dijous, 15 de març de 2018

Nou de decret de Fons social: silenci a Funció Pública


Durant la comissió de Fons social d'avui dematí, Personal Docent ens ha comunicat que Funció Pública no ha dit res per ara respecte a la modificació del Decret de Fons social, que es va aprovar fa un mes en mesa sectorial. Tenint en compte que Funció Pública va paralitzar durant un any i mig el grup de treball que havia d'unificar les normatives dels diferents sectors, per acabar dissolent-lo, haurem d'estar vigilants perquè el nou Decret no acabi tancat dins un calaix.

De Fons social informen que el 50% dels sol·licitants d'ajudes per estudis no aporten tota la documentació. En aquest cas se'ls requereix els documents que falten per carta certificada, cosa que endarrereix tot el procés. Es prega que els interessats comprovin que ho presenten tot correctament en el moment de fer la petició.

Per altra banda s'han aprovat:
 • 4 bestretes ordinàries i 4 extraordinàries.
 • 4 ajudes per a la atenció de la discapacitat.
 • 30 ajudes per als fills menors de 18 anys (1 rebutjada).
 • 39 ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (8 rebutjades)
Recordau que el termini per sol·licitar ajudes d'estudis acaba el 30 d'abril.

dimecres, 14 de març de 2018

Comissió paritària de riscos laborals


El passat 26 de febrer va tenir lloc a Funció Publica (Es Pinaret) la reunió ordinària de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals. Es van aprovar cinc expedients d'avaluació extraordinària mèdic-laboral que han comportat l'adaptació dels llocs de treball, entre els quals els d'un empleat de serveis de CEIP, un ATE i un ordenança d'IES.

Per altra banda es van aprovar els següents documents

1) Informe de sinistralitat laboral 2017. Inclou estadístiques específiques de personal docent.

2) Memòria d'activitats del SPRL 2017. De l'apartat de Formació, docència i investigació podem destacar pel que fa als docents:


3) Actuacions preventives destinades a la protecció de la treballadora gestant, en situació de part recent o en període de lactància.
 • El total de treballadores que van comunicar al Servei de Prevenció seu estat de gestació, part recent o en període de lactància ha estat de 225, de les quals 185 són d'Educació (90,24%)
4) Planificació d'activitats preventives 2018.

5) Fulletó d'acollida del SPRL (general).

Pel que fa al SPRL d'Educació no es va aportar cap novetat.

Places d'assessors i directors de CEP

 

Ahir es va constituir la comissió avaluadora per a les comissions de serveis a places d'assessors i directors de centres de professors. Els darrers dos anys s'han fet dues convocatòries i ara correspon la revisió de la primera. En cas de voler repetir els aspirants han de tornar a concursar.

Dels setze seleccionats el curs 16-17, dotze volen renovar i s'han d'avaluar i hi ha hagut una renúncia i una jubilació. Dues places van quedar vacants (Formentera i Manacor) i es van cobrir amb comissions de serveis ordinàries.

Per a l'avaluació dels assessors es tenen en compte quatre aspectes:
 • Memòria i autoavaluació de l'aspirant.
 • Informe del director del CEP.
 • Informe del Servei de Formació.
 • Entrevista, on es fa incidència sobre tot en les propostes de millora.
Pel que fa als directors, els tres seleccionats de fa dos anys volen renovar. En aquest cas la comissió valora:
 • Memòria i autoavaluació.
 • Informe del Servei de Formació.
 • Entrevista.
Els representants de l'Administració van dir que de moment totes les avaluacions són positives. Les entrevistes tindran lloc el 19 de març al CEP de Palma amb l'horari següent:
 • 9h: aspirants a assessors de Mallorca (set en total).
 • 11h: aspirants a directors (tres).
 • 11,30: aspirants de Menorca i Eivissa (sis).
Per al 2019 hi ha intenció d'avançar el procés d'adjudicacions. Hi haurà quatre vacants, més les que es puguin generar.

El proper curs es crearà el CEP de Calvià amb cinc places, una d'elles de director. El primer any es cobriran per comissions de serveis ordinàries i el segon es farà el concurs de mèrits. Es preveu que les obres estiguin fetes en un any i mig i provisionalment s'instal·larà en un altre edifici. Aquest nou CEP comportarà la supressió d'una plaça al CEP de Palma, que passarà a tenir-ne dotze.

També està previst crear una plaça d'assessor més a Menorca i a Eivissa.

dilluns, 12 de març de 2018

NOVETATS PORTAL DEL DOCENT INTERÍ!

https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/

·SOL·LICITUD DE DISPONIBILITAT PEL 3r TRIMESTRE:
Els interins NO DISPONIBLES que volgueu estar DISPONIBLES el 3r trimestre teniu fins el dia 16 de març a les 12:00h per canviar el vostre estat mitjançant el tràmit telemàtic corresponent.

·DARRER TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS DEL 2n TRIMESTRE:
El darrer tràmit de substitucions tindrà lloc entre els dies 16 i 19 de març.

