Bústia Covid-19

dimecres, 5 d’octubre de 2016

Informe interins: Què cal saber del cobrament de l'estiu


Quan correspon cobrar els mesos d'estiu?
Com a norma general només es cobra l'estiu si es té contracte fins al 31 d'agost.

De què depèn tenir contracte fins a 31 d'agost? 
Depèn del tipus de plaça que s'ocupa. Hi ha 5 tipus de places a ocupar per interins.

Quines places tenen contracte fins 31 d'agost?
  • VACANT (V): és una plaça sense titular que ve de la quota de juny, és a dir, al mes de juny ja se sap que haurà de ser coberta per un interí.
  • VACANT PER PLANIFICACIÓ (VP) sorgida abans del 12 de gener. És una plaça sense titular que ve d'un augment de quota que es pot produir en qualsevol moment deprés que les quotes del juny ja siguin tancades.
  • VACANT PER JUBILACIÓ (VJ) o defunció (VD) sorgida abans del 12 de gener. És una plaça que ha quedat sense titular causa de la seva jubilació i pot aparèixer en qualsevol moment del curs. Si apareix deprés de les adjudicacions de juliol, serà una VJ durant tot el curs vigent i, al següent curs, si no ha estat ocupada per un funcionari de carrera en concurs de trasllat o altres, ja apareixerà com a V. Si sorgeix després de l'11 de gener el contracte acaba a 30 de juny.
  • SUBSTITUCIÓ PER MOTIU DE VACANT (SV) sorgida abans del 12 de gener. És una substitució que ve indicada com a "substitució per tot un curs escolar". L'interí ha d'ocupar una plaça que es considera vacant però que, a diferència de les V, VP o VJ sí que té titular. Aquest titular, molt probablement no s'incorpori durant tot el curs escolar ja que la principal causa d'una SV és una comissió de serveis. El contracte acaba a 30 de juny si sorgeix després de l'11 de gener o si el titular decideix renunciar a la comissió de serveis (fet que no se sol donar) i retornar a la seva plaça.

Quines places NO tenen contracte fins 31 d'agost?
  • SUBSTITUCIÓ (S): les substitucions sempre són en places que tenen titular i la durada del contracte de l'interí depèn de la causa que ha motivat l'absència del titular (baixa, excedència, permisos...). En alguns casos és possible que es pugui preveure que el titular no s'incorpori durant el curs i aleshores la plaça ve classificada com a "substitució per a tot un curs escolar" sense que aquesta definició repercuteixi en la durada del contracte ja que el titular es pot reincorporar en qualsevol moment. La data de finalització de contracte no serà mai posterior al 30 de juny.
  • VACANTS PER JUBILACIÓ, PER DEFUNCIÓ O PER MOTIU DE VACANT sorgides després de l'11 de gener.

Quines vacances es cobren si no s'acaba el contracte el 31 d'agost?
Qualsevol interí que no acabi el contracte el 31 d'agost cobrarà, dins la seva liquidació, dos dies i mig de vacances per mes treballat.

Quan està previst que els interins tornin a cobrar l'estiu?
Segons l'Acord marc, el "Pagament del mes de juliol i agost als funcionaris interins que han fet feina més de cinc mesos i mig" està previst per a l'Any 2018.

Quins efectes poden tenir les darreres sentències dels tribunals?
Les sentències del TSJ de Madrid i del Tribunal Suprem conclouen que el treballador ha de cobrar el mateix per la mateixa feina, tant si és interí o no. La via per aconseguir que s'apliqui a les Balears és la interposició d'un recurs contenciós administratiu per part dels afectats.