Bústia Covid-19

divendres, 3 de juny de 2016

Novetats a l'esborrany de la convocatòria d'adjudicacions d'interins curs 2016-17

En el primer esborrany de la convocatòria de places a interins, hi apareixen les següents novetats a destacar:
PRESA DE POSSESSIÓ
Enguany hi ha una novetat molt important pel que fa a la presa de possessió; aquesta no es podrà dur a terme si abans no s'ha realitzat un tràmit telemàtic previ a la presa de possessió.
Aquest nou tràmit no presentarà cap dificultat i consistirà en facilitar la mateixa informació que abans s'entregava en paper juntament amb el  nomenament (dades bancàries per al cobrament de la nòmina, etc.), però és imprescindible realitzar-lo.
El tràmit previ quedarà obert a la web de la Conselleria un cop publicades les llistes definitives d'adjudicacions provisionals (juliol o agost) per tal que tots els adjudicats puguin fer-lo abans de l'1 de setembre. Si l'interí no ha realitzat aquest tràmit abans de dia 1 de setembre, no es podrà fer efectiva la presa de possessió, el nomenament quedarà sense efectes i l'interí quedarà exclòs de les borses. El mateix s'haurà de fer en les adjudicacions de substitucions durant el curs, per això aquest tràmit romandrà obert durant tot el curs escolar.

 CONTINUÏTAT DEL FUNCIONARI INTERÍ EN SUPÒSITS EXCEPCIONALS
Aquest és el títol de l'altra novetat important en aquest primer esborrany de convocatòria d'adjudicacions, al punt 7 de l'Annex 2. Us recomanam que el llegiu detingudament directament de l'esborrany, teniu l'enllaç més avall.
En línies generals, la idea és que si un interí treballa a mitja jornada a un centre i en el mateix centre es genera una altra mitja jornada que aquest interí pot impartir, aquesta segona mitja jornada s'oferirà primer a aquest interí que ja és al centre abans que treure-la ofertada a l'adjudicació de substitucions dels caps de setmana de manera no s'hauria respectat l'ordre de puntuació a llistes si aquest interí acceptàs l'oferta; la segona mitja jornada lii seria adjudicada per procediment extraordinari d'adjudicació de substitucions.
Des de UOB opinam que podria ser discutible en alguns casos i en funció de criteris pedagògics aquest sistema però que com a criteri general el que s'hauria de fer és repartir la feina entre una majoria d'aspirants i adjudicar la segona mitja jornada a un interí que no tengui feina abans que donar més feina a un que ja té un ingrés econòmic.

PLACES DE PACTE

Un cop acabada la primera fase del Pacte d'Estabilitat signat el juliol del 2014, a les adjudicacions de destinacions provisionals d'aquest estiu, s'encetarà la segona fase del pacte i s'oferiran 1350 places noves de pacte a les que podran optar tots els interins. Segons diu el Pacte mateix, la distribució d'aquestes places entre els diferents cossos docents, entre les diferents illes i entre les places vacants i places de difícil provisió, a més dels criteris de les places configurades amb perfils específics, es negociarà en mesa tècnica i  sectorial.

CERTIFICACIÓ NEGATIVA DEL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS

Com ja sabeu, per normativa estatal (BOE 29/7/15) s'estableix com a requisit per poder treballar amb menors d'edat el fet de no haver estat condemnat per delictes contra menors. La conselleria començarà a aplicar aquesta normativa en les properes adjudicacions. En conseqüència, si l'interí no presenta la certificació negativa, no podrà prendre possessió de la plaça, l'adjudicació quedarà sense efecte i l'aspirant serà exclòs de les borses.
Per presentar la certificació negativa, l'interí té dues opcions:
-autoritzar la Conselleria que la sol·liciti. Aquesta autorització ja es va poder dur a terme en el tràmit en què ens apuntàrem a borses; ara, en el tràmit de sol·licitud de places, tendrem l'oportunitat de tornar a autoritzar la Conselleria si encara no ho hem fet.
-sol·licitar-la un mateix al registre de delinqüents sexuals. Aquesta opció suposa que no s'ha autoritzat la Conselleria per a què consulti el nostre expedient penal i que haurem d'entregar la certificació al director del centre el dia que hi hàgim de prendre possessió de plaça.

RESERVA DE PLACES PER A PERSONES DISCAPACITADES

 Com ja s'indicà a la convocatòria per formar part de les borses, la Conselleria reservarà un nombre de places per a aspirants que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%; aquest nombre de places és la quantitat de places reservades per a discapacitats que quedaren sense cobrir en les darreres oposicions i que per a la propera convocatòria d'adjudicacions suposarà una reserva de 8 places.
Per poder optar a una d'aquestes places, l'interessat ha de presentar el dictamen que indica el grau de discapacitat  i el que certifica que reuneix les condicions d'aptitud necessàries per a la docència. Aquest dictamen l'expedeix el Centre Base de la direcció General de Dependència de la Comunitat Autònoma de les I.B. i l'interí pot optar per sol·licitar-lo ell mateix o per autoritzar la Conselleria a fer la gestió. En tot cas, la presa de possessió no es pot fer efectiva sense aquesta documentació acreditativa de manera que l'adjudicació quedaria sense efectes i s'exclouria l'aspirant de totes les borses. Consultau més informació a:
 -Esborrany de la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2016-17
- Quins són els criteris per perfilar places
-Calendari previst d'adjudicacions i instruccions per a la realització del tràmit
-Cobrament de l'estiu per part del interins