Bústia Covid-19

dimecres, 23 de març de 2016

Primera mesa sobre la convocatòria de borses


Aquest dimarts 22/3/16 tengué lloc la mesa sobre el primer esborrany de la convocatòria per formar part de les borses d'interins per al curs 2016-17.

Fou una mesa bastant expositiva en el sentit que cada part exposà els seus arguments i punts de vista però s'arribà a poques conclusions ja que moltes de les preguntes i propostes que plantejàrem quedaren sense resposta tot i que l'Administració prengué nota de totes elles.

Així, doncs, a l'espera de veure el segon esborrany per saber a quines propostes s'apropa o accepta la Conselleria, passam a explicar-vos la sessió en diferents apartats.


BAREM DE MÈRITS
Plantejàrem a la Conselleria els acords presos a l'assemblea d'interins convocada per l'A.D. aquest dilluns 21/3/16:
        1- Que dins el nou ítem introduït en el camp de l'experiència per puntuar l'experiència docent a universitats, es diferenciï entre experiència docent a universitats públiques i a universitats privades, puntuant aquesta darrera la meitat que la primera.

        2- Que l'augment del valor total del camp de la formació en 10 punts (dels 25 actuals als 35 de l'esborrany) no es produeixi en aquesta convocatòria sinó en la del curs 2017-18 i que, en qualsevol cas, aquest augment es produeixi de manera gradual (la primera pujada com a molt a 27) i en funció de l'oferta en formació permanent que presenti la Conselleria per tal d'evitar una nova cursa entre els interins que acaben buidant-se la butxaca en cursos que no satisfan les seves inquietuds, prioritzant d'aquesta manera la quantitat de formació enfront a la qualitat que es desitjaria. L'oferta formativa de la Conselleria, a més, ha de ser oberta no només als docents que es troben fent feina sinó també als que no estan en actiu.

Tant pel que fa al punt de l'experiència docent universitària com al valor total del camp de la formació, els representants de la Conselleria en prengueren nota però no donaren cap resposta concreta més enllà del fet que els 3.360 interins que superen ara mateix els 25 punts de formació són el punt de referència pres a l'hora de decidir augmentar la puntuació del camp a 35, a més del fet que per a 2.030 interins l'experiència docent representa el 70% del seu barem personal.

        3- Tal com també s'havia acordat a l'assemblea, demanàrem el per què de l'elevat augment de puntuació per titulacions lingüístiques de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI), que podeu veure comparativament a continuació:
                           
Titulació d'EOI
Puntuació
Convocatòria 2015-16
Convocatòria 2016-17
B1
1,0
1,0
B2
1,5
2,5
C1
2
3,5
C2
2,5
5


La resposta de la Conselleria fou que fins ara cada nivell de titulació de l'EOI puntuava per separat de manera que s'acumulava o sumava la puntuació de cada títol però a partir d'ara només puntuaria la titulació més alta.
Segons això, si feim un càlcul ràpid, en realitat, una persona que tengui les titulacions de B1, B2, C1 i C2 hi surt perdent ja que sumant les quatre puntuacions de la convocatòria del curs 2015-16 es podien acumular 7,0 punts mentre que segons l'esborrany actual com a molt es podria arribar als 5 punts.

        4- També s'havia acordat demanar per què un C2 de Català emès per la Junta Avaluadora, la Direcció General de Política Lingüística, la Direcció General de Cultura i Joventut, l'EBAP o l'IEB només puntua 2,5 enfront dels 5 punts que proposa l'esborrany per un C2 de l'EOI.
Demanàrem també quina diferència de continguts estudiats hi hauria entre un C2 i l'altre perquè si els continguts d'un C2 emès per l'EOI representen realment el doble que els d'un C2 emès per una de les altres entitats esmentades, aleshores la coincidència de nom porta a equívoc i confusió. Mentre que si els continguts són equivalents, no s'entén la diferència de puntuació.
La resposta de la Conselleria a aquests dubtes fou que ho miraran i se'n tornarà a parlar a la següent mesa.

