Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 29 de març de 2016

Nous esborranys de convocatòria d'interins


S'ha convocat Mesa sectorial per al proper dijous 31 de març per tractar la convocatòria de borses d'interins.
Aquí teniu els nous documents:

dimecres, 23 de març de 2016

El Govern balear demana prorrogar la Selectivitat al curs 2016-17


Nota de premsa de la Conselleria d'Educació:

Balears s'afegeix a la petició de la CRUE d'una moratòria en el canvi de proves d'accés a la Universitat que preveu la LOMQE

Darrera actualització: 22/03/2016

El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d’Educació i Universitat, s’afegeix a la petició de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles CRUE d’aplicar una moratòria d’un curs en el calendari d’implantació de la LOMQE, en el cas de l’Avaluació Final de Batxillerat. La CRUE considera que la falta de definició d’aquesta prova suposa la impossibilitat de complir amb el manament legal de que les universitats aprovin els criteris d’admissió basats en el nou model LOMQE abans de la finalització del curs actual. Per això es demana la pròrroga de l’actual prova d’accés, la Selectivitat tal i com la coneixem actualment, al curs 2016/17.

Cal recordar que la LOMQE estableix una prova final de Batxillerat i que el títol s’obté aprovant totes les assignatures i superant aquesta prova. Mentre que l’admissió a la universitat estarà regulada per les mateixes universitats. En el seu possible barem d’admissió hauran de tenir en compte que al manco el 60% serà la nota de Batxillerat encara que també poden decidir que el 100% del barem sigui aquesta nota. Les universitats seran les encarregades d’aprovar els procediments que s’hagin d’aplicar per a l’admissió als diferents ensenyaments universitaris oficials de grau, el seu contingut, regles de funcionament i les dates de realització dels mateixos, així com els criteris de valoració i la seva ponderació i barems, i les regles per establir l’ordre de prelació en l’adjudicació de places que vagin a aplicar, amb al menys un curs acadèmic d’antelació.

Degut a la manca de desenvolupament normatiu necessari per a l’Avaluació Final de Batxillerat, la CRUE constata la necessitat d’establir un marc d’admissió transitori per a 2017 que resolgui la incertesa generada en centenars de milers d’estudiants que estan en condicions d’accedir a la universitat en 2017 i, especialment, els que actualment cursen primer de batxillerat.

Per això la CRUE sol·licita al Ministeri que en el curs 2016/17 es faci una prova d’accés i admissió a la universitat amb una estructura i organització semblant a l’actual PAU, realitzant les adaptacions necessàries en les fases general i específica en relació a les matèries troncals generals i d’opció, de manera que es pugui determinar la nota d’admissió a les universitats amb un model similar a l’establert en el Real Decret 1892/2008, que ofereixi seguretat jurídica al conjunt dels estudiants que actualment està estudiant primer de batxillerat.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2579115&coduo=7&lang=ca

Darrers cursos oferits al CEP de Palma

Novetats:

Pàgina del CEP Palma:

Regulada l’organització dels CEP de les Illes Balears


El passat dissabte 19 de març es publicà al BOIB l'Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears.

La podeu consultar AQUÍ.

divendres, 18 de març de 2016

Dilluns 21 de març, Assemblea de Docents Interins


La Coordinadora de l'Assemblea Docents de les Illes Balears ha convocat una Assemblea d'interins per al proper dilluns dia 21 a l'IES Sineu, a les 18h, on es tractaran els punts de l'ordre del dia que es van haver d'ajornar a l'anterior reunió per manca de temps.
 
ORDRE DEL DIA:

1- Barem de mèrits (annex II de la convocatòria anual per formar part de les borses).
 • 1.1- Necessitat d'afegir nous camps o no.
 • 1.2- Necessitat d'afegir nous ítems dins algun camp o no.
 • 1.3- Puntuació dels camps i ítems oberta, amb màxims o per percentatges relatius.
 • 1.4- Puntuació de concreta de cada camp i ítem.
2- Titulacions que capaciten per accedir a funció o especialitat (annex IV de la convocatòria anual de borses)
 • 2.1- Funcionament i organització de l'annex IV.
 • 2.2- Problemàtiques detectades.
Vos hi esperam!
 
