Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 2 de novembre de 2016

Informe: Plenari del Consell Escolar de 27 d'octubre
El passat dijous 27/10/16, es reuní al FELIB el ple del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) en el qual es treballaren els següents punts.

 • El president informà sobre:
 1. Els presidents dels consells escolars autonòmics es reuniren el 13/10/16 amb el Secretari d'Estat, que hi acudí en nom del Ministre d'educació. El Secretari només es comprometé a convocar el Consell Escolar Estatal després de constituir-se i posar-se en funcionament el nou govern espanyol.
 2. A la propera revisió de la Llei que estableix el reglament del CEIB, es preveurà l'entrada de representants de l'Institut de la Dona i altres entitats.
 3. La comissió temporal del CEIB que es dedica a debatre el document d'Illes per un Pacte va avançant en la revisió però queden els punts més difícils per tractar: centres i professorat.
 4. La conselleria envià al CEIB el document del Pla d'Èxit Educatiu però encara no és clar si se n'haurà d'emetre un informe o no.
 5. Es demanarà a Martí March que assisteixi al següent plenari del mes de novembre per parlar del pressupost d'educació del 2017 i del Pla d'Èxit.

 • Es debaté la proposta del consell Escolar de Menorca d'ampliar les beques de menjador a l'etapa educativa de 0 a 3 anys i que el CEIB l'elevàs a la Conselleria d'Educació. S'exposaren opinions i problemàtiques diverses com ara el fet que la Conselleria no té potestat legislativa sobre aquesta etapa o que a Mallorca manca aclarir el cens d'escoletes, entre altres. s'acordà que el debat continuàs a la Comissió Permanent del CEIB.

 • S'aprovà l'informe 7/2016 sobre l'esborrany de Decret que regula el funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent amb Pares i Mares d'alumnes de les I.B. Les principals indicacions que l'informe remet a la conselleria fan referència a:
 1. Modificar el títol del decret per parlar de famílies i no de pares i mares.
 2. Remarcar el compromís de la conselleria a convocar la mesa per consultar-la en aquelles qüestions que afectin els drets de les famílies i de l'alumnat.
 3. Assegurar que els representants de les famílies sempre superin com a mínim en un els representants de l'administració en el si de la mesa.


 • S'aprovà l'informe 8/2016 sobre l'esborrany d'Ordre que ha de regular el reconeixement de la formació permanent del professorat. Aquest informe encara no està disponible per a consultar-lo; en tot cas, les principals recomanacions que fa a l'esborrany d'ordre són:
 1. Incloure la definició dels principals tipus d'activitats formatives.
 2. Augmentar els terminis en què les entitats col·laboradores poden presentar el seu programa d'activitats i sol·licitar-ne l'homologació.
 3. Deixar el mínim d'assistència obligatòria en la formació presencial al 80%.
 4. Eliminar el termini màxim de dotze mesos, des que el docent acaba una activitat formativa, per a sol·licitar-ne el reconeixement.
 5. Deixar de reconèixer vint hores de formació per cada curs complet al personal docent que realitza tasques relacionades amb treballs educatius a la Conselleria d'Educació.