Bústia Covid-19

dijous, 14 d’abril de 2016

Oposicions 2017: demanam que es permeti ajornar la presentació del màster de formació


Avui dematí hem sol·licitat a la Conselleria d'Educació que de cara a les oposicions es permeti la possibilitat de lliurar el títol de màster de formació del professorat amb posterioritat al termini d'inscripció. Tal com estan ara el calendari de la Universitat i les normes que regeixen la inscripció a les oposicions, les persones que acaben el màster el 2017 no serien a temps de presentar el títol i no serien admeses.

Tot seguit reproduïm el document que hem lliurat al registre:


El sindicat Unió Obrera Balear, Consell Sectorial d'Ensenyament, amb domicili postal a l'Apartat de correus 8004 (07008 Palma), i correu electrònic uob.ensenyament@gmail.com,

EXPOSA:

- Que l'expedició del títol de màster de formació del professorat és posterior a la data en que finalitza el període d'inscripció a les oposicions d'ensenyament públic.

- Que aquesta circumstància fa que les persones que cursin el màster el curs 16-17 no puguin presentar la titulació corresponent per a les oposicions anunciades per a 2017 dins el termini establert i quedin excloses del concurs oposició.

- Que la situació es veu agreujada pel fet que, segons s'ha anunciat, després de 2017 no hi haurà noves oposicions fins 2019.

Per la qual cosa,

SOL·LICITA:

- Que la Conselleria d'Educació i Universitat estableixi un procediment que permeti la inscripció a les oposicions amb la possibilitat d'adjuntar amb posterioritat la titulació del màster de formació del professorat.

Per UOB Ensenyament,

(...)

Palma, 14 d'abril de 2016

Direcció General de Personal Docent
Conselleria d'Educació i Universitat