Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 12 de maig de 2016

Formació en centres per a la normalització del catalàInstruccions per al desenvolupament de programes de formació i innovació en els centres i per als centres o intercentres per al curs 2016-2017 per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana.

 • Presentació de la sol·licitud i el programa de formació: del 30 de maig al 15 de setembre de 2016

Objectiu del programa i línies de treball, segons l'Article 4 de la resolució:

"1. L’objectiu és la formació del professorat del centre per al disseny, la posada en pràctica i l’avaluació d’actuacions que repercuteixin en la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge en català i en el foment de l’ús del català com a llengua vehicular dins i fora de l’aula i com a element clau de cohesió social. Aquestes actuacions han d’estar basades en metodologies que vinculin l’aprenentatge a les situacions de la vida quotidiana i a la cultura pròpia de les Illes Balears. A més, s’han de dissenyar a partir de la reflexió sobre la situació sociolingüística de la llengua catalana i del projecte lingüístic de cada centre.

2. El programa de formació ha de concordar amb el Pla quadriennal de formació de professorat vigent i ha de referir-se a alguna d’aquestes línies de treball:

 • a. La millora de les actituds del professorat en relació a l’ús de la llengua catalana a totes les relacions interpersonals dins l’àmbit escolar.
 • b. El reforç de la competència comunicativa del professorat, especialment l’oral, per millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge en català.
 • c. El disseny, execució, seguiment i avaluació dels projectes lingüístics dels centres en el marc de la normativa vigent.
 • d. L’anàlisi sociolingüístic dels centres amb la finalitat de contextualitzar els projectes lingüístics i avaluar amb eficàcia la competència comunicativa.
 • e. La promoció d’activitats escolars, complementàries i extraescolars en llengua catalana.
 • f. L’impuls de metodologies motivadores, participatives i actives d’aprenentatge que tenguin el català com a llengua vehicular.
 • g. L’intercanvi d’experiències i recursos entre distints centres educatius que implementin programes de formació-innovació en centres per al foment de la llengua catalana.
 • h. El desenvolupament de programes d’acollida lingüística destinats a l’alumnat nouvingut per facilitar la seva incorporació al sistema educatiu de les Illes Balears.
 • i. La creació de recursos per acollir i atendre en català l’alumnat d’origen immigrant i d’incorporació tardana en totes les àrees.
 • j. L’organització d’activitats de coneixement i recuperació de la cultura, jocs, oficis, cançons, llegendes o rondalles de les Illes Balears, així com altres activitats lúdiques vehiculades a través del català: videojocs, tallers de skate, etc."