·INICI DEL TRÀMIT TELEMÀTIC DE CANVI DE DISPONIBILITAT DEL 3r TRIMESTRE:
Per raons d'actualització de l'estat de disponibilitat dels funcionaris interins, el tràmit de canvi de disponibilitat romandrà desactivat des del dia 16 de març a partir de les 12:00h fins el 26 de març.

·PRIMER TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS DEL 3r TRIMESTRE:
El primer tràmit de substitucions del 3r trimestre tindrà lloc entre els dies 4 i 6 d'abril. Hi podran participar tots els aspirants disponibles, tant aquells que ja ho eren com aquells que ho varen sol·licitar abans del dia 16 de març a les 12:00h.

Procés d'inscripció telemàtica a les oposicions


A tenir present durant el procés d'inscripció telemàtica, segons se'ns va explicar a la sessió  informativa de la Conselleria (actualitzat amb consultes posteriors):

CATALÀ
 • Si s'hi accedeix amb nom i contrasenya ja apareix la titulació del portal del personal.
 • En el cas d'inscripció anònima o sense portal del personal, si es disposa del certificat de capacitació de català, es pot autoritzar la Conselleria a consultar la titulació a Política Lingüística, desplegant el rectangle a Requisits / Titulació català i seleccionant "Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears".
 • Segons informa Provisió educativa, el justificant de la inscripció no indica que s'hagi aportat o autoritzat la Conselleria per un error de disseny del procés i no cal fer res més. Si aquesta opció finalment no funcionàs, es pot esmenar posteriorment.
 • Es pot fer la inscripció amb el C1, però és millor acreditar el certificat de capacitació de Política Lingüística perquè farà falta a l'hora de concursar en cas de superar el concurs-oposició i obtenir plaça.
 • Si la titulació de català ja apareix al portal del personal no cal acreditar-la. Segons informa Provisió educativa, el justificant de la inscripció no indica que s'hagi aportat per un error de disseny del procés i no cal fer res més.

TAXES
 • Si heu fet el pagament de les taxes amb targeta però al final la inscripció no es completa correctament i surt un missatge d'error, comunicau-ho per correu a provisio@dgpdocen.caib.es indicant nom, document d'identitat i la incidència.
 • Si es fa el tràmit amb usuari i contrasenya i es vol fer pagament presencial al banc, cal imprimir el document per dur-lo a l'oficina bancària.
 • En cas de pagament telemàtic, de Provisió ens indiquen que no cal presentar al registre el PDF que s'imprimeix per a l’Administració autonòmica. 
 • EXEMPCIONS: Cal estar segurs que es compleixen els requisits, perquè en cas contrari si no es paguen les taxes és causa d'exclusió. Per exemple, si s'està a mitja jornada i l'altra mitja es cobra del SOIB no es té dret a l'exempció.

DADES PERSONALS
 • Els interins que entrau al procés telemàtic amb usuari i contrasenya, veureu que ja vos hi apareixen les dades personals. Els funcionaris de carrera en canvi les heu d'introduir.
 • Els interins que fa uns 10 anys o més que no han actualitzat dades és possible que hàgiu d'actualitzar dades personals i presentar document d'identitat.
 • Els aspirants pels procediments d'accés han de presentar el document d'identitat.

INSCRIPCIÓ ANÒNIMA
 • Als interins del curs 17-18 també se'ls recuperen les dades personals. Reben al correu electrònic un codi d'accés temporal.
 • Cal introduir les dades personals, titulació d'accés i la formació pedagògica i didàctica. Un cop signat apareixeran els documents a presentar al registre.

PREREGISTRE
 • El registre no és complet i queda com a pre-registre en els casos següents:
 • Si la persona no és a les llistes de la Conselleria.
 • Si no han aportat el certificat de català.
 • Si s'està exempt de pagament.

TITULACIONS
 • Si es vol presentar un títol d'accés nou al cos que s'oposita es pot afegir i després seleccionar dins el menú que apareix.
 • IMPORTANT: La titulació no es pot canviar un cop completat el procés d'inscripció.

DISCAPACITATS
 • Tenen l'opció d'autoritzar la Conselleria a comprovar-ho.

PROCEDIMENT D'ACCÉS
 • S'han detectat errors de funcionament en el procediment d'accés 4 (a mateix subgrup i nivell) i es possible que també es produeixin al 3 (subgrup superior). Avui dilluns 12 de març ho estant mirant de solucionar, es demana que els aspirants ho tornin a intentar d'aquí a dos dies.

CORRECCIÓ D'ERRORS AMB EL PROCÉS TELEMÀTIC FINALITZAT
 • Si en haver fet el procés d'inscripció telemàtic i pagat les taxes vos adonau que heu comès un error (per exemple seleccionar un procediment d'ingrés o accés equivocat), ho podeu esmenar de la següent manera:
 1. Repetiu el tràmit telemàtic corregint l'error i seleccionau pagament presencial.
 2. Descarregau els fulls per al banc.
 3. Obtindreu un pre-registre que haureu de dur presencialment al registre, juntament amb el comprovant del pagament que ja vau fer, el carnet d'identitat i una instància explicativa.

