Bústia Covid-19

dimecres, 29 de juny de 2016

Els docents de la permanent del Consell Escolar, nomenats sense respectar la representativitat


Els dos nous sindicats educatius podrem tenir veu i vot al Consell Escolar de les Illes Balears, després de devuit mesos d'estar-ne exclosos, des que l'horabaixa d'aquest 27 de juny es constituís el nou CEIB, que torna a la composició anterior a la retallada de 2012. Si per una banda podem dir que per fi s'ha fet justícia, per altra hem de lamentar que l'elecció dels representants dels docents a la comissió permanent es va fer sense respectar la representativitat sorgida de les eleccions sindicals de 2014. Ho explicam:

El CEIB treballa a partir de tres òrgans col·legiats: la comissió permanent, tres comissions específiques i el plenari. La comissió permanent debat, elabora i eleva els informes al plenari del CEIB. És, per tant, l'òrgan on es prenen les decisions importants, que després es ratifiquen al plenari.

D'un total de deu representants del professorat que són membres del CEIB, dos poden formar part de la comissió permanent com a titulars amb veu i vot, i dos més queden com a suplents per si un dels titulars es dóna de baixa temporal o permanent.

En un recés del plenari de 27 de juny, cada col·lectiu representat al CEIB hagué de votar els seus membres per a la comissió permanent, de manera precipitada i sense temps per debatre o reflexionar sobre les diferents propostes presentades.

D'entrada es presentaren dues propostes:

- la de l'STEI, que incloïa un titular i dos suplents d'aquest sindicat més un titular de UGT.


- la nostra, consistent en aplicar el criteri objectiu de la representativitat, de tal manera que els dos sindicats majoritaris a l'ensenyament públic tenguessin un titular cada un. Els suplents podien ser un per al sindicat majoritari de la concertada i l'altre a consensuar.

Aquest segon criteri va comptar amb el suport inicial d'Alternativa, UOB, ANPE, USO i FSIE. CCOO no es pronuncià, UGT només estava interessat en un repartiment que li garantís un titular, cosa impossible respectant la representativitat, i STEI es negà a acceptar una proposta en què el segon titular fos per a la segona força sindical de l'educació pública.

L'STEI també s'oposà a les propostes d'ajornar la votació o de votar prèviament si es volia aplicar el criteri de proporcionalitat.

Davant la manca de temps per dur a terme un debat en profunditat, es passà a votar la darrera proposta de l'STEI:
  • 1r titular: G. Caldentey (STEI)
  • 2n titular: M. Alarcón (UGT) 
  • 1r suplent: M. A. Santos (Alternativa)
  • 2n suplent: J. Gual (USO, Concertada)
El resultat de la votació fou el següent:
  • a favor: 8 (STEI, Alternativa, ANPE, CCOO, UGT, USO)
  • abstenció: 1 (FSIE)
  • en contra 1 (UOB)
En conclusió, no podem dir que aquesta nova etapa del CEIB comenci bé pel que fa a la representació dels docents, des del moment que la composició de la permanent no respon a la voluntat democràtica de les urnes.

Nota del blog del Consell Escolar:
CONSTITUCIÓ DEL CEIB