Bústia Covid-19

dimecres, 11 de març de 2015

La Conselleria presenta el procés telemàtic d'adjudicació de substitucions

Informació d'UOB Ensenyament 
 Avui dimecres, 10/03/15, la Conselleria ha presentat als sindicats el nou procés telemàtic que es farà servir per a adjudicar substitucions durant el curs. Abans de passar a informar sobre els aspectes tècnics del procés volem recordar que s'hi mantenen els 15 dies sense cobrir les baixes, contravenint un dels punts de la taula reivindicativa de la vaga indefinida, i per tant no compta amb l'aprovació d'UOB. Recordam també que la Conselleria l'ha implantat després d'una mesa sectorial que UOB abandonà poc després de començada, perquè els punts de l'ordre del dia afectaven la taula reivindicativa i no s'havien negociat prèviament amb els comitès de vaga, tal com estableix la llei.


Explicam tot seguit la informació aportada per la Conselleria durant la presentació.

El procés telemàtic estarà operatiu des d'aquest divendres 13/03/15, de manera que la primera adjudicació mitjançant aquest procés serà efectiva dilluns 16/03/15.
Inicia la presentació Miquel Bujosa (Cap de Servei de Primària) i explica:
-A partir d'ara (ja és operatiu), els centres hauran de presentar la sol·licitud de substitució de baixes via Gestib, acompanyant la sol·licitud amb la baixa mèdica com a document adjunt. Els directors ja n'han estat informats i, al mateix temps, se'ls ha insistit en què si un interí substitut ha de cessar en divendres, el cessament sigui enviat abans del migdia per tal que aquest interí pugui participar en el procés telemàtic d'adjudicació de substitucions del mateix divendres.
-El termini de 15 dies que s'ha d'esperar per poder enviar un substitut continua igual fins que no es derogui el decret que ho estableix. Això fa que, en la publicació setmanal del divendres de les substitucions sol·licitades s'ofereixin substitucions a 15 dies vista.
-La participació en el procés és voluntària i, si s'hi participa, no és obligatori seleccionar totes les places a què podem accedir.
-S'han revisat els casos actuals de decaiguts i les causes i s'ha considerat que cap d'ells havia de ser readmès.
-Pròximament es convocaran noves meses per discutir la convocatòria del procés d'adjudicació provisional (juliol) i també es podrà comentar si hi ha hagut cap problema amb el procés telemàtic d'adjudicació de substitucions.

A continuació, dóna la paraula al tècnic informàtic, que ens explica el funcionament del procés.
-A partir d'ara, tota la informació relativa a interins s'unificarà en una sola pàgina a la qual s'accedirà des de la web de dgpdocen.caib.es. En aquesta pàgina inicial, la informació que hi aparaixerà és:
 • accés al tràmit
 • places (adjudicades i disponibles)
 • convocatòries
 • llistes (interins disponibles i funcions)
 • informació i documentació (boibs, instruccions, annexos, presa de possessió...)
Al Portal del Personal, al menú principal, també s'hi ha afegit un nou punt (Les meves gestions) que permet l'accés directe al tràmit.
En tot cas, si qualque usuari té algun dubte, pot telefonar al departament d'informació: telèfon 971176500 extensió 77263

PASSES A SEGUIR PER A LA REALITZACIÓ DEL TRÀMIT
Identificació de l'usuari.
-Si es té usuari i contrasenya o dni digital, s'accedeix directament al tràmit.
-Si no s'ha fet feina mai, s'accedeix a Recuperació del número de preregistre i/o registre i s'hi indica dni, data de naixement i el correu electrònic que tenim establert per rebre notificacions de la Conselleria. L'usuari rebrà, en aquest correu, el codi que ha d'usar per tal de poder realitzar el tràmit.
-Si l'usuari ha canviat d'adreça de correu elèctrònic, ha de comunicar la nova adreça on vol rebre les notificacions a un dels dos correus següents segons s'escaigui:
secundaria@dgpdocen.caib.es
primaria@dgpdocen.caib.es

Accés al tràmit
-S'hi podrà accedir tots els dies de la setmana però de dilluns horabaixa a divendres a migdia no es prodrà finalitzar perquè no estarà oberta l'adjudicació. Aquesta roman oberta de divendres a migdia a dilluns a migdia. Els horaris exactes apareixeran indicats.
-Només hi podran accedir els interins admesos disponibles amb usuari i contrasenya, dni digital o número de registre.

