Bústia Covid-19

dijous, 19 de març de 2015

Nova adjudicació d'Ajudes del Fons Social


El passat 17 de març es tornà a reunir la Comissió d'Acció Social d'Educació. De 382 sol·licituds presentades se'n van denegar 12 i se'n va aprovar la resta.

Vos recordam que fins el 31 de desembre de 2015 continua obert el termini de peticions d'ajuts i prestacions del Fons Social, en les següents modalitats:


Fills en edat laboral: Heu d'acreditar documentalment, per poder-la percebre, que no tenen ingressos propis mitjançant presentació de certificat de la Seguretat Social referit als períodes de cotització dels fills afectats. Un cop reconeguda l’ajuda, quan el fill arribi a la majoria d’edat laboral, l’Administració requerirà d’ofici l’aportació del certificat de la Seguretat Social.

Model de sol·licitud: en els enllaços anteriors. El podeu presentar a qualsevol registre de la CAIB, dirigit al Director general de Funció Pública.

Quanties i terminis de presentació: Consultau-ho a l'apartat Taula resum ajudes AQUÍ .

La Comissió d'Acció Social d'Educació que revisa les sol·licituds d'ajudes es reuneix mensualment. Les dues darreres han tingut lloc el 16 de febrer i el 17 de març.

Les ajudes concedides es publiquen a la web i les denegades es notifiquen per carta.
Possibles motius de denegació:
Revisant el darrer llistat, les causes de denegació que hi apareixen són:
-la persona discapacitada té ingressos propis per rendes de treball superiors al salari mínim interprofessional (SMI)
-el fill té ingressos superiors a 7/14 pagues del SMI
-tipus de personal no contemplat per percebre ajudes socials
-que els estudis siguin un cicle formatiu
-que els estudis no siguin oficials
-que el sol·licitant ja ha percebut l'ajuda amb anterioritat
-l'ajuda ja ha estat rebuda per l'altre progenitor
-matrícula corresponent a un curs anterior
Etc.
Cal recordar també que d'ençà de les retallades de 2012 continuen suspesos els següents ajuts:
  • Per viduïtat per als cònjuges del personal de l'administració autonòmica
  • Per orfandat
  • Bestretes ordinàries i extraordinàries
Enllaç a la pàgina principal de Fons Social AQUÍ.