Bústia Covid-19

dilluns, 23 de febrer de 2015

UOB Ensenyament dóna suport al professorat de Música i d'Arts Plàstiques

Foto: Continuen les mobilitzacions dels companys d'artístiques contra la LOMCE. Estrena del vídeo El futur de l'Art
Reproduïm el comunicat que vam fer públic el 12 de febrer:

L'aplicació de la LOMCE castiga tot el col·lectiu docent, és un atac contra l'autonomia de centre, és una recentralització del sistema educatiu i, entre molts d'altres efectes negatius, fustiga especialment el professorat d'Arts Plàstiques i de Música que pot arribar a perdre, com ha passat a Múrcia, un 40 % d'hores. Altres departaments com Filosofia i Tecnologia també pateixen en especial cruesa l'envestida de la llei d'educació imposada pel PP sense cap mena de negociació ni de consens amb la comunitat educativa ni amb la resta de forces polítiques.

UOB Ensenyament se solidaritza amb professorat d'Arts Plàstiques i de Música que es va reunir en Assemblea ahir horabaixa a Palma en un acte celebrat a l'Escola Superior de Disseny de les illes Balears, n'assumeix les seves reivindicacions i vol contribuir a la difusió del seu Argumentari i de les seves demandes que reproduïm a continuació.

CONSIDERAM QUE QUALSEVOL LLEI DE QUALITAT D’EDUCACIÓ HA DE TENIR EN COMPTE ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, JA QUE:

Contribueixen a la formació integral dels nostres alumnes. No es pot pretendre una educació integral sense un plantejament seriós de l’educació artística als ensenyaments de règim general.

L’escola ha de desenvolupar totes les intel·ligències. La teoria de les intel·ligències múltiples, cada vegada més implantada, contempla una escola a la qual tenen cabuda diversos estils d’aprenentatge i es basa en gran mesura en la creativitat

Nombrosos estudis han demostrat que l’educació artística millora el desenvolupament cognitiu, la qual cosa afecta el raonament lògic i facilita l'aprenentatge d'altres matèries

La pràctica de l’art promou el pensament divergent i la creativitat, aspectes essencials en la formació d’una persona i de qualsevol professional.

Les matèries artístiques contribueixen a l’adquisició de les competències bàsiques

La música i la plàstica promouen l’autonomia en l’aprenentatge, la iniciativa personal, contribueixen a la cohesió social dels grups, afavoreixen el treball col·laboratiu… i són matèries altament motivadores per a l’alumnat

Són una eina per a la disminució del fracàs escolar que tant preocupa la nostra comunitat.

Davant el món hipervisual en el que vivim s’han de considerar les assignatures artístiques com a espais on aprendre a llegir, a analitzar i a desenvolupar un pensament crític amb l’objectiu de crear ciutadans capaços de desxifrar missatges d’una manera conscient i autònoma

A MÉS

A l’educació secundària obligatòria música i plàstica són la base de la formació per al batxillerat d’arts, igual que es garanteix una formació mínima als alumnes que han de cursar un batxillerat social, humanístic o científic se n'hauria de garantir als alumnes que han de cursar el batxillerat artístic.

L’Educació artística és la base de la propera generació de productors culturals, músics, artistes plàstics i dissenyadors així com els fonaments amb la qual la propera generació s’aproparà a la cultura.

A les dades estadístiques publicades pel MECD a l’anuari d’estadístiques culturals publicat l’any 2013 es pot observar una demanda creixent d’estudis postobligatoris (batxillerats, formació professional i estudis universitaris) relacionats amb ensenyaments artístics entre 2008 i 2013. Consideram que aquests estudiants s’han d’enfrontar al seu futur amb garanties.

PER TOT AIXÒ DEMANAM

Que l’educació artística formi part dels ensenyaments obligatoris d’una manera digna de forma que ens permeti desenvolupar seriosament un currículum coherent.. Ens consta que algunes comunitats autònomes, com ara Aragó, estan proposant currículums als quals la presència dels ensenyaments artístics es manté respecte del que tenim ara, per tant consideram que es tracta d’un tema que depèn únicament de la voluntat política dels governants.

Que aquesta presència ha de tenir continuïtat, sense que hi hagi cursos als quals els alumnes no tenen cap hora de les nostres matèries.

Que la música i la plàstica, com a assignatures eminentment pràctiques que són, haurien de tenir el mateix tractament que altres àrees d’aquesta índole, a les quals es contempla sempre la possibilitat de reduir ràtios mitjançant desdoblaments, agrupaments flexibles, etc. per, d’aquesta manera, poder atendre als alumnes amb garanties i oferir una educació de qualitat.

Que és necessària l’elaboració d’un mapa dels recursos en l’educació artística a mig i a llarg termini.

Que es crei la figura de Coordinador dels estudis artístics, que s’encarregaria del seguiment i valoració del mapa de recursos educatius, de coordinar els estudis de batxillerat artístic, els cicles professionals i superiors de les diferents illes, coordinar els agents socioeconòmics i els centres, així com la promoció dels estudis, dissenyar i coordinar la formació permanent del professorat de l’àrea i de promoure la innovació en aquests ensenyaments

Que trobam necessari mantenir una reunió amb els responsables d’educació per tal de poder exposar amb més profunditat els nostres plantejaments i intercanviar punts de vista.