dimecres, 20 de novembre de 2019

Marcatge horari: els directors no poden prohibir al claustre que es manifesti!


Recordam que els directors no poden impedir que el claustre es manifesti sobre el marcatge horari! Així ho demostren tots els casos de claustres que han aprovat textos al respecte sense cap problema, i a més a més:

- L’article 25.1 del ROC de secundària (i l’article correlatiu del de primària) estableix que:
 • 1. El claustre es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres, que hauran d’indicar els temes que s’han d’incloure a l’ordre del dia. En tot cas, seran preceptives, a més, una sessió del claustre al principi del curs i una altra al final.
Aquesta disposició estableix un deure de convocatòria de Claustre quan ho sol.liciti un terç dels seus membres, amb l’única condició que s’indiquin els temes a incloure a l’ordre del dia, sense que prevegi que el director pugui denegar la seva convocatòria si es compleixen aquests requisits.

També cal tenir en compte que l’art. 1 de la LOE estableix com a un dels principis bàsics que han de regir el sistema educatiu, en el seu apartat j), “la participació de la comunitat educativa en l’organització, govern i funcionament dels centres docents”.

En conseqüència, totes les normes i qüestions que es puguin plantejar sempre s’han d’interpretar a la llum d’aquest principi, fent la interpretació més oberta i favorable a la participació dels diferents agents de la comunitat educativa, en aquest cas el professorat, en la presa de decisions, o com a mínim en el fet que puguin esser escoltats en tots aquells aspectes que puguin afectar l’organització, govern i funcionament dels centres.

Per si això no fos suficient, si acudim a l’art. 129 de la LOE, que enumera les competències del Claustre, trobam que, entre d’altres, té les següents:
 • g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
 • h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
Veim per tant que la pròpia LOE, en línia amb el principi general abans esmentat, atorga una competència molt genèrica i àmplia al Claustre de professors en ordre a opinar i informar sobre el funcionament general del centre i la seva organització, conceptes que s’enuncien de forma prou àmplia com per entendre que poden opinar sobre qualsevol aspecte que afecti el seu funcionament, inclòs el sistema de control de l’assistència del professorat, que sense cap dubte és un aspecte organitzatiu i de funcionament.

Finalment podem indicar que l’art. 27 del ROC de Secundària (i el seu correlatiu del de Primària), estableix que una de les tasques de l’equip directiu és precisament la de: b) Estudiar, i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar i possibilitar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.

Resulta obvi que la negativa d’un director de convocar un claustre que ha estat sol.licitat conforme estableix l’esmentat art. 25 del ROC amb el pretext que opinar sobre el sistema de control de l’assistència del professorat al centre no és competència del claustre, o convocar-lo i no permetre que es dugui a terme la votació sol·licitada, no tan sols és fer-ne una interpretació molt restrictiva sinó directament il·legal per tal que vulnera el principi general de participació del professorat en un aspecte de funcionament i organitzatiu en el qual té tot el dret a opinar i a esser escoltat i el seu propi deure de fomentar i possibilitar la participació.

Concurs de trasllats 2019-2020: valoració de publicacions


Avui dematí s'ha reunit a la Conselleria la comissió de valoració de publicacions del concurs de trasllats.

Enguany s'hi han incorporat les publicacions en format digital.

Recordau que és molt important verificar que aportau tota la documentació justificativa. Si la documentació és incompleta o defectuosa es comunica als interessats perquè la corregeixen. Les esmenes es poden admetre dins el termini de presentació si es tracta de defectes de forma, però en cas de manca de documentació requerida, per exemple el certificat de l'editorial o l'exemplar original, l'esmena que aporti l'interessat només es trasllada a la comissió permanent perquè sigui incorporada al portal del personal de cara al futur.

