dilluns, 17 de juliol de 2017

Madrid congela el Fons social i Funció Pública no n'actualitza el decret

Foto: Pedro J. Jiménez Ramírez, director general de Funció Pública

Les prestacions del Fons social no pujaran un 1%, en contra del que estava previst. Segons s'ha informat avui a la comissió, els pressuposts generals de l'estat així ho especifiquen (article 18, apartat quatre):


Aquesta nova retallada s'afegeix a la paralització de la reforma del decret 128/2002. En resposta a la consulta que vam presentar el 22 de maig, el director general de Funció Pública (Conselleria d'Hisenda), Pedro J. Jiménez Ramírez, ens ha contestat que ni la Mesa General ni la comissió de treball per actualitzar el decret, constituïda per acord de la Mesa General de 20 de juliol de 2016, "no han pres cap acord, en relació amb la modificació del decret objecte de la consulta", i que a la Mesa General de 16 de març l'Administració va anunciar que "els diferents sectors que integren els empleats públics" treballaven sobre el tema.

Que nosaltres sapiguem, el grup de treball no s'ha tornat a reunir des de la primera trobada del mes d'abril. Cada vegada pitjor, idò: ni pujada de les quanties, ni actualització del decret ni equiparació amb les ajudes d'altres sectors, ni recuperació de les ajudes per a orfandat i viduïtat.

A la comissió d'avui dematí l'Administració ha informat que s'han tramitat les sol·licituds presentades fins al 18 d'abril i ara es gestionen les de la segona quinzena. S'han aprovat:
 • set bestretes ordinàries i sis extraordinàries
 • una ajuda per atenció a a la discapacitat
 • 26 per a fills menors de 18 anys (dues denegades)
 • 187 ajudes d'estudis al personal i fills (23 denegades per motius diversos)

divendres, 14 de juliol de 2017

LA UIB RECTIFICA I RECUPERA LES DATES INICIALS DE LES PROVES DE SETEMBRE DE LES PBAU, 6, 7 I 8


Després de les denúncies i protestes per gran part de la comunitat educativa entre les quals hi ha UOB Ensenyament, la comissió organitzadora de les proves d'accés (PBAU) s'ha desdit i ha restablit les dates originàries, 6, 7 i 8 de setembre.

De: Proves d'Accés <salumnes.proves-acces@uib.es>
Data: 14 de juliol de 2017 a les 13:59
Assumpte: Dates PBAU setembre de 2017
Per a: "centres_secundaria@uib.es"

Benvolguts directors,
Us adjuntam escrit signat per la presidenta de la comissió organitzadora de les proves d'accés en el qual es restableixen el dies originalment planificats de la PBAU de la convocatòria de setembre de 2017.
No obstant això, per facilitar les gestions als alumnes, mantindrem el 8 de setembre com a data límit per pagar la matrícula.
Us demanam que ens confirmeu que heu rebut aquest missatge.
Atentament,
Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica

AQUÍ trobareu el comunicat que vàrem fer públic el 6 de juliol.

UOB denuncia que la Conselleria continua sense aportar un diagnòstic real del català a les aules


COMUNICAT DE PREMSA


Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que la Conselleria d'Educació i Universitat encara no ha aportat el diagnòstic real del català a les aules que se li ve reclamant des del principi de legislatura. A la mesa tècnica de dilluns no es va passar cap estadística de les assignatures que es fan oficialment en català segons el GESTIB, ni molt manco un estudi de camp per comprovar si s'hi fan realment.

Volem recordar que el 30 de març els representants de l'Administració van dir que l'informe d'Inspecció sobre matèries impartides en català seria un estudi real i no un simple buidatge del GESTIB, en resposta a una pregunta d'UOB.

L'informe que es va presentar tampoc no fa cap referència a temes cabdals com les zones amb necessitat d'intervenció urgent per l'incompliment sistemàtic i notori del Decret de Mínims, o a la manca de coordinació amb la UIB per preparar els futurs mestres a l'hora de treballar lingüísticament amb grups d'alumnes castellanoparlants.

