Bústia Covid-19

dilluns, 4 de maig de 2015

Novetats i punts foscos a la convocatòria de borses d'interins

Hem revisat a fons la convocatòria de les borses d'interins i hem trobat diverses novetats i punts foscos, com per exemple:
 • Torna el B2 i 12 mesos d'experiència per impartir francès, anglès i alemany als IES.
 • A la selecció d'opcions, els aspirants estan obligats almenys a sol·licitar una plaça d'alguna de les especialitats en les quals estan admesos i no estan obligats a seleccionar totes les places corresponents a les opcions elegides en la sol·licitud.
 • Es podrà ordenar les places de 1/2 jornada i de jornada completa mesclades.
 • Els interins de pacte podran renunciar sense penalització per motius sobrevinguts i excepcionals. 
 • A les places de llengües estrangeres, els filòlegs passen davant els d'humanitats amb titulació lingüística. 
Però n'hi ha més, així que analitzam tot seguit la resolució:ANNEX 1. BASES ESPECÍFIQUES

- Punt 3.1.5. Estar en possessió de les titulacions acadèmiques necessàries.
Continua sense especificar la titulació necessària per impartir matèries no lingüístiques en llengües estrangeres, tot i que l'habilitació ve regulada per l'ordre que podeu consultar en aquest enllaç: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1983903&coduo=146960&lang=ca.


- Punt 3.1.5.4. Requisits excepcionals per ocupar places de francès, anglès i alemany a IES.
Es canvien els requisits de nivell de titulació en idiomes i mínim de mesos de servei respecte a la convocatòria de 2014 i a l'anterior esborrany (31/03/15) de la convocatòria de 2015. Recordau que en aquest esborrany anterior, els requisits que es demanaven a un d'humanitats que volgués accedir a una d'aquestes places serien:
 • C1
 • 27 mesos d'experiència en l'especialitat on vol accedir
 • haver format part de les borses en el curs 2013-14
 • haver prestat més d'un curs de servei en l'especialitat.
Segons el BOIB de 2/05/15, en aquesta convocatòria actual, als d'humanitats que vulguin accedir a una plaça de les indicades, se'ls demanarà:
 • B2
 • 12 mesos d'experiència en l'especialitat on vol accedir
 • haver format part de les borses en el curs 2013-14
 • haver prestat servei en l'especialitat en el curs 2012-13 o el 2013-14

 - Punt 3.1.5.5. Requisits excepcionals per ocupar places de francès, anglès, alemany, àrab, rus, italià i xinès a EOI.
Es canvien els requisits de nivell de titulació en idiomes i mínim de mesos de servei respecte a la convocatòria de 2014 i a l'anterior esborrany (31/03/15) de la convocatòria de 2015. Recordau que en aquest esborrany anterior, els requisits que es demanaven a un d'humanitats que volgués accedir a una d'aquestes places serien:
 • C2
 • 27 mesos d'experiència en l'especialitat on vol accedir
 • haver format part de les borses en el curs 2013-14
 • haver prestat més d'un curs de servei en l'especialitat.
Segons el BOIB de 2/05/15, en aquesta convocatòria, als d'humanitats que vulguin accedir a una plaça de les indicades, se'ls demanarà:
 • C2
 • 12 mesos d'experiència en l'especialitat on vol accedir
 • haver format part de les borses en el curs 2013-14
 • haver prestat servei en l'especialitat en el curs 2012-13 o el 2013-14

 Respecte a aquests dos darrers punts:
 • Es rebaixa el nivell de titulació en idiomes per optar a plaça a IES però no a EOI, sense que la resolució aporti cap justificació.
 • Continua vigent el període de 4 anys per habilitar-se en titulacions lingüístiques que s'obrí a la convocatòria de 2014 i, per tant, queden 3 anys per aconseguir la titulació desitjada. Sobre aquest punt, queda pendent un programa de formació permanent del professorat adequat, que doni cabuda a aquells que quedin sense plaça d'alumne a l'EOI i mitjançant el qual es puguin aconseguir tots els nivells de titulació que ofereix l'EOI.

- Punt 4.5. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per presentar les sol·licituds per formar part de les borses d'interins i realitzar el tràmit telemàtic corresponent, estarà obert des de dimecres 6 de maig a divendres 15 de maig de 2015, ambdós inclosos.