UOB plantejà, també, altres qüestions que ens heu fet arribar sobre el barem:
 • Possibilitat de puntuar per experiència docent a Escoles de Música, Llars d'Infants o Escoles Bressol.
La Conselleria respongué que aquest és un aspecte que no està normativitzat i que tampoc es puntua, per exemple, en un concurs de trasllats de funcionaris de carrera.
 • Reconèixer i agilitzar la validació de la formació realitzada a CEPs d'altres països.
 • Baremar l'antiguitat a llistes als interins "S" (aquells que no han fet feina mai i només s'ordenen per nota mitjana de l'expedient acadèmic) o, en qualsevol cas, trobar una solució per a aquells amb titulacions antigues que, a causa del fet que els nous graus reben qualificacions més elevades, veuen com any rere any cada nova promoció els passa davant.
 • Baremar l'experiència laboral que excedeixi el temps demanat com a requisit en les especialitats d'FP, de Professors d'arts plàstiques i disseny i de Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.
 • Possibilitat de baremar per mèrits científics i artístics.
D'aquestes darreres propostes, la Conselleria es limità a prendre'n nota però no donà cap resposta.

TITULACIONS
L'annex IV de la convocatòria anual per formar part de les borses és un llistat organitzat per especialitats o funcions (és a dir, assignatures a impartir) que indica quines titulacions permeten accedir a cada funció.
Des de UOB l'hem anat estudiant i buidant durant uns mesos i, a més de no haver pogut aclarir les pautes que el regeixen, se'ns han presentat multitud de dubtes a part dels que vosaltres ens heu fet arribar.
Per intentar aclarir-los, presentàrem un seguit de preguntes sobre aspectes generals i concrets algunes de les quals (en tenim una seixantena d'identificades) us detallam a continuació perquè us faceu una idea de la problemàtica.
 • Si la LOE estableix un nivell mínim de titulació per accedir a cada cos, per què les titulacions incloses als cossos de l'annex IV que no respecten aquesta normativa no es presenten com a excepcionalitats?
 • Per què al Cos de Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny no s'hi accepten diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics tal com indica la LOE?
 • A quins nivell de titulació europeu corresponen els graduats actuals? On podem consultar aquesta normativa?
 • A quin nivell europeu de titulació corresponen els graduats que apareixen a l'apartat de Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny?
 • Com es determina l'equivalència entre un grau actual i una titulació antiga?
 • Quins organismes tenen competència per validar les titulacions que capaciten per accedir a una especialitat?
 • On es publiquen els informes que validen l'accés d'una titulació a una especialitat? Es obligatori que es publiquin? On els podem consultar?
 • De què depèn que un informe de validació sigui emès per una Direcció General o una altra?
 • Es pot adjudicar una plaça a un interí sense que la seva titulació aparegui a l'annex IV com a requisit i/o sense que alguna Direcció General hagi elaborat un informe de validació?
 • Per què no s'estableix el requisit d'experiència laboral a les llicenciatures en Belles Arts que s'han acceptat per accedir a certes funcions del cos de Mestres de taller però sí a la gran majoria de les que s'han acceptat per accedir al cos d'FP encara que als dos cossos el coneixement pràctic és igual d'important?
 • Es reconeixerà la funció d'Àrab a EOI al "Grau en Estudis Àrabs i Islàmics" i al "Grau en Estudis Àrabs i Hebreus?
 • Es reconeixerà la funció d'Àrab i/o Xinès a EOI al "Grau en Estudis d'Àsia i Àfrica: Àrab, Xinès i Japonès"?
 • Es reconeixerà la funció d'Italià a EOI al "Grau en Estudis Italians"?
 • Es reconeixerà la funció de Disseny d'interios al "Grau en Projectes d'Interiorisme"?
 • Per què un enginyer informàtic, un enginyer en informàtica de sistemes, un diplomat en informàtica, un graduat en gestió informàtica empresarial, un graduat en telecomunicacions, un enginyer tècnic en telecomunicacions o un graduat en enginyeria multimèdia, entre altres de la mateixa branca, no poden accedir a impartir l'assignatura d'informàtica a secundària?
 • Per què un enginyer aeronàutic pot impartir tecnologia, matemàtiques, dibuix i física i química a secundària però no les hi pot impartir un graduat en enginyeria aeroespacial?
Les respostes que obtinguérem foren:
 • Els criteris de selecció d'interins pel que fa a les titulacions no és necessari que s'adaptin estrictament a la LOE, basta que es respecti aquesta normativa a les oposicions.
 • L'annex IV es basa en el catàleg de titulacions del Ministeri d'Educació del 1998.
 • L'annex IV serveix per fer provisió de places i a la Conselleria li funciona.
 • Actualment hi ha una allau immensa de noves titulacions i no es factible actualitzar totalment l'annex IV; si un interessat presenta una nova titulació, s'estudia el cas en concret i es demana un informe de validació, com és el cas de Biotecnologia, titulació que quedarà inclosa enguany a l'annex IV
 • A les Illes Balears, tenen competència per validar les titulacions que capaciten per accedir a una especialitat o funció les Direccions Generals d'Universitats, de Personal Docent, de FP i d'Innovació.
 • A la pregunta sobre el requisit d'experiència laboral a FP i a Mestres de taller, la resposta fou que la Conselleria s'ha cenyit als informes de cada Direcció General. Des de UOB pensam que no deixa de ser curiós que els informes emesos per accedir a FP per part de la D.G. d'FP i la D.G. de Personal Docent sí que valoren l'experiència laboral en el camp, mentre que aquesta experiència no es demana si l'informe ha estat emès per la D.G. d'Univeristats.
Pel que fa a la resta de preguntes, ens digueren que ens donarien hora per respondre'ns les preguntes de caire general i que les preguntes sobre casos o titulacions concretes les presentem per escrit.
Per tant, com sempre, si teniu dubtes que volgueu aclarir, ens les podeu fer arribar al nostre correu: uob.ensenyament@gmail.com