dimarts, 19 de novembre de 2019

Oposicions 2019: possibles novetats


A la reunió de divendres passat els representants de l'Administració van dir el següent respecte a les oposicions d'enguany:
 • No preveuen modificar el barem.
 • Estudien incloure incentius per a les places de Formentera. (NOTA: El complement de residència a les Illes Canàries que no siguin Gran Canària i Tenerife pot arribar als 569 €, mentre que a les Balears, a les illes que no siguin Mallorca, varia només entre 55 i 103 €.)
 • Es preveu mesa sectorial sobre oposicions per a 28 de novembre.
 • La mesa sectorial sobre plantilles es preveu per a desembre. Un cop fixades les plantilles anunciaran les places que es convocaran de cada especialitat, segurament a mitjans de desembre. El gener es publicarien al BOIB les plantilles oficials definitives.
 • Descarten incorporar més especialitats a la convocatòria.
 • S'oposen a ampliar els motius de renúncia als tribunals al·legant que això comportaria no poder-se constituir en algunes especialitats. UOB continua reclamant que els motius de renúncia passin per mesa sectorial.
 • Estan disposats a estudiar i negociar el mètode del sorteig per designar els membres dels tribunals perquè sigui més equitatiu.
Continuarem informant si hi ha novetats.

Avantprojecte de Llei educativa de les Illes Balears


Segons va explicar el conseller Martí March a la reunió de divendres passat, la futura Llei educativa de les Illes Balears ha rebut una dotzena d'aportacions dels partits polítics i properament el Govern farà arribar les seves. A finals de novembre es publicarà l'avantprojecte a la web i durant tres mesos es recolliran aportacions de entitats públiques, socials i sindicals. Es preveu traslladar-la al Parlament l'octubre de 2020, el Consell Escolar de les Illes Balears emetrà l'informe preceptiu i se sotmetrà a l'aprovació del Consell de Govern, previsiblement el maig o juny de 2021. No caldrà passar pel Consell Consultiu.

El redactat constarà d'uns 160 articles i inclou el model lingüístic. Segons van assegurar els representants de l'Administració, la Llei no atorgarà als directors la potestat de contractar interins a dit.

Pressupost educatiu i nòmines, sota mínims!


Circular 158/2019

A la reunió de divendres passat el conseller Martí March també es va referir al pressupost educatiu. Es va remetre a la nota de premsa publicada per la Conselleria, que podeu veure AQUÍ. Pel que fa a la davallada del pressupost per a infraestructures, de 35 a 31,5 milions, va destacar que han pogut arribar a aquesta quantitat gràcies als 13 milions de l'ecotaxa. És evident que amb aquests doblers ens esperen barracons, horaris lectius abusius, ràtios disparades i il·legals, fons social de tercera, etc., per estona.

Pel que fa a la pujada d'un 2% dels salaris, acordada l'any passat pels sindicats estatals i el Govern espanyol, queda per veure si apareixerà als pressuposts estatals pendents d'aprovar. La Conselleria diu que tampoc no poden actualitzar els complements de tutoria, cap de departament, equips directius, etc. mentre no sàpiguen de quins doblers disposaran.

Recordem que els increments salarials que hem tornat a percebre des de 2016 només empaten amb prou feines amb l'IPC des de l'any passat, i de cap manera compensen el cost de la insularitat en habitatge, transport, productes bàsic de consum, etc.:

(1) Ministerio de Hacienda (2) ine.es (3) Gener-novembre
(4) Previsió Acord 2018 govern espanyol i sindicats estatals.

Recordem també que segons les balances fiscals del Ministerio de Hacienda, el 14,20% del PIB balear se'n va cap a Madrid via imposts i ja no torna. Amb les dades actuals del PIB, això suposa uns 4.200 milions d'euros anuals!

dilluns, 18 de novembre de 2019

Interins 20-21: novetats i resum de la primera Mesa

Avui dematí ha tengut lloc la primera Mesa entre sindicats i Conselleria per parlar de la gestió d'interins al curs 2020-21 i la previsió és que es torni a convocar Mesa sobre el mateix tema per dilluns que ve dia 25.
Com sempre, ens podeu fer arribar les vostres aportacions a ensenyament@uob.cat
Vegeu, de la Mesa d'avui, les informacions més destacades i les aportacions de UOB a cada punt:CONVOCATÒRIA DE BORSA