Dimecres 23 hi ha prevista una Mesa tècnica sobre la convocatòria de borses. 

dimecres, 16 de març de 2016

Acta de l'Assemblea de Docents Interins de 10 de març de 2016

Acta de l'Assemblea d'interins elaborada per la Coordinadora de l'Assemblea de Docents:


ACTA DE L'ASSEMBLEA D'INTERINS DE 10 DE MARÇ DE 2016

IES JOSEP SUREDA I BLANES (PALMA)

Ordre del dia: 


1 - Constitució de la mesa.

2 - Informació sobre l'esborrany de la resolució de les bases sobre el procediment de selecció de docents interins pels pròxims tres cursos.

3 - Tractament oposicions.

4 - Baremació

a- Limitació barem formació.

b- Llista única baremació.

c- Baremació grup S

5- Pacte d'interins.

6- Torn obert de paraula.

Es comença l'acte explicant la recent desconvocatòria de vaga i fent una crida als interins per tal que s'impliquin en el procés de relleu de col·laboradors de l'Assemblea.

Estan presents representants dels sindicats UOB i Alternativa, que recorden el seu compromís de traslladar a les meses sectorials els acords establerts en les assemblees de la AD i d'interins. Aquests dos sindicats formen part, juntament amb quatre més, de les negociacions que es duen a terme amb la Conselleria en referència a la redacció dels nous documents que regiran el procés d'adjudicació d'interins, marc dins el qual la Conselleria ha presentat recentment un segon esborrany de les bases d'interinitat.

Antònia Font, d'UOB, informa sobre els documents que regeixen els processos d'interins, i explicita que a la propera mesa de dia 11 de març, només es negociarà sobre el document de les bases generals. Explica també com es prioritzen actualment les adjudicacions.

Miquel Àngel, d'Alternativa, explica que les modificacions que en aquest sentit proposa la Conselleria són en principi per tres anys, aplicables a partir del tercer.

Es proposa començar per el punt 4b de l'ordre del dia, donada la mesa que tendrà lloc l'endemà d'aquesta assemblea.

Punt 4b. Baremació i llista única.

A la darrera assemblea d'interins s'acordà defensar la llista única per al procés d'adjudicació de places, la qual cosa, tal com es recorda des d'UOB, afecta tant el document de les bases com el de baremació (en conseqüència). S'informa que a la darrera mesa varen sortir distints models de borses diferents, i que en tot cas la Conselleria proposa fer la borsa d'interins per cossos. Es manifesta la necessitat de ratificar l'acord de defensar la llista única en la present assemblea, abans d'anar a la mesa.
 • Torn de paraula:
Durant el torn de paraula es manifesten distintes opinions al respecte de la llista única, essent el sentir majoritari a favor de la mateixa.

Opinions en contra argumenten la conveniència que es valori més l'especialitat pròpia, ja que d'altre forma es pot afavorir més uns grups d'interins en detriment dels altres, a més de contribuir a desestabilitzar els centres.

A favor es comenta que la llista única permet que la gent pugui accedir a qualsevol de les places a què pot optar, independentment de la baremació, que ve després, i que, sobretot, afavoreix que es respecti l'ordre de preferència triat per l'interí.

Es comenta com a possible alternativa per solucionar la problemàtica que suposen cossos més petits fer llista única però amb la possibilitat de perfilar els llocs més específics.

En aquest torn de paraula també surt el tema de la concertada. Es vol saber si la llista única inclouria d'alguna forma l'ensenyament a concertada. S'aclareix des de distintes veus que aquest és, en tot cas, un tema de baremació, ja que l'entrada a l'ensenyament concertat no està regulat públicament, per tant, seria del tot injust considerar-ho una especialitat, grup o cos com els altres.

 • Acord:
Es tanca el torn de paraula i es vota a mà alçada. Per àmplia majoria s'acorda ratificar l'acord, pres en anterior assemblea, de demanar la llista única.


Punt 4c. Baremació.

