Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 9 de maig de 2016

Oberta la convocatòria per a sol·licitar ajudes de menjador per al curs 2016-17

S'ha publicada al BOIB de 7/5/16 la resolució de 28/4/16 que convoca els ajuts individualitzats de menjador per a alumnes de centres docents no universitaris durant el curs 2016-17.
  • BENEFICIARIS
Tenen dret a aquesta ajuda els alumnes sol·licitants que obtenguin la condició de beneficiaris complint un seguint de requisits:
     a) Beneficiaris directes
- alumnes en situació d'acollida
- víctimes de violència de gènere
- amb condició de refugiats
     b) Beneficiaris per barem
- alumnes que presenten condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables
- alumnes que utilitzin el servei de transport escolar de la Conselleria durant el curs 2016-17
- els alumnes que tenguin la residència a més de 3 Km del centre si el centre realitza jornada partida durant el curs 2016-17
  • TERMINIS
Es poden presentar sol·licituds als respectius centres del 9 al 23/5/16.
L'alumnat que durant aquest termini no estigui escolaritzat podrà sol·licitar l'ajut:
     - del 22 al 27/6/16 als centres d'Infantil i Primària
     - del 27/6/16 a l'1/7/16 als centres de Secundària
  • DOCUMENTACIÓ
Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la següent documentació general:
a) DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2015
b) Fotocòpia del llibre de família amb tots els components. En cas de nul·litat, separació o divorci, s'ha d'acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d'acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
c) Certificat de convivència a l'efecte de computar els membres de la unitat familiar.
Per a certs casos concrets, es demana documentació addicional.
  • ADJUDICACIÓ D'AJUTS
El termini màxim per dictar i notificar la resolució final és de sis mesos a partir de l'1/7/16 i el pagament dels ajuts s'abona directament als centres, a compte de la persona beneficiària, per aplicar-los a l'ús del servei de menjador.
  • MÉS INFORMACIÓ
Per a més informació sobre criteris de barem, quantia econòmica dels ajuts, documentació addicional a presentar, model de sol·licitud, etc., consultau AQUÍ la convocatòria completa.

També us pot interessar la nota de premsa de  la conselleria de dia 11/4/16 sobre la presentació de les ajudes o la nota de premsa de dia 9/5/16