Bústia Covid-19

dimarts, 12 d’abril de 2016

Instruccions tràmit telemàtic per a la inscripció a borses d'interins, del 13 al 29 d'abril

Interins! És hora d'apuntar-se a les borses si es vol tenir la possibilitat d'ocupar una plaça docent durant el curs 2016-17. Us hi heu d'apuntar tots els interessats, tant si ja formau part de les borses en aquests moments com sinó. Si algun interessat no realitza el tràmit per apuntar-se a borses, no podrà fer-ho fins a una altra convocatòria, a partir de la qual començaria de zero com a interí S.

El termini per apuntar-s'hi mitjançant el tràmit telemàtic que trobareu a la web de la Conselleria d'Educació s'obre aquest dimecres 13/4/16 i es tanca el 29/4/16.

A continuació trobareu les INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL TRÀMIT passa a passa un cop hàgiu accedit al tràmit des de la web de la Conselleria.
Si començau el tràmit i transcorr mitja hora sense que l'useu, el tràmit es tancarà sol i l'haureu de tornar a començar.

Pantalla 1
Aquesta és la pantalla de les dades personals.
Si heu accedit al tràmit anònimament, haureu d'emplenar els diferents apartats (nom, llinatges, adreça...).
Si hi heu accedit amb D.N.I. electrònic o mitjançant usuari i contrasenya, ja apareixeran les vostres dades personals que té la Conselleria. Si són correctes, no heu de fer res. Si us heu canviat d'adreça, telèfon, etc., podreu fer les modificacions oportunes.
Si teniu un grau de minusvalia, també trobareu un apartat on indicar-ne el percentatge. Si aquest percentatge supera el 33%, haureu de presentar, abans de dia 29/4/16 la documentació que ho acrediti.

Pantalla 2
S'hi us indicarà si estau habilitats o no d'alguna titulació lingüística per a impartir matèries no lingüístiques en llengua estrangera.
Si se us indica que no hi estau però teniu la titulació de B2, C1 o C2 i us interessa habilitar-la, encara hi sou a temps: heu d'entregar la certificació del nivell al registre de la Conselleria, dirigida a la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent sol·licitant que se us habiliti, emplenant el model de sol·licitud , i que se us reconegui en aquesta convocatòria de borses.
Si ja estau habilitats i, així i tot, el tràmit us indica el contrari, no cal que torneu a demanar l'habilitació a la Direcció General de Formació Preofessional i Formació Permanent sinó que haureu d'entrar a registre una sol·licitud dirigida a la Direcció General de Personal Docent demanant que se us reconegui l'habilitació que teniu en aquesta convocatòria de borses.
En aquesta mateixa pantalla és on s'han de marcar les illes on ens interessa poder treballar i també hem d'indicar si estam disposats a treballar només mitja jornada i en quines illes, si és el cas.
També haurem de confirmar si acceptam participar en l'adjudicació de places itinerants o de places a centres d'especial dificultat.

Pantalla 3
Aquí hi trobareu la llista de cursos que teniu baremats a l'apartat de formació, sempre i quan sigueu interins I. Els interins S passen directament a la pantalla 4.
En aquest apartat, tendreu l'oportunitat d'afegir-hi algun curs que tengueu i que no us hi aparegui. És important remarcar que només us comptaran per aquesta convocatòria els cursos que hagin acabat abans del 29/4/16. Si ara mateix us trobau fent un curs que acabi abans d'aquesta data, l'heu d'afegir i, en haver-lo acabat i tenir la certificació (sempre abans de dia 29/4/16, és a dir, mentre estigui obert el tràmit), n'heu d'entrar dues còpies al registre de la Conselleria: una dirigida a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, sol·licitant que se us inclogui al Portal del Personal i una altra dirigida a la Direcció General de Personal Docent demanant que aquest curs se us computi en aquesta convocatòria de borses. Heu de seguir el mateix procediment si teniu un curs acabat que no us hi apareix.

Pantalla 4
Us mostrarà la vostra llista de titulacions. Igual que a la pantalla anterior, podreu afegir-hi les que no us hi apareguin i també haureu de fer les mateixes gestions indicades al punt anterior al registre de la Conselleria.