S'introdueix el punt amb una explicació de com està estructurat en l'actualitat l'apartat de baremació: camps, ítems, etc. Més endavant els sindicats presents també informen de quina és la postura de la Conselleria a la mesa: es limitarà la puntuació de tots els camps baremables, essent aquest un punt “no negociable”. Sí estan en disposició de negociar la puntuació màxima de cada camp o el valor dels ítems, tot i que volen que hi hagi un equilibri entre els camps.

D'altra banda, també s'informa de com s'està tractant a les meses el tema que proposa la Conselleria de la possible vinculació de les oposicions a les llistes d'inerins; s'han comentat les opcions de tractar-les com a mèrit, o bé d'obrir un llistat independent a partir del resultat de les mateixes. En tot cas, encara no s'ha discutit si s'accepta o no la vinculació.

Per tant, pensant en la mesa vinent, es requereix decidir la postura envers 3 qüestions:

A qui s'ha de baremar, què s'ha de baremar i com s'ha de baremar.

 • Torn de paraula:
En referència a la primera pregunta, se comenta que s'ha de tenir en compte que si es barema tothom, sense experiència o no, també s'han d'incloure per imperatiu legal altres col·lectius més nombrosos, com ara el personal de la resta de comunitats autònomes, cosa que actualment no passa (és una barrera d'entrada).

D'altra banda, es manifesten veus en favor del col·lectiu de persones sense experiència (interins S) que duen a les llistes anys i que no arriben a accedir mai a una plaça d'interinitat, degut a com està actualment organitzat. Es proposa (Alternativa) incloure canvis en aquest sentit, com per exemple afegir factors diferencials però igualitaris de desempat dins aquest col·lectiu S.

En relació a la intervenció anterior, s'informa que la Conselleria ha manifestat el seu desig de fer desaparèixer el col·lectiu S, per la voluntat de baremar-los la formació i altres aspectes. S'apuntat també la possibilitat de valorar la implicació dels interins en el projecte de centre, per exemple.

La tercera qüestió plantejada genera moltes intervencions; diverses en relació al problema que pot suposar el fet que experiència i formació puntuïn igual, així com el fet què es limiti l'experiència, perquè esdevendria en empats.

En aquest sentit s'apunten alternatives, com ara que el límit dels camps sigui relatiu, amb un percentatge variable i vinculat entre formació i experiència, que impediria l'empat entre ambdós camps.

D'altra banda, s'intervé en reiterades ocasions per manifestar la necessitat de regular els cursos de formació externs, que suposen un mercat de compra-venda de punts on qui més paga més té, sense que això impliqui un major grau de formació de qualitat.

S'obri un debat sobre el pes que se li dóna actualment a l'experiència en front de la formació de qualitat. Hi ha opinions oposades, però són majoritàries les intervencions que defensen que l'experiència és un grau i ha d'implicar un reconeixement. També es planteja que s'ha de considerar que els estudis actuals i els d'abans no tenen la mateixa durada, per tal que no es produeixin greuges.

En relació a la vinculació de les oposicions al procés d'interinitat, durant el torn de paraula es manifesten distints dubtes i opinions:

 • el greuge que pot suposar per a les persones que no han pogut optar a oposicions perquè no n'hi ha de la seva especialitat;
 • en cas que es considerin com a mèrit, hauria de ser dins el bloc de formació o d'experiència? Es planteja opció d'incloure-ho dins formació, per compensar puntuacions.
La postura general manifestada és que les oposicions s'han de considerar com a mèrit.


Punt 5. Pacte d'interins.

Des de UOB s'explica com està l'actual pacte d'interins; a l'estiu es comença la segona fase del pacte, una nova repartició de places (1350), tothom amb les mateixes opcions.

Expliquen també una opció que contemplà la Conselleria al primer esborrany i que ha desaparegut al segon, que és l'opció de nomenament “sine die” *. L'argument que donava la Conselleria en el seu favor era el d'estabilitat dels centres, però des dels sindicats presents a l'assemblea es considera que pot esdevenir fàcilment en situacions injustes. És necessari tenir una postura clara i definida al voltant d'aquest tema, per si la Conselleria ho torna a treure com a opció.

Des d'Alternativa es comenta que s'ha demanat que les places que es treguin a pacte siguin realment de difícil cobertura, i no es faci amb elles “clientelisme polític”. També s'ha de tenir present que és incompatible que hi hagi un gran nombre de places de pacte amb el fet que es treguin moltes places a oposició.