Les principals novetats o propostes de la Conselleria són:
 • El termini per apuntar-se a la borsa d'interins s'ampliarà i previsiblement estarà obert del 10 o el 15/12/19 al 31/3/20.
 •  Els mèrits o requisits a presentar i tenir en compte a l'hora de baremar els interins serien els assolits fins al 31/8/19.
 •  Els interins que ja estassin apuntats a la borsa en el curs actual i que no haguessin de presentar nova documentació o canviar opcions de illes, jornades o funcions, no caldria que es tornassin a apuntar cada any, en no ser que fes un any consecutiu (o altre termini a determinar) que l'apuntat a borsa s'hagués declarat com a no disponible.
 • Aquesta darrera novetat i algunes de les que trobareu més avall a l'apartat sobre tràmits telemàtics d'adjudicacions, anirien encaminades cap a l'objectiu de tenir una borsa oberta tot l'any. Segons la Conselleria, falta estudiar i anar polint aquesta idea que voldrien poder tenir valorada de cara al curs 2021-22.

Les principals peticions de UOB a aquesta convocatòria són:

> Quant a les Bases específiques:
 • Que es recuperi l'opció de disponibilitat per treballar 1/3 de jornada per tal de cobrir les reduccions de jornada que els funcionaris de carrera demanin en aquesta proporció.
 • Que l'excepcionalitat dels professors tècnics d'FP només demani dos requisits: A) haver acreditat un dia de servei en l'especialitat demanada i B) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu en procediment disciplinari.
 • Que es redueixi al màxim possible el temps d'espera entre el termini per apuntar-se a borsa i la publicació de les llistes provisionals i definitives d'admesos i exclosos.
 • Que els PDF de llistes d'admesos i exclosos no es despengin de la web de Conselleria i es puguin consultar també de manera retrospectiva com a mínim durant quatre anys.
 • Que s'arregli el portal de baremació de la mateixa web, que no funciona i no permet consultar els admesos i exclosos actuals.
> Quant al Barem:
 • Que la data de finalització de reconeixement de mèrits sigui fins al darrer dia de la convocatòria.
 • Que el fet d'haver aprovat oposicions i haver quedat sense plaça en convocatòria igual o posterior a la del 2018 es meriti en un apartat diferent de la formació i de l'experiència docent i que, d'entre aquests aprovats, els que siguin a la llista S es considerin tutoritzats i passin directament a la llista I.
 • Que es baremi l'experiència docent a escoles municipals de música, escoletes d'infantil i universitats privades així com l'experiència laboral que excedeixi el temps demanat com a requisit en les especialitats d'FP, professorat d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.
 • Que l'experiència a centres privats puntuï menys que a centres concertats.
 • Que l'experiència com a professors de religió puntuï com a màxim com a un centre concertat.
 • Que l'experiència a centres públics d'altres comunitats autònomes puntuï menys que l'experiència als centres públics de les Illes Balears.
 • Pel que fa a la puntuació per formació acadèmica, que s'hi incloguin els Graus Superiors del Conservatori.
 • Que s'afegeixi un apartat d'FP on s'hi baremin les titulacions de Grau  Mitjà i Grau Superior.
 • Que meritin les titulacions de les Escoles d'Art.
 • Respecte a la formació no acadèmica o permanent, que es baremin la formació del SOIB i les certificacions professionals.
> Quant a l'Annex 4:
 • Per cinquè any consecutiu demanam que es convoqui el Grup de treball o la Mesa per a la revisió, l'anàlisi i l'establiment d'un diagnòstic sobre l'estat d'aquest Annex .
 • Que la Conselleria ens faci arribar els informes de validació de funcions per a una titulació concreta, tant si l'informe és favorable a la validació com sinó, periòdicament a partir d'ara i en retrospectiva des del 2015.
 • Que es contempli la possibilitat que un màster, una titulació de Tècnic Superior d'FP, una habilitació de Magisteri o l'experiència com a professor especialista puguin habilitar funcions.


