dilluns, 17 de juny de 2019

UOB demana la ràpida comunicació dels cessaments dels interins substitutsUOB Ensenyament recomana a tots els docents interins que tenen un cessament durant el curs que comprovin que des de la Secretaria del seu centre se'n fa amb prou antelació  la comunicació a Conselleria  mitjançant les vies telemàtiques habilitades. 
El problema radica en el fet que, si no es fa amb  temps, l'interí no apareix  com a disponible al proper tràmit setmanal de substitucions i  així es perd  una oportunitat de feina que, a més a més, en alguns casos pot ser decisiva. 
UOB Ensenyament ha registrat la petició a la Conselleria d'Educació i Universitat per tal que s'enviïn instruccions específiques a les direccions dels centres educatius recordant la importància de fer aquesta comunicació amb marge  suficient per garantir la disponibilitat del docent cessat al tràmit següent.


divendres, 14 de juny de 2019

Assemblea constituent del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears


ASSEMBLEA CONSTITUENT DEL COL·LEGI PROFESSIONAL DE DOCENTS
DE LES ILLES BALEARS

Anunci BOIB: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10999/623144/anunci-de-convocatoria-de-l-assamblea-constituent-

🔸 DIA I LLOC:
Dimarts, 25 de juny a les 19h (en 1a convocatòria) i a les 19:30h (en 2a convocatòria)
  • -Mallorca: edifici Guillem Cifre de Colonya de la UIB
  • -Menorca i Eivissa: Extensions universitàries

🔸 ORDRE DEL DIA:
  1. Presentació i aprovació, si s'escau, de l'informe de gestió de la comissió gestora de la constitució del Col·legi.
  2. Presentació d'esmenes i aprovació, si s'escau, dels estatuts definitius del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.
  3. Elecció de les persones que han d'ocupar els càrrecs corresponent als òrgans col·legiats.
  4. Torn obert de paraules.

🔸 ANUNCI:
  • Queden convocats els professionals que estiguin habilitats per a l'exercici de la professió en qualsevol dels nivells educatius dels centres educatius de titularitat pública, concertada o privada de les Illes Balears. Aquesta condició s'haurà d'acreditar fefaentment entre les 18h i les 19h (carnet docent, certificació del centre que acrediti que estan en actiu o qualsevol altre document que acrediti aquesta condició), al mateix lloc de l'assemblea.

Oposicions: UOB reclama que es retornin les programacions didàctiques


UOB Ensenyament ha reclamat a la Conselleria d'Educació que estableixi un procediment per retornar la programació didàctica als aspirants a les proves selectives als cossos docents de 2019 que no superin la primera prova, tal com ja hi ha un procediment per recuperar els documents originals dels mèrits a la fase de concurs.

En resposta a una petició nostra, Provisió educativa ens havia contestat per correu electrònic que «En les proves selectives de 2019 no es retornen les programacions.» Aquesta decisió ens sembla injustificable, des del moment que la programació didàctica ja no serà avaluada pel tribunal, ni formarà part de les proves del procediment de selecció, en cas de no superar la primera prova.

Per altra banda, l’apropiació per part de l’Administració d'una programació didàctica que no haurà de ser avaluada pel tribunal no garanteix el compliment de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Recordam també que la Conselleria no s'ha pronunciat respecte a la possibilitat de presentar la programació dins un sobre precintat amb el full de verificació a l'exterior.

dimecres, 12 de juny de 2019

OPOSICIONS: UOB insisteix que es permeti presentar la programació precintada i se'n garanteixi el retorn


Tal com ja vam reclamar a la mesa sectorial de 25 de febrer, UOB insisteix que la programació didàctica del concurs-oposició s'hagi de presentar dins un sobre precintat i que es retorni als aspirants que no superin la primera prova.

Davant la manca de pronunciament per part de la Conselleria, el 26 de març vam demanar per correu electrònic que ens informassin si es posaria cap impediment als aspirants que vulguin lliurar la programació dins un sobre precintat, adjuntant a l'exterior el full de verificació. A dia d'avui encara no ens han contestat.