No hi ha torn de paraula perquè són les 20 hores. Per tant, Macu procedeix a fer una recapitulació dels aspectes acordats:

 • Ratificació de la llista única.
 • Les oposicions s'han de baremar com a mèrit, i no generar una llista independent.
Properes assemblees:
Davant del fet manifest de la necessitat d'estar ben informats del què s'està negociant a les meses i de debatre i prendre-hi postura, s'acorda la realització de futures assemblees a curt termini. Es parla de la setmana vinent però, donat que cau enmig de les avaluacions, es proposa celebrar la següent assemblea en tornar de les vacances de pasqua. Es fa novament una crida a la participació.

dimarts, 15 de març de 2016

Segon document de criteris de ràtios


La Direcció General de Planificació ens ha fet arribar el segon document de criteris per a l'assignació d'unitats, que es tractarà a la Mesa tècnica del proper dijous 17 de març.

El podeu consultar AQUÍ.

dilluns, 14 de març de 2016

Mesa sectorial sobre bases generals de selecció d'interins


El proppassat divendres 11/3/16 tingué lloc la darrera mesa sobre les bases generals de selecció d'interins. Recordam que el document de les bases generals es publica al BOIB en forma de Resolució i estableix certs criteris generals que han de guiar la redacció de la convocatòria per formar part de les borses, per una banda i de la convocatòria d'adjudicacions, per l'altra.

Just començada la Mesa, l'Administració facilità als sindicats còpia d'un tercer esborrany amb el que seria la redacció definitiva de les bases. A continuació us explicam els aspectes més importants.

BORSES PER COSSOS VS BORSA O LLISTA ÚNICA

Respecte al segon esborrany, no hi ha canvis en l'organització de les borses, que es continuaran organitzant pels següents cossos:
 • Cos de mestres
 • Cos de professors d'ensenyament secundari
 • Cos de professors tècnics de formació professional
 • Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes
 • Cos de professors de música i arts escèniques
 • Cos de professors d'arts plàstiques i disseny
 • Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny
És a dir, la Conselleria no acceptà la proposta presentada per UOB de crear una borsa única tal i com s'havia acordat a l'assemblea d'interins del dijous 10/3/16, si bé no ho descarta per al proper curs, per la qual cosa els representants d'UOB ens abstinguérem d'aprovar el document.

RESPECTAR L'ORDRE DE PREFERÈNCIA EN QUÈ L'INTERÍ SELECCIONA LES PLACES

Tot i que aquest punt s'ha de negociar a les futures meses sobre la convocatòria d'adjudicacions, des d'UOB demanàrem si, a pesar de mantenir les borses organitzades per cossos, seria possible que, a l'hora de realitzar les adjudicacions de destinacions provisionals de l'estiu, es respectàs l'ordre de preferència en què l'interí ordena les places a què pot accedir.

La resposta de la Conselleria fou que no es tenen els recursos informàtics per adjudicar d'aquesta manera per la qual cosa demanàrem si, quan comencin les meses sobre adjudicacions, els informàtics de l'administració ens podran explicar en què consisteixen aquestes dificultats que farien inviable respectar l'ordre de preferència.

EXCLOSOS PER CATALÀ

A diferència del segon esborrany, en què els exclosos per català eren considerats disponibles en darrera posició, segons el tercer esborrany, aquests exclosos quedaran en situació de no disponibles però se'ls podrà continuar requerint telefònicament en les adjudicacions extraordinàries de substitucions quan hi hagi manca d'aspirants que posseeixin tots els requisits.

DECAIGUTS

Els decaiguts durant aquest curs 2015-16, sempre i quan no hagin decaigut a causa de falta greu o molt greu, podran apuntar-se a les borses per al curs 2016-17.

RESERVA DE PLAÇA

A aquells que exerceixin el dret a reserva de plaça quan renunciïn a una plaça de manera justificada al·legant maternitat, se'ls reservarà la plaça fins que acabi la situació que justifica la renúncia.

A la resta que sol·liciti la reserva de plaça, aquesta se'ls reservarà com a molt fins al final del segon trimestre.

