Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 9 de setembre de 2016

Informe: Revàlides LOMCE


Les revàlides d'ESO i Batxillerat de la LOMCE han rebut la repulsa de la comunitat educativa, mentre que la Conselleria d'Educació ha dit que recorrerà el Reial decret 310/2016. Des d'UOB reclamam al conseller Martí March que no es limiti a impugnar la normativa i es comprometi a no dur a terme les proves, com ja han fet a Catalunya.

Pel que fa al contingut del Reial decret, el Ministerio de Educación Cultura i Deportes (MECD) ha d’establir, abans del 30 de novembre de 2016, les característiques, el disseny i el contingut de les revàlides, oficialment "proves de les avaluacions finals", d’ESO i de Batxillerat per al curs 2016/2017. Concretament serà una una comissió central la responsable de proposar el contingut de les proves, que presidirà el director general de Evaluación i Cooperación Territorial i estarà integrada per fins a 8 subdirectors generals del MECD.

Els representants de totes les comunitats autònomes seran convidats a les reunions amb veu, però sense vot. Igualment els representants de les universitats designats per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles no podran prendre part en la presa de decisió, únicament hi tendran veu.

Per a l’obtenció del títol de graduat en ESO, els alumnes hauran de tenir una qualificació igual o superior a 5 sobre deu. La nota es deduirà de la ponderació següent:

- Un pes del 70 %, la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les matèries cursades a ESO

- Un pes del 30 %, la qualificació de l’avaluació final, que ha de ser igual o superior a 5.

Per a obtenir el títol de batxiller també caldrà superar l’avaluació final de batxillerat amb una qualificació igual o superior a 5. La nota es deduirà de la ponderació següent:

- Amb un pes del 60%, la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries cursades durant el batxillerat.

- Amb un pes del 40%, la nota obtinguda en l’avaluació final de batxillerat.

Pel que fa al calendari d’implantació, s’inicia el curs 2016-17. L’avaluació final d’ESO i de Batxillerat corresponents a la convocatòria de l’any 2017 no tenen efectes acadèmics, per la qual cosa no es tindran en compte per a l’obtenció dels títols corresponents. Aquest curs es farà una sola convocatòria d’ESO i dues de batxillerat. L’avaluació final de batxillerat només s’ha de tenir en compte per a l’accés a la universitat.