CONVOCATÒRIA D'ADJUDICACIONS 

Les propostes principals de Conselleria serien:
 • Mantenir l'obligatorietat de seleccionar totes les places a què l'interí pugui accedir en el tràmit d'adjudicacions de l'estiu.
 • La revisió del tràmits telemàtics: vegeu-ho a continuació.


TRÀMITS TELEMÀTICS D'ADJUDICACIONS 

Les principals novetats de la Conselleria serien:
 • Es permetria que els exclosos per català i/o els exclosos per formació pedagògica participassin a tots els tràmits de selecció de places, tant d'estiu com setmanals, mantenint-se, això sí, en la darrera posició en l'ordre d'adjudicació. (Vegeu esquema més avall *)
 • Al tràmit setmanal d'adjudicacions seria possible optar també a places definides per opcions que l'interí no hagués seleccionat quan s'apuntà a borses. Per exemple, si un interí només seleccionà jornada completa a Mallorca per a funció de Català a Secundària, al tràmit setmanal d'adjudicacions també podria optar a places d'altres illes o a altres funcions que pogués impartir i que no hagués seleccionat o podria optar també a places de mitja jornada, fet que no faria necessària la modificació de les creuetes de cada interí durant el curs.
 • Es crearia un nou tràmit telemàtic setmanal d'adjudicació de vacants sobrevingudes i substitucions per via d'urgència, que s'obriria cada dilluns un cop publicades les adjudicacions del tràmit setmanal i es tancaria el dilluns a vespre, abans de començar el dimarts amb les telefonades per a les adjudicacions extraordinàries. A aquest tràmit hi podria participar qualsevol persona admesa o exclosa a borsa o no apuntada a borsa quedant aquests últims en darrera posició d'adjudicació per darrere dels exclosos. (Vegeu esquema més avall*). Les places que s'oferirien en aquest tràmit d'urgència serien les que haguessin quedat desertes en l'adjudicació setmanal ordinària de cap de setmana.
Segons la D.G. de Personal Docent, aquests canvis exposats permetrien una reducció de les publicacions de convocatòries extraordinàries d'interins per una part i de les adjudicacions extraordinàries d'entre setmana per l'altra, en què l'acceptació de la plaça sí que és obligatòria.

* Esquema procediments d'adjudicacions:
 1. Tramit telemàtic d'adjudicacions de l'estiu.
 2. Adjudicacions setmanals.
                    2.1. tràmit telemàtic ordinari setmanal de divendres a dilluns.
                    2.2. tràmit telemàtic urgent setmanal el dilluns horabaixa.
                    2.3. adjudicacions extraordinàries de dimarts a dijous.

* Esquema ordre d'adjudicació:
 1. Admesos a borsa.
 2. Exclosos per català.
 3. Exclosos per formació pedagògica.
 4. Exclosos per català i formació pedagògica.
 5. (Només aplicable en el tràmit telemàtic urgent setmanal del dilluns horabaixa) No admesos ni exclosos, és a dir, interessats que no s'han apuntat a borsa, però que compten amb titulacions adequades segons l'Annex 4 de la convocatòria de borsa.

Principals demandes de UOB respecte a les adjudicacions:
 •  Que es convoqui el Grup de treball o la Mesa per a revisar els tipus de perfils i els criteris de perfilament.
 • Que en una plaça de suport l'interí no pugui ser l'únic responsable d'un grup classe.
 • Que es respecti el dret a la reducció de jornada dels interins majors de 55 anys.
 • Que es revisin les dates de cessament i el cobrament de l'estiu i que qualsevol interí que hagi treballat 5,5, mesos i tengui contracte a 30 de juny se li estengui d'ofici el contracte fins a 31 d'agost sempre i quan no es reincorpori el titular de la plaça.
 • Que s'elimini l'obligatorietat d'haver de seleccionar totes les places a què hom pot optar en el tràmit d'adjudicacions de l'estiu.
 • Pel que fa a possibles mesures d'estabilitat per a interins en relació amb les adjudicacions, hem reiterat la nostra oposició a la possibilitat de l'existència de places de pacte.