Pantalla 5
És la pantalla on s'indiquen les funcions a què podeu accedir. Se us presentaran en dues columnes: a la columna de l'esquerra hi veureu les noves titulacions que hàgiu pogut afegir a la pantalla 4 i que falten validar en espera que entregueu la documentació al registre. A la columna de la dreta hi tendreu les funcions que ja teníeu reconegudes l'any passat.
Totes aquestes funcions, tant les de l'esquerra com les de la dreta, les haureu de deixar ordenades de la següent manera:
-A la dreta hi heu de col·locar les funcions a què volgueu poder accedir en les adjudicacions.
-Les especialitats que no volgueu impartir, les heu de deixar a la columna de l'esquerra.
Si teniu titulació que us permet accedir a funcions que no apareixen a cap de les dues columnes, també podreu afegir aquestes funcions.
Si afegiu noves funcions a la llista i no teniu acreditada la titulació que us permet accedir-hi, heu d'anar al registre de la Conselleria i fer les passes indicades a la pantalla 3.

Pantalla 6
És la pantalla que us indica si teniu els coneixements adequats de la Llengua Catalana que es demanen com a requisit per formar part de les borses. Si no els teniu, també els haureu d'acreditar. En aquest cas, el termini per acreditar-los serà fins al 13/7/16 (si voleu poder participar de les adjudicacions de l'estiu) o entre l'1/9/16 i el dia en què es publiqui la convocatòria de borses de l'any que ve per al curs 2017-18.

Pantalla 7
En aquesta pantalla se us indica la vostra antiguitat com a docents, és a dir, l'experiència acumulada.
Si sou interins I, s'hi us detalla tota l'experiència. Si sou interins S que ja heu treballat algun dia però encara no estau tutoritzats, s'hi us indicaran els dies treballats que duis acumulats per aconseguir els 30 dies necessaris per ser tutoritzats. Segons la convocatòria, "tenen la possibilitat de superar el procés de tutorització [de cara a les adjudicacions per al curs 2016-17] els funcionaris interins docents als quals s'adjudiqui, abans del darrer dia de presentació de sol·licituds d'interinitat per al curs 2016-17, una vacant, una vacant sobrevinguda, una substitució d'una durada prevista de tot el curs escolar o substitucions per un període de 30 dies o més durant el curs escolar 2015-16".
Si teniu experiència a un centre concertat pendent d'acreditar amb la presentació del contracte, també se us indicarà en aquesta pantalla. Si la voleu acreditar perquè us baremi en aquesta convocatòria de borses, heu de clicar per tal de marcar la casella "estic en desacord...". Si no clicau aquesta casella, no podreu acreditar-la. Per acreditar-la, haureu d'entrar al registre de la Conselleria una còpia del contracte en què s'indiqui els anys, mesos i dies treballats dirigida a la Direcció General de Personal Docent i sol·licitant que se us baremi a efectes de puntuació per a aquesta convocatòria de borses.

Pantalla 8
Aquesta pantalla és una novetat causada per la normativa estatal que obliga qualsevol persona que hagi de treballar en contacte amb menors a demostrar mitjançant certificat penal que no s'ha estat condemnat per delictes d'abusos sexuals contra menors.
L'únic que haureu de fer és clicar a la casella que autoritzau la Conselleria per a què sol·liciti aquesta Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
Si no realitzau l'autorització, podreu continuar i acabar el tràmit sense concedir-la però haureu de presentar la Certificació negativa esmentada personalment en la forma i el termini que indiqui la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2016-17.

Pantalla 9
És la que us indica la política de privacitat que regeix la Conselleria; l'heu de llegir i acceptar per poder continuar amb el tràmit.

Pantalla 10
Us recorda si teniu documentació pendent d'aportar per haver afegit titulacions, cursos, funcions... o per acreditar el percentatge de minusvalia.

Pantalla 11
És la darrera pantalla.
Us permet accedir a un resum de les titulacions, les funcions, si heu autoritzat o no la Conselleria per a sol·licitar la Certificació negativa (pantalla 8), etc.
Clicau a "Envia la sol·licitud" i haureu acabat el tràmit. Si no es clica a "Envia la sol·licitud", el tràmit no es considera realitzat ni vàlid.


CALENDARI
Un cop acabat el termini per a realitzar el tràmit (29/4/16) la Conselleria publicarà les llistes provisionals d'admesos i exclosos i s'obrirà un termini de 7 dies naturals a partir de l'endemà en que s'hagin publicat per tal d'esmenar certes causes d'exclusió o per presentar determinades titulacions.

BOIB: Convocatòria borses interins 16-17.

Continuarem informant.