Bústia Covid-19

dilluns, 11 de maig de 2015

El Govern Bauzá aprova la carrera professional a Sanitat i margina un cop més els docents

Divendres passat, 8 de maig, el Consell de Govern va aprovar la posada en marxa de la carrera professional dins el Servei de Salut de les Illes Balears, arran de l'acord que havia tingut lloc tres dies abans a la Mesa Sectorial de Sanitat. Com es veu, una decisió adoptada per la via ràpida a dues setmanes de les eleccions.

Mentrestant els docents continuam amb els sexennis congelats i només comptam amb la promesa verbal del director general, Antoni Vera, que tal vegada els recuperem per l'octubre però sotmesos a una "avaluació" de la qual no en va saber donar cap detall. Per cert, aquesta "avaluació", no serà un calc de la que s'aplica a Sanitat? Recordem que al sector sanitari la carrera professional funciona per graus professionals, l'adquisició dels quals depèn d'un comitè avaluador. Quina mena d'avaluació es pot fer, emperò, dels sexennis per formació, si fins ara s'han assolit a través de cursos homologats? Que ens ho expliqui la consellera Nuria Riera, si és que ho sap.

Que la marginació dels docents és una decisió política queda clar al mateix acord de govern, que reprodueix l’apartat 5 de l’article 23 de la Llei 13/2014, de pressuposts generals 2015, on es diu que

"(...) les modificacions dels acords o els nous acords en matèria exclusivament de carrera professional pel que fa al personal estatutari sanitari, d’una banda, al personal docent, d’una altra, i a la resta de personal funcionari, estatutari i laboral, d’una altra, poden desplegar efectes econòmics en el darrer trimestre de l’any 2015 (...)"

Si hi ha acord pel que fa al personal sanitari però no pel que fa al docent, per tant, és perquè Bauzá no ho vol, tot i ser una de les reivindicacions de la vaga indefinida. Una discriminació més contra els docents que haurem de tenir ben present a l'hora d'anar els urnes el proper 24 de maig. 

Pensa-hi!

Vegeu aquí l'acord de govern:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10305/564306/acord-del-consell-de-govern-de-8-de-maig-de-2015-p