dilluns, 17 de juliol de 2017

Madrid congela el Fons social i Funció Pública no n'actualitza el decret

Foto: Pedro J. Jiménez Ramírez, director general de Funció Pública

Les prestacions del Fons social no pujaran un 1%, en contra del que estava previst. Segons s'ha informat avui a la comissió, els pressuposts generals de l'estat així ho especifiquen (article 18, apartat quatre):


Aquesta nova retallada s'afegeix a la paralització de la reforma del decret 128/2002. En resposta a la consulta que vam presentar el 22 de maig, el director general de Funció Pública (Conselleria d'Hisenda), Pedro J. Jiménez Ramírez, ens ha contestat que ni la Mesa General ni la comissió de treball per actualitzar el decret, constituïda per acord de la Mesa General de 20 de juliol de 2016, "no han pres cap acord, en relació amb la modificació del decret objecte de la consulta", i que a la Mesa General de 16 de març l'Administració va anunciar que "els diferents sectors que integren els empleats públics" treballaven sobre el tema.

Que nosaltres sapiguem, el grup de treball no s'ha tornat a reunir des de la primera trobada del mes d'abril. Cada vegada pitjor, idò: ni pujada de les quanties, ni actualització del decret ni equiparació amb les ajudes d'altres sectors, ni recuperació de les ajudes per a orfandat i viduïtat.

A la comissió d'avui dematí l'Administració ha informat que s'han tramitat les sol·licituds presentades fins al 18 d'abril i ara es gestionen les de la segona quinzena. S'han aprovat:
 • set bestretes ordinàries i sis extraordinàries
 • una ajuda per atenció a a la discapacitat
 • 26 per a fills menors de 18 anys (dues denegades)
 • 187 ajudes d'estudis al personal i fills (23 denegades per motius diversos)

divendres, 14 de juliol de 2017

LA UIB RECTIFICA I RECUPERA LES DATES INICIALS DE LES PROVES DE SETEMBRE DE LES PBAU, 6, 7 I 8


Després de les denúncies i protestes per gran part de la comunitat educativa entre les quals hi ha UOB Ensenyament, la comissió organitzadora de les proves d'accés (PBAU) s'ha desdit i ha restablit les dates originàries, 6, 7 i 8 de setembre.

De: Proves d'Accés <salumnes.proves-acces@uib.es>
Data: 14 de juliol de 2017 a les 13:59
Assumpte: Dates PBAU setembre de 2017
Per a: "centres_secundaria@uib.es"

Benvolguts directors,
Us adjuntam escrit signat per la presidenta de la comissió organitzadora de les proves d'accés en el qual es restableixen el dies originalment planificats de la PBAU de la convocatòria de setembre de 2017.
No obstant això, per facilitar les gestions als alumnes, mantindrem el 8 de setembre com a data límit per pagar la matrícula.
Us demanam que ens confirmeu que heu rebut aquest missatge.
Atentament,
Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica

AQUÍ trobareu el comunicat que vàrem fer públic el 6 de juliol.

UOB denuncia que la Conselleria continua sense aportar un diagnòstic real del català a les aules


COMUNICAT DE PREMSA


Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que la Conselleria d'Educació i Universitat encara no ha aportat el diagnòstic real del català a les aules que se li ve reclamant des del principi de legislatura. A la mesa tècnica de dilluns no es va passar cap estadística de les assignatures que es fan oficialment en català segons el GESTIB, ni molt manco un estudi de camp per comprovar si s'hi fan realment.

Volem recordar que el 30 de març els representants de l'Administració van dir que l'informe d'Inspecció sobre matèries impartides en català seria un estudi real i no un simple buidatge del GESTIB, en resposta a una pregunta d'UOB.

L'informe que es va presentar tampoc no fa cap referència a temes cabdals com les zones amb necessitat d'intervenció urgent per l'incompliment sistemàtic i notori del Decret de Mínims, o a la manca de coordinació amb la UIB per preparar els futurs mestres a l'hora de treballar lingüísticament amb grups d'alumnes castellanoparlants.

Sí que recull, en canvi, que encara hi ha un 5% de centres amb projectes lingüístics que no respecten el Decret de mínims, fet absolutament intolerable quan s'acaben de complir vint anys de la seva entrada en vigor i molt simptomàtic de la deixadesa dels diferents governs autonòmics.

Per altra banda continuam també sense saber quins centres han sol·licitat permís per impartir en anglès les matèries Coneixement del medi a primària i Ciències socials, Geografia i història i Ciències de la naturalesa a secundària, que segons el Decret de mínims s'han de fer en català, ni quants de grups d'alumnes estan afectats per aquesta mesura.


Des d'UOB continuam reclamant transparència sobre l'ensenyament en català a les aules, així com un pla de xoc que doti els programes d'acolliment lingüístic amb una plaça docent de mitja jornada com a mínim, i el desdoblament de l'assignatura de català, tal com es fa ara amb l'anglès a un 69% dels centres educatius.

Palma, a 13 de juliol de 2017

dBaleares:
Última hora:

Diario de Mallorca:dimecres, 12 de juliol de 2017

Conselleria continua sense aportar un diagnòstic real del català a les aules


Educació impulsa mesures per a millorar la competència lingüística de l'alumnat de Balears

A la mesa tècnica de dilluns no s'aportà el diagnòstic real del català a les aules que venim reclamant des del principi de legislatura. No es va passar cap buidatge de les assignatures que es fan oficialment en català segons el GESTIB, ni molt manco un estudi real de camp per comprovar si s'hi fan realment o només consta com a tal als papers per cobrir l'expedient.

Recordem que el 30 de març, quan els ho vam demanar en mesa sectorial, els representants de l'Administració van dir que l'informe d'Inspecció sobre matèries impartides en català seria un estudi real i no un simple buidatge del GESTIB.

Continuen també sense resposta les preguntes que tenim fetes des del març passat:
 1. Quins centres han sol·licitat fer en llengua catalana matèries diferents a Coneixement del medi natural, social i cultural a primària o Ciències socials, Geografia i història i Ciències de la naturalesa a secundària. a fi de poder fer aquestes en anglès?
 2. Quants de grups d'alumnes hi ha afectats per aquesta mesura?
 3. Quin percentatge suposen aquests centres sobre el total que de centres que imparteixen matèries en llengua estrangera?
 4. Quin percentatge suposen aquests grups d'alumnes sobre el total que cursen matèries en llengua estrangera?
Passam a explicar en detall la mesa tècnica.

COMPLIMENT DEL DECRET DE MÍNIMS?

L'informe d'Inspecció és acabat però encara no hi hem tengut accés ja que l'únic que se'ns facilità en mà i un cop acabada la mesa d'ahir, fou un dossier amb resums informatius sobre els punts de l'ordre del dia tractats ahir mateix.

El dossier, com podreu veure, no fa cap referència a temes cabdals com les zones amb necessitat d'urgent intervenció per l'incompliment sistemàtic i notori del Decret de Mínims, o a la manca de coordinació amb la UIB per preparar els futurs mestres a l'hora de treballar lingüísticament amb grups d'alumnes castellanoparlants

Queda clar que si volem veure l'informe d'Inspecció l'haurem de demanar per escrit i ja veurem quant temps passa fins que hi tenguem accés. La transparència continua suspesa, doncs.

Recordem que al setembre del 2016 la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ens indicà que pel gener d'enguany es podria comptar amb l'informe d'Inspecció sobre el compliment del Decret de Mínims. El 23 de gener, Antonio Arbós, cap d'Inspecció Educativa, indicà que al mes de febrer el seu departament publicaria un informe a partir de les revisions dels projectes lingüístics de centre. Al mes de març, segons ens contestaren des d'Inspecció, hi continuaven treballant i aquesta era la situació també a finals de maig.

Segons la Conselleria, a l'hora d'elaborar l'informe, Inspecció s'ha centrat en verificar que els PLC elaborats pels centres compleixen tant el Decret de Mínims com el Decret de Llengües Estrangeres, però no s'ha comprovat si es compleixen i apliquen els PLC ja que creuen que s'haurà d'esperar a finals del curs 2017-18 per a poder avaluar-ho; si després els resultats no són els esperats, ja es veurà que es fa.