Sí que recull, en canvi, que encara hi ha un 5% de centres amb projectes lingüístics que no respecten el Decret de mínims, fet absolutament intolerable quan s'acaben de complir vint anys de la seva entrada en vigor i molt simptomàtic de la deixadesa dels diferents governs autonòmics.

Per altra banda continuam també sense saber quins centres han sol·licitat permís per impartir en anglès les matèries Coneixement del medi a primària i Ciències socials, Geografia i història i Ciències de la naturalesa a secundària, que segons el Decret de mínims s'han de fer en català, ni quants de grups d'alumnes estan afectats per aquesta mesura.


Des d'UOB continuam reclamant transparència sobre l'ensenyament en català a les aules, així com un pla de xoc que doti els programes d'acolliment lingüístic amb una plaça docent de mitja jornada com a mínim, i el desdoblament de l'assignatura de català, tal com es fa ara amb l'anglès a un 69% dels centres educatius.

Palma, a 13 de juliol de 2017

dBaleares:
Última hora:

Diario de Mallorca:dimecres, 12 de juliol de 2017

Conselleria continua sense aportar un diagnòstic real del català a les aules


Educació impulsa mesures per a millorar la competència lingüística de l'alumnat de Balears

A la mesa tècnica de dilluns no s'aportà el diagnòstic real del català a les aules que venim reclamant des del principi de legislatura. No es va passar cap buidatge de les assignatures que es fan oficialment en català segons el GESTIB, ni molt manco un estudi real de camp per comprovar si s'hi fan realment o només consta com a tal als papers per cobrir l'expedient.

Recordem que el 30 de març, quan els ho vam demanar en mesa sectorial, els representants de l'Administració van dir que l'informe d'Inspecció sobre matèries impartides en català seria un estudi real i no un simple buidatge del GESTIB.

Continuen també sense resposta les preguntes que tenim fetes des del març passat:
 1. Quins centres han sol·licitat fer en llengua catalana matèries diferents a Coneixement del medi natural, social i cultural a primària o Ciències socials, Geografia i història i Ciències de la naturalesa a secundària. a fi de poder fer aquestes en anglès?
 2. Quants de grups d'alumnes hi ha afectats per aquesta mesura?
 3. Quin percentatge suposen aquests centres sobre el total que de centres que imparteixen matèries en llengua estrangera?
 4. Quin percentatge suposen aquests grups d'alumnes sobre el total que cursen matèries en llengua estrangera?
Passam a explicar en detall la mesa tècnica.

COMPLIMENT DEL DECRET DE MÍNIMS?

L'informe d'Inspecció és acabat però encara no hi hem tengut accés ja que l'únic que se'ns facilità en mà i un cop acabada la mesa d'ahir, fou un dossier amb resums informatius sobre els punts de l'ordre del dia tractats ahir mateix.

El dossier, com podreu veure, no fa cap referència a temes cabdals com les zones amb necessitat d'urgent intervenció per l'incompliment sistemàtic i notori del Decret de Mínims, o a la manca de coordinació amb la UIB per preparar els futurs mestres a l'hora de treballar lingüísticament amb grups d'alumnes castellanoparlants

Queda clar que si volem veure l'informe d'Inspecció l'haurem de demanar per escrit i ja veurem quant temps passa fins que hi tenguem accés. La transparència continua suspesa, doncs.

Recordem que al setembre del 2016 la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ens indicà que pel gener d'enguany es podria comptar amb l'informe d'Inspecció sobre el compliment del Decret de Mínims. El 23 de gener, Antonio Arbós, cap d'Inspecció Educativa, indicà que al mes de febrer el seu departament publicaria un informe a partir de les revisions dels projectes lingüístics de centre. Al mes de març, segons ens contestaren des d'Inspecció, hi continuaven treballant i aquesta era la situació també a finals de maig.

