Bústia Covid-19

dijous, 18 de febrer de 2016

Torna a començar la revisió de la normativa sobre interins


 • REUNIÓ BILATERAL
Aquest dimecres 17/02/16 va tenir lloc la reunió bilateral a què havíem estat convocats i a la qual assistiren, per part de l'Administració, la Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez; el Cap del Departament de Gestió de Personal Docent, Manel Gacias; el Cap de Servei d'Educació Primària, Miquel Bujosa i el Cap de Servei d'Educació Secundària, Albert J. Flores.
El tema principal de la reunió eren les bases generals del procediment de selecció d'interins i l'inici de la feina per revisar els procediments tant de borses com d'adjudicacions d'interins per al curs 2016-17.

 • CALENDARI
El calendari de revisió, però, es presenta un poc ajustat ja que, segons els representants de l'Administració, abans de Pasqua ja s'hauria de publicar al BOIB la nova convocatòria per formar part de les borses d'interins per tal de poder obrir els terminis de la convocatòria dins el mes d'abril, cosa que implica començar les meses tècniques dins la darrera setmana de febrer per tenir la feina acabada a mitjan març.
Així doncs, des d'ara i fins al 27/03/16, un dels temes principals a treballar tornen ser els interins.
 • REVISIÓ DE LES BASES GENERALS
El document de les bases generals és el que regeix com poden accedir els interins a l'exercici docent i és també la base sobre la qual s'organitzen totes les adjudicacions. Després de l'any passat, en què la revisió d'ambdós documents es produí durant un canvi de govern que dificultà acabar d'estudiar alguns aspectes importants (com per exemple la baremació de mèrits), i després de modificacions diverses durant els darrers dos anys, ara la Conselleria es proposa revisar i millorar les bases escoltant les aportacions dels sindicats a les meses tècniques i sectorials per tal d'arribar a consensuar un document de bases que doni tranquil·litat normativa, a poder ser durant tota la legislatura, sempre tenint en compte els condicionants derivats del Pacte d'Estabilitat i de la convocatòria d'oposicions.
 • ESTABILITAT ALS CENTRES
Un dels principals objectius de la Conselleria és aconseguir augmentar l'estabilitat dels centres cosa que passa per aquesta revisió de les bases de selecció d'interins, per la convocatòria d'oposicions o pel Pla de Formació Permanent del Professorat, entre altres.
Sobre aquesta estabilitat, remarquen que és imprescindible que l'Administració doni suport a l'actual majoria de centres que es troben en procés de revisió metodològica fruit de la mobilització docent.

Nosaltres plantejàrem un seguit de preguntes sobre els temes generals més importants, la resposta a les quals us explicam a continuació.
 • SOBRE LES QUOTES
La quota de centre és el nombre total del seu professorat i inclou tant el professorat funcionari fixe (la plantilla) com el professorat interí i, per tant, és la que determina la majoria de places que acaben ocupant els interins.
En el trimestre anterior la Conselleria anuncià una MSE sobre criteris d'elaboració de quotes que encara no s'ha duit a terme; criteris que l'Administració haurà acabat de revisar entre març i abril per dur-los a MSE posteriorment.
 • COBRAMENT DE L'ESTIU
A la pregunta de UOB sobre fins quan continuaran sense cobrar ni cotitzar els mesos de juliol i agost els interins que ara són cessats el 30 de juny encara que hagin treballat més de 5,5 mesos, digueren que no depèn d'ells ja que és un tema de pressuposts que va lligat a l'Acord Marc que no preveu que aquest pagament es produeixi fins al 2018.
 • PROCÉS TELEMÀTIC DE SUBSTITUCIONS
UOB demanà quins són els principals problemes que la Conselleria ha detectat en aquest procés, si no seria possible realitzar dues adjudicacions setmanals i si s'han previst mesures per a què els interins que cessen el divendres puguin participar del procés d'adjudicació que s'obre el mateix dia.
Segons la Conselleria, el procés telemàtic ha suposat millores pel que fa a transparència i a la informació facilitada sobre la plaça a adjudicar.
No creuen que la següent millora sigui una doble adjudicació setmanal ja que, entre altres aspectes, si es té en compte el marge de dies d'incorporació al centre, podria passar que els dos tràmits se solapassin. Considera que el més adient és depurar el procés de gestió actual del tràmit telemàtic i no parlar d'una segona adjudicació setmanal fins que l'actual no funcioni òptimament.
Afegiren que un dels principals problemes d'aquest procés a l'hora de cobrir places és la voluntarietat que provoca, sobretot a secundària, problemes per cobrir tota la demanda de substituts havent d'usar, així, el procediment extraordinari per acabar recorrent a aspirants exclosos per falta de titulació de català. Consideren també que és necessari revisar les causes de renúncia justificada en l'adjudicació extraordinària.
Sobre el fet que s'ha donat el cas que interins cessats en divendres no han pogut participar al tràmit obert el mateix dia del cessament, afirmaren que aquesta situació es produeix a causa de la bona voluntat de la Direcció General de Personal Docent ja que el dia de cessament encara es computa com a treballat i, per tant, aquest dia l'interí encara hauria de figurar oficialment com a no disponible, de manera que no tacaria poder participar al procés telemàtic fins a la setmana següent. En tot cas, l'Administració només hauria identificat una mitjana de tres interins anuals que es puguin haver trobat en aquesta situació, tot i que els casos solen augmentar en períodes de pont o vacances. Insistí, a més, en què l'interí s'ha de preocupar de tancar la signatura del cessament abans de deixar el centre, cosa que reiteraren: "Recordau a l'interí que insisteixi, que no pot deixar el centre sense còpia del cessament signat"
Així i tot, segons l'Administració, s'envia als centres un recordatori sobre cessaments poc abans de Nadal i es preveu fer una nova reunió amb els equips directius per recalcar la importància d'aquesta funció del director, que hauria de quedar reflectida a les instruccions de principi de curs.
 • RESERVA DE PROFESSORAT DE LLENGÜES
A la pregunta de UOB de com es troben les reserves de professorat lingüístic, informaren que les borses estan a zero; a les darreres adjudicacions telemàtiques no s'han pogut cobrir les vacants d'anglès, pas previ a què s'esgoti la borsa. Per a alemany i italià, no hi ha cap interí disponible i s'està contractant de la llista d'exclosos.
Aquesta setmana que ve es volen obrir convocatòries extraordinàries per a alemany, matemàtiques i informàtica.
Segons la Conselleria també desitjarien comptar amb un borsí de professors especialistes.

