Bústia Covid-19

divendres, 20 de maig de 2016

Canvis a les titulacions d'interins d'FP del curs 16-17


L’annex 4 de la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents ha sofert canvis respecte al curs passat pel que fa a les titulacions que capaciten per accedir a cada especialitat o funció.

Al cos d’FP hi ha novetats en les titulacions que permeten impartir les següents matèries: Cuina i pastisseria, Estètica, Fabricació i instal·lació de fusteria i mobilitat, Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids, Mecanització i manteniment de màquines, Oficina de projectes de fabricació mecànica, Perruqueria, Processos comercials, Processos de gestió administrativa, Producció d’arts gràfiques, Serveis a la comunitat i Serveis de restauració.

  
1- Titulacions afegides enguany:
 • Cuina i pastisseria:
-Diplomat en turisme (**)
-Diplomat en empreses i activitats turístiques (**)
-Graduat en gastronomia i arts culinàries
-Graduat en turisme (**)
-Tècnic superior en direcció de cuina (*)
 • Estètica:
-Graduat en biologia
-Tècnic superior en estètica integral i benestar
 • Fabricació i instal·lació de fusteria i mobilitat:
-Tècnic superior en disseny i moblament
 • Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids:
-Graduat en edificació
 • Mecanització i manteniment de màquines:
-Tècnic superior en programació de la producció en fabricació mecànica (*)
 • Oficina de projectes de fabricació mecànica:
-Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial
 • Perruqueria:
-Tècnic superior en assessoria d’imatge personal i corporativa (*)
-Tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria (*)
 • Processos comercials:
-Graduat en relacions laborals i ocupació
 • Processos de gestió administrativa:
-Graduat en relacions laborals i ocupació
 • Producció d’arts gràfiques:
-Tècnic superior en disseny i gestió de la producció gràfica (*)
 • Serveis de restauració:
-Tècnic superior en direcció de serveis de restauració (*)

2- Nous requisits afegits enguany:
 • Cuina i pastisseria:
-Graduat en ciència i tecnologia dels aliments (**)
-Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments (**)
 • Estètica:
-Diplomat en fisioteràpia (**)
-Diplomat en infermeria (**)
-Diplomat en podologia (**)
-Graduat en farmàcia (**)
-Graduat en fisioteràpia (**)
-Graduat en infermeria (**)
-Graduat en medicina (**)
-Graduat en podologia (**)
-Llicenciat en biologia (**)
-Llicenciat en farmàcia (**)
-Llicenciat en medicina (**)
-Llicenciat en química (**)
 • Fabricació i instal·lació de fusteria i mobilitat:
-Tècnic especialista ebenista (*)
 • Perruqueria:
-Diplomat en fisioteràpia (**)
-Diplomat en infermeria (**)
-Diplomat en podologia (**)
-Graduat en biologia (**)
-Graduat en bioquímica (**)
-Graduat en farmàcia (**)
-Graduat en fisioteràpia (**)
-Graduat en infermeria (**)
-Graduat en medicina (**)
-Graduat en podologia (**)
-Graduat en química (**)
-Llicenciat en biologia (**)
-Llicenciat en bioquímica (**)
-Llicenciat en farmàcia (**)
-Llicenciat en medicina (**)
-Llicenciat en química (**)
 • Serveis de restauració:
-Diplomat en activitats i empreses turístiques (**)
-Diplomat en turisme (**)
-Graduat en ciència i tecnologia dels aliments (**)
-Graduat en enologia (**)
-Graduat en turisme (**)
-Llicenciat en ciències i tecnologia dels aliments (**)


3- Titulacions eliminades enguany:
 • Serveis a la comunitat:
-Diplomat en relacions laborals
-Graduat en relacions laborals
-Graduat en relacions laborals i recursos humans
-Graduat en ciències del treball
-Llicenciat en ciències del treball


Com podeu veure, de cara al proper curs s’han afegit noves titulacions de tècnic superior, diplomatures i graus per poder impartir certes funcions en règim d’interinitat del cos d’FP. La Conselleria també ha afegit nous requisits, fins ara inexistents, en algunes titulacions. Però allò que crida més l’atenció és que continua havent-hi moltes contradiccions.