Segons la Conselleria, a l'hora d'elaborar l'informe, Inspecció s'ha centrat en verificar que els PLC elaborats pels centres compleixen tant el Decret de Mínims com el Decret de Llengües Estrangeres, però no s'ha comprovat si es compleixen i apliquen els PLC ja que creuen que s'haurà d'esperar a finals del curs 2017-18 per a poder avaluar-ho; si després els resultats no són els esperats, ja es veurà que es fa.

L'informe, per altra banda, diu que hi ha un 5% de centres amb projectes lingüístics de centre (PLC) que no compleixen el Decret de mínims, i que Inspecció els ha instat a corregir-ho de cara al proper curs. Reclamam que se'ns informi tot d'una que s'hagi duit a terme la rectificació.

Segons el cap d'Inspecció, si un PLC compleix els dos decrets ja és molt i es compleix allò bàsic. No volgué respondre però a la pregunta de com es verificarà que el PLC reflecteix la realitat i a la inversa.

Ambdues parts, a més, reconegueren que amb les dades que ara mateix figuren al Gestib, el qual necessita millorar molts aspectes, no es pot comprovar l'aplicació real del PLC.

Pel que fa a quants centres no imparteixen Socials i Naturals en Català i quants havien sol·licitat el pertinent permís per a fer-ho, contestaren que només l'han demanat 3 o 4 centres però que són una vintena els que imparteixen aquestes matèries en llengües diferents al català. No explicaren com actua Inspecció o la Conselleria en aquests casos, només comentaren que aquestes són dues de les assignatures que més se solen treballar per projectes i que a causa d'això és més difícil fer-ne el seguiment lingüístic.

És una dada sagnant, a més a més, que un 69% dels centres tengui desdoblament a anglès i en canvi no es desdobli a català.


MODEL LINGÜÍSTIC ESCOLAR

Continua l'opacitat de l'Administració també en aquest tema. La conselleria tampoc ha volgut compartir el document que la Comissió d'experts li ha entregat sobre el model lingüístic escolar a les Illes. Es veu que consideren que amb un resum de menys de tres pàgines (vegeu el dossier informatiu) ens hem de donar per satisfets en un tema tan cabdal com aquest i que no cal que ens hi impliquem més enllà de participar a la següent mesa.

Segons la Conselleria, a partir de les recomanacions dels experts, elaboraran un esborrany que duran a les meses de sindicats, directors i famílies durant el mes de setembre per després passar pel CEIB abans de cap d'any. I en aquestes fases serà quan podrem participar i opinar sobre l'esborrany. Tot això, sense veure el document elaborat pels experts, que ha decidit l'Administració no fer públic i, si se segueix la tònica general, rebent l'esborrany amb uns dies d'antelació respecte de la mesa on s'hagi de treballar.

Tornem-hi, torna-hi! Transparència i participació!


PALIC

Sobre l'acollida a l'alumnat nouvingut, i tant pel que fa tant a les mesures preses fins ara com a les pensades per a cursos posteriors, explicaren que són conscients que les hores que s'han donat en aquest curs no són suficients, que preveuen que l'augment d'alumnat nouvingut continuï creixent als següents cursos i que consideren necessari donar als centres instruccions i orientacions per al desenvolupament del PALIC, instruccions que la pròpia Conselleria encara no té clar quin model hauran de seguir.

El cap d'Inspecció recalcà que el 95% dels centres realitzen o preveuen al seu PLC l'acolliment d'alumnat nouvingut. Nosaltres insistírem en què la previsió sovint no es tradueix en l'aplicació, que les hores, si es fan, se solen acabar usant per completar hores soltes de l'horari del professorat i que són una minoria els centres que desenvolupen el PALIC íntegrament. Recordam també que a les reivindicacions que presentàrem a la mesa tècnica de quotes del passat gener, demanàrem que es dotàs els centres com a mínim de mitja jornada per  a PALIC.