L'informe, per altra banda, diu que hi ha un 5% de centres amb projectes lingüístics de centre (PLC) que no compleixen el Decret de mínims, i que Inspecció els ha instat a corregir-ho de cara al proper curs. Reclamam que se'ns informi tot d'una que s'hagi duit a terme la rectificació.

Segons el cap d'Inspecció, si un PLC compleix els dos decrets ja és molt i es compleix allò bàsic. No volgué respondre però a la pregunta de com es verificarà que el PLC reflecteix la realitat i a la inversa.

Ambdues parts, a més, reconegueren que amb les dades que ara mateix figuren al Gestib, el qual necessita millorar molts aspectes, no es pot comprovar l'aplicació real del PLC.

Pel que fa a quants centres no imparteixen Socials i Naturals en Català i quants havien sol·licitat el pertinent permís per a fer-ho, contestaren que només l'han demanat 3 o 4 centres però que són una vintena els que imparteixen aquestes matèries en llengües diferents al català. No explicaren com actua Inspecció o la Conselleria en aquests casos, només comentaren que aquestes són dues de les assignatures que més se solen treballar per projectes i que a causa d'això és més difícil fer-ne el seguiment lingüístic.

És una dada sagnant, a més a més, que un 69% dels centres tengui desdoblament a anglès i en canvi no es desdobli a català.


MODEL LINGÜÍSTIC ESCOLAR

Continua l'opacitat de l'Administració també en aquest tema. La conselleria tampoc ha volgut compartir el document que la Comissió d'experts li ha entregat sobre el model lingüístic escolar a les Illes. Es veu que consideren que amb un resum de menys de tres pàgines (vegeu el dossier informatiu) ens hem de donar per satisfets en un tema tan cabdal com aquest i que no cal que ens hi impliquem més enllà de participar a la següent mesa.

Segons la Conselleria, a partir de les recomanacions dels experts, elaboraran un esborrany que duran a les meses de sindicats, directors i famílies durant el mes de setembre per després passar pel CEIB abans de cap d'any. I en aquestes fases serà quan podrem participar i opinar sobre l'esborrany. Tot això, sense veure el document elaborat pels experts, que ha decidit l'Administració no fer públic i, si se segueix la tònica general, rebent l'esborrany amb uns dies d'antelació respecte de la mesa on s'hagi de treballar.

Tornem-hi, torna-hi! Transparència i participació!


PALIC

Sobre l'acollida a l'alumnat nouvingut, i tant pel que fa tant a les mesures preses fins ara com a les pensades per a cursos posteriors, explicaren que són conscients que les hores que s'han donat en aquest curs no són suficients, que preveuen que l'augment d'alumnat nouvingut continuï creixent als següents cursos i que consideren necessari donar als centres instruccions i orientacions per al desenvolupament del PALIC, instruccions que la pròpia Conselleria encara no té clar quin model hauran de seguir.

El cap d'Inspecció recalcà que el 95% dels centres realitzen o preveuen al seu PLC l'acolliment d'alumnat nouvingut. Nosaltres insistírem en què la previsió sovint no es tradueix en l'aplicació, que les hores, si es fan, se solen acabar usant per completar hores soltes de l'horari del professorat i que són una minoria els centres que desenvolupen el PALIC íntegrament. Recordam també que a les reivindicacions que presentàrem a la mesa tècnica de quotes del passat gener, demanàrem que es dotàs els centres com a mínim de mitja jornada per  a PALIC.

No especificaren tampoc qui realitzarà les tasques d'acollida a Primària que fins ara realitzaven els AD que són substituïts progressivament per PT o AL.


COMISSIONS DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Segons el resum d'Inspecció un 78% dels centres ha constituït la Comissió de Normalització Lingüística durant el curs 2016-17 i que l'objectiu és arribar al 100%. Ara bé, no explicaren i és necessari també recordar-ho, que les hores per a la coordinació de la comissió no venen determinades pels criteris de Conselleria i que els centres es veuen obligats a desvestir un sant per vestir-ne un altre si volen que la coordinació es pugui dur a terme sobretot tenint en compte que aquesta coordinació és preceptiva segons el reglament orgànic de centres. Nosaltres ja reivindicàrem que aquesta coordinació hauria de comptar amb tres hores de reducció mentre el català no aconsegueixi la plena normalització.

dimarts, 11 de juliol de 2017

OPOSICIONS Fase de concurs: preguntes freqüents


- On es demana el certificat mèdic?
A qualsevol centre mèdic on n'expedeixen, per exemple per al permís de conduir. El certificat ha de fer constar exactament els termes indicats a l'apartat 9.2.1.d:
 • "Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat."

- Quan s'ha de presentar?
En un termini de 10 dies després de la publicació de la resolució amb la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu:
 • Novena. Presentació de documents dels aspirants que han superat els processos selectius 
 • 9.1. Termini 
 • En el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB de la Resolució de la directora general de Personal Docent que aprova llista d’aspirants que han superat el procés selectiu a què fa referència la base 8.3.5 d’aquesta convocatòria, aquests hauran de presentar a la Direcció General de Personal Docent, o per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, els documents que determina la base següent.

- A quina data es tanquen els mèrits presentats?
A la data de tancament de la inscripció a les oposicions (18 d'abril). Annexos 2 i 3:
 • "Únicament són valorats aquells mèrits assolits (inclosa l’experiència docent) fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació."

- Quin és el pes de les puntuacions de la fase d'oposició i de concurs al torn lliure?
 • 8.1: "Per tal d’obtenir la puntuació global de tot el procediment selectiu, cada Comissió de Selecció ponderarà en dos terços la fase d’oposició i en un terç la puntuació obtinguda en la fase de concurs."

- I a l'accés a cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior?
 • 8.2: "La ponderació de les fases d’oposició i concurs per formar la puntuació global serà d’un 55% per a la fase d’oposició i un 45% per a la fase de concurs." 

- Com es presenta el certificat de delictes sexuals?
Dins el procés del barem es pot autoritzar la Conselleria a obtenir-lo. Si no se la vol autoritzar s'ha d'anar a demanar als jutjats.


- Què passa amb les places reservades per a discapacitats si no han quedat cobertes?
Queden com a vacants que s’acumulen al corresponent torn de reserva de l’oferta pública d’ocupació següent.


ENS PODEU FER ARRIBAR ELS VOSTRES DUBTES A: uob.ensenyament@gmail.com

o al telèfon 971 271823. 

UOB denuncia presses, improvisació i arbitrarietats a les oposicions

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denúncia que les oposicions a cossos docents s'han vist perjudicades per les presses que la Conselleria ha imposat als tribunals amb la intenció d'acabar l'adjudicació de places el més aviat possible. Està previst que els docents que aprovin les oposicions sol·licitin plaça el 23 i 24 de juliol, i després quedaria l'adjudicació de destí als interins.

La instrucció d'acabar el més aviat possible i una mal aplicada "sobirania" dels tribunals han ocasionat la majoria d'irregularitats denunciades. Per exemple, temps insuficient per acabar la prova pràctica, per altra banda sovint poc relacionada amb la realitat de les aules, enunciats incorrectes o confusos i sense indicar la puntuació, manca de criteris d'avaluació clars, negativa dels tribunals a explicar les puntuacions atorgades, i en algun cas fins i tot l'incompliment del propi reglament, que estableix que els funcionaris que opositen a noves especialitats han de fer unes proves diferents i al marge de la resta. A tot això cal afegir la inseguretat que suposa haver de preparar, per normativa estatal, uns temaris obsolets de més de vint anys d'antiguitat.


Demanam també que es revisi el sistema de codi secret de la prova pràctica, que podria no garantir l'anonimat ni evitar, en conseqüència, que determinats tribunals només aprovin tants aspirants com places disponibles, a fi d'estalviar-se baremar els altres.

