Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dissabte, 25 de febrer de 2017

UOB reclama transparència en el nomenament dels tribunals de selectivitat


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama a la Comissió Organitzadora de les proves d’accés a la Universitat de les Illes Balears que garanteixi la transparència en la designació dels vocals dels tribunals de les proves d'accés a la universitat.

Els procediments de selecció que es publiquen a la pàgina web de la UIB (1), no concreten «els criteris legals» que els professors especialistes apliquen a l'hora d'indicar quines són les persones més adequades per formar part dels tribunals, ni els «acords de la comissió organitzadora» que es poden aplicar per nomenar-les, ni on es poden consultar les llistes d'admesos i exclosos, ni el procediment per elaborar les llistes definitives a partir de les provisionals, ni on, quan i amb quines normes s'efectua el sorteig en cas que el nombre de sol·licitants excedeixi les places necessàries, ni si es fa una baremació de les condicions que es prioritzen (2).

Com a resultat, els aspirants no reben cap explicació del motiu pel qual són acceptats o rebutjats.

Avui els representants d'UOB hem presentat al registre de la Conselleria una sol·licitud d'aclariment de tots aquests interrogants, que instam a contestar el més aviat possible atès que el passat 18 de febrer es van publicar al BOIB els criteris d’actuació per a les proves d’accés a la Universitat. Dins aquests criteris s'atorga a la Comissió Organitzadora la competència de "Designar els tribunals qualificadors, el personal de suport i els professors especialistes de cada matèria."

Palma, 24 de febrer de 2017

(1) Pàgina UIB AQUÍ

(2) De l'enllaç anterior:

«Es prioritzarà:
 1. Impartir al batxillerat la matèria de la PAU sol·licitada per ser corrector.
 2. La participació en els seminaris específics UIB-batxillerat i en les activitats que organitzin.
 3. La disponibilitat en les dues convocatòries.
 4. La disponibilitat per desplaçar-se als punts d’examen fora de Palma. Quan els sol·licitants per a un punt d’examen no siguin suficients, es designaran d’acord amb els següents punts d’examen escollits a la sol·licitud. El professorat d’ensenyament secundari que pertanyi a un IES que sigui punt d’examen no podrà sol·licitar-lo com a destinació.»

Última Hora: 

Selecció de centres públics per implantar plans d'innovació: menys places

A la Mesa sectorial de 16 de febrer de 2017 es va revisar l’esborrany de "Resolució del conseller d’Educació per la qual s’ha de convocar el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-2018".

Segons la resolució, sols 10 centres podran ser seleccionats, enfront dels 30 de la convocatòria passada, i els sindicats d'ensenyament no seran presents a la Comissió de Selecció.

Demandes d'UOB acceptades a la mesa:
 • Assegurar als docents que participen en el pla d'innovació l'accés a tenir accés a la formació permanent sol·licitada
 • En cas d'empat en puntuació de centres sol·licitants, increment de fins a un 10% del nombre de centres seleccionats.
 • Posada a l'abast sindicats d'ensenyament de tota la informació d’aquest procediment per tal de retre'ls comptes abans de fer la selecció definitiva, tal com era a la convocatòria passada.

Principals demandes d’UOB no acceptades:
 • Inclusió d'altres propostes de base per a la innovació, a més de les "comunitats professionals d'aprenentatge".
 • Recuperació dels plans intercentre, que es preveien a la convocatòria anterior.
 • Que els centres seleccionats s'haguessin de comprometre a usar el català com a única llengua vehicular, llevat del que faci referència a l’ensenyament de l’espanyol, de l’anglès o de qualsevol altra llengua estranger.
 • Que el nombre màxim de CEIPs i IES que es poguessin admetre fos de trenta (com a la convocatòria passada)i no de deu, com es preveu.
 • Inclusió a la Comissió de Selecció de representants de tots els sindicats presents a la JPDNU, tal com es preveia a la convocatòria passada.

Informam tot seguit sobre el procés de selecció.

