Bústia Covid-19

dilluns, 11 d’abril de 2016

Tiren endavant els PMAR, un altre producte de la LOMCE


Els "programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment" (PMAR), un altre producte de la LOMCE, tiren endavant tot i les crítiques de que han estat objecte per la seva aplicació. No es veu gens clar que serveixin per capacitar els alumnes per promocionar a un 4t d'ESO ordinari, i s'alerta del perill que es converteixin en un carreró sense sortida dins el sistema educatiu.

En qualsevol cas, la qüestió és que la Direcció General de Planificació ha publicat el procediment per sol·licitar-ne la implantació. El proper curs es podran impartir programa de dos anys de durada (2n i 3r d’ESO) i d’un curs de durada (3r d’ESO).


Els requisits que han de complir els centres per poder sol·licitar l’autorització són els següents:
  • a) Tenir més d’una línia d’ESO autoritzada al centre i un mínim de 50 alumnes a cadascun dels cursos per als quals se sol·licita el PMAR. Excepcionalment, previ informe favorable del Departament d’Inspecció Educativa, es podrà autoritzar la implantació de grups de PMAR amb menys de 50 alumnes a cadascun dels cursos pels quals es sol·licita.
  • b) Tenir un mínim de 10 i un màxim de 15 alumnes candidats a participar en el programa per a cada curs.
  • c) En el cas dels centres concertats, disposar de l’autorització de l’espai corresponent per a les unitats de PMAR.
La decisió del centre d’implantar el PMAR correspon al claustre de professors en el cas dels centres públics i al titular del centre en el cas dels centres privats concertats.

S’ha de constituir una comissió tècnica encarregada d’avaluar i aprovar les sol·licituds presentades i vetlar pel compliment dels requisits de la convocatòria. La comissió ha d’estar formada per les persones següents:
  • a) El director general de Planificació, Ordenació i Centres o la persona que delegui, que hi ha d’actuar de president.
  • b) El cap del Departament d’Inspecció Educativa o la persona que delegui.
  • c) El cap del Servei d’Ordenació Educativa o la persona que delegui.
  • d) El cap del Servei Atenció a la Diversitat o la persona que delegui.
  • e) El cap de secció del Servei de Planificació Educativa, que hi ha d’actuar de secretari.
En resum: un cop més, per la qualitat de l'ensenyament, NO A LA LOMCE.