Avui hem insistit en la pregunta i també hem demanat què s'ha decidit respecte al retorn de les programacions als aspirants que no superin la primera prova. A la mesa sectorial, Personal docent va dir que ho havien de consultar als serveis jurídics.

Informarem si hi ha novetats.

ATENCIÓ Acabam de rebre resposta de la Conselleria:

Bon dia,

La convocatòria diu: "lliurar un exemplar de la programació didàctica al tribunal....Els aspirants que no la lliurin no podran continuar el procediment selectiu"

En les proves selectives de 2019 no es retornen les programacions

Atentament,

El Servei de Provisió Educativa

dilluns, 10 de juny de 2019

UOB reclama la millora urgent de les infraestructures educatives a Menorca

Porta d'IES inutilitzada pel perill de despreniments
(Foto: UOB, 17 de desembre 2018)

Circular 148/2019

COMUNICAT DE PREMSA

El sindicat Unió Obrera Balear, Sectorial d’Ensenyament, se suma a les demandes de la comunitat educativa de Menorca pel que fa a la millora de les infraestructures d'escoles i instituts. Les mancances actuals dificulten l’activitat lectiva dels centres, ja sigui per la manca d’espai a l'hora d'afrontar l’increment del nombre d’alumnes o bé per les demores en el tràmit d’obres.

És imprescindible tenir en compte que la despesa educativa de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears és només del 3 % del PIB, un percentatge per sota de la mitjana de les comunitats autònomes i del total de l’Estat, i lluny del 6 % reclamat pel Consell Escolar de les Illes Balears.

Les intervencions als centres de Menorca durant la passada legislatura no han bastat i molts edificis encara presenten greus deficiències. Per exemple, l’institut Cap de Llevant de Maó, que des de la seva creació ha duplicat el nombre d’alumnes, només ha ha estat objecte d'una mínima ampliació l’any 2005, quan s’hi van construir tres aules. Una altra demanda històrica és la nova escola d'Es Mercadal, que continua ajornada per problemes de sòl.

Les obres de manteniment són un altre greu problema. L’institut Pasqual Calbó ha hagut d'esperar un any per acabar la reforma del gimnàs i ja presenta problemes amb el terra. El centre no té doblers per reparar les goteres de les aules d’informàtica, que ja vam denunciar des d'UOB i segons IBISEC ha d'assumir el pressupost del centre, i la porta d'accés exterior continua precintada pel perill de despreniments.

El CEIP Mare de Déu de Gràcia, després d’anys de reclamar l’eliminació de barreres arquitectòniques, han estat tot el curs sense poder emprar la instal·lació per manca de permisos, amb la conseqüència de no poder emprar algunes aules ni l’únic bany que hi ha per als docents.

El CEIP Àngel Ruiz i Pablo fa anys que espera uns banys per a infantil i encara no saben quan els tindran. L’escola Sa Garriga de Sant Lluís, tot i tractar-se d’una escola relativament nova, construïda fa vuit anys, presenta problemes de filtracions i goteres, i la manca d'una cuina obliga els alumnes a traslladar-se a un altre centre si volen el servei de menjador.

Moltes d’aquestes obres imprescindibles queden desertes per la manca d’empreses a l’illa. Necessitam un nou model de gestió d’infraestructures transparent, consistent i de qualitat, amb garanties que l’obra s’enllestirà a temps i amb la qualitat pressuposada.

Reclamam una vegada més la descentralització de l’IBISEC, i que es reactivin les reunions amb el Delegat d’Educació de Menorca sobre infraestructures, unes reunions que enguany s’han deixat de fer i que consideram essencials per tenir informació i gestionar les obres de manera transparent, i assegurar, al cap i a la fi, que tota educació finançada amb diner públic compleixi tots els principis de qualitat i equitat.