Proposta de base
 • La proposta de base de la resolució gira a l’entorn del concepte de comunitat professional d’aprenentatge: una organització amb un lideratge distribuït i una autonomia suficient per crear les condicions necessàries per al desenvolupament personal i l’alt rendiment acadèmic dels alumnes en un entorn inclusiu; una organització que fomenta el creixement professional dels docents i fa evident el compromís de cadascun dels membres amb una visió comuna centrada en l’aprenentatge.

Definició i característiques del pla
 • Es defineix com un document estratègic que partirà de les necessitats detectades pel centre educatiu en les darreres quatre memòries anuals.
 • Es fonamenta en l’autonomia dels centres
 • Ha de concretar elements estratègics de millora de gestió dels centres, de la formació dels professors, de la coordinació dels equips de feina i d’innovació metodològica i de la participació de les famílies en l’aprenentatge dels alumnes.
 • Caldrà avaluar l’impacte del pla en els resultats acadèmics, en la millora de la convivència i en la reducció de l’absentisme i, en el cas de secundària, de l’abandonament del sistema educatiu abans d’hora.
 • El claustre de professors i el consell escolar han d’haver aprovat prèviament que el centre participi en aquesta iniciativa.
Desenvolupament
Tenen una vigència de dos anys si se supera l’avaluació de seguiment després del primer.

Fase 1: Elaboració del pla
 • Diagnòstic inicial
 • Concreció dels objectius
 • Indicadors quantitatius d'avaluació
 • Actuacions
 • Gestió
 • Programa de formació
 • Previsió del seguiment i de l'avaluació
Fase 2: Execució del pla
 • Cal desenvolupar-lo amb la concreció. Avaluades les actuacions corresponents s’ha de fer una nova concreció del pla.
Fase 3: Incorporació de les actuacions al project educatiu de centre
 • L’objectiu és aconseguir un plantejament únic de centre per tal d’adoptar mesures organitzatives estables que s’ajustin a les necessitats reals de cada centre.
Compromís de les parts
Els centres es comprometen a:
 • Constitució d'un equip de responsables liderat per l’equip directiu.
 • Desenvolupament de programa de formació.
 • Participació en la formació d’acompanyament.
 • Direcció dels processos d’ensenyament aprenentatge al desenvolupament de les competències bàsiques.
 • Seguiment de les actuacions.
 • Disseny i implementació d’autoavaluació interna.
 • Col·laboració amb l’Administració en l’avaluació.
 • Concreció de participació, compromis i coresponsabilitat en el pla.
 • Informació a les famílies i a l’Adm. De la implementació del pla.
 • Gestió i i organització de recursos.
 • Al final, incloure el pla en els documents institucionals del centre.
La Conselleria d’Educació i Universitat es compromet a:
 • Assignar recursos als centres, degudament justificats.
 • Promocionar i garantir l’accés a la formació permanent sol·licitada.
 • Assessorar els docents.
 • Donar suport a la cooperació i intercanvi d’experiències.
 • Fomentar la formació adreçada a les famílies.
 • Facilitar l’assignació de professors d’acord amb les característiques del pla presentat.
 • Establir un conjunt d’indicadors per avaluar objectivament i homogènia.
Seguiment i avaluació
 • La inspecció educativa i l’equip assessor de la Conselleria faran el seguiment integral del pla.
 • Al final del primer curs d’aplicació, els directors dels centres han d’incloure en la memòria anual un apartat amb l’avaluació de l’assoliment del pla.
Procés de selecció de centres
 • Objecte de la convocatòria: Fomentar l’elaboració i la posada en pràctica de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa.
 • El nombre màxim de sol·licituds que s’acceptaran seran 10. En cas d’empat es podrà incrementar fins a un 10% el nombre de centres seleccionats.
Destinataris
 • Hi poden participar tots els centres de titularitat pública d’ensenyament no universitari.Un cop elaborat el pla s’ha de sotmetre a l’aprovació del claustre i del consell escolar.
Presentació de sol·licituds
 • La documentació s’ha de trametre a l'adreça qualitat@dgplacen.caib.es.
 • El termini s’acaba el 31 de març.
 • Els centres exclosos disposen de cinc dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals, per presentar les al·legacions per esmenar els defectes que hagin motivat l'exclusió.
Instrucció del procediment i comissió de selecció
 • L’òrgan competent per instruir i ordenar el procediment per seleccionar els centres és la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.
 • L’estudi i la valoració de les sol·licituds presentades corresponen a la Comissió de Selecció que s’ha de crear a aquest efecte.
Criteris de selecció
S'aplicarà aquest barem:
 • Pla d’innovació pedagògica per a la millora efectiva del centre: fins a 20 punts.
 • Pla d’innovació pedagògica per a la millora efectiva del centre: fins a 20 punts.
Resolució de la convocatòria
 • La Comissió de Selecció, un cop valorats els plans, ha d’emetre un informe, ha de contenir una relació dels centres seleccionats, ordenada per ordre decreixent segons la puntuació obtinguda, i una relació dels centres no seleccionats.
 • Els centres exclosos tenen 5 dies naturals per presentar al·legacions.
 • En haver-se resolt la selecció definitiva de centres es publicarà una Resolució al Boib.
Sol·licitud d'admissió de la convocatòria
Cal emplenar el document signat pel director, i adjuntar aquesta documentació:
- Pla d’Innovació Pedagògica per a la Millora Educativa del Centre
- Certificat que acredita el suport donat pel Clauste de Professors i el Consell Escolat a la sol·licitud de participar a la convocatòria
- Certificat de la direcció del centre que acredita l’adquisició de compromisos del centre i dels professors que inclou:
 • Noms dels responsables de l’equip impulsor i tasques assumides
 • Nom i llinatges dels professors compromesos en la formació
 • Nom i llinatges dels professors que participen en el procés d’aprenentatge i assessorament entre iguals
Trobareu AQUÍ el text complet de la resolució.

