Bústia Covid-19

dimarts, 3 de maig de 2016

Aprovat el Protocol d'assetjament escolar de les Illes BalearsEl 25/4/16, el Director General d'Innovació i Comunitat Educativa signà la Resolució per la qual s'aprova el Protocol de la prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament escolar als centres educatius de les Illes Balears.

Segons el Decret 121/2010 que estableix els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents, cada centre ha de disposar d'un Pla de Convivència aprovat pel Consell Escolar del centre.
Aquest Pla de Convivència implica, per llei, la creació al centre d'una Comissió de Convivència encarregada d'aplicar-lo i que s'ha de reunir, almenys, una vegada per trimestre.

Segons el Protocol publicat, "els docents que hagin d'actuar en la detecció i intervenció de l'assetjament escolar, referents, han d'estar formats i han de disposar del temps necessari per dur a terme la seva tasca (que es podrà generar de les pròpies hores de coordinació, en el cas dels docents que pertanyin a equips directius, de suport o d'orientació, i de les hores de coordinació o hores complementàries pel que fa als docents que pertanyin a la Comissió de Convivència o altres.

El Protocol presenta aspectes a tenir en compte a l'hora de la prevenció, la detecció i la intervenció, i dóna una temporització de les passes a seguir en cada cas.

Trobareu tota la informació als següents enllaços:
- Resolució de 25/4/16 que aprova el Protocol
- El Protocol d'assetjament escolar de les I.B.
- El Decret 121/2010 de drets i deures dels alumnes i les normes de convivència
- La web de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar