Bústia Covid-19

dimecres, 17 de juny de 2015

Prevenció de riscos laborals: un altre curs perdut

FOTO: Protesta de les famílies i docents del CEIP ES Pont (Palma) per la presència d'amiant (20 d'abril de 2015)

UOB ha estat convocada per primera vegada a la reunió del Comitè Intercentres de Seguretat i Salut per al personal docent no universitari de Mallorca (CSSM) i n'ha sortit amb la conclusió que aquest arriba a final de curs sense la feina feta, incomplint el seu propi reglament (al qual no hem tengut accés fins avui mateix) i sense cap passa feta davant els requeriments que Inspecció de treball els té plantejats. Vegeu, sinó:

  • No s'han realitzat les reunions ordinàries trimestrals. La darrera reunió del Comitè fou el 23/9/14 i no s'ha tornat a reunir fins al 17/6/15. El Director General d'Educació és el responsable de convocar-les i no ho ha fet.
  • No se'ns ha proporcionat el calendari de reunions que s'hauria d'haver establert a principi de curs.
  • No s'han realitzat reunions extraordinàries. Els sindicats, la coordinadora de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), Planificació de centres o Inspecció educativa tenien tots ells capacitat per a convocar una reunió extraordinària en veure que la presidència del Comitè faltava a la seva responsabilitat de convocar reunions ordinàries i tampoc ho han fet.
  • Si la reunió d'avui era ordinària, se'ns hauria d'haver convocat com a màxim dia 8/6/15 però la convocatòria va arribar dos dies abans de la reunió, el 15/6/15. Podem suposar, doncs, que hem assistit a una reunió urgent però tampoc és el cas perquè no se n'ha motivat la urgència. Així, només queda l'opció d'haver assistit a una reunió extraordinària però no sabem qui ni quan l'ha demanada.
  • La Conselleria d'Educació té a sobre un requeriment d'Inspecció de treball i Seguretat Social en relació a l'incompliment del Pla de PRL i, després d'haver comparegut davant Inspecció el 26/9/14 i el 25/3/15, ha d'informar l'inspector abans del 30/6/15 de les mesures preses en relació a: la realització de reconeixements mèdics de caràcter obligatori al personal docent, cosa que no s'ha duit a terme en els darrers anys; l'organització i planificació de la formació del personal docent en matèria de PRL; i l'avaluació de factors psicosocials de risc per als docents.En aquests moments, segons Antoni Vera, la primera i única actuació duta a terme per part de la Conselleria d'Educació respecte dels requeriments anteriors ha estat convocar la reunió d'avui.

El primer punt de l'ordre del dia d'avui ha estat l'aprovació de l'acta anterior, és a dir, la Conselleria ha necessitat nou mesos per a què l'acta de 23/9/14 hagi estat enviada, coneguda i aprovada.

El segon punt feia referència als canvis en els nomenaments del representants del CSSM. Aquests canvis tampoc s'han explicat, l'administració s'ha limitat a comentar l'entrada d'Alternativa i UOB com a noves forces sindicals i a donar el nom del nou representant d'Inspecció educativa, Santi Pons. Pel que fa als representants de la mateixa administració, no en sabrem l'actualització fins a la pròxima reunió, data de la qual desconeixem.

El tercer punt era el requeriment d'Inspecció de treball i Seguretat Social que hem comentat més amunt. Ha anat de la següent manera:

A la pregunta de si existeix una planificació dels reconeixements mèdics als docents, Vera respon que aquest tema queda pendent ja que el Servei de PRL de Funció Pública no pot assumir aquests reconeixements per falta de recursos i que si es volgués dur a terme una actuació d'aquest tipus s'hauria d'externalitzar el servei durant uns quatre anys per aconseguir que tots els docents passassin una sola revisió.

A la pregunta que ha fet UOB sobre què dirà la memòria que la Conselleria ha d'entregar a Inspecció de treball abans de final de mes, la Cap de Servei de Provisió respon que s'informarà a Inspecció de la reunió d'avui i del fet que, per falta de capacitat, l'única manera d'establir un calendari és demanar l'externalització del servei.

Segons Macià Tomàs, cap del Servei de Prevenció, l'externalització seria una solució provisional i ha de ser la mateixa administració educativa qui decideixi crear un servei propi de PRL per a la Conselleria d'Educació, com ja tenen els treballadors de Sanitat, i que aquesta és una decisió política. A pesar d'aquest comentari, sembla que Tomàs defensa al cent per cent l'opció d'externalitzar i pretenia rebre el vist i plau per part dels sindicats.

Segons l'opinió personal de Vera, no és necessari crear un servei de PRL dedicat al personal docent (sic).

Sobre si s'ha fet una memòria econòmica que compari la diferència de cost entre la creació d'un servei propi de la Conselleria d'Educació i l'externalització d'aquest servei, Macià Tomàs no ha donat una resposta clara, per la qual cosa pensam que aquest estudi tampoc s'ha fet.

UOB ha tornat a fer la mateixa demanda que presentàrem al registre de Conselleria el 23/3/15, és a dir, que la Conselleria d'Educació crei el seu propi servei de PRL, cosa que està capacitada per fer des que el conseller d'Administracions Públiques li cedí la competència per desenvolupar i dur a terme l'aplicació del Pla de PRL, en la resolució de 17/1/12.

Després que els sindicats hem reiterat la inutilitat de la reunió d'avui i la necessitat de la creació del servei de PRL propi, Vera ha passat al punt quatre de l'ordre del dia: torn obert de paraules.

Aquí, UOB ha demanat l'estat de la retirada de l'amiant als centres educatius. Segons Isabel Bauçà, Secretària General, aquest procés està subjecte a un protocol i, per exemple, afirma que al CEIP Es Pont, on fa anys que es reclama, encara s'està esperant la licitació d'obres per a poder dur a terme la retirada aquest estiu. A la pregunta d'UOB de si se'ns pot facilitar la relació de centres als quals l'amiant ja ha estat retirat i dels que encara ho esperen, Vera respon que estaria bé que els sindicats tinguessin aquesta informació. Sorprèn el fet que aquesta petició ja fou feta a la reunió del Comitè al setembre passat, es veu que no han tengut temps d'enviar la informació o els ha fuit del cap.

Per acabar, us recordam que la Direcció General de Funció Pública continua sense arribar a la dotació establerta de personal per dur a terme el Pla de PRL aprovat l'any 2000. Si us interessa revisar aquesta dotació, trobareu més informació AQUÍ.