Bústia Covid-19

dimecres, 6 d’abril de 2016

Mesa sectorial de convocatòria de borses d'interins per al curs 2016-17


A la mesa sectorial de dilluns 4/4/16, es continuaren revisant alguns punts de la convocatòria a borses que havien quedat pendents a la mesa de dijous 31/3/16.

En resum els representants sindicals van demanar per unanimitat:
  • retirar l'apartat sancionador de les bases generals (la Conselleria ho consultarà amb els serveis jurídics). Recordam que UOB no donà la seva aprovació a les bases generals perquè no inclouen les peticions acordades per l'Assemblea de Docents.
  • mantenir les excepcionalitats per impartir matèries (la Conselleria ho farà de forma restringida, adjudicant primer les especialitats a què es té accés per titulació).
Es podrà passar voluntàriament a no disponible en qualsevol moment si no es té plaça adjudicada, i tornar a disponible amb efectes al trimestre següent.

La inscripció serà del 13 al 29 d'abril.
Us ho explicam en detall a continuació:


CONSEQÜÈNCIES DE L'EXCLUSIÓ DE BORSES

A la petició de tots els sindicats que l'exclusió per falta greu o molt greu no representi un temps d'exclusió (2 o 4 cursos respectivament) superior que per a la resta de causes d'exclusió (1 curs) per tal de no duplicar penalitzacions ja dutes a terme mitjançant règim disciplinari, la resposta de la Conselleria ha estat eliminar de l'esborrany de la convocatòria a borses aquesta referència concreta  substituïnt-la per una referència general al que indiquen les Bases generals, que estableixen exactament la mateixa diferenciació que la referència eliminada, de manera que el problema queda sense solucionar a l'espera dels resultats de l'informe jurídic que la Conselleria ha sol·licitad sobre aquest aspecte.

Si aquest informe determina que per a qualsevol causa el temps d'exclusió sigui d'un curs, aleshores la Conselleria publicaria al Boib una Resolució que modificàs les Bases generals.
Des de UOB volem deixar constància del fet que, a la darrera mesa sobre les Bases generals (11/3/16) fórem l'únic sindicat que no donà el vist-i-plau al segon esborrany de les Bases i ens sorprèn, per tant, que la resta de sindicatsreaccioni ara, quan aquestes Bases ja es publicaren al Boib del 17/3/16.


BAREM DE MÈRITS

  • Experiència docent a universitats
Tal com s'acordà a l'assemblea d'interins del 21/3/16, UOB tornà a demanar que l'experiència docent a universitats privades computi la meitat que l'experiència a universitats públiques; recordem que la Conselleria s'hi havia avingut a la MSE del 31/3/16 però que encara no ho hem vist escrit.
Aquest dilluns 4/4/16, la Conselleria ratificà que establiria aquesta diferència de barem però que això implicarà que els interins que hagin presentat la documentació acreditativa d'aquesta experiència, l'hagin de tornar a presentar abans que acabi el termini d'inscripció a borses (29/4/16).
A tal efecte, l'interessat s'ha d'assegurar que a les acreditacions expedides per la universitat corresponent o al contracte laboral de treball, s'hi especifiqui la següent informació:
     - categoria en la qual es desenvoluparen els serveis (adjunt, auxiliar, associat, etc.) segons la nomenclatura de la Llei Orgànica d'Universitats (LOU) tant en el seu primer redactat com en la posterior modificació.
     - anys, mesos i dies treballats.
  • C2 de català
A la MSE del 31/3/16 i sobre la diferència de puntuació entre un C2 de català emès per l'EOI (5 punts) i un C2 de català emès per la junta Avaluadora, la Direcció General de Política Lingüística, la Direcció General de Cultura i Joventud, l'EBAP o l'IEB (2,5 punts), la Conselleria ens remeté a l'Ordre de 21 de febrer de 2013 dient que aquesta indica que el B2 d'EOI correspon al C2 de les altres entitats.

Un cop consultada l'Ordre, continuàvem sense tenir clar aquest aspecte i, en aquesta darrera mesa, tornàrem a demanar explicacions. D'aquestes explicacions només aclarírem que la Conselleria dóna preferència a incentivar els interins a assolir titulacions de règim especial (EOI, Conservatori...) front a titulacions emeses per altres tipus d'entitats. La Conselleria digué que ens donarien hora per explicar-no el tema amb més profunditat.


HABILITACIÓ DE TITULACIONS LINGÜÍSTIQUES
És important recordar que qualsevol interessat en habilitar les titulacions lingüístiques de B2, C1 o C2 ho ha de fer abans de dia 29/4/16 usant el model de sol·licitud el qual, un cop emplenat, s'ha d'entrar al Registre de la Conselleria dirigit a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

Si algú que ja es troba habilitat no té interès en impartir matèries no lingüístiques en llengua estrangera, segons la Conselleria, no cal que es deshabiliti, basta que no faci ús de la seva habilitació.