- Punt 5. Normes específiques per a la selecció d'opcions en la sol·licitud.
 • 5.1. Com a novetat respecte de la convocatòria de 2014, s'especifica que «Els aspirants amb una plaça d'estabilitat, únicament podran ampliar opcions, mai minvar-ne»
 • 5.2. La selecció de places a 1/2 jornada i de places itinerants o d'especial dificultat, continua sent voluntària.
 • També continua igual el fet de poder seleccionar les illes en què s'està disposat a acceptar 1/2 jornades.
 • 5.3. A la convocatòria de 2014, en el procés d'adjudicacions provisionals, l'aspirant estava obligat a «seleccionar com a mínim totes les places corresponents a les opcions elegides en la seva sol·licitud almenys a un dels grups» (menys les de perfils no obligatoris com ara les de centres d'especial dificultat)
 • A la convocatòria actual, aquesta obligació es modifica i queda de la següent manera: «els aspirants estan obligats almenys a sol·licitar una plaça d'alguna de les especialitats en les quals estan admesos» i «no estan obligats a seleccionar totes les places corresponents a les opcions elegides en la sol·licitud»

Respecte d'aquest mateix punt i sobre l'ordenació per ordre de preferència de les places a què l'interí pot optar:

 • A la convocatòria de 2014, si a l'interí se li adjudicava 1/2 jornada en el procés d'adjudicacions provisionals de juliol, per tal de poder sol·licitar el complement de l'atur, era obligatori haver seleccionat primer totes les jornades completes abans que les mitges.
 • Ara, aquesta restricció desapareix i l'interí podrà ordenar les places de 1/2 jornada i de jornada completa mesclades sense que això suposi cap perjudici ni penalització.

Sobre els funcionaris interins de pacte, recordem que, si són desplaçats, no tenen la feina garantida ja que el Pacte d'estabilitat signat per Juana Mari Camps, STEI i ANPE queda completament a l'aire a causa de les contradiccions que aquest presenta amb les actuals bases i convocatòria.

En tot cas, els interins de pacte, «en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, estan obligats a seleccionar totes les places disponibles a què puguin optar, amb excepció de les places a mitja jornada, que són de selecció voluntària, d'acord amb les especialitats o funcions i illes en què figurin com admesos a les borses segons l'ordre següent:
 1. La plaça obtinguda en el curs 2014-15 si és a jornada completa.
 2. Totes les places de la mateixa especialitat i illa a jornada completa.
 3. Totes les places d'altres especialitats del mateix cos i de la mateixa illa a jornada completa.
 4. Totes les places d'altres especialitats del mateix grup i de la mateixa illa a jornada completa.
 5. Totes les places d'altres especialitats de distint grup i de la mateixa illa a jornada completa.
 6. Les places a mitja jornada de la mateixa illa (voluntàries).
 7. Totes les places a altres illes a jornada completa.
 8. Les places a mitja jornada a altres illes (voluntàries)

 • 5.4. Els interins de pacte que no obtinguin plaça en aquesta adjudicació «restaran a les borses en situació de disponibles per cobrir substitucions i vacant sobrevingudes». Aquí s'accepta la possibilitat que l'interí de pacte quedi sense feina.
 • 5.6. S'afegeix aquest nou punt que especifica que els «interins de pacte podran renunciar a la seva condició en la sol·licitud i per motius sobrevinguts i excepcionals, que s'hauran d'acreditar documentalment en el període de presentació de sol·licituds», «En cas que la renúncia sigui acceptada, l'aspirant serà ordenat en funció de la seva puntuació a les borses» i no serà objecte de cap penalització.

- Punt 10. Ordre d'adjudicació de places.
Aquest punt és nou respecte de la convocatòria de 2014 i inclou dues novetats importants relacionades amb les titulacions lingüístiques:

- 10.1. Ordre d'adjudicació segons els cossos.

El 2014, l'ordre a seguir fou:
 • 1r, cos de mestres
 • 2n, cos de professors de secundària
 • 3r, cos de professors de FP
 • 4t, cos de professors d'EOI, de música i arts escèniques, d'arts plàstiques i disseny i cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny
El 2015, aquest ordre es modifica de la següent manera:
 • les places d'EOI passen a adjudicar-se en 2n lloc
 • les places de professors de secundària es divideixen en dos grups i s'adjudiquen en 3r lloc les places d'especialitats lingüístiques i en 4t, la resta d'especialitats.
 • els altres cossos queden igual.
Queda, doncs, el següent ordre:
 1. cos de mestres
 2. cos de professors d'EOI
 3. especialitats lingüístiques (alemany, anglès i francès) del cos de professors d'ensenyament secundari.
 4. la resta d'especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari.
 5. cos de professors tècnics de FP
 6. cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d'arts plàstiques i disseny i cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.
La convocatòria no explica per què és necessari fer aquests canvis ni com afavoreixen o no els col·lectius de filòlegs i humanistes amb titulació lingüística.