No especificaren tampoc qui realitzarà les tasques d'acollida a Primària que fins ara realitzaven els AD que són substituïts progressivament per PT o AL.


COMISSIONS DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Segons el resum d'Inspecció un 78% dels centres ha constituït la Comissió de Normalització Lingüística durant el curs 2016-17 i que l'objectiu és arribar al 100%. Ara bé, no explicaren i és necessari també recordar-ho, que les hores per a la coordinació de la comissió no venen determinades pels criteris de Conselleria i que els centres es veuen obligats a desvestir un sant per vestir-ne un altre si volen que la coordinació es pugui dur a terme sobretot tenint en compte que aquesta coordinació és preceptiva segons el reglament orgànic de centres. Nosaltres ja reivindicàrem que aquesta coordinació hauria de comptar amb tres hores de reducció mentre el català no aconsegueixi la plena normalització.

dimarts, 11 de juliol de 2017

OPOSICIONS Fase de concurs: preguntes freqüents


- On es demana el certificat mèdic?
A qualsevol centre mèdic on n'expedeixen, per exemple per al permís de conduir. El certificat ha de fer constar exactament els termes indicats a l'apartat 9.2.1.d:
 • "Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat."

- Quan s'ha de presentar?
En un termini de 10 dies després de la publicació de la resolució amb la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu:
 • Novena. Presentació de documents dels aspirants que han superat els processos selectius 
 • 9.1. Termini 
 • En el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB de la Resolució de la directora general de Personal Docent que aprova llista d’aspirants que han superat el procés selectiu a què fa referència la base 8.3.5 d’aquesta convocatòria, aquests hauran de presentar a la Direcció General de Personal Docent, o per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, els documents que determina la base següent.

- A quina data es tanquen els mèrits presentats?
A la data de tancament de la inscripció a les oposicions (18 d'abril). Annexos 2 i 3:
 • "Únicament són valorats aquells mèrits assolits (inclosa l’experiència docent) fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació."

- Quin és el pes de les puntuacions de la fase d'oposició i de concurs al torn lliure?
 • 8.1: "Per tal d’obtenir la puntuació global de tot el procediment selectiu, cada Comissió de Selecció ponderarà en dos terços la fase d’oposició i en un terç la puntuació obtinguda en la fase de concurs."

- I a l'accés a cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior?
 • 8.2: "La ponderació de les fases d’oposició i concurs per formar la puntuació global serà d’un 55% per a la fase d’oposició i un 45% per a la fase de concurs." 

- Com es presenta el certificat de delictes sexuals?
Dins el procés del barem es pot autoritzar la Conselleria a obtenir-lo. Si no se la vol autoritzar s'ha d'anar a demanar als jutjats.


- Què passa amb les places reservades per a discapacitats si no han quedat cobertes?
Queden com a vacants que s’acumulen al corresponent torn de reserva de l’oferta pública d’ocupació següent.


ENS PODEU FER ARRIBAR ELS VOSTRES DUBTES A: uob.ensenyament@gmail.com

o al telèfon 971 271823. 

UOB denuncia presses, improvisació i arbitrarietats a les oposicions

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denúncia que les oposicions a cossos docents s'han vist perjudicades per les presses que la Conselleria ha imposat als tribunals amb la intenció d'acabar l'adjudicació de places el més aviat possible. Està previst que els docents que aprovin les oposicions sol·licitin plaça el 23 i 24 de juliol, i després quedaria l'adjudicació de destí als interins.

