Bústia Covid-19

dimarts, 8 de març de 2016

Mesa sectorial sobre Formació Permanent


Avui dematí ha tingut lloc a la Conselleria la Mesa sectorial extraordinària sobre Formació permanent, on s'han tractat l'esborrany del nou Decret que regularà la Formació, l'Ordre que regula els Centres de Professors i el Pla quadriennal 2016-2020. Hi han estat presents la directora general de Formació del Professorat i FP, Maria Francisca Alorda, la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i el cap de Servei de Formació del Professorat, Bartomeu Barceló.

La directora general de Formació del Professorat ha explicat que el Pla quadriennal s'ha elaborat a partir de l'avaluació del Pla anterior que va fer el grup de treball, on participaren uns 180 docents voluntaris, i de l'enquesta que es va passar als centres el 2015. Pel que fa a l'Ordre ha dit que la seva publicació és prioritària per poder convocar les places d'assessories dels Centres de Professors, i que per aquest motiu es sotmeté a consulta del Consell Escolar en el seu moment. El Decret serà tractat al plenari del Consell Escolar de demà, on recordam que els representants d'UOB continuam sense tenir-hi ni veu ni vot.

Des d'UOB hem demanat per què no se'ns ha convocat per formar part de la comissió permanent del professorat, òrgan consultiu on hi són presents els sindicats i que entre altres atribucions té la de contribuir a l'avaluació i elaboració del Pla de formació. Els representants de l'Administració han respost que la comissió no s'ha reunit per dur a terme aquestes funcions, que consideren que els seus integrants ja han estat consultats a la reunió on es va presentar l'avaluació i el nou pla quadriennal, i que el Consell Escolar és qui ha actuat com a òrgan consultiu. Davant aquestes explicacions hem hagut de tornar a advertir que UOB encara no és membre del CEIB i en conseqüència no hem estat consultats dins cap dels dos organismes.

Respecte al Pla quadriennal, pel que fa a la formació dels equips directius, hem proposat  afegir un quart àmbit de formació referent a l'aplicació pràctica i seguiment dels projectes lingüístics de centre. Pensam que és imprescindible que els equips s'impliquin en la normalització del català, tant en l'aspecte pedagògic com administratiu i comunicatiu, si volem que aquesta es dugui a efecte de bon de veres, i que se'ls ha de facilitar la tasca amb la formació corresponent.


Quant a l'esborrany de Decret hem proposat les següents esmenes:

  • A l'article 6, Planificació de la formació, hem proposat afegir un cinquè punt segons el qual el Servei de Formació del Professorat prioritzi la contractació de ponents capacitats per impartir formació en llengua catalana. A tal efecte es coordinaria amb les administracions educatives de la resta de territoris de parla catalana. D'aquesta manera s'evitaria la distorsió que suposa rebre les ponències i els materials en castellà, quan després la seva aplicació a l'aula s'ha de fer en català en aplicació del Decret de mínims i els PLC.

  • A l'article 11, Funcions dels centres de professorat, en la mateixa línia del punt anterior i davant la presència creixent de les noves tecnologies, proposam afegir la funció d'elaborar o promoure materials de Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (TAC) en llengua catalana (aplicacions, tutorials, traducció d'aplicacions, etc.). A tal efecte la Direcció General de Formació del Professorat impulsaria la coordinació amb les administracions educatives de la resta de territoris de parla catalana.
  • A l'article 19, Entitats col·laboradores, i pels motius que ja hem explicat públicament, hem demanat la supressió de l'apartat c), que inclou les organitzacions sindicals. Davant la nostra petició els representants de STEI, ANPE i CCOO s'han pronunciat a favor de continuar oferint formació homologada.
  • Finalment hem demanat que es regularitzi el reconeixement d'universitats i entitats de prestigi en formació de la Unió Europea, previst a l'article 18, Entitats organitzadores, mitjançant convenis o acords a fi de facilitar al màxim l'homologació de la formació per part dels interessats, així com l'obtenció de permisos en cas que la formació es faci durant el curs escolar, tingui caràcter anual, etc. Els representants de l'Administració han respost que ho tindran en compte però que caldrà establir uns criteris de qualitat i pertinència.
Per altra banda pensam que caldrà fer un seguiment per comprovar si es duen a terme els diversos compromisos que apareixen al Pla quadriennal. Pel que fa al català, per exemple, es proposa contribuir a la millora dels projectes lingüístics de centre (punt 3), i incidir en la formació i el foment de la normalització lingüística en l'àmbit escolar (punts 4 i 9). Pel que fa a la formació especialitzada per matèries, els punts 4, 5 i 6 esmenten la formació professional, els àmbits artístics artístics i musicals, educació física, idiomes, adults, equips d'orientació, etc. i formació per àmbit, àrea, etapa, cicle, departament o funció.

Cal destacar que una de les novetats del Decret és la possibilitat de formació per a les persones que estiguin en possessió de les titulacions universitàries adients per exercir de la funció docent, d’acord amb la normativa vigent, encara que no estiguin en actiu.

Finalment, ha estat objecte de debat la compatibilitat de la priorització de la formació en centres amb el dret a l'accés a la formació dels docents d'altres centres, i amb el pes que es dóna a la formació dins la baremació dels interins.

Nota de premsa de la Conselleria sobre la presentació del Pla quadriennal:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2575599&coduo=7&lang=ca