- 10.2. Sobre l'adjudicació de places lingüístiques a IES i EOI.

Aquest punt estableix que en l'adjudicació d'aquestes places, a diferència de totes les altres, s'aplicarà en primer lloc el criteri de nivell de titulació i no el criteri d'ordre de puntuació a les llistes. D'aquesta manera, els filòlegs passen davant els d'humanitats + titulació lingüística, creant així una discriminació entre el col·lectiu dels humanistes i la resta d'interins que aspiren a places no lingüístiques.


-Punts 11 i 12. Decaïment i exclusió de les borses.
No hi ha canvis en les causes respecte de la convocatòria de 2014.

- Punt 14. Terminis excepcionals per esmenar determinades causes d'exclusió i per acreditar els coneixements d'idiomes.
Diu que els interins d'humanitats que vulguin ocupar places lingüístiques a IES o EOI, tendran fins al juliol per acreditar els certificats de C1 i C2 de l'EOI.
No se sap què passarà amb els que vulguin acreditar el certificat de B2, sobretot ara que passen de demanar el C1 a demanar el B2 per accedir a places d'IES

- Punt 15. Renúncia de plaça justificada i reserva de plaça oferta o adjudicada.
Ambdós casos es regeixen per la base 13a de les bases generals i no s'ha canviat cap supòsit respecte de la convocatòria de 2014.


ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA
No hi ha canvis en la documentació justificativa dels requisits per presentar-se a a convocatòria.


ANNEX 3. BAREM DE VALORACIÓ DE MÈRITS

- Punt 1. Experiència docent.
 • 1.1. Experiència docent a centres públics en especialitat del grup a què s'opta.
 • 1.2. Experiència docent a centres públics en especialitats de grups distints al que s'opta.
Novetat: S'afegeix el següent paràgraf respecte de la convocatòria de 2014: «En el cas de places compartides entre dos grups, pels apartats 1.1. i 1.2. es valorarà l'experiència docent segons la funció principal a la qual correspon el nomenament
 • 1.5. Experiència docent com a professor visitant a l'estranger.
Fins ara, aquesta experiència es baremava de la següent manera:
 • 1,800 punts / any
 • 0,150 punts / mes
 • 0,005 punts / dia
A la convocatòria actual, es modifica i s'augmenta la baremació passant-se a valorar aquesta experiència igual que l'experiència docent a centres públics d'ensenyament no universitari en especialitats del grup a què s'opta (punt 1.1. d'aquest annex), quedant així la valoració en:
 • 6,500 punts / any
 • 0,541 punts / mes
 • 0,018 punts / dia
D'aquesta manera, s'aconsegueix la reclamació sindical a la Mesa Tècnica de 26/03/15.

Dins aquest annex, no es tenen en compte, però, la proposta de l'Assemblea de Docents d'una sola baremació en una llista única.


ANNEX 4. TITULACIONS QUE CAPACITEN PER IMPARTIR ESPECIALITATS O FUNCIONS.
-Es defineix una nova matèria: Teoria teatral, codi 0594459, i s'enumeren les titulacions que capaciten per impartir-la.
-S'incorporen noves titulacions per impartir:
 • Matemàtiques
 • Física i Química
 • Dibuix
 • Tecnologia
 • Construccions civils i edificació
 • Organització i projectes de sistemes energètics
 • Equips electrotècnics
 • Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids
 • Oficina de projectes de construcció
 • Oficina de projectes de formació mecànica
 • Processos comercials
 • Ceràmica
 • Conservació i restauració d'obres pictòriques
 • Dibuix artístic i color
 • Dibuix tècnic
 • Disseny d'interiors
 • Disseny de moda
 • Disseny de producte
 • Disseny gràfic
 • Fotografia
 • Història de l'art
 • Materials i tecnologia: disseny
 • Mitjans informàtics
 • Volum
De les titulacions que capaciten per impartir Matemàtiques, no apareixen les titulacions de:
 • Graduat en enginyeria telemàtica
 • Graduat en física
 • Graduat en gestió aeronàutica
 • Graduat en matemàtiques,
que serien les enumerades del 26 al 29 però que queden en blanc al BOIB, sembla que podria ser una errata.

De les titulacions que capaciten per impartir Navegació i instal·lacions marines, desapareixen la d'Enginyer aeronàutic i la d'Enginyer de camins, canals i ports.

A més, i també com a novetat, tots els titulats que puguin impartir aquesta matèria han d'estar «en possessió de la targeta professional de la Marina Mercant segons la normativa que regeix els centres homologats per la Direcció General de la Marina Mercant»