Pel que fa a l'exposició oral de la segona prova, de caràcter didàctic, els aspirants han quedat indefensos pel desconeixement dels criteris d'avaluació que aplicarien alguns tribunals.

Des d'UOB reclamam una mesa sectorial urgent per tractar totes aquestes incidències, tant per garantir els drets dels aspirants d'enguany com per evitar que les irregularitats es repeteixin en el futur.

dijous, 6 de juliol de 2017

UOB denuncia que continua el desgavell a la UIB amb les PBAU: ara amb el canvi de dates de la convocatòria de setembre

COMUNICAT DE PREMSA

Les proves d'accés a la universitat celebrades els dies 6, 7 i 8 juny de 2017 s'han caracteritzat pel desgavell, la improvisació i els mals resultats. Per començar, a finals de desembre de 2016 i amb el curs ja començat, es va decidir des de Madrid suspendre les revàlides previstes en la LOMCE i fer unes proves semblants a l'antiga selectivitat però amb petits canvis que han estat determinants perquè al final hi hagi hagut unes notes globals més baixes respecte a anys anteriors. A aquesta davallada de resultats, que ha estat general a tot l'estat, en el cas de Balears cal afegir els disbarats següents:

1.- El conseller d'Educació, Martí March, es va passar el folre la resolució que va signar i publicar al BOIB de 15 de febrer de 2017 segons la qual, com sempre s'havia fet fins a enguany, l'enunciat de les proves serien en català i només hi hauria una versió en espanyol «per a les persones declarades exemptes de realitzar l’examen de llengua catalana i literatura II o l’examen de llengua catalana». Pel seu cap de vent i conxorxat amb el rector de la UIB, Llorenç Huguet, March va fer la cacicada d'imposar els postulats de Ciudadanos, fet que va provocar les renúncies de cinc membres del tribunal i les protestes d'organitzacions com OCB, ASM, UOB, Assemblea de Docents, STEI, ERC, Més, el Departament de Filologia Catalana i de Lingüística General de la UIB, etc.

2.- Com ja s'ha convertit en un fet crònic i vergonyós bastants de les proves d'accés van presentar errades ortogràfiques, preguntes ambigües o incompletes que van provocar el desconcert i el nerviosisme entre els examinands com va ésser el cas d'Anglès, Matemàtiques, Física...

3.- En la prova d'Història d'Espanya i a iniciativa de l'ex-director general del govern Bauzá, Miguel Deyá, un dels textos a comentar era la proclama colpista signada pel general Franco el 17 de juliol de 1936.

Comptat i debatut, tot plegat va donar, com ja hem dit de bon principi, tant a Balears com a tot l'estat, uns resultats tan negatius com no s'havien donat en anys anteriors. Bé idò, la suma de desgavells i de despropòsits no s'ha aturat perquè ahir mateix, dimecres 5 de juliol, tots els centres d'ensenyament secundari de Balears que imparteixen 2n de Batxillerat van rebre la següent carta:

"De: Proves d'accés a la Universitat<salumnes.proves-acces@uib.es>
Data: 5 de juliol de 2017 a les 13.32
Assumpte: PBAU. Canvi de dates
Per a: centres_secundaria@uib.es

Bon dia,


Us comunicam que la comissió organitzadora de les proves d’accés a la Universitat, amb motiu de la festivitat del dia 8 de setembre, que afecta diversos municipis de la nostra comunitat, ha acordat de modificar les dates de la PBAU de la convocatòria de setembre de 2017, per no perjudicar els estudiants afectats.

Les noves dates de la convocatòria extraordinària de 2017 són els dies 5, 6 i 7 de setembre.

Inicialment aquest canvi podria suposar menys temps per tenir a punt les qualificacions dels alumnes. Per resoldre aquesta situació, s’ha decidit:


· Distribuir per examinar-se tots els estudiants que han fet la prematrícula, encara que no se sàpiga la qualificació final del batxillerat. Amb aquesta mesura, evitam que els centres hagin de lliurar les actes tancades abans de l’inici dels exàmens.

· Donar més temps als estudiants per fer el pagament de la matrícula, que es podrà fer fins al dia 8 de setembre, inclòs. Els alumnes que no hagin pagat en termini no tindran les qualificacions.

Us pregam que feu la màxima difusió possible d'aquest canvi.

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració i restam a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte.

Finalment, us demanam que ens confirmeu que heu rebut aquest missatge.

Atentament,

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica"

Com podem veure, la irresponsabilitat, la lleugeresa i la improvisació amb què actua la UIB tomba d'esquena. Anem a pams:

1. On s'ha vist mai que professionals de la docència a l'hora de posar dates a uns exàmens tan importants per al futur dels examinands com les PBAU no consultin abans el calendari i les canviïn un cop l'alumnat ja és de vacacions?

2. Si hom es molesta a consultar el “Calendari Mallorquí 2017” editat per la revista Sa Plaça, resulta que dia 8 de setembre, la Mare de Déu dels missatges, fan festa a Banyalbufar, Costitx, Maria, Fornalutx, Galilea, Lloseta, Sant Llorenç i Alaró; nosaltres ens preguntam, és que el 2017 és el primer any que aquests nuclis de població, pobles i llogarets, fan festa el 8 de setembre?

Sense mirar molt enrere, l'any 2016 les proves de selectivitat de la convocatòria extraordinària de setembre a Balears foren els dies 7, 8 i 9. És que l'any passat les poblacions esmentades no feren festa dia 8? Però, on arribarem?

http://www.levante-emv.com/especiales/educacion/calendario-selectividad-2016.html

3. Per què comunitats autònomes com Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella La Manxa, Castella i Lleó, Galícia, Madrid i Múrcia fan les proves enguany la setmana del 10 al 14 de setembre mentre la UIB pretén que els centres de Balears entre divendres 1 i dilluns 4 facin les proves de pendents de 2n de BT, les juntes d'avaluació i a més compleixin els terminis de reclamació? Això és literalment impossible i Martí March, Antonio Morante, Jaume March, Llorenç Huguet i companyia ho saben.

A on treu cap tot aquest desgavell? Per a UOB Ensenyament, el joc brut de la Conselleria controlada pel catedràtic de Pedagogia (sic), Martí March, i del seu confrare de la UIB, Llorenç Huguet, és clar, ja que ens trobam davant d'un xantatge via fets consumats per forçar la comunitat educativa de Balears a haver d'acceptar l'avançament de les proves PBAU de setembre al mes de juliol. Cal recordar que a la reunió del Consell Assessor sobre el Calendari Escolar celebrat dia 6 d'abril, el director general, Antonio Morante, va haver de retirar la proposta davant el fet que tota la comunitat educativa (sindicats de docents, famílies, CEIB, escola pública, privada, concertada i cooperatives) s va oposar per unanimitat al trasllat de les proves de setembre al juliol. La resposta de March & Huguet, doncs, no s'ha fet esperar.

Palma, 6 de juliol de 2017

Adjudicacions: preguntes freqüents

CONVOCATÒRIA D'ADJUDICACIONS DEL CURS 2017-18

1) Quines places són les que surten a les llistes actualitzades de vacants publicades el 5/7/17?
Resposta. Totes les places vacants sense titular i les substitucions previstes, a dia d'avui, per a tot el curs.
Les vacants (codi V) són places estructurals sense titular, és a dir, no s'han adjudicat a cap funcionari de carrera com a destinació definitiva. 

2) Què significa el codi SV?
R. Substitució per motiu de vacant.
Són places que es consideren vacants perquè, encara que tenguin titular,  es preveu que aquest no l'ocupi en tot el curs escolar.

3) S'hi inclouen les places de pacte?
R. Sí. Si alguna plaça de pacte no apareix al llistat és perquè s'ha adjudicat a un funcionari de carrera en el concurs de trasllats. 
Podeu consultar les adjudicacions definitives del concurs de trasllats clicant AQUÍ.

4) El codi de cada plaça és el mateix que el de l'any passat?
R. No, es canvia cada any. 

5) Per què enguany no apareixen les places de pacte identificades amb la lletra T?
R. L'any passat era l'any en què s'adjudicava el pacte i les places que s'havien definit de pacte es marcaren amb la lletra T. Ara ja és el darrer any del pacte i els interins no poden optar a noves places de pacte, per això desapareix la T i posen una V de vacant.

6) Només es publicarà aquesta llista de places a dia 5/7/17? Apareixeran noves places?
R. Es publicarà una altra llista de places després de les adjudicacions dels funcionaris de carrera (Vegeu preguntes 15 i 16).
De les places que apareguin en aquest segon llistat, les primeres que desapareixeran seran les que hagin seleccionat els opositors aprovats en pràctiques i, a continuació, les que s'adjudiquin als interins de pacte no desplaçats. Les que quedin seran les que estaran disponibles per a la resta d'interins. (Vegeu preguntes 15 i 16)
Pel que fa a la possibilitat de noves places, sí que pot haver-n'hi alguna de nova que els centres hagin detectat com a necessitat en el darrer moment i després de les adjudicacions als funcionaris de carrera. En tot cas, si s'hi afegissin noves places, seria en un nombre bastant reduït i es tractaria de Vacants sobrevingudes.

7) Què són les vacants sobrevingudes?
R. Vacants que no són estructurals i per tant no apareixen a les llistes. Es deuen a un augment de quota del centre, per exemple perquè s'hi ha afegit un nou grup, o hi ha hagut una jubilació després del més de juny, una defunció, etc. 

8) Un funcionari de carrera o en pràctiques pot seleccionar una plaça de pacte de les llistes?
R. Sí. Les places de pacte que no s'adjudicaren a un funcionari de carrera en el concurs de trasllats, ara podran ser seleccionades pels funcionaris de carrera titulars d'un lloc de feina suprimit o desplaçats per manca d'horari, per un professor en expectativa de destinació definitiva, per un professor que hagi demanat el reingrés, per una comissió de serveis o per un opositor que hagi aprovat les oposicions.

9) Quins interins de pacte es consideren desplaçats?
R. Els interins de pacte afectats per una de les causes de la resposta anterior, o pel fet que el centre hagi modificat el perfil de la plaça afegint-hi funcions que l'interí no pugui assumir per manca de titulació. (Vegeu el punt 16.1.2. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions)

10) Com poden saber els interins de pacte si han estat desplaçats o no?
R. Abans de dia 21/7/17, la Conselleria publicarà un llistat especificant-ho, bastarà consultar-lo a la web de la D.G. de Personal Docent per saber la vostra situació. 

11) Qui i quan pot renunciar al pacte?
R. Pot renunciar-hi qualsevol interí de pacte tant si ha estat desplaçat com si no.
Entre els dies 21 i 23 romandrà obert un tràmit específic per a poder renunciar al pacte aquells qui ho desitgin. (Vegeu punt 16.3.1. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions)

12) Els interins de pacte no desplaçats i que tampoc hi renunciïn, han de fer el tràmit de selecció de places?
R. No. Després que es tanqui el tràmit de renúncia al pacte i abans de publicar les llistes provisionals d'interins adjudicats, la Conselleria adjudicarà d'ofici els interins de pacte no desplaçats ni renunciants i publicarà una llista provisional d'aquestes adjudicacions per a la qual hi haurà un dia de reclamacions. (Vegeu punt 7.5. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions)

13) Els interins de pacte desplaçats que no renunciïn al pacte, què han de tenir en compte a l'hora de seleccionar les places?
R. Aquests interins han de respectar unes instruccions concretes a l'hora de fer la selecció de places les quals hauran d'ordenar d'una manera concreta (Vegeu punt 16.2. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions):
1r- totes les places de la mateixa especialitat i illa a jornada completa
2n- totes les places d'altres especialitats del mateix cos i de la mateixa illa a jornada completa
3r- totes les places d'altres especialitats del mateix grup i de la mateixa illa a jornada completa
4t- totes les places d'altres especialitats de distint grup i de la mateixa illa a jornada completa
5è- les places a mitja jornada de la mateixa illa (voluntàries)
6è- totes les places a altres illes a jornada completa
7è- les places a mitja jornada a altres illes (voluntàries)

14) Si un interí de pacte desplaçat decideix renunciar al pacte, haurà de respectar les condicions anterior?
R. No, simplement haurà de seguir les instruccions del punt 12. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions com la resta d'interins.

15) En quin ordre s'adjudiquen les places als diferents col·lectius?
R. L'ordre d'adjudicació s'indica al punt 6 de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions i és el següent:
 1. comissions de serveis per formar d'equips directius.
 2. titulars d'un lloc de feina suprimit.
 3. titulars desplaçats per manca d'horari.
 4. professors en expectativa de destinació definitiva.
 5. professors que han sol·licitat l'ingrés.
 6. comissions de serveis per plans d'innovació.
 7. comissions de serveis per raons de servei en els centres.
 8. comissions de serveis per motius personals.
 9. comissions de serveis per motius personals de professors amb destinació a una altra comunitat autònoma.
 10. opositors aprovats que passen a ser funcionaris docents en pràctiques.
 11. interins de pacte no desplaçats.
 12. resta d'interins.
16) De totes aquestes adjudicacions, quines s'han fet i quan es faran les que manquin?
R. Els funcionaris de carrera fan la seva selecció de places els dies 6 i 7/7/17 (Vegeu punt 4.1. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions). A continuació, es publicaran les seves llistes provisionals d'adjudicacions i, l'endemà, tendran 1 dia per a reclamacions (Vegeu punts 7.1. i 7.2. id.). Després de les reclamacions, es publicaran les seves llistes definitives (Vegeu punt 8. id.).
Els funcionaris en pràctiques després d'haver aprovat les oposicions, seleccionaran places els dies 23 i 24/7/17 (Vegeu punt 4.2. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions). A continuació, llistes provisionals, reclamacions i adjudicacions (Vegeu punts 7.3., 7.4. i 8. id.).
Sobre els interins de pacte no desplaçats, vegeu la pregunta 11 i el punt 8. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions.
La resta d'interins, seleccionaran plaça entre el 28 i el 31/7/17 (Vegeu punt 4.3. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions), a continuació es publicaran les llistes provisionals (vegeu punt 7.7. id.), hi haurà 1 dia per a reclamacions (punt 7.8.) i, finalment, les llistes definitives d'adjudicacions (punt 8.)

dilluns, 3 de juliol de 2017

PROCÉS D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS


Tota la informació a:
Terminis per presentar sol·licituds:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari:
 • Del 6 al 7 de juliol, ambdós inclosos.

b) Els funcionaris docents en pràctiques:
 • Del 23 al 24 de juliol, ambdós inclosos.

c) Els aspirants a funcionaris interins docents: les persones admeses a les borses d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2017-2018, inclosos els aspirants a funcionaris interins docents de pacte:
 • Del 28 al 31 de juliol, ambdós inclosos
 

divendres, 30 de juny de 2017

L’Assemblea de Docents exigeix al Govern transparència en les xifres de matriculació del curs vinent i una resposta a la creació del Col·legi Professional


Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:

L’Assemblea de docents exigeix transparència en les xifres de matrícula pel curs vinent i reivindica  que l'accés a la informació del nombre d’alumnes matriculats a cada grup de cada centre sostingut amb fons públics ha de ser pública.

L’Assemblea exigeix una resposta a la sol·licitud de creació del Col·legi Professional de Docents formulada el mes de febrer i avalada per quasi 1500 proponents.

L’Assemblea  de Docents, reunida ahir 28 juny a les 18h a l’IES  Binissalem, exigeix al Govern transparència en el coneixement de les xifres de matrícula per al curs vinent, ja  que considera que l'accés a la informació del nombre d’alumnes matriculats a cada grup de cada centre sostingut amb fons públics ha de ser pública.

Demana als responsables de la Conselleria d’Educació que no ocultin la realitat dels centres que tenen grups que superen els 25 alumnes a infantil i primària i els 30 a secundària infravalorant aquesta situació ocultant-la sota les xifres mitjanes.

Sol·licita al «Govern del Canvi» que no es limitin a  fer propaganda institucional i donin a conèixer a la societat illenca i als responsables d’educació estatals quines són les mancances reals quant a infraestructures i professionals que patim al sistema educatiu de les Illes, una situació que es cronifica dins d’un context social d’increment de la població a Balears i amb l’experiència d’un augment de més de 3600 alumnes durant el curs escolar 2016-17.

És per això que exigeix al Govern que treballi amb competència per aconseguir la millora de finançament de la Comunitat Autònoma per arribar a un  pressupost educatiu que doni resposta a les mancances en l’àmbit de l’educació de les Illes Balears. A més a més reclama del Govern que s’afanyi per complir amb els compromisos electorals quant a percentatge del PIB que es dedica a educació. Afirma que no es pot esperar a final de legislatura.

L’Assemblea exigeix una resposta ràpida i positiva a la sol·licitud de creació del Col·legi Professional de Docents formulada el mes de febrer i avalada per quasi 1500 proponents. Insta la Conselleria de Presidència per tal que atengui la sol·licitud de creació i el requeriment presentats escrupolosament en els tempos administratius adients i demana que la petició passi al Parlament de les Illes Balears.

L’Assemblea reivindica un increment en la retribució del complement d’insularitat dels docents de les Illes Balears per pal·liar les conseqüències derivades de la doble i triple insularitat. D’aquesta manera es contribuiria eficaçment a fer front a la problemàtica generada amb l’increment dels costos en els preus dels lloguers dels habitatges, situació especialment greu a Eivissa, Formentera i Menorca.

L’Assemblea recorda  que a finals del mes de juliol és previst que pugui disposar de l’informe del Servei de Prevenció del Riscos Laborals, basat en les inspeccions duites a termes a 13 centres de primària com a conseqüència de les denúncies interposades per l’Assemblea a través dels sindicats UOB i Alternativa. Les visites dels tècnics posen en evidència, afirmen els observadors sindicals, que les xifres màximes se superen amb escreix. Els docents  sol·licitaran un informe jurídic sobre la legalitat dels criteris d’elaboració de quotes per al curs 2017-18 i si escau, prendran les mesures legals pertinents.

Finalment, L’Assemblea de Docents demana que es canviï la normativa per la qual es regeix el tribunal de les PBAU amb la finalitat que en la convocatòria de setembre de 2017 els enunciats dels exàmens es doni exclusivament en llengua catalana. L´única excepció hauria de ser per als alumnes que estan exempts de l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura. Recorda que per poder presentar-se a les proves d’accés tots els alumnes han d’haver aprovat el 2n de Batxillerat, evidentment amb l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura inclosa. L’Assemblea considera que la normativa que s’aplicà en la convocatòria de juny té efectes molt negatius en el procés de prestigiar i normalitzar la llengua pròpia de les Illes Balears.

dimecres, 28 de juny de 2017

UOB denuncia que els tècnics especialistes interins de FP són tractats com 'kleenex'


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que el canvi dels requisits per accedir a places d'interins de professor tècnic de FP tanca les portes al col·lectiu de tècnics especialistes, que fins ara han prestat serveis a plena satisfacció de l'Administració.

Els nous requisits, que es van començar a aplicar per al curs actual, imposen un període de sis anys per acreditar una titulació acadèmica superior, que es redueix un any a cada convocatòria. Els docents afectats, que imparteixen classe a centres públics des de fa més de 10 anys, no han pogut presentar-se a oposicions perquè en alguns casos no se n'han convocat durant més de 15 anys, o bé s'han exhaurit les quatre convocatòries a què tenien dret, i ara se'ls exigeix de cop i volta obtenir un títol universitari fora de l'horari laboral. Cap altra comunitat autònoma no ha establert un requisit semblant.

Es dóna el cas que aquest canvi de criteris es produeix arran d'un recurs contenciós-administratiu presentat per la regidora de seguretat de l'Ajuntament d'Eivissa, Estefanía Torres Sánchez (PSOE), juntament amb una advocada i un particular. Una sentència de juliol de 2015 va declarar nul l'accés dels tècnics especialistes no per il·legal, atès que l'Administració té potestat per decidir els criteris a aplicar, sinó perquè les bases de la convocatòria no n'explicaven els motius. És a dir que la Conselleria podria haver fet constar a la convocatòria següent la motivació, que és senzillament la manca d'aspirants amb titulacions superiors, tal com va al·legar el lletrat de la CAIB durant el contenciós, però va optar per introduir uns nous criteris arbitraris i sense cap fonament pedagògic.
L'ampli marge que té la Conselleria per fixar els criteris de selecció d'interins ho demostra el fet que hi ha sis comunitats autònomes que permeten participar els tècnics especialistes a les borses amb el requisit d'acreditar una determinada experiència docent. En alguns casos s'hi afegeix haver aprovat oposicions, parcialment o totalment (1).

Per altra banda, la titulació superior que s'exigeix als tècnics especialistes interins no s'aplica en el cas de les oposicions per a 10 especialitats per normativa estatal, també per manca d'aspirants amb aquest requisit (a les Illes Balears només es demanen dos anys de serveis als interins d'aquestes especialitats). Tampoc no s'aplica a les convocatòries extraordinàries d'especialistes, a les quals la Conselleria ha de recórrer quan queden places sense cobrir pel procediment ordinari i no s'exigeix titulació.

Ens trobam davant un nou exemple de maltracte als docents, en aquest cas per satisfer no sabem encara quins interessos, que demostra la poca consideració del Govern actual cap al col·lectiu que va fer possible el canvi de color polític a les institucions.
Reclamam que es reconegui la capacitat professional d'aquests docents, prou demostrada al llarg del temps, i que es modifiquin les properes convocatòries de forma que se'ls permeti continuar presentant-se a borses, sense les restriccions esmentades i amb uns requisits raonables.Palma, 27 de juny de 2017


(1) Cantàbria i Madrid exigeixen haver prestat serveis un temps determinat.
Aragó, Asturies, Castilla la Mancha i Castilla-León demanen, a més, haver aprovat en part o totalment unes oposicions.


Diari de Balears:  

Última Hora:

dijous, 22 de juny de 2017

La Junta de Personal no demanarà la retirada de l'article 19 dels PGEAhir dimecres va tenir lloc un plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari.

Des d'UOB, i en compliment de l'acord assembleari de dia 2 de juny, hi vam presentar una  proposta de resolució on reclamàvem la retirada de l'article 19 del projecte de pressuposts generals de l'Estat per a 2017 (Proposta 1), o bé la seva no aplicació als sectors d'Educació i Sanitat per la seva condició de serveis públics essencials (Proposta 2, en cas de no aprovar-se la Proposta 1).

Recordem que l'article 19 continua fixant en el seu primer apartat el límit de la taxa de reposició del 100%, cosa que impossibilitaria, de prorrogar-se en futurs pressuposts, la convocatòria d'oposicions massives per arribar al 8% de taxa d'interinitat en tres anys tal com s'ha compromès el Govern espanyol. El límit dels tres anys de contractació del segon apartat s'ha suprimit de l'esborrany arran d'una "correcció d'errades" publicada al butlletí del Senat, sens dubte fruit de la mobilització en contra de la mesura.

La votació de la nostra proposta de resolució va donar els següents resultats:

Proposta 1:
 • 4 SÍ (UOB)
 • 23 NO (resta de sindicats)
 • 1 abstenció.
Proposta 2:
 • 4 SÍ (UOB)
 • 20 NO
 • 4 abstencions.

Les dues propostes per tant van quedar desestimades. Ara queda per veure la redacció final dels pressuposts, que es preveu per a finals de juny o primers de juliol.

A la mateixa sessió del plenari s'aprovà una resolució de crítica al Pacte per l'Educació (vegeu esborrany), que s'aprovà amb el nostre vot en contra perquè vam considerar que cada sindicat ja havia tingut l'oportunitat de manifestar públicament la seva postura al respecte, i una altra de reclamació d'inversió en Educació (vegeu esborrany) que s'aprovà per unanimitat. Informarem dels textos definitius quan la Junta els faci públics.

També s'acordà demanar una mesa sectorial per tractar les reivindicacions dels Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica, que es veuen perjudicats pels criteris de quota, normativa d'itineràncies, etc. Des d'UOB vam fer arribar a la Junta els documents amb aquestes reivindicacions i vam fer constar en acta que compten amb el nostre suport.

ELS DOCENTS TAMPOC NO SOM GIHADISTES


Des de UOB Ensenyament donam total suport a l’Escola de Música Ireneu Segarra i denunciam que els mateixos diaris espanyols d’ultradreta que qualifiquen de proetarra el fet de xerrar en mallorquí i de "pederastia emocional" l'ús del català com a llengua vehicular a l'escola i a les proves d'accés a la universitat, siguin els mateixos que hagin posat el professorat d’aquesta escola en mans de la policia espanyola pel simple fet d’haver representat “Mar i Cel” d'Àngel Guimerà, una obra clàssica de la tragèdia romàntica del segle XIX.

Una vegada més, afirmam, com ja se va demostrar durant l'etapa insensata del govern Bauzá, que la criminalització i el menyspreu de la tasca gratificant i pacient dels nostres docents està condemnada al més gros dels ridículs i, per tant, al fracàs.


Àngel Guimerà i Jorge 1845-1923

Tornem-hi amb les "excedències trimestrals"!

Foto: paresinens.cat

Com que la Conselleria continua donant instruccions verbals de reincorporar-se a principis de trimestre a les excedències per raons de guarda legal, hem presentat un altre requeriment perquè se'ns informi de quina normativa apliquen i, en cas que aquesta no existeixi, que es deixi de donar instruccions errònies als docents afectats.

Mentrestant, vos recomanam que demaneu la instrucció per escrit, signada i amb indicació de la normativa en què es basen.

El 4 d'abril ja vam demanar a Personal Docent quina normativa aplicaven tant per als permisos de reducció horària com per a les excedències, i només ens van contestar pel que fa als permisos remetent-se a l'"Acord del Consell de Govern de dia 28 de desembre de 2005, pel qual es ratifica l'acord de Mesa Sectorial d'Educació sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal docent." Aquest Acord estableix les reduccions horàries per trimestres però no ho aplica a les excedències.

Dimarts 27 de juny, reunió a Madrid sobre "Procés d'estabilització de Personal docent"


dimarts, 20 de juny de 2017

Instam a requerir a Funció Pública l'inici immediat de la revisió del Fons Social

Pedro Jiménez Ramírez, director general de Funció Pública (FOTO: CAIB)

Funció Pública continua ajornant la revisió del decret 128/2002! Van rebre la petició de Personal Docent el mes de gener, ja fa mig any, i de llavors ençà només sabem que el grup de treball que es va crear devers l'abril, amb manca total d'informació pública, per cert, i que s'havia de reunir cada quinze dies, no s'ha tornat a convocar. A la comissió de divendres passat, 16 de juny, els representants des d'UOB vam instar la Conselleria a requerir a Funció Pública l'inici immediat de la revisió.

Per altra banda es van aprovar deu bestretes ordinàries, set extraordinàries, una ajuda per a l'atenció de la discapacitat, 33 ajudes per als fills menors de 18 anys (4 denegades perquè ja la cobraven) i 60 ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (18 denegades). Es van denegar quatre ajudes per despeses d'assistència sanitària per estar cobertes per MUFACE.

Els representants de l'Administració aconsellen que els ajuts es demanin amb temps, perquè la majoria arriben l'abril, moltes vegades amb manca de documentació, i endarrereixen tot el procés.

Continuen retallades les ajudes per a orfandat i viduïtat.

dilluns, 19 de juny de 2017

El plenari del CEIB ratifica la ignomínia de l'exempció del català


El dimecres 13/6/17, el CEIB es reuní en el que fou el darrer plenari d'aquest curs i, entre altres, es treballaren els següents punts a l'ordre del dia:


REVISIÓ DE LA LLEI DE CONSELLS ESCOLARS
 • S'aprovà el procediment a seguir per a la revisió de la Llei de Consells Escolars per a la qual disposarem de tres mesos per a presentar propostes.
 • Les propostes seran estudiades per la Comissió Permanent que serà l'encarregada d'elaborar la proposta de modificació abans de remetre-la al Ple per a què s'hi presentin esmenes, es debati i, finalment, s'aprovi si s'escau.
 • Aquesta Llei inclou la regulació general del CEIB, dels Consells Escolars Insulars i dels Consells Escolars Municipals.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CEIB
 • El procés de revisió del reglament del CEIB s'inicià el setembre del 2016 i ha suposat un camí del qual no n'hem sortit satisfets per diferents aspectes com ara la manca d'informació sobre els debats interns de la Comissió Permanent que no ens ha permès saber encara perquè de les propostes presentades per UOB no se n'ha incorporada cap quan totes elles anaven encaminades a millorar la participació dels diferents col·lectius que integren el CEIB per a fer-la més democràtica i plural.
 • La revisió del reglament fou aprovada amb el vot en contra d'UOB

ORDRE DE FITXERS DE LA CONSELLERIA DE SALUT
 • S'aprovà per unanimitat l'Informe 3/2017 sobre el Projecte d'ordre de la consellera de Salut de creació de fitxers i de modificació d'alguns dels existents que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria de Salut.
 • Aquest esborrany d'ordre havia de passar pel CEIB perquè els fitxers de la Conselleria de Salut inclouen dades que afecten el sistema educatiu com són els alumnes diagnosticats d'obesitat o les persones que estan o han estat exposades (alumnes, professors...) als efectes de l'amiant que encara queda per eliminar d'un mínim de 30 centres educatius.

ORDRE FOLC
 • El que coneixem com a Ordre FOLC és aquella que estableix els requisits de les titulacions del professorat no universitari en matèria d'ensenyament de i en català i la formació per obtenir-les, regula les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua i literatura catalanes en els ensenyaments no universitaris i determina les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana.
 • UOB feu constar el seu vot particular contra l'informe 4/2017 tal com ja havíem fet en Mesa Sectorial respecte de l'esborrany d'ordre pel rebuig que ens suposa l'existència de la possibilitat d'exempció del català, fet que entenem com un atac a la dignitat lingüística i cultural de les Illes Balears.

INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU
 • Una de les tasques prescriptives del CEIB és l'elaboració d'un informe anual sobre l'estat del sistema educatiu a les Illes Balears.
 • En aquest plenari s'aprovà l'informe sobre el curs 2013-14. El president del CEIB informà que ja tenen les dades recollides per a la realització de l'informe del curs 2014-15 i que han iniciat també l'elaboració del del curs 2015-16.

MEMÒRIA DEL CEIB 2016
 • En el darrer punt de l'ordre del dia, s'aprovà també la memòria del CEIB corresponent al 2016.


divendres, 16 de juny de 2017

Altes temperatures: les recomanacions de la Conselleria, o insuficients o inviables

34 graus avui dematí a les 8,30 hores a un CEIP de Palma

Ahir la Direcció General de Planificació va enviar als directors dels centres unes "Recomanacions sobre l'exposició a altes temperatures en centres educatius" que podeu consultar AQUÍ (també al final d'aquesta nota).

Deixant de banda les recomanacions que són de pur sentit comú, ens demanam si el director general de Planificació és conscient que les aules dels centres estan ocupades gairebé sempre al 100% i per tant no és viable la "redistribució de l'ocupació de les aules", o que a totes les aules fa pràcticament la mateixa calor, o que molts centres no tenen persianes per tancar. També trobam a faltar la possibilitat de reduir l'horari lectiu en cas de temperatures extremes, com s'ha fet a altres CCAA, i consideram del tot insuficient que només es permeti "reorganitzar horaris" prèvia conformitat d'Inspecció Educativa.

Tot plegat confirma que ni els centres de les Balears estan preparats per funcionar amb aquestes temperatures ni hi ha una inversió suficient per posar-hi remei.