dimecres, 22 de febrer de 2017

El 2 de març, Assemblea de Docents a l'IES Sant Marçal


Rebut de la coordinadora de l'Assemblea de Docents:
 
Benvolgudes companyes i companys,
Vos enviam l'ordre del dia de la propera assemblea general que tindrà lloc el 2 de març a l'IES Sant Marçal a les 17:30h:
 1. Informació de les gestions fetes per la coordinadora: Document amb 8 propostes pel 2017, reunió amb el Director General d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, qüestionaris ràtios...
 2. Decissió postura Assemblea de Docents davant la vaga de 9 març.
 3. Campanya ràtios inasumibles i denúncies.
 4. Modificacions al calendari escolar.
 5. Informació convocatòria d'oposicions.
 6. Informació convocatòria d'interins.
 7. Informació col·legi professional.
 8. Premi Ramon Llull  2017 a Illes Per un Pacte.
 9. Torn obert de paraules.

La vaga de dia 9 de març està convocada per la Plataforma Estatal per l'Escola Pública  (pares, sindicats estatals, estudiants...). És una vaga general que afecta a tots els nivells d'ensenyament  i es fa en contra del recurs que el Govern del PP presentà davant el Tribunal Constitucional en contra de la decisió del Congrés dels Diputats d'aixecar el vet a la iniciativa parlamentària que demanava derogar la LOMCE. La protesta té l'objectiu de fer retirar el recurs del Govern, iniciar els tràmits per derogar la LOMCE i revertir les retallades. Si heu seguit la premsa haureu vist que hi ha opinions a favor de secundar-la ja que els punts que reivindica són coherents amb la lluita feta fins ara; però també hi ha motius per dubtar de la seva eficàcia ja que la convocatòria no surt de les bases i es pot  mantenir la lluita contra la LOMCE d'altres maneres. Què pensau al vostre centre? Veniu el màxim de gent per decidir entre tots. Cada opinió compta!
Coordinadora AD
--
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blog: http://assembleadocentsib.blogspot.com
Facebook: Assemblea Docents Illes Balears
Twitter: @Assembleadocent

altres adreces:
comunicacioad@gmail.com (comissió de comunicació)
caixaderesistencia@gmail.com (comissió caixa de resistència)
comissiojuridicaad@gmail.com (comissió jurídica)
afersexteriorsad@gmail.com (comissió d'afers exteriors)
mobilitzacioad@gmail.com (comissió de mobilització)
interinsad@gmail.com (comissió d'interins)
comissiopedagogicaad@gmail.com (comissió pedagògica)

dimarts, 21 de febrer de 2017

OPOSICIONS 2017


De la mesa sectorial de 16 de febrer:

Com a màxim s'han d'haver comunicat a Madrid nombre, cos i especialitat de les places el 28/2/17.

