

Palma, 28 de maig de 2020dimecres, 27 de maig de 2020

UOB alerta sobre el qüestionari de salut d'incorporació

El qüestionari de salut d'incorporació dels docents (COVID-19), publicat com a Annex VII de la Resolució de 25 de maig del Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada, no inclou la possibilitat de contestar "no ho sé" a les preguntes que formula:


En canvi, els qüestionaris adreçats a la resta de sectors professionals, sí que ho permeten:

En cas que no estigueu segurs de si heu presentat símptomes compatibles amb la COVID-19, o de si heu tingut contacte estret amb alguna persona positiva, afegiu-hi una columna N/S del vostre puny i lletra, o bé deixau les caselles en blanc, i explicau a l'apartat Observacions que ho feis així perquè no disposau d'aquesta informació.

Cal tenir en compte que el qüestionari fa recaure sobre nosaltres la responsabilitat que les dades siguin veraces, per tant cal contestar amb rigor.

UOB continua exigint tests PCR per a tots els docents, personal no docent i alumnes, perquè aquesta mena de qüestionaris no garanteix un retorn amb garanties que no es produeixi un rebrot de contagis als centres educatius.

dimarts, 26 de maig de 2020

UOB exigeix hores de reducció suficients per als interins majors de 55 anys


 Tot i que Planificació ens va contestar que afegeix un "nombre d'hores proporcionals" a les quotes dels centres per a les reduccions horàries dels interins majors de 55 anys, ens arriben protestes perquè les hores assignades no són suficients. Planificació denega les peticions de reducció individuals, al·legant que encara no se sap a quin centre aniran el proper curs. Però es pràcticament segur que els interins que les sol·liciten continuaran al mateix centre, per la qual cosa hem reclamat a Planificació que el "nombre d'hores proporcionals" que assigna dins la quota sigui sempre com a mínim equivalent a les peticions individuals que els arriben de cada centre.

Vos tindrem informats.

dilluns, 25 de maig de 2020

UOB exigeix que els contractes d'interins de FP s'estenguin a juliol


Circular 188/2020
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear ha remès escrit a la Direcció General de Personal Docent exigint que els contractes dels interins de Formació Professional s'estenguin al mes de juliol. Segons la Resolució de 7 de maig de 2020 de criteris de promoció i titulació de FP, les activitats de recuperació i proves per avaluar-les es poden fer fins al final del mes de juliol, i les proves extraordinàries dels primers cursos s'hi han de dur a terme obligatòriament.

Pel que hem pogut saber, la Conselleria contesta als centres que ho consulten que els interins han de fer aquestes tasques dins el mes de juny, o traspassar-les a un altre docent, cosa que incompliria les pròpies instruccions i consideram inadmissible, perquè perjudicaria l'alumnat, que no tindria temps per preparar les recuperacions, i sobrecarregaria de feina altres docents.

UOB ofereix un model de reclamació perquè els interins afectats el presentin a títol individual si així ho desitgen. Al mateix temps, recordam que UOB continua facilitant un model per reclamar l'extensió de contracte a 31 d'agost als interins que hagin fet 5,5 mesos de feina durant el curs.

Palma, 25 de maig de 2020

divendres, 22 de maig de 2020

Aportacions d'UOB al protocol de la fase 2


- UOB Ensenyament reitera el qüestionament de la necessitat de tutories presencials per als cursos de final d'etapa pel risc de contagi que això implica.

- UOB Ensenyament reitera la petició de fer proves generalitzades de PCR a docents, personal no docent i alumnes.

- Podeu consultar tots els esborranys del protocol de la Fase 2 clicant AQUÍ.


Respecte a l'ANNEX I de l'esborrany de Resolució:

1) Demanam que s'aclareixi si la frase del Punt 2. 3r paràgraf:
“Els alumnes vulnerables per a la COVID-19 podran acudir voluntàriament al centre durant aquesta fase per dur a terme tutories presencials, sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti…”

es refereix als alumnes inclosos en els grups de risc. Si aquest és el cas, entenem que sobra la preposició “a”. Si no es refereix a aquests alumnes, demanam que s'aclareixi a quin tipus de vulnerabilitat fa referència aquest paràgraf. 