DISPONIBLE / NO DISPONIBLES

Recordem que, per contrarestar l'augment dels supòsits d'exclusió i l'eliminació del decaïment, la Conselleria introdueix la figura del no disponible per voluntat pròpia.

Així, els aspirants disponibles podran situar-se com a no disponibles, sense necessitat d'al·legar cap causa justificada, sempre que no se'ls hagi adjudicat cap plaça, no hagin participat de l'adjudicació setmanal de substitucions i no se li acabi d'oferir una substitució per la via extraordinària (telefònicament). Ara bé, en cap cas es podrà estar disponible en unes borses i no disponible en unes altres.

La manera en què els aspirants exerceixin aquesta possibilitat es determinarà en el document de convocatòria de borses.

Quan l'interí accedeixi al tràmit telemàtic d'adjudicacions de substitucions, podrà trobar en pantalla tres supòsits de situació:
 • figurarà com a disponible.
 • figurarà com a no-disponible, ja sia per estar treballant, per exclusió o per no haver participat de les adjudicacions de l'estiu.
 • figurarà com a disponible pendent si ha demanat voluntàriament la no disponibilitat i està pendent de tornar a situació de disponible al següent trimestre per així haver-ho sol·licitat.
Els aspirants que es trobin en situació de no disponibles per no haver participat de les adjudicacions de destinacions provisionals passaran com a disponibles, si així ho sol·liciten, i podran participar de les adjudicacions de substitucions de la primera adjudicació que es faci en el mes de gener.

TUTORITZACIÓ

Pel que fa a la tutorització, actualment aquesta es dóna per superada després d'haver acumulat 30 dies de feina. Al primer esborrany de les bases, la Conselleria proposà passar de trenta a seixanta dies i que aquests fossin treballats durant el mateix any i en un mateix centre.

Al segon i al darrer esborrany, els dies treballats no s'augmenten i es deixen en trenta, però sí es manté el requisit que s'hagin treballat en el mateix curs i en el mateix centre, a més de no haver estat objecte d'un informe desfavorable del director del centre; informe que ha d'obtenir el vist-i-plau d'Inspecció Educativa, cosa que ja es contemplava als anteriors esborranys.

PROCEDIMENT CONTRADICTORI

El polèmic Procediment que la Conselleria introduí al primer esborrany per determinar si un interí mostra manca d'idoneïtat o de competència per a la tasca docent, ha estat del tot eliminat del segon i del tercer esborrany i, segons la Directora General de Personal Docent, aquesta Direcció General no traurà cap Procediment contradictori i dóna el tema per tancat.

BAREM DE MÈRITS

Recordem que el barem de mèrits no forma part del document de bases generals (encara que hi puguin aparèixer algunes referències) sinó del document de convocatòria de borses i que, per tant, es debatrà en futures meses.

De moment, les indicacions de la Conselleria són que:
 • estan oberts a aplicar els possibles canvis de manera progressiva.
 • respectaran que l'experiència tengui més pes que la formació.
 • no tenen mitjans suficients per baremar la totalitat del col·lectiu d'interins.
La Conselleria preveu publicar les bases generals abans de Pasqua i convocar la primera mesa sobre la convocatòria de borses (on s'inclouen les baremacions i les titulacions, entre altres) el dimarts 22/3/16. Us continuarem informant i, de seguida que les borses es publiquin, us en farem un resum més exhaustiu.

Recordau que si ens voleu fer arribar les vostres aportacions sobre el tema, podeu fer-ho mitjançant el nostre correu uob.ensenyament@gmail.com

L'Assemblea de Docents interins reclama borsa única


El passat dijous 10/03/16 tingué lloc la primera assemblea d'interins del 2016, convocada per l'Assemblea de Docents, per tractar aspectes de les bases generals de selecció d'interins, com l'organització de les borses, i aspectes referents a la convocatòria de borses, com la baremació de mèrits.

