Bústia Covid-19

divendres, 21 d’octubre de 2016

Alerta amb les baixes de quatre dies!!


Si el metge vos ha de fer una baixa, anau alerta perquè en sortireu perjudicats si vos la fan per quatre dies.

Segons les instruccions vigents, en cas d'absència per malaltia de fins a tres dies hem de cobrar el 100% el primer dia i el 50% els dos dies següents, presentant un justificant mèdic (no baixa mèdica). (*)

Per altra banda, arran de l'Acord de Govern de 30 de setembre les baixes mèdiques de cinc dies o més s'han de cobrar íntegrament.

El problema sorgeix en cas de baixes de quatre dies, que no es poden acollir a cap dels dos supòsits i impliquen la pèrdua del 50% els tres primers dies i el 25% el quart.

Teniu-ho en compte quan aneu a veure el metge!

  • (*) "1. Per tal de justificar una absència per malaltia o accident que no dóna lloc a l’emissió d’una baixa, el docent ha de presentar un justificant mèdic que justifiqui fins 3 dies d’absència:
    a) El primer dia d’absència percebrà el 100 % de les retribucions.
    b) El segon i el tercer dia d’absència percebrà el 50 % de les retribucions, excepte si és deguda a alguns dels supòsits recollits en l’Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 (BOIB núm. 168, de 13 de novembre de 2012) en què es percebrà el 100 % de les retribucions. La concurrència d’aquests supòsits s’ha d’acreditar documentalment mitjançant la presentació dels justificants oportuns."