ESPECIALITATS MANCADES DE PROFESSORAT

Pel que fa a aquestes especialitats, que obliguen a publicar cada any convocatòries extraordinàries de borses d'interins i de professors especialistes en funcions com ara Català, Alemany, Francès, Cuina, Sistemes Electrònics o Manteniment de vehicles entre altres:

La Conselleria ha informat que:
 • Quant a les adjudicacions, confien que el  nou esquema de procediments i el fet que els exclosos per català i/o formació pedagògica puguin accedir a tots aquests procediments, ajudaran a mitigar el problema mentre s'espera a poder tenir el sistema organitzat per a tenir la borsa oberta tot l'any.
 • Que s'ha fet una revisió d'ofici de l'annex 4 en les especialitats on s'ha detectat aquesta mancança.
UOB, per altra part, ha reiterat:
 • La necessitat de revisar l'annex 4
 • La necessitat de convocar el Grup de treball per estudiar diferents possibilitats per a solucionar el problema. 

TUTORITZACIÓ

En general, s'han fet les següents aportacions:

Conselleria:
 • Creuen que és necessari acabar de definir el funcionament de la tutorització però no han indicat en quin sentit introduirien canvis.
UOB hem demanat que:
 • La tutorització sigui més una acollida i acompanyament al nou professorat que comença a treballar que no pas un tràmit burocràtic.
 • Que es mantengui el procediment actual amb el termini de 30 dies, que aquests puguin ser acumulables i que la funció principal sigui la d'acompanyament.
 • Que els professors especialistes es considerin tutoritzats en les mateixes condicions que els interins docents.
Altres:
 • Tres sindicats han demanat que es revisi tot el procediment de tutorització per tal que aquest sigui equiparable i homologable a les pràctiques dels que han aprovat oposicions. En realitat, això suposaria un allargament temporal molt important de la tutorització, que hauria de ser de cinc mesos i mig com a mínim, i un augment significatiu de la burocràcia.

Martí March es nega a retirar el marcatge horari i tornar al control anterior. NO FITXEM!


Nota publicada a facebook el divendres 15 de novembre:

MARCATGE HORARI: REUNIÓ AMB EL CONSELLER

Ha acabat la reunió amb el conseller Martí March, DG de Personal Docent i Planificació i Secretari general.

Educació proposa:

1) Reconeixement per part dels sindicats de l'obligatorietat del control horari. UOB ha demanat llevar aquest punt per innecessari i humiliant i el conseller s'hi ha negat.

2) Opcionalitat per als directors d'aplicar el sistema de marcatge. Se suprimiria de les instruccions d'inici de curs.

3) Convocatòria d'una comissió de treball sobre sistema de marcatge amb participació de directors.
Pel que fa consultar el claustre sobre aplicació o no del sistema actual de marcatge, dependria de les conclusions de la comissió de treball.

Per part d'UOB, recordam que la nostra postura continua essent la manifestada unitàriament per les forces sindicals: retirada immediata del sistema de marcatge i retorn al control horari anterior. Per tant, som allà mateix i ens oposarem a la proposta.

El conseller Martí March hauria de tenir present que l'arrogància del PSOE ja li ha fet perdre un diputat a les Balears i tres a nivell d'estat a les darreres eleccions.

Ampliarem informació sobre altres qüestions tractades: pressuposts, Llei educativa i oposicions.

AMPLIACIÓ A LA NOTA DE FACEBOOK:
 
Properament les comissions permanents de les Juntes de Personal es reuniran per decidir la resposta a donar a la Conselleria.