Bústia Covid-19

divendres, 6 de maig de 2016

La Conselleria renuncia a fer les proves LOMCE de Primària


La mobilització de la comunitat educativa ha donat un cop més els seus fruits: la Conselleria ha informat que no farà fer les proves LOMCE de 3r i 6è de Primària.

El conseller d'Educació ha anunciat la creació d'una "una comissió externa per validar els resultats de les avaluacions individuals i internes que hagin realitzat els centres als alumnes de sisè", "integrada per representants d’Inspecció Educativa i de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE)." Els informes individuals del alumnes hauran d'incloure "la informació referida a cada competència que és objecte d’avaluació".

La comissió "comprovarà el grau d’adquisició de la competència en comunicació lingüística, matemàtica i les competències bàsiques en ciència i tecnologia, a més de l’assoliment dels objectius de l’etapa partint dels resultats recollits per part del professorat dels centres a través de les proves de final de curs i de les informacions complementàries que considerin oportunes."

Els informes tindran per objecte "a més d’ajudar a l’alumnat a millorar el seu aprenentatge, aportar informació referida a cada alumne al centre on hagi de continuar els estudis d’educació secundaria."

La Conselleria informa que "està treballant en els darrers mesos les línies bàsiques del que serà el model propi de les Illes Balears d’avaluació externa amb caràcter diagnòstic. Aquest model s’està treballant des de principi de legislatura, de manera similar a com ho han fet, entre d’altres, comunitats autònomes com Catalunya, Canàries o el País Basc".


Nota de premsa de la Conselleria:

Educació valorarà l'adquisició de les competències bàsiques dels alumnes de sisè d'Educació Primària a partir dels resultats de les avaluacions individuals de cada centre

Darrera actualització: 05/05/2016
La Conselleria d’Educació i Universitat en el cas de l’avaluació individualitzada de sisè d’Educació Primària, tenint en compte la situació política actual de convocatòria de noves eleccions generals i atès que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports no ha estat capaç d’atendre el compromís en temps i forma de convocar una Conferència sectorial per aclarir problemes de l’aplicació de la LOMCE, considera adient crear una comissió per valorar l’adquisició de les competències bàsiques dels alumnes de sisè a partir dels resultats de les avaluacions individuals de cada centre. Així ho ha explicat avui dematí el conseller d'Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i del director de l'Institut d'Avaluació de la Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE).

Avaluació individualitzada de sisè d’educació primària
Des del Govern de les Illes Balears, davant la situació caòtica que genera en la comunitat educativa la falta de previsió i la mala organització del Ministeri d’Educació, es considera  imprescindible dotar els centres de l’estabilitat necessària per garantir que els alumnes puguin ser avaluats sense interferir el bon funcionament del curs.

Per altra banda, la LOMCE estableix en el seu article 144 que les Administracions Educatives seran les responsables del disseny, aplicació i correcció de l’avaluació final d’Educació Primària. Així mateix, tant la LOMCE com el Reial Decret 126/2014 que regula el currículum bàsic de l’Educació Primària defineixen l’avaluació en aquesta etapa com a contínua i global, i remarca en diverses ocasions que ha de tenir en compte el progrés dels alumnes en el conjunt de les àrees del currículum. A més, aquest decret també obliga a garantir als alumnes el dret a una avaluació objectiva i a que la seva dedicació, esforç i rendiment siguin valorats i reconeguts amb objectivitat.

Tenint en compte tot l’anterior, la Conselleria crearà una comissió externa per validar els resultats de les avaluacions individuals i internes que hagin realitzat els centres als alumnes de sisè. La comissió estarà integrada per representants d’Inspecció Educativa i de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE).

Aquesta comissió tendrá la funció de supervisar i de validar els informes individuals del alumnes, els quals inclouran per a cada alumne la informació referida a cada competència que és objecte d’avaluació. Així es comprovarà el grau d’adquisició de la competència en comunicació lingüística, matemàtica i les competències bàsiques en ciència i tecnologia, a més de l’assoliment dels objectius de l’etapa partint dels resultats recollits per part del professorat dels centres a través de les proves de final de curs i de les informacions complementàries que considerin oportunes.

La finalitat d’aquests informes serà, a més d’ajudar a l’alumnat a millorar el seu aprenentatge, aportar informació referida a cada alumne al centre on hagi de continuar els estudis d’educació secundaria.

Cap a un model propi i consensuat
Al mateix temps, fent ús de les nostres competències, complint els principis generals de la normativa vigent, la Conselleria està treballant en els darrers mesos les línies bàsiques del que serà el model propi de les Illes Balears d’avaluació externa amb caràcter diagnòstic. Aquest model s’està treballant des de principi de legislatura, de manera similar a com ho han fet, entre d’altres, comunitats autònomes com Catalunya, Canàries o el País Basc i pròximament es presentaran les línies bàsiques per després ser consensuades amb tota la comunitat educativa. Tot això, sempre en defensa del nostre alumnat així com de les seves famílies i del professorat.