Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 5 d’octubre de 2016

Reclamam representativitat i pluralitat al Consell Escolar


Al plenari del Consell Escolar de les Illes Balears del 26/9/16, el punt 5è de l'ordre del dia se centrà en la revisió del reglament del CEIB.

Ara que UOB Ensenyament ja és membre de ple dret del CEIB i que hi té veu i vot (vegeu AQUÍ el llarg camí recorregut per aconseguir-ho), hem pogut participar d'aquesta primera fase de revisió del reglament que en regeix el funcionament. Les propostes que hem presentat deriven totes dels criteris de representativitat democràtica i de participació plural i afecten articles del reglament sobre:
  • Els terminis de renovació dels membres del CEIB (article 9)
  • L'elecció dels membres de la Comissió Permanent (article 23), òrgan en el que es debaten i prenen les decisions més importants que després haurà de ratificar el Ple.
  • La quantitat de Comissions Específiques de les quals pot formar part una entitat. (article 12)
  • Els terminis de renovació dels membres de les comissions, tant de la Permanent (article 24) com de les Específiques (article 25).

Anem per parts.

Sobre els terminis de renovació dels membres del CEIB
El reglament actual no preveu la renovació de membres després d'un procés electoral que pot modificar la representativitat d'algun grup. Només es preveu una nova constitució cada quatre anys i la renovació de la meitat dels representants de cada grup cada dos anys.

D'aquesta mancança n'han derivat els 18 mesos de retard amb què hem pogut formar part del CEIB la segona i la tercera forces després de les eleccions sindicals d'educació del desembre del 2014.
Proposàrem, doncs, afegir el següent punt a l'article 9:
  • "En cas de realitzar-se eleccions que afectin algun dels grups que conformen la composició del CEIB, es procedirà a la renovació dels membres d'aquest grup sense esperar als terminis ordinaris de renovació.
Podeu consultar AQUÍ en quins grups s'organitzen actualment els membres dels CEIB.

Davant la necessitat d'un estudi més profund sobre les implicacions que aquesta esmena provocàs en altres articles respecte de les renovacions bianuals o de les durades dels  mandats dels consellers, a instància del president del CEIB, es decidí discutir aquesta esmena en la següent revisió del reglament que es durà a terme dins aquesta legislatura.

Elecció del  membres de la Comissió Permanent
Després que denunciàssim que el 27 de juny, en el Plenari de constitució del nou CEIB, no s'havia respectat el criteri de representativitat en l'elecció dels representants dels docents que ara formen part de la comissió Permanent (vegeu AQUÍ com anà l'elecció), presentàrem la següent esmena:
  • A continuació del redactat actual del punt 4.c. de l'article 23, que diu "El president de la mesa ha de consultar els consellers del grup per consensuar els titulars i suplents que s'han de proposar", proposàrem afegir-hi  "sempre respectant la representativitat de cada organització en el sector"
El fet d'incloure el criteri de representativitat suscità un fort rebuig per part dels representants de FERE i de l'STEI que al·legaren, sense justificar, reserves jurídiques.

A proposta del president del CEIB, acceptàrem postposar aquesta esmena a la següent revisió que s'ha de dur a terme dins aquesta legislatura.

Terminis de renovació dels membres de les comissions.
Els membres de les comissions del CEIB es renovaven cada dos anys fins que l'anterior govern modificà els terminis de renovació i els passà a quatre anys.

La proposta que presentàrem fou retornar a la renovació bianual per tal de potenciar la participació i rotació entre els diferents consellers.

La proposta fou rebutjada sense argumentar només per part de l'STEI. Així, doncs, la proposta fou acceptada pel president del CEIB, que exercia de ponent i per la resta d'entitats i s'integrarà en aquesta primera revisió del reglament.

Quantitats de comissions específiques a les quals pot pertànyer un conseller o entitat.
Fins ara, un conseller del CEIB podia pertànyer, segons el reglament, a una sola comissió específica de treball, fet que perjudicava  les entitats que només compten amb un conseller. La nostra proposta de millora consistí en demanar que cada conseller pugui "estar adscrit a les comissions específiques d'acord amb la seva preferència" de manera que no s'obliga però sí es permet que les entitats amb un sol conseller puguin ser presents a totes les comissions específiques que desitgin.