Encara hi ha interrogants sobre els següents casos:

 • Els llicenciats en gastronomia i arts culinàries no poden impartir Cuina i pastisseria i en canvi els graduats en gastronomia i arts culinàries sí. Tampoc poden els llicenciats en nutrició i ciència dels aliments, graduats en nutrició humana i dietètica, etc. D’altra banda els graduats en ciència i tecnologia dels aliments i els llicenciats en ciència i tecnologia dels aliments a partir d’enguany han d’acreditar un altre requisit (**) i, en canvi, els graduats en gastronomia i arts culinàries són els únics aspirants per aquesta funció que no han d’acreditar altres requisits (*)(**).
 • Els enginyers aeroespacials no poden impartir la matèria Equips electrotècnics i en canvi els enginyers aeronàutics sí. El mateix passa amb els graduats en enginyeria de sistemes de telecomunicació i els graduats en enginyeria de so i imatge, no poden. En canvi els graduats en enginyeria de sistemes de telecomunicació, so i imatge i els graduats en enginyeria en so i imatge en telecomunicació, sí poden.
 • Per poder impartir la matèria Estètica, els diplomats en fisioteràpia, diplomats en infermeria, diplomats en podologia, graduats en farmàcia, graduats en fisioteràpia, graduats en infermeria, graduats en medicina, graduats en podologia, llicenciats en biologia, llicenciats en farmàcia, llicenciats en medicina i llicenciats en química a partir d’enguany han d’acreditar un altre requisit (**). Cal destacar que els llicenciats en química podran seguir impartint aquesta matèria però els graduats en química, no.
 • Els tècnics especialistes ebenistes a partir d’enguany han d’acreditar un altre requisit (*) per poder impartir la matèria Fabricació i instal·lació de fusteria i mobilitat.
 • En la matèria Oficina de projectes de construcció, els graduats en edificació i els graduats en arquitectura tècnica i edificació seguiran sense poder impartir aquesta matèria.
 • Els llicenciats en geologia podran seguir impartint la matèria Operacions i equips de producció agrària però els graduats en geologia, no.
 • Per poder impartir la matèria Perruqueria, els diplomats en fisioteràpia, diplomats en infermeria, diplomats en podologia, graduats en biologia, graduats en bioquímica, graduats en farmàcia, graduats en fisioteràpia, graduats en infermeria, graduats en medicina, graduats en podologia, graduats en química, llicenciats en biologia, llicenciats en bioquímica, llicenciats en farmàcia, llicenciats en medicina i llicenciats en química a partir d’enguany han d’acreditar un altre requisit.
 • Els llicenciats en veterinària seguiran sense poder impartir la matèria Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic.
 • Els llicenciats en ciències polítiques i de l’administració podran seguir impartint la matèria Processos de gestió administrativa però els graduats en ciències polítiques i de l’administració, no.
 • La Conselleria ja no permetrà seguir impartint Serveis a la comunitat als diplomats en relacions laborals, graduats en relacions laborals, graduats en relacions laborals i recursos humans, graduats en ciències del treball i llicenciats en ciències del treball.
 • Per impartir Serveis de restauració, els diplomats en activitats i empreses turístiques, diplomats en turisme, graduats en ciència i tecnologia dels aliments, graduats en enologia, graduats en turisme i llicenciats en ciències i tecnologia dels aliments a partir d’enguany han d’acreditar un altre requisit. És important destacar que els llicenciats en enologia no poden impartir aquesta matèria i en canvi els graduats en enologia, sí.
 • Els llicenciats en publicitat i relacions públiques i els enginyers tècnics en so i imatge podran seguir impartint la matèria Tècniques i procediments d’imatge i so, però els graduats en publicitat i relacions públiques i els graduats en enginyeria del so i imatge, no.

Altres requisits:

(*) Sempre que s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la família professional corresponent.

(**) Sempre que s’acrediti un dels següents requisits:
 • a. Un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la família professional corresponent.
 • b. Un mínim d’un any d’experiència docent com a funcionari interí/professor especialista en centres educatius públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears en la família professional corresponent.
 • c. Estar en possessió d’un títol de tècnic o de tècnic superior de la família professional corresponent.

Per tot això i moltes altres contradiccions, continuam insistint a la Conselleria d’Educació i Universitat que es creï una comissió de revisió, amb profunditat, i actualització de l’annex 4.

Agrairíem contacteu amb nosaltres per a totes aquelles contradiccions que hàgiu localitzat en l’annex 4 de la convocatòria d’interins.
Enllaç convocatòria d’interins curs 2016-2017:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10474/578513/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce