Bústia Covid-19

dilluns, 2 de maig de 2016

Oberta la convocatòria de plans de millora als centres


Aquest dissabte 30/4/16 s'ha publicat al BOIB la Resolució del conseller d'educació per la qual es convoca el procés de selecció de centres públics per implantar-hi plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa durant el curs 2016-17.

El termini de presentació de sol·licituds és de trenta dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, és a dir, avui ja és obert i acaba el 30/5/16, de manera que només deixa als centres vint dies lectius per elaborar i presentar el pla.

L'equip directiu és el responsable d'elaborar el projecte inical del pla, per iniciativa pròpia o a proposta, com a mínim, del 30% del claustre.
El director ha de presentar el projecte inicial al claustre i al consell escolar del centre per a què facin les aportacions que considerin abans de la redacció definitiva, la qual s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'ambdós òrgans.

Es contemplen dues modalitats de plans segons si són presentats per un sol centre o bé de manera conjunta per un grup de centres d'una mateixa zona.
Els plans tendran una vigència de dos anys sempre que el centre superi l'avaluació de seguiment després del primer any d'aplicació.

El pla s'ha d'elaborar seguint l'annex 4 d'aquesta convocatòria i, en tot cas, ha de partir d'un diagnòstic inicial elaborat per l'equip directiu a partir de les memòries de les quatre darreres programacions anuals, incloent els projectes que el centre ja tengui en funcionament.
El pla ha de concretar elements estratègics de millora de:
-gestió del centre
-formació del professorat
-coordinació d'equips de feina
-innovació metodològica
-participació de les famílies

Els centres que sol·licitin participar d'aquesta convocatòria de selecció han de presentar la següent documentació
-l'imprès oficial de sol·licitud (annex 4)
-el pla d'innivació pedagògica per a la millora educativa del centre
-un certificat que acrediti el suport del claustre i del consell escolar
-un certificat que acrediti, si és el cas, la participació del centre en programes de la Conselleria
-un certificat que acrediti el % de professorat que durant el curs 2015-16 participi de la formació al centre
-un certificat que acrediti l'adquisició de compromisos del centre

Les sol·licituds i la documentació necessària s'han d'adreçar a la Direcció General de Palnificació, Ordenació i Centres.

Per a més informació, consultau AQUÍ la convocatòria completa.