 •  PACTE D'INTERINS
Per a les adjudicacions del pròxim estiu, es durà a terme el compliment de la segona part del Pacte d'Estabilitat signat el 3/07/14 per la Conselleria, STEI i ANPE. En aquesta segona fase es procedirà a una nova adjudicació de 1.350 places d'estabilitat (places diferents a interins diferents). Segons els representants de l'Administració, el Pacte s'ha de complir i, a tal efecte, la Conselleria crearà un Comissió de seguiment on hi participaran tots els sindicats per conjugar l'aplicació del Pacte amb la convocatòria d'oposicions del 2017. Tot i això, la Conselleria no vol que el Pacte interfereixi en l'estabilitat normativa que se cerca amb la revisió de les bases així com tampoc no ha de ser la solució per a l'estabilitat dels centres, respecte de la qual també es contempla la possibilitat d'establir una durada de 2 anys per a les comissions de servei.
A la pregunta de UOB de si la nova remesa del Pacte inclourà places perfilades amb B2 o C1 per a impartir matèries no lingüístiques en llengua estrangera, contestaren que només s'hi permetia incloure places de Seccions Europees però que això s'haurà de revisar a causa del nou Decret de Llengües Estrangeres tot i que, segons el Decret mateix, la majoria d'aquestes places han de ser ocupades per funcionaris de carrera que formin part de la plantilla del centre.
 • PERFILS DE PLACES
Sobre el fet que la Conselleria s'havia compromès a convocar una MSE per revisar els criteris dels perfils de places, explicaren que se n'ha començat una depuració que s'acabarà a la pròxima MSE sobre quotes, després d'haver-se reunit amb els directors per intentar aclarir i simplificar els perfils.
Un dels aspectes més importants d'aquest tema és la diferència entre perfils vinculants (per exemple un B2 o un C1) i perfils informatius (per exemple, horari de matí i horabaixa) ja que aquests darrers no tenen perquè acabar-se complint.
 • BAREM DE MÈRITS
Segons l'Administració, les puntuacions del barem de mèrits estan descompensades i no s'han afitat al cent per cent; la Conselleria observa, per exemple, un desequilibri entre la formació (que no estaria prou valorada) i l'experiència (que potser hi estaria de més) a part d'altres aspectes que no es valoren com la participació activa en els processos i projectes dels centres.
Sobre aquesta revisió del barem, remarcaren que estan a l'espera de les aportacions sindicals.
 • CERTIFICAT PENAL
També demanàrem què preveu fer la Conselleria respecte a la nova norma (BOE 29/07/15) que estableix com a requisit per poder treballar amb menors d'edat el fet de no haver estat condemnat per delictes contra menors.
Indicaren que aquest aspecte ja apareixerà a la convocatòria per formar part de les borses i que afectarà els interins de nova incorporació. S'està a l'espera que l'Estat activi el Registre Central de Delinqüents Sexuals (cosa a què l'obliga la mateixa norma) i que sembla que estarà disponible a partir del mes de març, que és quan s'ha de començar a implantar el requisit.
Si la idea del Departament de Gestió de Personal Docent es duu a terme, l'interí només hauria d'autoritzar la Conselleria a consultar el seu expedient penal personal, cosa que evitaria col·lapses com els que es produïren darrerament a Catalunya.
Un dels aspectes a aclarir és com afecta a tot plegat el fet que la vigència del certificat penal només és de tres mesos.
 • PROCEDIMENT CONTRADICTORI
A l'octubre passat ja us informàrem al bloc de UOB, que la Conselleria estudiava la implantació d'un procediment d'urgència per avaluar la tasca docent de determinats interins a petició del col·lectiu de directors i d'Inspecció Educativa.
A la reunió de dimecres, UOB demanà si la Conselleria preveu tirar endavant aquesta qüestió, a la qual cosa els seus representants respongueren que estan pendents d'Inspecció Educativa per publicar una resolució que serveixi d'instrument per actuar amb les garanties necessàries i que se'n parlarà amb els sindicats a la següent mesa tècnica ja que aquest Procediment haurà de quedar reflectit a les bases de selecció d'interins.
 • TUTORITZACIÓ
A la pregunta de UOB sobre si es preveu revisar el sistema de tutorització dels interins, que ara es limita a què aquests hagin treballat 30 dies, es possible que torni a sortir el tema en les properes meses.
 • TEXT REFÓS
La darrera demanda de UOB fou si la conselleria podria publicar un text refós de les bases de selecció d'interins que incorpori les darreres modificacions del text a més de les que es produeixin enguany per tal que els interins puguin consultar la normativa més fàcilment. Afirmaren que serà indispensable a causa de la revisió general que es vol dur a terme en el proper mes.
 •  TITULACIONS
Un tema sobre el que no es parlà fou el de les titulacions que permeten accedir a les diferents especialitats o funcions, és a dir, a impartir les diferents assignatures. UOB no l'inclogué a la llista de preguntes perquè és necessari tractar-ho amb més detall del que permet una reunió bilateral però serà un punt important dels que es tractaran durant aquest mes.


Com veieu, hi ha molts temes sobre la taula i sembla que la Conselleria està oberta a propostes; per això, us demanam que si teniu aportacions a fer o heu tingut problemes en qualsevol d'aquests aspectes o altres que no es tractassin, ens faceu arribar els vostres suggeriments al nostre correu electrònic.

Continuarem informant.