Bústia Covid-19

divendres, 19 de febrer de 2016

El proper curs, ràtios LOMCEAvui dematí s'ha reunit la Comissió de ràtios amb la presència de Jaume March, cap de Departament de Planificació i Centres; Miquel Bujosa, cap de Servei de Primària; Antònia Serra, cap de Servei de Planificació Educativa; i Jordi Escudero, cap de Servei de Centres Educatius.

L'ordre del dia era el següent:

1. Constitució de la Mesa tècnica.
2. Actuacions realitzades el present curs 2015-16
3. Informació específica, si cal, de les ràtios actuals
4. Ràtios generals dels diferents ensenyaments per al curs 2016-17
5. Ràtios específiques dels centres incomplets per al curs 2016-17
6. Altres criteris complementaris per a les ràtios del curs 2016-17
7. Creació, si escau, de les subcomissions de Pitiüses i Menorca
8. Torn obert de paraules

Un cop constituïda la mesa tècnica, que compta amb un membre de cada sindicat, els representants de l'Administració han passat a informar de les dades de ràtios actualitzades i de la seva proposta de criteris de ràtios, que s'acabaran de tractar en Mesa sectorial. El proper curs s'aplicarà el 10% addicional a les ràtios màximes marcat per la LOMCE, i es vol deixar en mans de les direccions dels CEIP el disseny de les quotes.

Tot seguit vos oferim un recull de les explicacions que se'ns ha donat.

Actuacions realitzades el present curs 2015-16:
 • El recompte de ràtios que es va enviar als sindicats a principis de febrer s'ha actualitzat a dia d'avui. Hi ha hagut increment destacat de matrícula a centres de Primària de la comarca de Llevant degut a la immigració, que ha comportat d'adjudicació de més professorat.
 • Han mostrat en pantalla un document de previsió de matrícula de Primària on hi consta plantilla i quota, ràtio per nivell, etc. Per exemple, si la ràtio d'un centre dóna 3,36 grups, es compten com a 4 grups a l'hora de dotar la quota. S'han explicat solucions aportades a determinats centres.
 • Els professors de religió han estat comptats, al contrari del que feia l'administració anterior, i això fa que pugin les quotes docents.
 • La Conselleria ha demanat als CEIP si disposen d'espai per a una aula més de 4t d'Infantil, per als casos on hi ha ràtios molt elevades, i s'han trobat que un nombre considerable de directors no responen la pregunta.
 • Hi ha centres amb ràtios inflades perquè reben docents per fer desdoblaments però un cop al centre no es fan servir per desdoblar. Alguns centres no reclamen més mestres per evitar que li siguin assignats més alumnes.
 • La intenció de la Conselleria és assignar unes hores a cobrir a cada centre i que sigui la direcció del centre quins mestres vol de cada especialitat, de manera similar a com es fan les quotes a Secundària. La plantilla orgànica no es veuria afectada. La idea és que cada centre demani els PT, AL, AD, etc., que consideri necessaris en funció del tipus d'alumnat (NEE, NESE, aula UEECO, etc.)
 • El resum estadístic actual de ràtios és el següent (vegeu foto):
 • A Secundària, la reducció de les 20 a 19 hores el curs 16-17 suposarà la contractació de 100 docents. Segons l'esborrany actual de currículum, que encara ha dictaminar el Consell Escolar, pot suposar variacions a les places actuals segons quina sigui l'especialitat.
 • Constaten que ara hi ha centres molt ben dotats i altres molt mal dotats i es proposen repartir els recursos de forma equitativa.
 • Per a la matrícula a Primària del proper curs es compta amb uns 500 naixements menys de 2013. Per això no tots els CEIP tindran un docent més (+1) i d'altra banda hi ha centres que no desdoblen.
 • A Primària es faran desiderates com a Secundària. Es podrà entrar o sortir una hora més tard sempre que es garanteixi que tots els grups queden coberts amb les hores de suport corresponents. El raonament que fan és que si els IES passen de 20 a 19h els CEIP també tenen dret a millorar les seves condicions de treball.
 • Als horaris personals de Primària hi hauran de constar les hores de suport.
 • Hi ha centres amb grups de 30 alumnes que han rebut un docent més i on la direcció ha preferit no desdoblar.
 • Els centres de Primària han rebut els nous docents amb el perfil sol·licitat per la direcció del centre. La Conselleria es refia del que diu l'equip directiu.
 • Davant la possibilitat que les directives no escoltin les peticions de les tutories sobrecarregades per rebre desdoblaments o suports, la Conselleria diu que a partir d'ara hauran de justificar la previsió de la quota. Hi hauran de fer constar hores de tutoria, suport, hores equip directiu, majors de 55 anys, etc. Per exemple, si tots els membres d'un equip directiu són d'Infantil, això determinarà bona part de la quota.
 • Les reduccions dels majors de 55 anys es faran constar al GESTIB. De moment no està decidit quina serà la reducció concreta entre lectives i complementàries.
 • Els IES no han demanat docents post quota, els CEIP sí.

