Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 5 d’octubre de 2015

Oferta pública d'ocupació, Concurs de Trasllats, interins a la concertada i màster FP


El divendres 2/10/15, la Conselleria d'Educació convocà els soindicats a Mesa Sectorial d'Educació (MSE) per tractar els següents punts a l'ordre del dia:

 • esborrany de la proposta d'Acord de l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2015
 • esborrany de la Resolució del Concurs de Trasllats 2015-2016
 • informació de la Direcció General
Us detallam la informació a continuació i per apartats.

Oferta pública d'ocupació per a l'any 2015

El procés administratiu que comporta l'oferta pública d'ocupació a educació consta de tres passes:
 1. publicar al Boib l'aprovació de la relació de llocs de treball, cosa que es feu al Boib núm. 61 de 25/4/15
 2. publicar al Boib l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació, que és el nombre de places vacants que han quedat sense titular (per jubilació, defunció...) i que han de ser cobertes necessàriament.
 3. executar aquesta oferta pública d'ocupació convocant oposicions.
Cal tenir en compte que l'Administració no està obligada a presentar com a oferta pública d'ocupació el total de les vacants que han quedat sense titular sinó que en pot treure només un percentatge, que és el que s'anomena taxa de reposició.
S'ha de tenir present, a més, que entre l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació i la convocatòria d'oposicions no poden passar més de tres anys.

La situació actual és la següent:
 • Els anys 2013 i 2014 no s'aprovà l'oferta d'ocupació pública, la taxa de reposició de la qual hauria estat del 10%
 • Ara, l'Administració proposa una oferta d'ocupació pública de 166 places vacants, amb una taxa de reposició del 50%; és a dir, podrien sortir a concurs d'oposició un total de 83 places (a repartir entre tots els Cossos) que s'acumularien a les que puguin correspondre a l'oferta pública d'ocupació dels anys següents.
 • Les places no aprovades en els anys 2013 i 2014 s'haurien perdut i no podrien acumular-se per sortir a un propoer concurs d'oposició perquè no foren proposades, aprovades ni publicades pel Govern anterior.
 • L'Administració actual contempla la possibilitat que el 2016 s'apliqui una taxa de reposició del 100%
Per altra part, convé recordar que el Conseller Martí March donà diverses versions pel que fa a les places que s'oferirien a les convocatòries d'oposicions que es preveuen per als anys 2017 i 2019. En un moment donant, March declarà que s'oferirien 400 places a cada convocatòria (800 en total); en una altra ocasió, n'anuncià 800 per a cada convocatòria (1600 en total) però a l'acord signat el 30/9/15 entre la Conselleria d'Educació i els sindicats STEI i CCOO, no hi consta cap xifra.
Crida l'atenció, doncs, la diferència entre la quantitat de places vacants previsible per a oferta d'ocupació pública per taxa de reposició i les places anunciades per March.
Segons la Directora General, Rafaela Sánchez, l'elevat nombre d'interins d'aquesta comunitat (ara mateix els interins suposen un 33.03% del total dels docents) permetria fer una oferta final, abans de convocar oposicions, més elevada que la de la taxa de reposició.
Tot i això, segons l'Administració, aquest nombre final de places ha de ser ratificat per Funció Pública i per Madrid.
Haurem d'esperar, doncs, per saber quantes places s'acabaran traient a les oposicions del 2017 i el 2019.

Concurs de Trasllats 2015-2016

La Conselleria d'Educació proposa el següent calendari provisional per dur a terme el Concurs de Trasllats:
 • 13/10/15 Publicació al Boib de la Resolució
 • 14 a 30/10/15 Termini de presentació de sol·licituds
 • 28/10/15 Publicació a la web de la Conselleria de la Resolució que nomena la Comissió de Valoració de mèrits
 • 3/11/15 Constitució de la Comissió de Valoració de mèrits
 • 18/11/15 Valoració de mèrits dels participants
 • 24/11/15 Publicació de la llista provisional de puntuacions a la web de la Conselleria
 • 25 a 30/11/15 Presentació de reclamacions a la puntuació provisional
 • 10/12/15 Resolució de les reclamacions
 • 15/12/15 Publicació de la llista definitiva de puntuacions a la web de la Conselleria
Algunes informacions generals sobre aquest Concurs de Trasllats:
 1. Serà d'àmbit autonòmic i, per tant, només hi podran participar docents d'aquesta comunitat.
 2. Hi poden participar els docents dels cossos de Primària i Secundària. Els Inspectors no hi poden participar.
 3. Els participants només hauran de presentar la documentació justificativa dels mèrits que no apareguin al Portal del Personal.
 4. Del Cos de Mestres, podran optar a places de 1r i 2n d'ESO o de FPB aquells que ara hi tenen la destinació; si algun d'aquests concursa per a una plaça de Primària i se li adjudica, després no podrà tornar a optar a una plaça de Secundària o de FPB.
 5. No es publicarà una llista de vacants per tal que els concursants puguin consultar-la.
 6. El concurs es resoldrà a partir de les plantilles orgàniques que es publiquin el gener de 2016 i que no inclouran les vacants produïdes després de l'1/1/16.
 7. La Conselleria durà a terme una revisió, amb totes les Direccions Generals, dels criteris per elaborar aquestes plantilles orgàniques i, posteriorment, els portarà a MSE abans de publicar-les pel gener.
 8. A més d'insitir en què es publiqui una llista de vacants per a que els concursants puguin consultar-la, UOB també demanà que s'ofereixi el màxim de places possible per assegurar que tots els docents que es troben en expectativa puguin aconseguir plaça.
 9. Els interessats a demanar una comissió de serveis de cara la curs 2016-17 estan obligats a sol·licitar el trasllat en aquesta convocatòria actual al centre on voldran aconseguir la comissió de servei.

Informació de la Direcció General

Interins a la concertada:
La Directora General anuncià que s'enviarà un correu electrònic a tots els interins consultant-los si estan interessats en què l'Administració faciliti les seves dades als centres concertats.
Aquesta mesura, que és un pla provisional, es pren per tal d'evitar que aquests centres contractin personal docent sense la titulació necessària si no n'han trobat a les borses del SOIB que compleixi els requisits.
Hem de recordar, en tot cas, que a l'hora d'accedir a una plaça de centre públic, l'experiència a centre privat o concertat barema la meitat de puntuació que l'experiència a centre públic.

Màster FP:
Els professors tècnics de FP que han accedit a la seva plaça per la via de l'excepcionalitat del màster universitari que acredita la formació pedagògica i didàctica i que no han pogut cursar el màster de la seva especialitat perquè la Conselleria d'Educació de l'anterior govern no n'organitzà la impartició, podran cursar-lo a partir del gener de 2016 a la UIB.
El màster serà majoritàriament a distància encara que també tendrà una part presencial. Les pràctiques d'aquells que ja estan treballant, quedaran convalidades.