La instrucció d'acabar el més aviat possible i una mal aplicada "sobirania" dels tribunals han ocasionat la majoria d'irregularitats denunciades. Per exemple, temps insuficient per acabar la prova pràctica, per altra banda sovint poc relacionada amb la realitat de les aules, enunciats incorrectes o confusos i sense indicar la puntuació, manca de criteris d'avaluació clars, negativa dels tribunals a explicar les puntuacions atorgades, i en algun cas fins i tot l'incompliment del propi reglament, que estableix que els funcionaris que opositen a noves especialitats han de fer unes proves diferents i al marge de la resta. A tot això cal afegir la inseguretat que suposa haver de preparar, per normativa estatal, uns temaris obsolets de més de vint anys d'antiguitat.


Demanam també que es revisi el sistema de codi secret de la prova pràctica, que podria no garantir l'anonimat ni evitar, en conseqüència, que determinats tribunals només aprovin tants aspirants com places disponibles, a fi d'estalviar-se baremar els altres.

Pel que fa a l'exposició oral de la segona prova, de caràcter didàctic, els aspirants han quedat indefensos pel desconeixement dels criteris d'avaluació que aplicarien alguns tribunals.

Des d'UOB reclamam una mesa sectorial urgent per tractar totes aquestes incidències, tant per garantir els drets dels aspirants d'enguany com per evitar que les irregularitats es repeteixin en el futur.

dijous, 6 de juliol de 2017

UOB denuncia que continua el desgavell a la UIB amb les PBAU: ara amb el canvi de dates de la convocatòria de setembre

COMUNICAT DE PREMSA

Les proves d'accés a la universitat celebrades els dies 6, 7 i 8 juny de 2017 s'han caracteritzat pel desgavell, la improvisació i els mals resultats. Per començar, a finals de desembre de 2016 i amb el curs ja començat, es va decidir des de Madrid suspendre les revàlides previstes en la LOMCE i fer unes proves semblants a l'antiga selectivitat però amb petits canvis que han estat determinants perquè al final hi hagi hagut unes notes globals més baixes respecte a anys anteriors. A aquesta davallada de resultats, que ha estat general a tot l'estat, en el cas de Balears cal afegir els disbarats següents:

1.- El conseller d'Educació, Martí March, es va passar el folre la resolució que va signar i publicar al BOIB de 15 de febrer de 2017 segons la qual, com sempre s'havia fet fins a enguany, l'enunciat de les proves serien en català i només hi hauria una versió en espanyol «per a les persones declarades exemptes de realitzar l’examen de llengua catalana i literatura II o l’examen de llengua catalana». Pel seu cap de vent i conxorxat amb el rector de la UIB, Llorenç Huguet, March va fer la cacicada d'imposar els postulats de Ciudadanos, fet que va provocar les renúncies de cinc membres del tribunal i les protestes d'organitzacions com OCB, ASM, UOB, Assemblea de Docents, STEI, ERC, Més, el Departament de Filologia Catalana i de Lingüística General de la UIB, etc.

2.- Com ja s'ha convertit en un fet crònic i vergonyós bastants de les proves d'accés van presentar errades ortogràfiques, preguntes ambigües o incompletes que van provocar el desconcert i el nerviosisme entre els examinands com va ésser el cas d'Anglès, Matemàtiques, Física...

3.- En la prova d'Història d'Espanya i a iniciativa de l'ex-director general del govern Bauzá, Miguel Deyá, un dels textos a comentar era la proclama colpista signada pel general Franco el 17 de juliol de 1936.

Comptat i debatut, tot plegat va donar, com ja hem dit de bon principi, tant a Balears com a tot l'estat, uns resultats tan negatius com no s'havien donat en anys anteriors. Bé idò, la suma de desgavells i de despropòsits no s'ha aturat perquè ahir mateix, dimecres 5 de juliol, tots els centres d'ensenyament secundari de Balears que imparteixen 2n de Batxillerat van rebre la següent carta:

"De: Proves d'accés a la Universitat<salumnes.proves-acces@uib.es>
Data: 5 de juliol de 2017 a les 13.32
Assumpte: PBAU. Canvi de dates
Per a: centres_secundaria@uib.es

Bon dia,


Us comunicam que la comissió organitzadora de les proves d’accés a la Universitat, amb motiu de la festivitat del dia 8 de setembre, que afecta diversos municipis de la nostra comunitat, ha acordat de modificar les dates de la PBAU de la convocatòria de setembre de 2017, per no perjudicar els estudiants afectats.

