Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 26 de setembre de 2016

Formació Permanent: esmenes aprovades a la Comissió d'ordenació del Consell EscolarEl passat dijous 22 de setembre es va reunir la Comissió específica d'ordenació i innovació del sistema educatiu del Consell Escolar de les Illes Balears, on per primera vegada hem pogut assistir els representants d'UOB. Les propostes consensuades a la Comissió específica es traslladaran a la Comissió Permanent.

S'hi van estudiar els següents documents:

1) Esborrany de Decret que regula la Mesa sectorial de diàleg permanent amb pares i mares d'alumnes.

Es va acordar proposar:
  • Substituir "pares i mares" per "famílies", això implica el canvi en el nom d'aquesta Mesa.
  • Que els membres de prestigi reconegut designats pel president de la Mesa tindran veu, però no vot.
  • Canviar el redactat per assegurar que el nombre de representants de famílies sigui sempre superior al de la Conselleria d'Educació i Universitat.

2) Esborrany d'Ordre sobre Formació permanent.

El ponent de l'informe 08/2016 és Miquel Oliver, el qual fa propostes sobre l'acceptació, o debat en comissió, de les diferents aportacions. Des d'UOB en presentàrem vuit.

Algunes de les que s'accepten plenament:

a) Afegir els principals tipus d'activitats formatives, però incloure-les a Consideracions Generals (proposta d'UOB).

b) Article 4.
Pel que fa a les formes d'accés a les activitats de formació permanent, és molt remarcable que les persones que no disposin d'accés a Portal del Personal també podran accedir a la matriculació a les activitats (UOB).

c) Article 5.5.
L'assistència és obligatòria com mínim al 80% de la durada total de les activitats anteriors. En el redactat anterior el mínim era el 85%

d) Article 8.3.f.
Se suprimeix part d'un paràgraf. D'aquesta manera les entitats col·laboradores podran presentar sense límit activitats a homologar, fora dels plans anuals o semestrals. La condició és que ho facin amb un més d'antelació i justifiquin la no inclusió al pla.

e) Article 12.1
Se suprimeix que s'ha de sol.licitar i certificar l'activitat de formació en un termini màxim de 12 mesos, per la qual cosa no es preveu termini.

f) Article 13.1.
En relació als projectes de recerca s'especifiquen més possibles entitats organitzadores (Decret 41/2016), com és ara EBAP, altres conselleries, universitats de la Unió Europea etc. (UOB).

g) Article 15.3.
Aquest article 15 es refereix a participació en activitats d'innovació, en programes internacionals, pràctiques en empreses.
Es considera que hi ha un excés de remissions a eventuals INSTRUCCIONS de la direcció general. Les instruccions no tenen valor normatiu. Els elements essencials cal que es regulin mitjançant una Ordre.
Passa a Consideracions Generals.

h) Article 15.4.

S'afegeix que als alliberats sindicals que treballen en el camp educatiu els seran reconegudes, per les funcions realitzades en els seus llocs de feina, 20 hores de formació per cada curs complet de serveis efectius en la modalitat de Programes d'Experiència Formativa. Cal tenir present que els docents que desenvolupen tasques administratives a la Conselleria tenen reconegudes aquestes 20 hores de formació per curs (UOB).

i) Article 25.3.
En relació al procediment de sol.licitud d'inscripcions al Registre (es refereix a les activitats de formació), s'acorda suprimir aquest paràgraf:
  • "La sol·licitud s'ha de presentar en el termini de dotze mesos com a màxim des de la finalització de l'activitat homologada o des de la notificació del reconeixement corresponent"
Es valora que les persones que han obtingut una certificació, han de poder presentar-la quan ho considerin oportú.

Algunes de les que s'accepten parcialment o amb modificacions:

a) Article 4.5.
De l'enunciat, que es proposava: "Cas que una persona realitzi més de dues activitats a distància que coincideixin totalment o parcial en el temps, només es podran reconèixer les dues activitats de major nombre d'hores, la suma de les quals no podrà superar les 100 hores" Es canvia de 100 a 80 hores.

b) Article 10.g.
En relació a les obligacions que assumeix l'entitat que opte l'homologació de l'activitat, es demandava l'eliminació de "preferentment" en: "Utilitzar preferentment la llengua catalana en el desenvolupament de l'activitat", però s'acorda afegir que excepcionalment es podran proposar ponents de fora de l'àmbit lingüística català. A més a més, la idea és que, si hi ha servei de traducció, haurà de ser en llengua catalana.