Abans d'aquesta data, Martí March convocarà mesa per donar dades concretes i definitives.

Posteriorment, ja dins el març, es convocarà la mesa per negociar els termes concrets de la convocatòria autonòmica (aspectes concrets de les proves, dates d'inscripció...)

divendres, 17 de febrer de 2017

Capacitació de català: obert el termini d'inscripció al FOLC

Tot el professorat necessita la capacitació de català per a poder impartir classes als centres de les I.B.

Aquest requisit és imprescindible per no quedar exclòs de les borses d'interins.

La UIB obre el termini d'inscripció al Pla de formació lingüística i cultural (FOLC) del 21/2/17 al 10/3/17 per tal d'obtenir la capacitació

Per a més informació facilitada per la UIB, clicau AQUÍ
Per a informació més detallada al nostre blog, clicau AQUÍ

dimarts, 14 de febrer de 2017

INFORME: Mesa tècnica sobre convocatòria d'interins de 13 de febrerDilluns dia 13 de febrer de 2017 a les 10:00h va tenir lloc la Mesa Tècnica d’Educació per tractar el 1r Esborrany de la convocatòria d’interins del curs 2017-2018 (enllaç a l’esborrany 1). Dijous 16 de febrer de 2017 a les 10:30h tindrà lloc la Mesa Sectorial d’Educació on es tractarà el 2n Esborrany de la convocatòria d’interins del curs 2017-2018 (enllaç a l’esborrany 2), entre altres temes. La setmana que ve hauria de sortir publicat en el BOIB la Convocatòria d’interins del curs 2017-2018. En principi, el termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria serà del 2 de març al 15 de març, ambdós inclosos.

A continuació ens centrarem només amb l’Annex 1 de l’esborrany de la convocatòria que és on s’expliquen les bases específiques:

EXCEPCIONALITATS DE TITULACIÓ

La Conselleria ha unificat els criteris i terminis de cara a ocupar places del cos de professors tècnics de formació professional, de qualsevol especialitat no lingüístiques i de les especialitats Serveis a la Comunitat i Intervenció Sociocomunitària. 

Els aspirants que vulguin acollir-se a l’excepcionalitat hauran de seleccionar, en la sol·licitud de participació de la convocatòria d’interins, les especialitats en què volen ser admesos per aplicació de l’excepció i també hauran de seleccionar totes les especialitats en què poden ser admesos d’acord amb la seva titulació segons l’annex 4 (en el cas de no seleccionar-les totes, l’Administració ho farà d’ofici).

En el procés d’adjudicació de destinacions provisionals han de seleccionar per a cada cos en primer lloc totes les places disponibles a què poden optar, d’acord amb les especialitats i illes en què figuren com a admesos en les borses per aplicació de l’annex 4, i amb respecte a les opcions elegides en la sol·licitud. En el cas de no seleccionar-les totes, l’Administració també ho farà d’ofici. En segon lloc han de seleccionar les places a què poden optar per aplicació d’aquesta excepció.

És molt important tenir en compte que s’adjudicarà seguint l’actual ordre de grups establert.

Mirau el següent exemple per evitar mals entesos:

“Ja hem seleccionat totes les places a que podem i volem optar. El programa informàtic ens intenta adjudicar una plaça del Grup A (Mestres) d’una especialitat que tenim admesa d’acord amb l’annex 4 però no en troba cap disponible i passa a intentar adjudicar-nos una plaça del mateix grup A, en aquest cas d’una especialitat per aplicació de l’excepció, tampoc en troba cap. A continuació, aplica el mateix criteri però en aquest cas dins el grup B (Secundària), intenta adjudicar una plaça d’una especialitat que tenim admesa d’acord amb l’annex 4 i com que tampoc en troba cap de disponible passa a intentar adjudicar-nos una plaça d’una especialitat per aplicació de l’excepció; després dins el grup C fa el mateix i és on finalment ha trobat (o no) una plaça disponible.”

