Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 22 de setembre de 2016

Informe: Normalització lingüística, centres i professorat. Com queda tot plegat

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) i la direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat (DGFPFP) ens informaren a la Mesa tècnica per a la normalització lingüística que tengué lloc aquest dimarts 20/9/16 dels canvis organitzatius que s'estan duent en terme en la distribució de les competències que afecten tant la normalització lingüística com els centres educatius i el personal docent no universitari.

Després que a la passada legislatura fossin derivades a l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) les competències en ensenyament del català, normalització lingüística en l'àmbit educatiu, la gestió i certificació de les proves de coneixements de llengua catalana per a adults, la gestió dels cursos i de les proves lliures incloses en el Pla de formació Lingüística i cultural (FOLC) i l'expedició dels corresponents certificats de notes i de capacitació, entre altres, un cop desmantellada la DGPL, ara, ja recuperada aquesta Direcció General a partir del Decret 24/2015 i del Decret 11/2016 que el modifica, l'actual govern vol retornar a l'antiga distribució de tasques.

Així, les coses queden de la següent manera pel que fa al col·lectiu docent i respecte de la normalització lingüística:

  • Properament es posarà a disposició del públic un telèfon específic per contactar amb el FOLC.

Recordem que per accedir al FOLC o Reciclatge i aconseguir la capacitació de català per a poder exercir de docent, el professorat de primer cicle d'infantil ha d'acreditar un B2 de català i el de segon cicle d'infantil, de primària i de secundària, ha d'acreditar un C1.


Segons representants del Servei de Formació del Professorat, la finalitat d'aquesta línia de formació serà la normalització en l'us i la vehiculació del català als centres.


JORNADES INFORMATIVES PER A COORDINADORS LINGÜÍSTICS DE CENTRE

Una de les primeres accions que es duran a terme seran les jornades informatives per a coordinadors lingüístics de centre que es realitzaran:
  • a Menorca, el 10/10/16 a les 11.00 h a la seu de la UIB a Alaior.
  • a Mallorca, l'11/10/16 a les 9.30 h al CEP de Palma.
  • a Eivissa, el 13/10/16 a les 11.00 a la seu de la UIB a Eivissa.

SERVEI DE PROJECTES LINGÜÍSTICS

Aquesta mateixa DGFPFP compta amb el Servei de Projectes Lingüístics que té entre les seves funcions:
  • assessorar els centres sobre els PLC, per a la qual cosa ofereix una Guia per a l'elaboració del PLC
  • gestionar l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalana en l'ensenyament reglat no universitari, regulada actualment per l'Ordre de 28/7/14 que també és la que regula el FOLC. Segons aquesta direcció general, en aquests moments s'està treballat en el redactat d'un esborrany de nova ordre per millorar la vigent del 2014. Aquest esborrany encara no s'ha difós però us el farem arribar quan ens el remetin per tractar-lo en Mesa Sectorial.

INSPECCIÓ EDUCATIVA

El Departament d'Inspecció Educativa, segons el seu programa d'actuació publicat aquest 20/9/16, haurà de tenir com a segona línia prioritària d'actuació la supervisió i el seguiment dels PLC.
Segons la DGFPFP, s'ha indicat a inspecció Educativa que prioritzi el seguiment del compliment del Decret de Mínims, en primer lloc, i del Decret de llengües Estrangeres a continuació, sobretot en els centres plurilingües.

Pel que se'ns ha dit, a partir del mes de gener es podria comptar amb un informe d'Inspecció Educativa sobre el compliment del Decret de Mínims.

A més d'altres aspectes, Inspecció Educativa també és l'encarregada de vigilar que el professorat dels centres concertats estigui en possessió de la certificació de capacitació de català, on encara es detecten mancances importants.


LLENGUA DE LES MATÈRIES AL GESTIB

La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, per la seva banda, i a partir de les instruccions referides a la introducció de dades al Gestib a principi de curs que s'enviaren als centres durant la primera setmana de classes, recollirà informació referida, entre altres aspectes, a:

  • La llengua del primer ensenyament als centres que imparteixen infantil. Recordem que els pares tenen dret a elegir si volen que la llengua del primer ensenyament del seu fill sigui diferent a la indicada en el PLC, dret que ve regulat per l'Ordre de 13/9/04, les instruccions sobre l'aplicació d'aquesta Ordre, i la Resolució de 28/5/12 que la fa efectiva.
  • La primera llengua estrangera de l'educació infantil.
  • Els alumnes de programes de llengües estrangeres (Seccions Europees, British, EOIE...) a primària i secundària.
  • La llengua en què s'imparteix cada matèria segons el PLC.

La verificació que aquestes dades es corresponen amb la realitat serà tasca d'Inspecció Educativa.

Continuarem informant.