L'assemblea arribà a dos acords:
 • demanar la borsa única.
 • que es pugui acceptar com a mèrit el fet d'haver aprovat unes oposicions i haver quedat sense plaça, però mai que aquest criteri serveixi per crear borses diferenciades entre els interins que han passat les oposicions i els que no.
Quedà pendent, per manca de temps:
 • prendre acords concrets sobre quins camps i ítems s'han de baremar i en quina proporció s'ha de puntuar cada un.
 • debatre l'organització actuals del interins en llista I (aquells que han treballat com a mínim un dia) o llista S (aquells que no han treballat mai) i es barema cada llista.
 • parlar sobre les titulacions que permeten accedir a cada funció o especialitat, recollides a l'annex IV de la convocatòria anual per formar part de les borses.
La conclusió general a què s'arribà és que la necessitat i el profit d'aquest tipus d'assemblees temàtiques per a interins són evidents, tant per ampliar el coneixement sobre aspectes concrets que el col·lectiu interí viu amb desconcert i manca d'informació, com per poder arribar a acords amb major coneixement de causa.

Per això us animam a tots a respondre a les convocatòries de l'Assemblea de Docents per continuar aprofundint i treballant en les temàtiques pròpies dels interins i que, assistint-hi, hi participeu de manera activa.

divendres, 11 de març de 2016

La Conselleria anuncia un pla de mesures urgents d'ensenyament del català

Les directores generals de Política Lingüística i Formació del Professorat
Ahir va tenir lloc a la Conselleria la "Mesa tècnica per al tractament del model lingüístic escolar de les Illes Balears", amb la presència de Maria Francisca Alorda, directora general de Formació del Professorat i FP, Marta Fuxà, directora general de Política Lingüística, Mercedes Isern, cap de Servei de projectes lingüístics, Joana Lladó, del departament d'Inspecció, Antònia Serra, cap de Servei de Planificació Educativa, Apol·lònia Bonet, de Personal Docent, i Isabel Simon i Tomàs Oliver, assessors tècnics docents de Projectes Lingüístics.

La directora general anuncià el projecte d'elaboració d'un model lingüístic escolar a partir del Decret de mínims i amb la participació de la UIB, per assegurar el coneixement del català i del castellà al final de l'etapa educativa. Aquest model hauria de quedar enllestit a mitjà termini de la legislatura i hi col·laboraria una comissió d'experts. Al mateix temps va anunciar un pla de mesures urgents que s'acordarà dins la Mesa tècnica amb representants de l'Administració i dels sindicats.

Explicà que ja s'està fent feina per impulsar una revisió dels projectes lingüístics de centre i que es publicarà una guia per orientar els equips directius i les comissions de normalització lingüística, que també comptaran amb l'assessorament i seguiment d'Inspecció.

Informà també d'una Acadèmia oberta d'ensenyants, fruit de la coordinació amb la Direcció General de Política Lingüística i l'Institut d'Estudis Catalans, per facilitar l'actualització de la normativa lingüística del català dins la tasca docent.

Els representants d'UOB vam demanar un diagnòstic real de la situació de partida del català a les aules, i destacàrem el fet que d'ençà de la publicació del Decret de mínims de 1997 no s'ha fet mai un estudi ni un seguiment seriosos per verificar el seu compliment. Aquesta negligència ha comportat que el Decret s'hagi pogut ignorat sense cap conseqüència, amb casos extrems com els de l'illa d'Eivissa, per exemple, on és sabut que més de la meitat dels centres no el respecten. També demanàrem un suport efectiu de la Conselleria a les comissions de normalització lingüística dels centres, que fins ara han hagut de fer la seva tasca des del voluntarisme i amb mitjans molt limitats.

Insistírem també en la necessitat de recuperar el Servei d'Ensenyament del Català i denunciàrem les reduccions horàries de Llengua Catalana i la inseguretat del model de PALIC en els currículums LOMCE.

Pel que fa al diagnòstic de la situació actual, la cap de Servei de Planificació Educativa anuncià que els equips directius hauran d'informar del còmput horari de matèries en català de cada centre via GESTIB. Des d'UOB vam advertir del perill d'un possible maquillatge dels resultats i vam demanar que siguin verificats posteriorment pel servei d'Inspecció.

Proposàrem també que dins el grup d'experts que seran consultats per al model lingüístic es tingui en compte els coordinadors de les CNL, com a principals coneixedors de la seva aplicació als centres. En aquest sentit la Directora general de Formació del Professorat anuncià una reunió de coordinadors per al primer trimestre del proper curs.

