Bústia Covid-19

dimecres, 4 de maig de 2016

Aprovades les instruccions del Programa de Reutilització de Llibres de Text per al curs 2016-17

El Programa de Reutilització de llibres de text ve regulat per l'Ordre de 24/4/09 i l'Ordre de 2/6/08 i consisteix en la creació d'un fons de llibres i material didàctic de titularitat de la Conselleria que es nodrirà de les aportacions econòmiques de la Conselleria mateixa, dels pares i d'altres entitats o persones que vulguin col·laborar-hi.
Aquest Programa serà d'oferta obligada als centres docents públics i l'adhesió dels alumnes serà voluntària.

Les instruccions 1/2016 (per a Primària) i 2/2016 (per a Secundària) aprovades aquest 2/5/16 seran d'aplicació als centres en què almenys un 10% dels alumnes participi del Programa. Als centres en què no s'arribi a aquest 10%, la implantació del Programa ha de ser aprovada pel Consell Escolar.

Segons aquestes instruccions, per participar en el Programa, els centres han de presentar al registre de Conselleria la següent documentació:
a) nombre d'alumnes de cada curs que participen en el Programa (annex 1)
b) relació dels llibres de text i del material didàctic (annex 2)
c) l'acrod del Consell Escolar del centre sobre l'aportació econòmica a fer per part de les famílies.
Una còpia d'aquesta documentació s'ha d'incorporar a la PGA del curs 2016-17
El darrer dia presentar-la és:
     24/6/16 per als centres de Primària
     9/10/16 per als centres de Secundària

El model desenvolupat per l'Ordre proposa que el primer any d'implantaciódel Programa al centre, siguin els pares qui comprin aportin els llibres de text, que han de tenir una vigència mínim d'us de quatre cursos escolars consecutius. El curs següent serà l'Administració educativa, a través del centre, la que compri els llibres de text i material didàctic reutilitzable i els cedeixi a l'alumnat mitjançant una aportació econòmica, en concepte de dipòsit. Al final de cada curs, se cedeixen a l'alumnat els llibres del curs següent. en acabar l'etapa, es recupera totalment o parcial el dipòsit inicial, tot depenent de l'ús que l'alumne n'hagi fet.

El centre ha d'informar les famílies sobre el funcionament del Programa i l'aportació econòmica a realitzar (aprovada prèviament pel Consell Escolar).
Pel que fa a l'aportació econòmica de la Conselleria, en el curs 2016-17, serà de 50 euros per alumne participant.

Cada centre on s'apliqui el Programa ha de constituir una Comissió de seguiment, el coordinador de la qual podrà disposar, com a màxim, de tres hores setmanals per a les tasques de coordinació.
Una de les funcions de la Comissió és la de realitzar la memòria de l'aplicació del Programa (annex 4) la qual, un cop aprovada pel Consell Escolar, haurà de presentar-se al registre de la Conselleria abans del 10/7/17.

Consultau tota la informació als següents enllaços:
Programa de reutilització de llibres de text curs 2016-17, instruccions i annexos
Ordre de 24/4/09 que regula la implantació del Programa a Secundària
Ordre de 5/6/08 que regula la implantació del Programa a Primària
Nota de premsa de la Conselleria del 9/5/16