Bústia Covid-19

dilluns, 16 de maig de 2016

El conseller d'Educació assumeix la presidència de l'IBISEC


El Consell de Govern ha acordat que la presidència de l'IBISEC recaigui sobre el conseller d'Educació. Les competències del president, entre d'altres són les d'exercir l’alta representació de l’ens, dur a terme la inspecció superior de l’activitat i els serveis, definir les línies generals de funcionament i presidir el Consell d’Administració.

El director general de Planificació formarà part del Consell d'administració.


Acord del Consell de Govern i nous estatus de l'IBISEC:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10489/580227/decret-26-2016-de-13-de-maig-d-aprovacio-dels-nous