Hem de tenir en compte que les excepcionalitats per ocupar places de les especialitats d’Alemany, Anglès o Francès de Secundària i les d’Alemany, Anglès, Àrab, Francès, Italià, Rus o Xinès d’EOI no han sofert canvis i en aquests casos, per tant, els criteris i terminis no s’unifiquen amb les demés. L’Administració ha explicat que això es deu a que no hi ha suficient gent per a cobrir aquestes places i per això, sovint, s’acaben obrint convocatòries extraordinàries i d’especialistes.

ACCÉS ANÒNIM A L’APLICACIÓ

Com bé sabeu, l’accés a l’aplicacióper emplenar la sol·licitud per participar a la propera convocatòria d’interins, es pot fer de tres maneres distintes:
 • Mitjançant DNI electrònic o un certificat digital reconegut
 • Mitjançant l’usuari i la contrasenya d’accés al Portal del personal de la Conselleria d’Educació i Universitat
 • Anònimament
En aquest darrer, accés anònimament, hem de destacar algunes novetats: Enguany, si s’accedeix anònimament i l’aplicació detecta l’existència, en la base de dades de la Direcció General de Personal Docent, d’una adreça de correu electrònic a efecte de comunicacions facilitada per la persona interessada, li hi enviarà un correu electrònic que inclou un codi de seguretat de quatre dígits, imprescindible per continuar amb la tramitació telemàtica. L’assistent de tramitació de l’aplicació informarà a quina adreça de correu electrònic s’ha enviat el correu.

Amb això, es pretén que unes 2.600 persones no hagin de tornar a presentar el DNI, recordem que fins ara els que havien accedit anònimament havien de tornar a presentar el DNI.
I què passa si una persona ha canviat de correu electrònic? L’Administració ens va dir que era responsabilitat de la persona si havia canviat el correu i que tenia el deure de notificar-ho a l’Administració.

DISCAPACITATS

Els aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% han de fer constar aquesta condició quan emplenin la sol·licitud de participació de la convocatòria. Com a novetat, el certificat acreditatiu que hauran d’adjuntar s’ha d’haver expedit amb posterioritat a l’1 de gener de 2014. Presentar l’esmentat certificat acreditatiu implica poder accedir a les places reservades.

TERMINI PER APUNTAR-SE A LES BORSES

En principi, el termini per presentar les sol·licitudsper participar en la convocatòria serà del 2 de març al 15 de març. Enguany serà tan prest per què la Conselleria d’Educació i Universitat durant els propers mesos començarà a fer la mudança i també per què no volen que aquest procés es solapi amb els demés que vendran, com per exemple el d’oposicions.

NORMES ESPECÍFIQUES DE SELECCIÓ D’OPCIONS

A l’hora d’emplenar la sol·licitud, a més de les dades personals i de les dades a efectes de comunicació i notificació, és obligatori triar, al menys, una especialitat i una illa a jornada completa.

Les persones que figurin admeses a les borses podran modificar la seva opció d’illes, d’itinerància, de mitja jornada, les funcions a les quals volen optar i les places d’especial dificultat. En aquest sentit, els aspirants amb una plaça d’estabilitat únicament podran ampliar opcions a la seva sol·licitud, mai reduir les que ja van seleccionar el curs 2016-2017, excepte que renunciïn a la seva condició de funcionaris interins de pacte.

Els interins de pacte desplaçats hauran de marcar obligatòriament totes les places a què puguin optar però els que hagin renunciat al pacte (poden renunciar en la mateixa sol·licitud) no hi estaran obligats i també podran modificar les seves opcions.

BORSA ÚNICA

Hem tornat a demanar que hi hagi una borsa única en compliment a l’acord de l’Assemblea de Docents. L’administració ens ha respost que per part seva no hi veuen cap inconvenient, sempre i quan tots els sindicats estiguin d’acord en tornar a la borsa única.

Recordem que actualment la borsa es divideix en 4 grups:
 • Grup A: Cos de mestres
 • Grup B: Cos de professors d’ensenyament secundari
 • Grup C: Cos de professors tècnics de formació professional
 • Grup D: Cos de professors d’EOI, de música i arts escèniques, d’arts plàstiques i disseny
A l’hora d’adjudicar les places, encara que el docent les mescli, el programa informàtic les adjudica en aquest ordre: primer intenta adjudicar una plaça del Grup A, si no pot, passa al Grup B i així successivament.

TUTORITZACIÓ

La tutoritzacióha d’acabar, com a data límit, el darrer dia que es té per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria. Per tant, si no hi ha cap canvi de darrera hora, el dia 15 de març de 2017.

INTERINS “S”

En primer lloc, des d’UOB, vàrem demanar compensar als afectats per antiguitat: aplicar una compensació mitjançant una disposició transitòria. Vàrem fer saber que els sindicats que assistiren a la darrera reunió sobre el tema encara no ens han informat del que es va parlar i acordar. Insistirem en que aquests docents necessiten una solució i la resposta va ser que no ho faran de cara al proper curs i que això ja quedarà solventat en el curs 2018-2019 quan es baremi a tothom.

Un cop constatada la negativa, vàrem demanar que, al menys, qui tengui acumulats 30 dies d’experiència docent a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de l’Administració eductiva anteriors a l’1 de setembre de 2008 es considerin tutoritzats per què part d’aquests interins “S” puguin ser baremats. La resposta va ser la mateixa: esperar al curs 2018-2019.

DISPONIBILITAT I NO DISPONIBILITAT

Els aspirants poden triar si volen estar disponibles o no disponibles. Els aspirants que es situïn voluntàriament com a no disponibles es mantindran en aquesta situació per al trimestre escolar en curs. Quan aquests aspirants vulguin passar a la situació de disponible a les borses ho han de sol·licitar a través del programa telemàtic que habilita a aquest efecte amb una antelació mínima de deu dies hàbils respecte de l’acabament del trimestre escolar en qüestió.
 • Dates en què s’inicien i finalitzen els trimestres escolars per al curs 2017-2018:
 • Primer trimestre escolar: de l’1 de setembre de 2017 al 22 de desembre de 2017
 • Segon trimestre escolar: del 23 de desembre de 2017 al 28 de març de 2018
 • Tercer trimestre escolar: del 29 de març de 2018 al 30 de juny de 2018
RENUNCIA JUSTIFICADA

El canvi més important a destacar és que com a excepció, i només en el procediment extraordinari d’adjudicació de substitucions, l’aspirant podrà renunciar, pel fet de no estar capacitat per impartir-la, a la plaça oferta si aquesta té un caràcter eminentment pràctic i pertany a mòduls dels cicles formatius de formació professional o assignatures dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, i dels ensenyaments superiors d’art. En aquest cas, l’aspirant serà exclòs de l’especialitat a la qual hagi renunciat.

RESERVA DE PLAÇA

A efectes pràctics és el mateix la reserva de plaça que l’ajornament de la presa de possessió. La reserva de plaça implica poder fer la presa de possessió més endavant i mentrestant anar puntuant des del primer dia.

Per tant, si un interí amb nomenament fins a 31 d’agost es troba en aquesta data gaudint d’un permís de maternitat, paternitat, adopció o acolliment permanent o preadoptiu, i se li adjudica una plaça vacant amb efectes d’1 de setembre del mateix any, podrà acceptar el nomenament a la plaça adjudicada i ajornar la presa de possessió fins la finalització del permís. Aquest temps se li computarà a efectes de serveis prestats i d’experiència docent.

Cal recordar que per poder optar a l’ajornament de la presa de possessió, s’ha de sol·licitar per escrit, juntament amb la documentació acreditativa de trobar-se en algun dels supòsits esmentats anteriorment.

A TENIR EN COMPTE! 

ANNEX 3 - BAREM DE MÈRITS
 • Del barem, annex 3 de la convocatòria, la Conselleria va deixar clar que no es modificarà res fins el curs 2018-2019. De manera que el barem de la convocatòria d’enguany serà igual que el de l’any passat.

ANNEX 4
 • Pròximament traurem una nota explicant les novetats!

dimecres, 8 de febrer de 2017

Assemblea de Docents: Assemblea general el 2 de març


Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:

Des de la Coordinadora, pensam que cal seguir promovent el debat a les assemblees de centre de cara a la propera assemblea general, que serà el dijous 2 de març. El lloc i l'hora encara estan per determinar i, com hem fet sempre, vos tornarem enviar un correu en tenir-ho tancat, junt amb l'ordre del dia. Vos convidam a que des de les assemblees ens faceu suggeriments al respecte entre els següents punts o d'altres que proposeu: 
 • POSSIBLE ADHESIÓ VAGA 9M. Com haureu sabut pels mitjans, la Plataforma Estatal per l'Escola Pública (pares, sindicats estatals, estudiants...) ha convocat una vaga general a tots els nivells d'ensenyament per al proper 9 de març contra el recurs que el Govern del PP presentà davant el Tribunal Constitucional en contra de la decisió del Congrés dels Diputats d'aixecar el vet a la iniciativa parlamentària que demanava derogar la LOMCE. La protesta té l'objectiu de fer retirar el recurs del Govern, iniciar els tràmits per derogar la LOMCE i revertir les retallades. Convendria que en parlàssiu als centres i aportàssiu les vostres opinions a l'assemblea del 2 de març. Vos enllaçam dues notícies de premsa sobre aquest tema:
http://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-plataforma-escuela-publica-propone-huelga-general-educativa-marzo-20170119112929.html

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/educacion-publica-familias-profesores-estudiantes-convocan-huelga-general--9--marzo-espana-576744 
 • CALENDARI ESCOLAR. Des de Conselleria s'estan pensant diferents models de calendari escolar i encara no ho tenen del tot clar. S'havia de presentar un model 'definitiu' i encara s'espera. Davant la incertesa, és necessari que digueu la vostra perquè ens estam jugant coses importants (recuperacions al juliol, canvis en períodes lectius...) 
 • CAMPANYA RÀTIOS INASUMIBLES / DENÚNCIES INSPECCIÓ DE TREBALL. Començam a tenir dades dels centres al formulari que vàrem preparar per a la campanya. Si encara no heu emplenat el formulari, ho podeu fer (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6gW9nwXhGY5G90KtDO7oU5zommta1P7AJFlKcBezTj_7kkg/viewform?c=0&w=1). Ens interessa tenir dades per actuar. Recordem que a la passada assemblea general, es va acordar donar suport a que es presentassin denúncies a Inspecció de Treball en aquells casos en que es trobàs que no es compleix la llei. Els juristes estan perfilant el model i properament començaran les denúncies. 
Fa més de tres setmanes que lliuràrem a la Conselleria vuit propostes per al 2017 (http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2017/01/vuit-propostes-pel-2017.html) i encara no en tenim resposta, ni data per reunir-nos! Com veis, seguim tenint motius per a no baixar la guàrdia, a la vegada que qualque satisfacció, com l'enregistrament de la sol·licitud de la creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears amb 1462 signatures de proponents.

Res més companys. Toca tornar a parlar-ne als respectius centres i vos animam a que reactiveu les vostres assemblees i pogueu acudir a l'assemblea general del 2 de març,

dijous, 2 de febrer de 2017

La Conselleria garanteix el suport jurídic reclamat per UOB però continuam demanant un protocol en cas d'agressions

Marta Escoda, Martí March i Jaume Ribas. Foto: CAIB

Segons llegim avui a Diario de Mallorca, el conseller Martí March diu que garanteix suport jurídic als docents en cas d'intervenció física per aturar una brega, tal com hem reclamat, però que descarta un protocol d'actuació perquè "en educació no tot es pot protocol·litzar i és de sentit comú que davant una brega el primer que s'ha de fer és separar".

Des d'UOB discrepam del Conseller i continuam exigint unes instruccions clares, es diguin protocol o es diguin "orientacions", com la Direcció General d'Innovació anomena l'esborrany que ha fet arribar als sindicats. Els docents hem de saber amb antelació i amb el major detall possible com afrontar aquests casos, a fi d'actuar amb coneixement de causa, seguretat i tranquil·litat, i no deixar-ho tot en mans del "sentit comú", la intuïció o la improvisació.

El fet que el director general d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, digui que allò que sí pot tenir conseqüències jurídiques és "no intervenir", ens du a reafirmar-nos en la nostra reclamació.

Les instruccions es poden acotar en funció de l'edat dels alumnes, la capacitat física del docent, el lloc on es produeix la brega (dins l'aula, al pati, dins o fora del centre, etc.), i també es pot regular molt més el procediment d'intervenció: per exemple, com ha d'actuar el docent si està sol en el moment de la brega.

Cal tenir en compte que enguany l'Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (ICEE) ha rebut 186 demandes d'assessorament més que el curs passat, segons informa la Conselleria, i la meitat fan referència a l'assetjament, que pot derivar en episodis de violència física. La informació inclou dos documents adjunts on es pot veure que un 10% de les demandes són motivades directament per violència.

Properament des d'UOB farem les nostres aportacions a l'esborrany d'orientacions.

Nota de premsa de la Conselleria:

Diario de Mallorca, 3 de febrer:

dimecres, 1 de febrer de 2017

La Conselleria prepara el protocol d'actuació davant d'agressions reclamat per UOB


Com ja vam informar, la Conselleria ha remès als sindicats un esborrany d'orientacions per actuar en cas d'agressions entre alumnes. Avui en parla Diario de Mallorca sota el titular «Educación acepta que los profesores apliquen la "contención física" para detener peleas».

Continuarem informant.

March retira del Consell Escolar l'ordre de selecció de directors després de l'esmena d'UOBEl conseller d'Educació, Martí March, ha retirat del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) la sol·licitud d'informe sobre l'esborrany d'Ordre de selecció de directors, amb la qual cosa en queda suspesa la tramitació, segons ens ha comunicat el CEIB.

La decisió de la Conselleria arriba després que el 23 de gener la comissió de planificació del CEIB va aprovar l'esmena a la totalitat d'UOB a l'Ordre de selecció de directors, que en demanava la retirada.

L'esmena es va traslladar a la Comissió Permanent del CEIB, que es va reunir dilluns passat i, segons informa el blog, "entre altres aspectes, es va decidir continuar amb la seva elaboració".

Recordem que a la comissió de Planificació les votacions anaren com segueix:
 • Votaren a favor de l'esmena els representants de UOB, COAPA, FERE, personalitats de reconegut prestigi, consell Escolar de Mallorca i consell Escolar d'Eivissa.
 • Votaren en blanc el ponent de l'informe (Pere Carrió, president del CEIB) i els dos representants de la Conselleria d'Educació.
 • El representant de STEI va dir que no havia volgut votar i, juntament amb la representant de CCOO, manifestaren que no podien assumir l'argument de l'esmena d'UOB referent al document d'Illes per un Pacte.
Des d'UOB ens congratulam per la suspensió del tràmit de la nova Ordre. Continuarem exigint la derogació de la LOMCE, i mentre aquesta no arribi, exigirem més valentia per part de la Conselleria a l'hora de trobar fórmules que permetin el retorn a l'elecció dels directors a través del claustre i el consell escolar.

Concurs de mèrits "LOMCE"

Pel que fa al concurs de mèrits per cobrir vacants de director, que la Conselleria publica cada any per aquestes dates, continua establint que a la comissió de selecció hi ha d'haver un sol representant del claustre, en lloc dels dos d'abans, per imposició de la LOMCE i d'ençà de la convocatòria de 2014, signada per Juana María Camps. El conseller Martí March i el director general de Planificació, Antonio Morante, apliquen la normativa que ja feia servir el PP.

Si la supressió de l'elecció del director per part del consell escolar ja va suposar una involució democràtica als centres educatius, la reducció de la representativitat del claustre a la comissió de selecció no ha fet més que agreujar la situació.