Ràtios actuals:
 •  Han citat centres especialment saturats, com al Port d'Alcúdia, on es preveu fer-hi un centre nou i que de moment es dota amb aules prefabricades. Altres casos són Campos, Es Vedrà, Ca'n Picafort, Sant Ferran de ses Roques, etc. S'estudien convenis amb els ajuntaments per trobar-hi solucions. A Campos encara no disposen de la llicència de l'Ajuntament.
 •  També hi ha pressió de matrícula a l'IES Binissalem, IES Berenguer d'Anoia, Son Carrió, Punta de n'Amer, etc., on tenen recursos suficients però manca d'espai. A Inca també es detecta pressió demogràfica.
 • Les aules prefabricades, o barracons, a més dels inconvenients que són evidents tenen un cost de lloguer elevat i ocupen uns 25m2 de pati.
 • Un 10% aproximadament dels naixements a Palma acaben matriculant-se a l'escola privada no concertada.
 • S'ha adjudicat un total de 71,5 nous docents a Infantil a Primària, repartits de la següent manera (vegeu foto):


 • Pel que fa a la inclusió d'especialistes d'EOEP al recompte de docents dins l'estadística de ràtios que es facilità a principis de febrer, segon s'ha observat en alguns casos, els representants de l'Administració asseguren que només es comptabilitzen els orientadors adscrits de forma permanent a cada centre.
 • Les mitges jornades sí que es compten a les ràtios com una plaça de la quota, així com els professors de religió com hem dit abans.

Altres criteris complementaris per a les ràtios del curs 2016-17:
 •  S'ha lliurat el document amb els criteris per a l'assignació d'unitats, que reproduïm a continuació (vegeu fotos):
 

  
 • A l'Educació Infantil de Centres Petits es passa a dues unitats a partir dels 19 alumnes perquè al màxim de 16 de la primera unitat s'hi afegeix el 10% addicional de la LOMCE.
 • Als Centres Complets s'hi aplicarà l'Acord Marc tenint en compte que a Infantil s'arrodoneix a la baixa (a Primària a l'alça) i s'hi suma el 10% addicional de la LOMCE.
 • A ESO es desdobla a partir de 33 alumnes (30 més el 10% LOMCE).
 • A Batxillerat s'arrodoneix a l'alça i es desdobla a partir dels 39 alumnes (35 més el 10% LOMCE).
 • El suport per a alumnes NESE i NEE es negociarà a les dotacions de les quotes segons les ACI. Els representants de la Conselleria han parlat de dotar mig professor a partir de 15 ACI però en tot cas el criteri es tractarà en Mesa sectorial.
 • Es durà a terme una depuració dels NESE per incorporació tardana que continuen constant com a tals al GESTIB any rere any.
 • Se cercaran solucions per als NESE no diagnosticats.
 • Proposen dotar amb un orientador els centres de primària amb aquest criteri:
Una línia: dos dies a la setmana.
Dues línies: tres dies a la setmana.
Tres línies: tota la setmana.
 • Hi ha la intenció de reduir el nombre dels orientadors itinerants i que els EOEP atenguin només casos específics.
 • Es descarta recuperar la reducció d'una plaça de ràtio per cada alumne NEE per motius de finançament
 • Proposen davallar la ràtio a partir d'un 25% d'alumnes NESE tot i que encara s'han de fer números.
 • L'aplicació d'aquests criteris suposarà uns 300 docents més el curs 16-17. La Conselleria d'Hisenda fa un seguiment estricte d'aquestes xifres.
 • Les ràtios de Formació Professional es negociaran amb les Direccions Generals d'FP i Planificació.
Subcomissions de Pitiüses i Menorca:
 •  Hi haurà una reunió amb els delegats territorials per posar-les en marxa. Els representants de les direccions generals de la Conselleria assistiran a les subcomissions juntament amb els sindicats.
En quinze dies hi haurà una nova Mesa tècnica per tractar les ràtios d'FP i CEPA.

Nota de premsa de la Conselleria:"Educació convocarà comissions tècniques per estudiar les ràtios a Menorca i Pitiüses"
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2561827&coduo=7&lang=ca