ORDRE D'ADJUDICACIÓ
Ja que amb la publicació de les Bases Generals quedà descartada la llista única, demanàrem que, com a mínim, es respecti l'ordre de preferència en què els interins seleccionen les places a què poden optar en les adjudicacions de l'estiu i també tornàrem a demanar si la Conselleria pot convidar a la mesa un tècnic informàtic per a què expliqui a la mesa els avantatges, els inconvenients i la problemàtica que suposa cada sistema d'adjudicació.
La resposta fou taxativa: es continuarà adjudicant per cossos i l'administració no durà cap tècnic informàtic a la mesa per aclarir aquest punt.


EXCEPCIONALITATS
L'annex I de la convocatòria a borses redacta les bases específiques que complementen les bases generals ja publicades al Boib. El punt 3 d'aquestes bases específiques enumera els requisits necessaris per poder formar part de les borses.
Dos dels requisits més importants són tenir la titulació que demana l'annex IV i acreditar la fromació pedagògica i didàctica.
Tant un requisit com l'altre, però, presenten diverses excepcions que us mostram a continuació segons la convocatòria de borses per al curs 2015-16 i acompanyades de les modificacions que la Conselleria proposa en el primer esborrany de la convocatòria de borses per al curs que ve.


EXCEPCIONS ALS REQUISITS DE TITULACIÓ:
El requisit general de titulació per accedir a una funció és estar en possessió d'una de les titulacions que l'annex IV reconeix per a aquesta funció. No obstant això,
 • Es pot accedir a especialitats del cos de professors tècnics d'FP si es compleixen tots els següents requists:
a) tenir el títol de tècnic especialista o de tècnic superior de la família professional sol·licitada.
b) haver format part de la borsa en el curs 2009-10
c) haver prestat com a mínim 1 dia de servei abans del 31/8/10
d) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu.

Al nou esborrany, respecte a aquesta excepcionalitat, s'hi afegeix el següent paràgraf:
"Els docents inclosos en aquest subapartat tenen un període transitori de 4 anys per acreditar una de les titulacions acadèmiques, d'acord amb l'annex IV d'aquesta Resolució, que capaciten per a ocupar, com a funcionari interí, places corresponents a l'especialitat o funció d'aquesta excepció."

A les preguntes de si en acabar el període transitori desapareixerà aquesta excepcionalitat i quines repercussions tendrà aquest fet sobre l'annex IV, la resposta de l'Administració fou que aquesta excepció acabarà desapareixent i l'accés a la funció només es regirà per l'annex IV.
Des de UOB consideram que aquesta és una raó més per dur a terme la revisió completa de l'annex IV.
Es plantejà també si el període transitori de 4 anys és suficient, de la qual cosa la Conselleria en prengué nota per estudiar-ho.
 • Es pot accedir a qualsevol especialitat manco a les lingüístiques si es compleixen tots els següents requisits:
a) haver estat nomenat entre el 1989 i el 2013 de la mateixa especialitat que se sol·licita i haver-hi prestat serveis un mínim de 12 mesos.
b) haver format part de la borsa en el curs 2012-13 i haver prestat servei en l'especialitat que se sol·licita  en el curs 2011-12 o 2012-13
c) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu.

Al nou esborrany, aquesta excepció desapareix.