Les noves dates de la convocatòria extraordinària de 2017 són els dies 5, 6 i 7 de setembre.

Inicialment aquest canvi podria suposar menys temps per tenir a punt les qualificacions dels alumnes. Per resoldre aquesta situació, s’ha decidit:


· Distribuir per examinar-se tots els estudiants que han fet la prematrícula, encara que no se sàpiga la qualificació final del batxillerat. Amb aquesta mesura, evitam que els centres hagin de lliurar les actes tancades abans de l’inici dels exàmens.

· Donar més temps als estudiants per fer el pagament de la matrícula, que es podrà fer fins al dia 8 de setembre, inclòs. Els alumnes que no hagin pagat en termini no tindran les qualificacions.

Us pregam que feu la màxima difusió possible d'aquest canvi.

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració i restam a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte.

Finalment, us demanam que ens confirmeu que heu rebut aquest missatge.

Atentament,

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica"

Com podem veure, la irresponsabilitat, la lleugeresa i la improvisació amb què actua la UIB tomba d'esquena. Anem a pams:

1. On s'ha vist mai que professionals de la docència a l'hora de posar dates a uns exàmens tan importants per al futur dels examinands com les PBAU no consultin abans el calendari i les canviïn un cop l'alumnat ja és de vacacions?

2. Si hom es molesta a consultar el “Calendari Mallorquí 2017” editat per la revista Sa Plaça, resulta que dia 8 de setembre, la Mare de Déu dels missatges, fan festa a Banyalbufar, Costitx, Maria, Fornalutx, Galilea, Lloseta, Sant Llorenç i Alaró; nosaltres ens preguntam, és que el 2017 és el primer any que aquests nuclis de població, pobles i llogarets, fan festa el 8 de setembre?

Sense mirar molt enrere, l'any 2016 les proves de selectivitat de la convocatòria extraordinària de setembre a Balears foren els dies 7, 8 i 9. És que l'any passat les poblacions esmentades no feren festa dia 8? Però, on arribarem?

http://www.levante-emv.com/especiales/educacion/calendario-selectividad-2016.html

3. Per què comunitats autònomes com Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella La Manxa, Castella i Lleó, Galícia, Madrid i Múrcia fan les proves enguany la setmana del 10 al 14 de setembre mentre la UIB pretén que els centres de Balears entre divendres 1 i dilluns 4 facin les proves de pendents de 2n de BT, les juntes d'avaluació i a més compleixin els terminis de reclamació? Això és literalment impossible i Martí March, Antonio Morante, Jaume March, Llorenç Huguet i companyia ho saben.

A on treu cap tot aquest desgavell? Per a UOB Ensenyament, el joc brut de la Conselleria controlada pel catedràtic de Pedagogia (sic), Martí March, i del seu confrare de la UIB, Llorenç Huguet, és clar, ja que ens trobam davant d'un xantatge via fets consumats per forçar la comunitat educativa de Balears a haver d'acceptar l'avançament de les proves PBAU de setembre al mes de juliol. Cal recordar que a la reunió del Consell Assessor sobre el Calendari Escolar celebrat dia 6 d'abril, el director general, Antonio Morante, va haver de retirar la proposta davant el fet que tota la comunitat educativa (sindicats de docents, famílies, CEIB, escola pública, privada, concertada i cooperatives) s va oposar per unanimitat al trasllat de les proves de setembre al juliol. La resposta de March & Huguet, doncs, no s'ha fet esperar.

Palma, 6 de juliol de 2017