Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 8 de novembre de 2016

Conselleria explica el pressupost de 2017


Conselleria explica el pressupost de 2017. El que no diu és si amb aquestes xifres és possible eliminar els 107 barracons, reduir ràtios, donar suport a tots els alumnes amb necessitats, tornar a les 18 hores lectives a secundària, reduir hores lectives a majors de 55 anys, etc.

Nota de premsa de la Conselleria:

La Conselleria d'Educació i Universitat disposarà d'un pressupost de 882 milions d'euros per al 2017, 65 més que l'any passat


Darrera actualització: 07/11/2016

La Conselleria d’Educació i Universitat disposarà per a l’exercici de 2017 d’un pressupost de 882,57 milions d’euros. Aquesta xifra representa un increment del 8 % en relació amb el pressupost del 2016, que va ser de 817,21 milions d’euros, fet que suposa 65,36 milions més. Les partides destinades a educació dels dos darrers exercicis (2016 i 2017) sumen un total de 106,9 milions més que la del 2015, la qual cosa suposa un 13,8 % d’increment.

La prioritat de la Conselleria d’Educació i Universitat a l’hora d’elaborar el pressupost del 2017 ha estat preveure totes les mesures que formen part del Pla d’Èxit Educatiu, que tenen com a objectiu fonamental combinar equitat i qualitat i que han de fructificar de manera progressiva en una reducció efectiva de les taxes de fracàs i abandonament primerenc. Això passa inevitablement per actuacions a tots els nivells: des de la millora de les infraestructures educatives a una especial atenció a la diversitat, passant per la progressiva recuperació dels drets perduts i un ample ventall d’intervencions d’abast pedagògic per posar les bases del que ha de ser una educació de qualitat, equitativa i participativa.

Per això, hi ha increments significatius en partides com atenció a la diversitat i programes socioeducatius i d’educació inclusiva per ajudar els col·lectius que tenen més dificultats o es troben en risc d’abandonament i fracàs escolar, a més de mesures per millorar la formació permanent del col·lectiu docent i per donar un impuls a l’autonomia i la generalització de les pràctiques d’èxit als centres docents de les Illes.
Pel que fa a la Universitat, s’augmenta l’esforç pressupostari per millorar la seva oferta, que fa un bot qualitatiu, sobretot pel que fa a la incorporació dels estudis de Medicina.


600 professors en dos pressuposts
El pressupost del 2017 de la Conselleria d’Educació i Universitat preveu una despesa de personal docent públic de 508,18 milions d’euros, 46,87 més que l’any passat. Cal tenir en compte que el curs actual es preveu un increment del nombre de professors, que s’afegeixen als 400 que s’incorporaren el curs passat (2015-2016). Això suposarà que, a final de curs i des de principi de legislatura, s’hauran recuperat aproximadament 600 places de professorat.

Des de la Direcció General de Personal Docent es preveu la posada en marxa del Servei de Prevenció de Riscs Laborals, amb una inversió d’1.066.680 euros. Aquest Servei és un dels compromisos que conformen l’Acord marc signat el setembre de 2015.

La nòmina de la concertada augmenta en 3,41 milions d’euros en relació amb el pressupost de l’any passat. Aquest increment respon als compromisos assumits en l’Acord signat amb els representants d’aquests ensenyaments el 2016 i suposa una inversió total per al 2017 de 160.913.234 euros. 

A la convocatòria d’oposicions del 2017, tal com es va comprometre la Conselleria i amb l’objectiu d’estabilitzar la plantilla docent de les Illes Balears, s’hi destinen 880.000 euros.


Ajuts de menjador, per a les escoletes i als fons de reutilització de llibres
 El pressupost del 2016 preveia destinar a ajuts de menjador 1.100.000 euros, que finalment foren 2.100.000. El pressupost del 2017 preveu mantenir aquesta dotació de 2.100.000 euros. D’altra banda, s’incrementen les ajudes als fons de reutilització de llibres de text. El 2015 s’hi destinaren 208.041 euros; l’any passat, 1.100.000 euros, i el 2017 s’hi destinaran 1.500.000 euros. A més, també es preveu destinar 300.000 euros a dispositius digitals.

També es continua amb la recuperació de les subvencions per a les federacions i associacions de pares i mares i d’alumnes. El 2016 s’hi varen destinar 70.000 euros i en el pressupost del 2017 s’ha previst destinar-hi 300.000 euros.

Una altra de les partides que es recuperaren l’exercici passat és la que es destina al Pla d’Educació de 0-3 anys per a Ajudes a les unitats d’educació infantil de la Xarxa d’Escoletes Públiques per donar impuls a aquesta etapa educativa. En total, s’hi destinaren 1.500.000 euros. L’any 2017 aquestes ajudes s’incrementaran en 200.000 euros (1.700.000).

El pressupost del 2017 també preveu una millora de les condicions dels auxiliars tècnics educatius i un increment del nombre d’aquests professionals. Això suposarà una inversió de 300 mil euros.


