Bústia Covid-19

dilluns, 11 de juliol de 2016

Atenció interins: nou tràmit telemàtic obligatori a realitzar per poder fer la presa de possessió

A partir d'ara no es podrà prendre possessió de cap plaça ni se'ns podrà formalitzar el nomenament si, prèviament, no es realitza el nou TRÀMIT PREVI A LA PRESA DE POSSESSIÓ.
Aquest tràmit s'haurà de realitzar sempre que se'ns adjudiqui una plaça, tant a l'estiu com cada setmana durant el curs o si se'ns adjudica de manera extraordinària (telefònicament). Si no fem el tràmit, la nostra adjudicació no apareixerà al Gestib del centre i el director no tendrà constància de la nostra incorporació.
El tràmit començarà a estar operatiu uns dies després de les llistes definitives d'adjudicacions provisionals, de manera que ja dins el mes d'agost cada interessat pugui anar introduint les seves dades sense haver d'esperar el darrer dia i a fi que el director del centre ja les trobi al Gestib el dia 1 de setembre.

En realitat aquest tràmit obligatori només substitueix els documents annexos que havíem d'imprimir per entregar al centre el dia que ens hi presentam: el full de dades bancàries on volem cobrar la nòmina i la retenció d'IRPF que volem que se'ns faci; la declaració jurada que no hi ha cap condició de malaltia, incompatibilitat, etc que no ens permeti exercir la docència; i el full de dades personals a efectes de notificació.

Vegem el tràmit passa a passa:

Per accedir-hi, com amb la resta de tràmits dels interins, podreu fer-ho de tres maneres: amb DNI electrònic, amb usuari i contrasenya o de manera anònima usant el mateix número de preregistre que haureu usat per seleccionar places.


Pantalla 1
Hi apareixen les dades personals i de comunicació i notificació. Només haurem d'indicar si són correctes o no. Si no ho són, se'ns deixarà corregir-les.

Pantalla 2
És una pantalla exclusivament informativa sobre la plaça que se us ha adjudicat: funció o especialitat, centre, durada...

Pantalla 3
És la referent a les vostres dades bancàries, podreu confirmar o canviar el número de compte corrent i modificar el percentatge d'IRPF que voleu que se us retingui cada mes.

Pantalla 4
Hi trobarem l'equivalent al document model 145 en què s'hi introdueixen les dades sobre família nombrosa, pensions compensatòries, ajudes per habitatge, etc.

Pantalla 5
Equival al document en què manifestam sota jurament o prometem que no hem estat separats del servei, que no patim cap malaltia incompatible amb la docència...


Pantalla 6
És la pantalla sobre compatibilitats laborals i hem d'indicar si exercim o no una altra activitat retributiva en el sector públic o privat a més de la tasca docent a la plaça adjudicada. També hem de clicar on ens comprometem a comunicar a la Direcció General de Personal Docent qualsevol canvi en aquest aspecte i a demanar la compatibilitat (si tenim o hem de tenir dos contractes) en el termini màxim de deu dies.
Si indicam que exercim una altra activitat retributiva, se'ns derivarà a una altra pantalla (6B)

Pantalla 6B
Si tenim un altre contracte de feina, en aquesta pantalla se'ns demanarà a quin tipus d'activitat va vinculat aquest contracte; tendrem les següents opcions:
- pública
- associat a Universitat, Conservatori superior, Esadib...
- a centre concertat
- a empresa o centre privat
En qualsevol d'aquests casos, haurem de demanar la compatibilitat i ens podrem trobar en les següents situacions:
- si l'altra activitat és pública (depèn de qualsevol administració) o a un centre concertat, ja podem saber amb tota seguretat que la compatibilitat se'ns denegarà ja que no es poden exercir dues funcions públiques al mateix temps segons estableix la Llei de compatibilitats de 1984 i, en un termini de trenta dies, haurem d'elegir entre una de les dues feines.
- la universitat, el conservatori, l'Esadib, etc., depenen de la direcció General d'Universitats i tenen un tipus de conveni diferent que permet la compatibilitat sempre i quan el treball en alguna d'aquestes entitats no superi les sis hores setmanals.
- sigui quin sigui el nostre cas, la compatibilitat sempre s'ha de demanar al lloc de feina on es fan més hores.

 Pantalla 7
És la de la Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Si ja hem autoritzat la Conselleria perquè ens gestió la certificació, se'ns n'indica el resultat:
- tot és correcte i no cal que entreguem res, o bé
- s'ha produït un error en la consulta de la Conselleria i haurem d'entregar nosaltres mateixos la certificació. Si aquest és el vostre cas, trobareu la informació necessària del que heu de fer clicant AQUÍ
Si en els diferents tràmits que haurem anat realitzant, algun interí no ha arribat a autoritzar la Conselleria a sol·licitar la certificació, no quedarà altra opció que fer les gestions el mateix interessat seguint les instruccions que trobareu a l'enllaç anterior.

Pantalla 8
En aquesta pantalla simplement se'ns informa de la política de privacitat de la Conselleria, l'hem d'acceptar per poder acabar el tràmit.

Pantalla 9
Ja és la darrera passa. Se'ns presenta un resum de les nostres dades i se'ns indica si ens falta aportar algun tipus de documentació com ara la Certificació del Registre Central i/o el dictamen d'aptitud per a persones discapacitades.
Un cop revisat el resum, només ens faltarà clicar a "envia la sol·licitud"


MÉS INFORMACIÓ:
- com realitzar el tràmit de selecció de places (de 18 a 22 de juliol)
- com gestionar la situació de disponible / no disponible per a participar d'adjudicacions.
- properament ampliarem amb informació sobre els interins de Pacte