REGISTRE DE MÈRITS
 • Si no disposau de portal del personal heu d'esperar al tràmit del barem de mèrits, posterior a les proves, per aportar la documentació.

ALTRES
 • Hem demanat a la Conselleria que enviïn el més aviat possible les instruccions als equips directius perquè permetin als opositors acabar les tasques docents amb temps suficient per presentar-se a les proves.
 • La Conselleria preveu la participació d'uns 7.000 o 8.000 aspirants. A les Balears hi ha uns 13.000 interins amb plaça o sense.
 • Hi haurà un Portal de l'opositor, probablement amb l'adreça URL oposicionsdocents.caib.es.

divendres, 9 de març de 2018

L'ordre de serveis d'orientació es durà a una nova mesa sectorial

 
El director general d'Innovació, Jaume Ribas

Dimecres 7 de març va tenir lloc la mesa sectorial per tractar l'esborrany de projecte d'ordre sobre serveis d'orientació, que ja havia passat per mesa tècnica els dies 11 de gener i 17 de gener.

L'esborrany que se'ns havia fet arribar era el mateix que es va dur a la segona mesa tècnica, i els representants d'Innovació van començar explicant quines aportacions rebudes per escrit s'havien acceptat i quines no. Davant això, des d'UOB vam demanar una segona mesa per analitzar l'esborrany actualitzat amb les modificacions introduïdes.

A partir del que van dir podem avançar el següent:
 • Es mantenen amb la idea de canviar el model i assignar orientadors als CEIP. Des d'UOB vam reclamar una vegada més que es respecti el treball en equip i la independència dels EOEP, tal com consta al Decret d'atenció a la diversitat, i que en tot cas es consensuï el model amb els professionals.
 • L'"atenció directa a tots els alumnes" que es cita a l'article 5, Nivells d'intervenció, s'ha de entendre referida a la funció dels orientadors.
 • A l'article 7, Recursos personals i materials, van admetre la nostra esmena d'afegir-hi que les places s'integraran a la plantilla orgànica quan estiguin consolidades.
 • A l'article 8, Formació, van admetre la nostra esmena d'afegir-hi que la Conselleria promourà "una oferta suficient" d'accions formatives.
 • A l'article 15, Coordinació i funcionament de les unitats d'orientació, es mantenen amb la idea que els orientadors han de formar part del claustre.
 • A l'article 17, Funcions específiques dels equips d'orientació educativa, apartat h), van admetre la nostra esmena d'afegir que per al servei de préstec i de recursos pedagògics "es dotarà de les hores necessàries."
 • Al mateix article van admetre la nostra esmena d'afegir un apartat i), "Coordinar-se entre sí", tal com es preveu per als EAP.
 • A l'article 18, L'exercici de la direcció als EOEP, no van acceptar la nostra petició que els orientadors i PTSC tinguin horari de secundària, al·legant que han de tenir el mateix horari del centre on desenvolupen el treball.
 • A l'article 20, Funcions dels departaments d'orientació, desapareixen les funcions dels FOL perquè no sempre pertanyen orgànicament al DO.
 •  A l'article 25, Tipologia d'Equips Especialitzat i finalitat, van admetre la nostra esmena d'afegir els DO als equips que poden rebre suport dels Equips Especialitzats.
 • A l'article 27, Gestió dels Equips Especialitzats, no van admetre l'elecció del director "a proposta dels membres de l'equip", tal com apareixia al primer esborrany, al·legant que els serveis jurídics han dit que s'ha de seguir la normativa de nomenament de directors.
Pel que fa als membres de plantilla dels EOEP amb la plaça a extingir, es va demanar que se'ls expliqui clarament en quina situació queden. En tot cas han de tenir en compte que l'adjudicació d'un centre educatiu durant un curs concret no implica un canvi de destí definitiu, i que si hi volen quedar han de concursar. Cal tenir present que en cas que siguin desplaçats de l'EOEP per manca d'horari hi ha preferència a l'hora de concursar. El Servei de secundària descarta un procés d'adscripció directa als CEIP.

dijous, 8 de març de 2018

Suport dels centres educatius a la vaga 8M

Una mostra del que s'ha difós a les xarxes, però segur que n'hi ha més!

CEIP Es Pont
CEIP Es Pont
CEIP Son Ferriol
IES Antoni Maura
IES Antoni Maura
IES Antoni Maura
IES Damià Huguet
IES Juníper Serra
IES Marratxí
IES Porreres
IES Porreres
IES Santa Maria
IES Santa Maria
IES Son Pacs
IES Sureda i Blanes
IES Sureda i Blanes
CIFP Son Llebre
CIFP Son Llebre
CIFP Son Llebre