Finalment demanàrem que l'actualització de la normativa lingüística de la Llengua Catalana formi part de l'oferta de la Formació Permanent, i sol·licitàrem que la Mesa tècnica recuperi el nom amb que es va anunciar en nota de premsa el 22 de febrer: "Mesa tècnica per a la dinamització i la normalització de la llengua catalana als centres públics."


S'acordà que la propera reunió tindrà lloc d'aquí a un mes. Vos tindrem informats.

dimarts, 8 de març de 2016

Mesa sectorial sobre Formació Permanent


Avui dematí ha tingut lloc a la Conselleria la Mesa sectorial extraordinària sobre Formació permanent, on s'han tractat l'esborrany del nou Decret que regularà la Formació, l'Ordre que regula els Centres de Professors i el Pla quadriennal 2016-2020. Hi han estat presents la directora general de Formació del Professorat i FP, Maria Francisca Alorda, la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i el cap de Servei de Formació del Professorat, Bartomeu Barceló.

La directora general de Formació del Professorat ha explicat que el Pla quadriennal s'ha elaborat a partir de l'avaluació del Pla anterior que va fer el grup de treball, on participaren uns 180 docents voluntaris, i de l'enquesta que es va passar als centres el 2015. Pel que fa a l'Ordre ha dit que la seva publicació és prioritària per poder convocar les places d'assessories dels Centres de Professors, i que per aquest motiu es sotmeté a consulta del Consell Escolar en el seu moment. El Decret serà tractat al plenari del Consell Escolar de demà, on recordam que els representants d'UOB continuam sense tenir-hi ni veu ni vot.

Des d'UOB hem demanat per què no se'ns ha convocat per formar part de la comissió permanent del professorat, òrgan consultiu on hi són presents els sindicats i que entre altres atribucions té la de contribuir a l'avaluació i elaboració del Pla de formació. Els representants de l'Administració han respost que la comissió no s'ha reunit per dur a terme aquestes funcions, que consideren que els seus integrants ja han estat consultats a la reunió on es va presentar l'avaluació i el nou pla quadriennal, i que el Consell Escolar és qui ha actuat com a òrgan consultiu. Davant aquestes explicacions hem hagut de tornar a advertir que UOB encara no és membre del CEIB i en conseqüència no hem estat consultats dins cap dels dos organismes.

Respecte al Pla quadriennal, pel que fa a la formació dels equips directius, hem proposat  afegir un quart àmbit de formació referent a l'aplicació pràctica i seguiment dels projectes lingüístics de centre. Pensam que és imprescindible que els equips s'impliquin en la normalització del català, tant en l'aspecte pedagògic com administratiu i comunicatiu, si volem que aquesta es dugui a efecte de bon de veres, i que se'ls ha de facilitar la tasca amb la formació corresponent.


Quant a l'esborrany de Decret hem proposat les següents esmenes:

 • A l'article 6, Planificació de la formació, hem proposat afegir un cinquè punt segons el qual el Servei de Formació del Professorat prioritzi la contractació de ponents capacitats per impartir formació en llengua catalana. A tal efecte es coordinaria amb les administracions educatives de la resta de territoris de parla catalana. D'aquesta manera s'evitaria la distorsió que suposa rebre les ponències i els materials en castellà, quan després la seva aplicació a l'aula s'ha de fer en català en aplicació del Decret de mínims i els PLC.