2) Respecte al Punt 2. 5è paràgraf, sobre activitats presencials a partir de 27 de maig,
 • Primer apartat, sobre tutories d'orientació: Demanam si s’hi ha d’incloure alumnat d’ESPA i quantes tutories d’una mateixa matèria pot demanar cada alumne.
 • Segon apartat: Demanam en quin sentit s'ha de donar preferència a determinat alumnat.
 • Proposam afegir-hi un tercer apartat on es concreti que: Aquestes tutories estaran desvinculades en horari i contingut de la resta d'atenció telemàtica que dispensa el professorat i aniran dirigides únicament i de manera específica a l'alumnat present a la tutoria.

3) Respecte al 9è paràgraf, sobre organització de les tutories, proposam afegir-hi el destacat en color groc:

"La direcció dels centres organitzarà l’horari de les tutories a partir de les sol·licituds rebudes, i determinarà el professorat que ha d'acudir presencialment als centres, en els dies i hores que s'estableixin, exclusivament per a la realització de les tasques indicades en els punts anteriors i sempre i quan hi hagi efectivament tutories sol·licitades. Amb l’objectiu de minimitzar els desplaçaments i els riscs que aquests comporten, es concentrarà l’horari d’aquestes tutories en un únic dia setmanal, especialment en els casos dels professors que tenen la seva residència habitual en una illa diferent a la de la seva destinació. La incorporació del professorat vulnerable a la COVID-19 s’atendrà a l’establert a l’annex VI

Atès que el professorat haurà de continuar amb les seves tasques de manera telemàtica i, per facilitar l’organització del seu treball, la direcció dels centres els hi haurà de comunicar la realització de una tutoria presencial amb una antelació mínima de 24 hores (48 h en el cas de professorat resident en una illa diferent de la de destinació)

Si la tutoria es pot dur a terme per via telemàtica, no es farà de manera presencial. La tutoria es farà sempre per via telemàtica en cas de convivència del docent amb persones de risc."


4) Al 14è paràgraf:
 • Consideram que el control de l’estat de salut dels alumnes no pot recaure en els docents. Aquesta és una tasca del personal sanitari.
5) Respecte a les mesures de protecció sanitària i de distanciament físic, al 3r paràgraf, afegir-hi el destacat en groc:

"Es limitaran les hores de permanència del professorat al centre a les tutories presencials, sempre i quan algun alumne hagi demanada cita prèvia, i es durà a terme la resta de la jornada de treball (reunions, coordinacions, etc.), mitjançant teletreball, sempre que sigui possible."


Respecte a l'ANNEX II, Pautes per el correcte ús material
de protecció individual en relació a l’alerta per COVID-19

6) Sobre les pautes per a una correcta higiene de mans:
 • S’hauria d’establir una ràtio mínima de piques rentamans/usuaris possibles.

Respecte a l'ANNEX III: “Mesures de protecció individual, col·lectiva
i control sanitari als centres educatius de les Illes Balears”

FASE 2 o intermèdia i FASE 3 o avançada:

7) 1.3. Mesures de control:
 • Consideram que la temperatura (almenys als alumnes) s’hauria de prendre abans d’entrar al centre per part d’algun tècnic a qui es pugui assignar aquesta tasca. No es pot assegurar de cap manera que ho hagin fet abans de sortir de casa.
8) 2. Mesures distanciament físic:
 • Reclamam que s'habilitin, també, les escales d’emergència en aquells centres que en disposin.

Respecte a l'ANNEX V: “Protocol de vigilància i d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat delcentre”

9) 2n paràgraf, sobre la comunicació amb el centre de salut de referència:
 • A la frase «Existirà un canal de comunicació (...)» s’hauria d’especificar quin és el canal de comunicació entre el centre educatiu i el centre de salut de referència.
10) 4t paràgraf, sobre identificació de casos:
 • A la frase, «Es fa imprescindible identificar els possibles casos el més aviat possible per poder fer l’estudi dels contactes estrets amb l’objectiu d’identificar els focus i prendre les mesures adequades», consideram que s’insisteix en la detecció precoç de casos en alumnes, però el professorat no té formació per assumir aquesta responsabilitat. 

Respecte a l'ANNEX VI: “Protocol de vigilància i d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre els professionalsadults dels centres educatius.

11) 6è paràgraf, sobre la comunicació amb el Servei de Prevenció:
 • A la frase «Existirà un canal de comunicació (...)» s’hauria d’especificar quin és el canal de comunicació entre els centres educatius i el servei de Prevenció de Riscos.