31 graus ahir a un IES de Palma

32 graus ahir a un altre IES de Palma (11,30h)

32 graus (que pujaren més tard a 33) a un CEIP de Palma.

Vos recordam que hem difós uns MODELS DE DENÚNCIA per cobrir-nos l'esquena en cas d'incidències.


RECOMANACIONS DE LA CONSELLERIA:Adjudicacions de places: continua la batalla dels perfils

FOTO: Conselleria d'Educació i Universitat

Ahir va tenir lloc la mesa sectorial sobre el procés d'adjudicacions. Podeu consultar l'esborrany AQUÍ.

Els representants de Personal Docent van informar sobre les dates següents:
 • 30 de juny: llistes definitives d'interins i comissions de serveis.
 • 6-7 juliol: procés telemàtic de comissions de serveis, desplaçats, expectativa de destí, etc.
A títol orientatiu:
 • 23-24 juliol: sol·licitud telemàtica d'opositors.
 • 28-31 juliol: sol·licitud telemàtica d'interins.

Sobre les dates del 28 al 31 de juliol per fer la sol·licitud dels interins les forces sindicals vam demanar que s'ampliàs el termini, atès que el 29 i el 30 són dissabte i diumenge. Personal docent va contestar que no hi toca haver problemes i que si n'hi hagués el cap de setmana hi haurà un tècnic informàtic de guàrdia.

Pel que fa a l'esborrany de resolució van destacar que donaran un dia per fer les reclamacions per via telemàtica. A més a més:
 • Els funcionaris de carrera desplaçats són informats amb publicació de llistat previ i per telèfon.
 • Els interins de pacte desplaçats han de participar al procés telemàtic d'interins (en principi 28-31 juliol). Els no desplaçats no.
 • Procuraran que el proper curs el metge remeti la baixa directament a Conselleria, sense que se n'hagi d'encarregar l'afectat.

Passam a fer un resum de les preguntes i intervencions que vam fer els representants d'UOB:
 • Vam reclamar l'avançament del pagament de l'estiu dels interins al curs actual. Ho van descartar i van dir que encara han d'estudiar com es durà a terme el curs 17-18.
 • Vam demanar si sortiria a oferta pública la plaça de comissió de serveis del Camp d'Aprenentatge de Formentera, que ha quedat deserta. No van donar cap resposta concreta. Aquesta plaça ara l'ocupa una persona interina que es va encarregar de reobrir el camp i l'ha tornat a posar en marxa.
 • Vam demanar una vegada més una mesa per tractar els perfils de les places i que els directors els justifiquin per evitar arbitrarietats, abusos i favoritismes. 
 • Vam denunciar que hi ha centres, com l'IES Emili Darder, on continuen perfilant places de doble funció sense titulació en comú, i vam citar un nou cas de perfil injustificat. Se'ns va contestar que han eliminat els perfils obsolets i els B2 innecessaris, que el GESTIB bloqueja automàticament els de dos cossos diferents, però que si Planificació ordena alguna excepció l'admeten.
 • Vam demanar una còpia de la llista de perfils i ens van dir que se'ns facilitaria.
 • A la pregunta de si es continuen perfilant places amb B2 per atendre pares estrangers ens van respondre que són per a orientadors i han de formar part del projecte de centre aprovat pel claustre.
 • Vam demanar que les places de suport que també impliquin atendre grups com a únic responsable, o fer FPB, ho especifiquin.
 • Pel que fa a la supervisió dels perfils (justificació, adequació, etc.), van contestar que és feina d'Inspecció i que és on s'han de dirigir les denúncies en cas d'irregularitats.
 • Encara no se saben les dates de l'adjudicació dels professors de religió.
 • Segons ens van dir, les places del Portal de l'interí que s'anul·len o es corregeixen cada setmana es deuen a errors humans.
 • Vam reclamar tenir accés a l'arxiu en format PDF de les adjudicacions de les borses, tant de les llistes provisionals com les definitives, que es van eliminant periòdicament de la web.
 • Vam demanar també que ampliïn a dos dies hàbils com a mínim el termini per presentar reclamacions.
 • Vam demanar que si les llistes definitives es modifiquen es faci amb la corresponent resolució oficial. En van prendre nota però no s'hi van comprometre. Van dir que les modificacions degudes a reclamacions que arriben tard per correu ordinari no tenen una data màxima de retard, sempre que s'hagin registrat dins el termini exigit, i que seria convenient establir un procés exclusivament telemàtic per evitar aquest problema.
 • Els interins poden alternar jornades mitges i completes a la selecció de places.
 • Vam demanar una vegada més que es respecti l'ordre de preferència en la selecció de places independentment dels cossos als quals s'opti. La directora general va dir que es tractaria en una mesa sectorial per octubre.
 • L'opció per part de l'interí de pacte d'acceptar o rebutjar la plaça en cas que se li canviï el perfil s'ha eliminat "per simplificar el procés". Vam demanar que es justifiqui el canvi de perfil.
 • Vam exposar el cas d'una plaça de pacte a la qual ara se li demana el B2. Segons van dir, aquest tipus de canvi de perfil s'ha de bloquejar automàticament i si es confirma, o hi ha sospites de desplaçaments per aquest motiu, s'ha d'informar a Personal Docent. Han demanat als directors en una reunió que evitin fer canvis de perfils.
 • Vam tornar a demanar que cada setmana es pengin a la web PDF actualitzats per cos de llistes d'aspirants disponibles i exclosos, dos per cos, tal com es feia quan hi havia llista única, per disposar d'una visió global. Van replicar que cada interí ja sap a quin lloc es troba respecte als altres.
 • Vam demanar que es comuniqui a l'interí l'adjudicació de substitució per telèfon i per correu electrònic, i no només per una de les dues vies, per assegurar que li arribi i no se'l penalitzi involuntàriament. No s'hi van comprometre al·legant que "enguany ha anat molt bé", tot i que no al 100%.
 • Vam insistir que si s'origina una mitja jornada durant el curs s'ofereixi a un nou interí abans que a un interí del centre, a fi de donar accés al treball a un major nombre de persones. Van contestar que els centres no ho volen per motius pedagògics.
Fins aquí el nostre resum, consultau-nos si voleu cap aclariment.

Convocatòria de l'Assemblea de Docents per al 28/6/17


Us reproduïm la convocatòria de l'Assemblea de Docents.

Estimades companyes i companys,

Ja s'acosta el final de curs i des de la Coordinadora trobam que és el moment de fer una assemblea per fer una mica de balanç de com ha anat i de compartir amb vosaltres totes les actuacions que s'han anat fent al llarg dels darrers mesos.

Així vos convocam el dimecres 28 de juny a les 18:00 a l'IES Binissalem.

La nostra proposta d'ordre del dia seria la següent:

1.- Ràtios (denúncies a inspecció de treball, visites a centres...)

2.- Interins.

3.- Col·legi professional.

4.- Equiparació complement d'insularitat.

5.- Proves de Batxillerat d'Accés a la Universitat (PBAU).

6.- Pressupost 2017/18.

Si als vostres centres surten altres punt, ens podeu enviar suggeriments per a l'ordre del dia.

Esperam la vostra assistència i que animeu els vostres claustres. L'actualitat i les actuacions de la Conselleria al llarg del curs es mereixen que facem una ACTUACIÓ CONJUNTA DE FINAL DE CURS.

Atentament.

Coordinadora Assemblea Docents.

OPOSITORS: Gestió d’Oposicions Docents (GOD)


La Conselleria ha posat en marxa el Programari de Gestió d’Oposicions Docents (GOD) per a opositors.

Aquí trobareu el PDF amb les instruccions per accedir-hi:

Taxa d'interins: nova reunió a Madrid però tot continua igual


Segons va informar ahir Personal Docent just abans de començar la mesa sectorial, hi ha hagut una nova reunió a Madrid però sense novetats sobre el que ja hem explicat: cada CCAA ha de preparar un estudi de les places vacants ocupades per interins i el Govern espanyol decidirà com i de quina manera es redueix la taxa per arribar al 8% que han promès. Missió impossible, insistim, si no s'allibera la taxa de reposició. Segons les xifres que s'hi van aportar les Balears i València són els dos territoris amb més percentatge d'interinitat.