 • A l'article 11, Funcions dels centres de professorat, en la mateixa línia del punt anterior i davant la presència creixent de les noves tecnologies, proposam afegir la funció d'elaborar o promoure materials de Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (TAC) en llengua catalana (aplicacions, tutorials, traducció d'aplicacions, etc.). A tal efecte la Direcció General de Formació del Professorat impulsaria la coordinació amb les administracions educatives de la resta de territoris de parla catalana.
 • A l'article 19, Entitats col·laboradores, i pels motius que ja hem explicat públicament, hem demanat la supressió de l'apartat c), que inclou les organitzacions sindicals. Davant la nostra petició els representants de STEI, ANPE i CCOO s'han pronunciat a favor de continuar oferint formació homologada.
 • Finalment hem demanat que es regularitzi el reconeixement d'universitats i entitats de prestigi en formació de la Unió Europea, previst a l'article 18, Entitats organitzadores, mitjançant convenis o acords a fi de facilitar al màxim l'homologació de la formació per part dels interessats, així com l'obtenció de permisos en cas que la formació es faci durant el curs escolar, tingui caràcter anual, etc. Els representants de l'Administració han respost que ho tindran en compte però que caldrà establir uns criteris de qualitat i pertinència.
Per altra banda pensam que caldrà fer un seguiment per comprovar si es duen a terme els diversos compromisos que apareixen al Pla quadriennal. Pel que fa al català, per exemple, es proposa contribuir a la millora dels projectes lingüístics de centre (punt 3), i incidir en la formació i el foment de la normalització lingüística en l'àmbit escolar (punts 4 i 9). Pel que fa a la formació especialitzada per matèries, els punts 4, 5 i 6 esmenten la formació professional, els àmbits artístics artístics i musicals, educació física, idiomes, adults, equips d'orientació, etc. i formació per àmbit, àrea, etapa, cicle, departament o funció.

Cal destacar que una de les novetats del Decret és la possibilitat de formació per a les persones que estiguin en possessió de les titulacions universitàries adients per exercir de la funció docent, d’acord amb la normativa vigent, encara que no estiguin en actiu.

Finalment, ha estat objecte de debat la compatibilitat de la priorització de la formació en centres amb el dret a l'accés a la formació dels docents d'altres centres, i amb el pes que es dóna a la formació dins la baremació dels interins.

Nota de premsa de la Conselleria sobre la presentació del Pla quadriennal:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2575599&coduo=7&lang=ca


dilluns, 7 de març de 2016

Segon esborrany de bases de selecció d'interins


La Conselleria ha convocat Mesa Sectorial per tractar el segon esborrany de bases de selecció d'interins per al proper divendres 11 de març.
Podeu consultar el document AQUÍ.

dijous, 3 de març de 2016

Convocades oposicions a inspector


S'han convocat proves selectives per a la provisió de 13 places de funcionaris docents del cos d’inspectors d’educació, amb la següent distribució:


Illa/unitat territorial
Places
Mallorca
10
Menorca
2
Eivissa- Formentera
1
Total
13

Tota la informació a:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10457/576979/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

dimecres, 2 de març de 2016

UOB reclama formació permanent gratuïta i en horari laboral


COMUNICAT DE PREMSA

UOB reclama formació permanent gratuïta i en horari laboral

S'oposa a la subvenció i homologació dels cursos de formació dels sindicats

Davant la propera aprovació del nou Decret de Formació Permanent del Professorat, des d'UOB Ensenyament reclamam que la formació dels docents corri a càrrec de l'Administració i s'imparteixi dins la franja horària laboral. Demanam, per tant, que se suprimeixi l'homologació dels cursos impartits pels sindicats, prevista a l'Article 19, 2c de l'esborrany de Decret.

Consideram que la formació impartida pels sindicats, que computa per als sexennis, pot rebre subvencions i sovint és de pagament, és una via de finançament irregular que pot ser utilitzada per domesticar-los i tapar-los la boca i, com s'ha demostrat, convertir-se en un focus de malversació de fons.

Pel que fa a l'oferta de la formació, demanam que s'adapti a les necessitats reals dels docents i s'imparteixi als centres sempre que sigui possible. També creim necessària una formació especialitzada per matèries, tant pel que fa a la didàctica com als continguts, que es pot dur a terme als Centres de Professors en funció de les peticions dels docents.

Reclamam també un pla de formació per als coordinadors de les Comissions de Normalització Lingüística, atès el compromís de la Conselleria de potenciar els Projectes Lingüístics de Centre, i per als docents de català i en català, a fi de compensar els quatre anys d'agressió de l'anterior Administració contra la nostra llengua. També és imprescindible que la normalització lingüística, regulada al Decret de mínims, formi part de la formació dels equips directius.

Finalment denunciam que continuam sense tenir veu ni vot al Consell Escolar de les Illes Balears, que tractarà l'esborrany de Decret de Formació permanent al plenari de dia 9 de març.

Palma, a 2 de març de 2016