RESERVA DE PLAÇA
 Els aspirants que renunciïn de forma justificada per malaltia o maternitat a la plaça que se'ls hagi adjudicat, podran optar, en el seu escrit de renúncia, perquè se'ls reservi la plaça, la qual serà coberta per un substitut mentre es mantingui la causa que dóna lloc a la reserva; la finalització dels fets de causa, s'ha de comunicar per escrit a l'Administració i determinarà la incorporació de l'aspirant a la plaça reservada.

En el cas de malaltia, la plaça es reservarà fins al primer dia lectiu (inclòs) del darrer trimestre escolar. En el cas de maternitat, embaràs o equivalent, es reservarà fins a la finalització de les circumstàncies que originaren la reserva.

El concepte de "reserva de plaça" no suposa cap diferència pràctica amb el concepte de "ajornar la presa de possessió" i, en qualsevol cas, es puntua per experiència docent en el barem de mèrits.


EXCEPCIONS ALS REQUISITS DE TITULACIÓ
La Conselleria inclourà al redactat definitiu de la convocatòria per formar part de les borses la següent explicació sobre les excepcionalitats:
"La fonamentació d'aquestes excepcions és, en essència, la mateixa: les convocatòries, d'un any a l'altre, han sofert modificacions en les titulacions exigides, la qual cosa hauria originat que aspirants amb una experiència docent presumiblement satisfactòria en especialitats a les que, per la seva titulació, varen poder optar, deixarien de ser admesos en aquestes especialitats. Per això, les diferents excepcions procuren valorar aquesta experiència docent desenvolupada en períodes concrets i equiparar-la al requisit de titulació, això sí, impedint que nous aspirants sense la titulació accedeixin a una especialitat que ja no admet com a requisit de capacitació una titulació concreta. L'anterior es completa amb la voluntat de l'Administració de limitar, reduir i finalment extingir progressivament les excepcionalitats, introduïnt períodes transitoris per a què els aspirants afectats puguin obtenir una titulació adequada o reconduint els aspirants a especialitats o funcions per a les quals sí tenen la titulació requerida."
  • Pel que fa a l'excepció que permetia accedir a quasevol especialitat manco les lingüístiques i que fou eliminada del primer i del segon esborrany de la convocatòria, després de la petició unànime de tots els sindicats que aquesta excepcionalitat no sigui eliminada, la Conselleria ha reincorporat l'excepció amb les condicions que ja s'incloïen a la convocatòria anterior:
a) haver estat nomenat entre el 1989 i el 2013 de la mateixa especialitat que se sol·licita i haver-hi prestat serveis un mínim de 12 mesos.
b) haver format part de les borses en el curs 2012-13 i haver prestat servei en l'especialitat que se sol·licita, en el curs 2011-12 o 2012-13
c) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu.

I hi ha afegit unes noves condicions amb la següent redacció (les negretes no són originals):
"Els aspirants que acompleixin les condicions esmentades i vulguin acollir-se a aquesta excepció han de seleccionar, en la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria, les especialitats o funcions en què vulguin ser admesos per aplicació d'aquesta excepció. També han de seleccionar totes les especialitats o funcions en què puguin ser admesos d'acord amb la seva tiutlació i, cas de no seleccionar-les totes, l'Administració les seleccionarà d'ofici.
A més, en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, han de seleccionar, en primer lloc, totes les places disponibles a què puguin optar, d'acord amb les especilitats o funcions i illes en què figurin com a admesos en les borses per l'aplicació de l'annex 4, i amb respecte a les opcions elegides en la sol·licitud pel que fa a les places a mitja jornada, itinerants i/o d'especial dificultat. Cas de no seleccionar-les totes, l'Administració les seleccionarà d'ofici. En segon lloc han de seleccionar les places a què puguin optar per aplicació d'aquesta excepció.
Només en el cas que en aquest procés l'aspirant no obtingui cap de les places seleccionades per tenir la titualció exigida en l'annex 4, se li adjudicarà una plaça en especialitats o funcions objecte d'aquesta excepció, sempre que els hi correspongui per ordre de puntuació.
Si en aquest procés no opté cap plaça, en el procediment ordinari d'adjudicació de substitucions podrà seleccionar, si hi participa, places a què pugui optar, sigui per aplicació de l'excepció sigui per aplicació de l'annex 4.
En el procediment extraordinari d'adjudicació de substitucions se li oferiran totes les places a què pugui optar."


CALENDARI
Recordau que, si no s'indica el contrari, la convocatòria i el tràmit telemàtic per formar part de les borses d'interins per al curs 2016-17 estaran oberts del 13 al 29/4/16.

Aquest dijous 7/4/16 la Conselleria oferirà als sindicats una demostració del procés telemàtic; us en farem arribar una explicació detallada.

Podeu consultar AQUÍ la nota de premsa que tragué la Conselleria sobre aquesta mesa de dia 4/4/16.
Si voleu ampliar informació sobre els processos que afecten els interins, trobareu les explicacions al nostre bloc d'interins.

Si teniu dubtes sense resoldre ens els podeu fer arribar al nostre correu: uob.ensenyament@gmail.com

Continuarem informant.