Primera pantalla
-Emplenam les dades personals que ens demanen: dni, núm de registre, nom, llinatges, adreça...

Segona pantalla
-Només informativa.
-Hi apareixen les nostres dades i les funcions per a les quals estam admesos.

Tercera pantalla
-A Convocatòries, seleccionam la de la setmana en qüestió o la de la setmana següent, segons interessi.

Quarta pantalla
-És la pantalla en què es realitza la selecció de places.
-El format és exactament el mateix que al procés d'adjudicacions provisionals del juliol.
-Apareixen dues columnes. La de l'esquerra conté les places disponibles a què podem accedir i la de la dreta és buida. En aquesta darrera hi hem d'anar seleccionant per ordre de preferència les places que ens interessin. Recordau que no és obligatori seleccionar-les totes i que es poden ordenar com es desitgi mesclant cossos, funcions, jornades completes o mitges, etc.
-Cada plaça indica: codi de la plaça, grup a què pertany, tipus de plaça, centre, funcions, informació (data d'inici) i observacions (maternitat, malaltia...)
-Per tal de facilitar la tria, disposam de diferents filtres per ordenar les places.

Cinquena pantalla
-Ens apareix la el resum de les places seleccionades.
-L'ordre en què apareixen les places seleccionades no té perquè coincidir amb l'ordre de preferència indicat ja que ens les presenten classificades per grups: mestres, professors d'ensenyament secundari, professors tècnics d'FP, professor d'EOI, professors d'Arts Plàstiques i Disseny, professors de Música i Arts Escèniques i mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que és l'ordre en què la Conselleria realitza les adjudicacions i que no interfereix amb el nostre ordre de preferència.
-Al final del resum, l'interí té l'opció de demanar reserva de plaça en cas de maternitat o malaltia que impedeixi la tasca docent. Si es produeix aquesta reserva, la plaça serà adjudicada mitjançant el procés extraordinari, és a dir, via telefònica, i l'interí a qui es telefoni es veurà obligat a acceptar-la. L'usuari que hagi demanat reserva de plaça podrà participar en una nova adjudicació quan s'acabin les causes que han provocat la reserva i ell així ho notifiqui a la Conselleria.

Sisena pantalla
-Hem d'acceptar la política de privacitat respecte a l'ús de les nostres dades per part de la Conselleria.

Setena pantalla
-Enviar la sol·licitud

Vuitena pantalla
-Finalitzar
-S'ha de recordar que el tràmit es pot realitzar tantes vegades com es vulgui i que la Conselleria només tendrà en compte el darrer que s'hagi finalitzat.

Un cop acabat el tràmit, el dilluns, a l'hora indicada, l'usuari podrà consultar l'estat de les adjudicacions i de les llistes d'interins a la mateixa web i com s'explica a continuació.

CONSULTA DE CONVOCATÒRIES, PLACES I INTERINS DISPONIBLES
Des de la pàgina d'inici, a més de l'accés al tràmit i de l'apartat d'informació i documentació, es pot accedir a consultar, de manera pública i sense necessitat de cap número de registre, els següents apartats:
Convocatòries
-Hi apareixen les places oferides de totes les especialitats.
-Les places es poden filtrar per:
 • centre
 • funció
 • convocatòria anterior o antiga. Aquí s'inclou:
 • places adjudicades
 • places que no han estat adjudicades
 • places eliminades de l'adjudicació (per exemple, perquè s'ha incorporat el titular amb antelació)
Places
-Es divideixen en dos grups:
 • Disponibles. Amb la informació indicada a la Quarta pantalla.
 • Adjudicades. Amb la següent informació:
-Es poden consultar per convocatòria actual o antiga i sense convocatòria (les adjudicades per via telefònica en el procés extraordinari)
-A cada plaça s'especifica la següent informació sobre l'interí a qui se li ha adjudicat: nom i llinatges, puntuació, dies treballats en el grup, nota de l'expedient.
Llistes
Les llistes d'interins disponibles es poden consultar a partir de dos criteris:
 • Per persona. S'introdueix el nom de l'interí interessat i es mostra la seva puntuació i posició a la llista així com les funcions a què opta

 • Per funcions. Separats per funcions (no per cossos), apareixen tots els interins disponibles ordenats segons la seva puntuació. Aquesta llista s'actualitza cada dia i no es pot consultar de manera retrospectiva.
 És una informació d'UOB Ensenyament