Aquesta incertesa i dependència total de les decisions Madrid fa que ens refermem un cop més en la reivindicació de les plenes competències en Educació, un autogovern real i un finançament just controlat per les nostres institucions i no per un sistema estatal que sempre acaba perjudicant-nos. Per a darrera mostra, l'anunci d'estudis universitaris gratis a Andalusia!


Pel que fa a la futura modificació de la normativa estatal d'oposicions la directora general de Personal Docent va dir que primer ha de passar per una mesa general estatal de funció pública.

dimecres, 14 de juny de 2017

RECLAMAM INSTRUCCIONS A LA CONSELLERIA DAVANT L'ALERTA GROGA PER ALTES TEMPERATURES

FOTO: Gairebé 32 graus a un institut de Palma avui dematí

Davant l'onada de calor denunciam que ja s'estan produïnt marejos, pèrdues de coneixement, caigudes... sense que la Conselleria hagi donat instruccions.

Informam que segons indicacions dels tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals l'administració ha de proporcionar a qualsevol docent que fa classe a l'aire lliure, Educació Física per exemple, gorres, ulleres de sol, dutxa i crema solar de màxima protecció.

Davant aquesta onada de calor enmig del mes de juny també volem recordar que la Conselleria volia avançar l'inici de curs a principis de setembre i passar els exàmens de setembre a principis de juliol, un desbarat i una irresponsabilitat quan saben perfectament que les nostres escoles no estan adaptades a les ones de calor provinents del Sàhara.


DM: Alerta amarilla en Mallorca por ola de calor y máximas de hasta 36 grados

Models de denúncia de temperatures il·legals a l'aula

FOTO: 31 graus avui a un institut de Palma

RECORDAU! Fer classe per davall dels 17 graus i per damunt dels 27 és il·legal (R.D. 486/1997, de 14 d'abril, Annex III, apartat 3a). Re-emprenem la campanya!

Aquí teniu els models de denúncia dirigits a la direcció del centre, a Inspecció de Treball i a la Direcció General de Treball i Salut laboral. Els podeu imprimir i omplir, després cal fer-ne fotocòpia, registrar l'original i quedar-se la còpia segellada.

És convenient dirigir-se a les tres instàncies, o com a mínim a la direcció del centre per cobrir-nos l'esquena en cas de problemes de salut derivats de la calor dins l'aula. Si volem que Inspecció de Treball i Direcció General de Treball intervenguin han de rebre un nombre considerable de denúncies.

Vos agrairem que ens comuniqueu si heu fet servir els models i quins d'ells per poder dur un registre, no cal dir que amb la màxima confidencialitat.

 FOTO: Gairebé 32 graus avui a un altre institut de Palma
 

divendres, 9 de juny de 2017

Les instruccions no fixaran les 18 hores per setmana com a criteri general

Els directors generals de Planificació i Personal docent en una compareixença amb el conseller
Les instruccions d'inici de curs establiran que el nombre de períodes lectius a Secundària "ha de ser entre 18 i 21" en lloc de fixar els 18 períodes com a criteri general, tal com a les instruccions d'enguany s'ha aplicat als 19 períodes. Aquest redactat, que els representants de Planificació no han volgut canviar, encaixa amb les instruccions que s'han donat als directors de calcular les quotes de professorat a 19 hores.

Tampoc hi ha cap canvi pel que fa a les hores de reducció per als majors de 55 anys a Secundària, que el curs que ve no podran optar entre una, dues o tres hores lectives a diferència de Primària i s'hauran de conformar amb una.

Les dues mesures, que per cert tornen a deixar en paper banyat un Acord marc rebutjat pels docents en referèndum per insuficient, ens han duit a fer constar en acta que les instruccions no compten amb la nostra aprovació.

Pel que fa a la reducció per als docents de Secundària amb més de 180 alumnes es manté una única hora de compensació de permanència al centre, en lloc de les dues que havíem demanat nosaltres (una lectiva i una complementària).

No hi ha novetats sobre el protocol d'actuació en cas d'agressions entre alumnes que tenim sol·licitat.

Podeu veure aquí els esborranys d'instruccions de Primària, Secundària i d'Horaris que s'han dut avui a Mesa.

El Govern només té una promesa verbal de Montoro per poder convocar les 3.000 places d'oposicions

 

En resposta a la pregunta que hem fet després la mesa sectorial d'avui, representants de la Conselleria d'Educació han dit que no hi ha cap compromís escrit de Madrid que asseguri poder treure les 3.000 places d'Educació anunciades pel Govern balear durant el període 2017-2020. Tampoc hi ha res fermat pel que fa a la taxa de reposició, que si es manté impedeix treure més enllà d'unes 200 places cada any, i tot queda pendent de la versió definitiva dels pressuposts generals de l'Estat. Segons se'ns ha dit, cada comunitat autònoma fa una proposta de places a treure als diferents sectors en funció de la seva situació. Un cop aclarit el nombre de places es convocarà Mesa Sectorial on el conseller informarà al respecte.

En resum, de moment només paraules mentre els pressuposts generals que han arribat al Senat continuen establint el límit del 100% de la taxa de reposició.

dijous, 8 de juny de 2017

Inspecció del Servei de Riscos Laborals al CEIP Miquel Duran i Saurina d’IncaAquesta setmana delegats d'UOB Ensenyament varen fer d'observadors a la inspecció realitzada al CEIP Miquel Duran i Saurina, la darrera de les previstes fins ara. L'objectiu era poder dur endavant l'avaluació psicosocial dels docents respecte d'un requeriment de la Direcció General d'Inspecció de Treball a partir de la denúncia presentada per l'Assemblea de Docents, mitjançant els sindicats UOB i Alternativa, per ràtios il·legals en 13 centres públics de Mallorca.

La tècnica del SPRL i el delegat d’UOB Ensenyament han estat rebuts pel director del centre a l’hora prevista, qui ha facilitat, en tot moment, el desenvolupament de la inspecció i ha estat present en l’observació i recollida de dades.


Recollida de dades


- Quan entram dins cada classe, el delegat sindical es presenta i també la tècnica que, a continuació, dóna orientacions generals sobre el motiu i format de la intervenció del SPRL. A continuació entrega l’enquesta anònima al mestre que es troba dins l’aula en aquell precís instant. Cada mestre fa l’enquesta pel seu compte i després la retorna. 

- Un membre de l’equip directiu comenta que voldrien escollir el tipus de suport, que fos un suport més especialitzat.

- El centre té 6 alumnes NEE a 6è d’EI i 5 alumnes NEE a 1r d’EP.

- S’emplenen un total de 7 qüestionaris. 


Observació directa


-Tot i que el centre és nou, observam que hi ha moltes goteres, cubetes arreu, taules i cadires banyades i humitats. Es diu que s’han presentat molts informes a l’Administració i aquesta no ha posat remei a les deficiències. La inspecció s'ha fet a les classes corresponents al 4 grups que figuraven a la denúncia. En tots els casos, l'actuació ha estat amb alumnes dins l'aula.

- Hem observat:

 • 2 grups de 1r de primària amb 27 alumnes (havien arribat a ser 28) i 28 alumnes respectivament
 • 2 grups de 6è d'Infantil amb 28 alumnes cada un

- La tècnica pren mides i en alguns casos constata que hi ha massa poc espai entre la pissarra i les taules, com, per exemple, 40 centímetres.

- Qualque tutora ens assegura que no té suport dins l'aula, però sí desdoblaments en matèries concretes.

- Observam alguna aula clarament massa petita.

- En algun cas la tutora ens assegura que les humitats, ben visibles, li han ocasionat problemes de salut.

Esperam que ben aviat puguem conèixer els informes elaborats pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

AQUÍ trobareu el qüestionari per fer l'avaluació psicosocial.