Un impuls clar a la millora de les infraestructures educatives
 En el capítol de les infraestructures, l’increment més significatiu es dóna en l’apartat d’inversions reals, destinades a la reforma dels centres educatius i a la construcció de nous centres, ja que es passa de 8.835.435 euros el 2016 a 15.527.431 euros el 2017, la qual cosa suposa un increment del 75 %.

Les principals línies d’actuació pel que fa a infraestructures seran les següents:
-          Inici de les obres de l’IES Santa Maria (licitació prevista abans de finalitzar el 2016).
-          Finalització de la construcció del CEIP Mestre Pere Garau (Son Macià).
-          Redacció del projecte i licitació de les obres del CEIP de Sant Ferran, de Formentera.
-          Redacció dels projectes de construcció de diversos centres educatius a Mallorca, Menorca i Eivissa i licitació de les obres.
-          Projecte del Conservatori Professional de Música de Menorca (redacció a càrrec de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat amb el suport de l’IBISEC).
-          Projecte d’adequació del Quarter de Santiago, de Maó, per ubicar-hi l’escola d’adults i l’escola oficial d’idiomes.
-          Ampliacions de centres, entre les quals hi ha les de l’IES Binissalem, l’IES Puig de Sa Font, el CEIP Sant Carles i el CEIP Simó Ballester, entre altres.
-          Reformes de diversos centres públics de primària i secundària.
-          Retirada d’instal·lacions de fibrociment.
-          Supressió de barreres arquitectòniques.

D’altra banda, el pressupost per al 2017 preveu un increment de les despeses de funcionament dels centres educatius, que passen de 8.725.000 euros a 9.245.000 euros.


L’aposta per la formació del professorat i per la consolidació de l’oferta d’FP
El pressupost del 2017 preveu un increment de la inversió per a l’equipament dels centres de formació professional de 285.900 euros més que l’any anterior. També es millora la inversió en promoció de l’FP i es mantenen les partides destinades a programes de qualificació inicial i a convenis amb els ajuntaments per a la col·laboració en l’educació de les persones adultes.

S’ha incrementat la inversió destinada a auxiliars de conversa, que passa d’1.729.200 euros a 1.905.960 euros. 

Es dobla la partida destinada al Pla Quadriennal de Formació del Professorat, que passa de 91.000 a 215.000 euros, a part de la formació específica per al professorat de formació professional.


L’aportació econòmica a la UIB augmenta un 6,8 %
 L’aportació global a la UIB per al 2017 és de 63.258.354 euros. Això suposa un augment de 4.022.693 euros, un 6,8 % d’increment, respecte de l’any 2016. D’aquest total, 52.569.599 euros corresponen a les despeses corrents i nòmines per al personal, una quantitat que suposa un augment del 4,0 % respecte de l’any 2016. Amb aquesta partida es vol millorar la inversió per alumne a fi d’acostar-la a la mitjana de finançament de les universitats de l’Estat espanyol, disminuir la grandària dels grups classe i continuar fent millores laborals per al personal docent i investigador i per al personal d’administració i serveis.

D’altra banda, la nominativa disposa d’un total de 4.753.370 euros de complements retributius per al personal docent i investigador, la qual cosa representa un augment del 13,4 % respecte del 2016. En aquest sentit, es recupera el complement d’excel·lència investigadora i de transferència del coneixement i, com a novetat, els professors interins, tant funcionaris com laborals, podran demanar el complement de docència i gaudir-ne.

A més, es mantenen els compromisos pluriennals per a l’ampliació de l’oferta formativa de la UIB mitjançant els convenis per a la implantació de la doble titulació de Dret i Administració i Direcció d’Empreses, per a la doble titulació de Turisme i Administració i Direcció d’Empreses i per al grau de Turisme a Menorca. En aquesta línia, l’any 2017 s’incorpora una partida de 887.947 euros corresponent al conveni de finançament dels estudis de grau de Medicina. 

La partida per assumir les despeses d’infraestructures, l’any 2017, es manté en 1.200.000 euros. A aquesta transferència s’hi ha afegit un total de 480.000 euros, que suposen un augment del 166,7 % respecte del 2016, per assumir tres projectes estratègics en infraestructures universitàries previstes en el Programa Operatiu del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER): renovació i modernització de les aules de videoconferència, administració electrònica i redacció del projecte de l’edifici Interdepartamental II, que acollirà els estudis de la branca de ciències de la salut (Infermeria, Fisioteràpia i Psicologia).


Millora dels ensenyaments artístics superiors
 El pressupost del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears augmenta un 5,76 %, amb un total de 2.497.071 euros, amb la intenció de continuar potenciant les figures del professor convidat i de l’associat, a més d’adquirir i mantenir els instruments necessaris.

També creix la partida de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears fins a un total de 650.874 euros, la qual cosa suposa un augment de l’11 %.