A la pregunta de per què desapareix aquesta excepcionalitat sense previ avís i qui es veurà afectat, la resposta de la Conselleira fou que existeix una sentència que l'insta a elimininar l'excepció per falta de motivació.
Actualment, segons l'Administració, usant aquesta excepció per accedir a funcions d'EOI o de Mestres de taller, no queda ningú. Catorze persones l'usen per accedir a especialitats d'FP, majoritàriament a la funció de Cuina i Pastisseria per la qual cosa enguany s'amplien les titulacions de l'annex IV que permeten accedir-hi; una persona l'usa per accedir a especialitats del cos de Professors de Música i Arts escèniques; quatre persones usen l'excepció per accedir a funcions de Professors d'arts plàstiques i disseny i devuit persones per accedir a especialitats de secundària.
A partir d'ara aquests afectats només podrien accedir a les funcions que, segons la seva titulació, els permeti l'annex IV.
 • Es pot accedir a les especialitats de Serveis a la Comunitat i de Intervenció Sociocomunitària si es compleixen tots els següents requisits:
a) haver estat nomenat de la mateixa especialitat que se sol·licita entre el 2008 i el 2014 i haver-hi prestat un mínim de 12 mesos de servei.
b) haver format part de la borsa el curs 2013-14 i haver prestat servei en l'especialitat que se sol·licita en el curs 2012-13 o el 2013-14
c) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu.

Al nou esborrany, s'afegeix un requisit més a aquesta excepció:
-haver prestat serveis en l'especialitat durant el curs 2015-16.

A la pregunta de per què aquest afegit, la resposta de l'Administració fou que no hi ha cap persona que usi aquesta excepció per treballar i que no tengui com a mínim dues funcions més reconegudes.
A més, segons la Conselleria, el criteri general per a les excepcions és que s'han de reduir perquè el problema que presenten és que fan impugnable la convocatòria perquè algú sense la titulació necessària ocupa una plaça que tocaria ocupar un altre candidat que sí té la titulació exigida per l'annex IV.
 • Es pot accedir a les especialitats lingüístiques de secundària i d'EOI si es compleixen tots els següents requisits:
a) tenir una titulació d'humanitats o de ciències socials i jurídiques a més del B2 per a secundària o el nivell més alt ofertat per l'EOI per a EOI.
b) haver estat nomenat de l'especialitat lingüística i haver-hi prestat servei un mínim de 12 mesos
c) haver format part de les borses el curs 2013-14 i haver prestat servei en l'especialitat en el curs 2012-13 o 2013-14.
d) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu.

Aquestes excepcions es mantenen al nou esborrany amb l'única diferència que, a causa del pas del temps, del període transitori de quatre anys que s'establí fa dos anys per a assolir el nivell més alt ofertat per l'EOI per poder continuar accedint a l'especialitat lingüística de secundària, ara ja només en queden dos.


EXCEPCIONS AL REQUISIT DE FORMACIÓ PEDAGÒGIA I DIDÀCTICA
El requisit general per acreditar aquesta formació és acreditar el Màster en Formació Pedagògica i Didàctica (per a qualsevol funció o especialitat) o el Curs de Formació pedagògica i Didàctica Equivalent que s'està impartint ara mateix per a especialitats del cos de professors d'FP.  No obstant això,
 • Es pot accedir a les especialitats dels Professors d'Ensenyaments artístics professionals  sense acreditar la formació pedagògia mentre el Ministeri d'Educació continuï sense regular-ho, que és el cas.
 • Es pot accedir a places de secundària, batxillerat, FP i EOI si amb anterioritat a l'1/10/09 s'ha complit algun dels següents requisits:
a) tenir el Títol professional d'especialització didàctica o el Certificat de qualificació pedagògica o el Certificat d'aptitud pedagògica (CAP)
b) tenir el títol de Mestre o ser llicenciat en Pedagogia o en Psicopedagogia o tenir la titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica o haver cursat 180 crèdits d'aquests ensenyaments.
c) haver prestat servei durant dos cursos complets o durant 12 mesos continus o discontinus a centre públic o privat.

Al nou esborrany, aquesta excepció es manté exactament igual.
 • Es pot accedir a les especialitats d'FP si s'està en possessió d'una titulació equivalent a efectes de docència i s'acredita que, amb anterioritat a l'1/9/14 s'ha impartit docència en els nivells i ensenyaments corresponents durant un mínim de dos cursos complets o de 12 mesos continus o discontinus a centre públic o privat. 

CALENDARI PREVIST
La Conselleria preveu que:
-la següent mesa es convoqui per al 31/3/16
-la convocatòria per formar part de les borses es publiqui al Boib el 7/4/16
-el termini per apuntar-se a borses resti obert de l'11 al 29/4/16

Continuarem informant.