Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 31 de març de 2017

Plenari del Consell Escolar de Mallorca

Foto: Plenari de 28 de setembre del CEM
Ahir va tenir lloc el plenari del Consell Escolar de Mallorca (CEM) amb aquest ordre del dia.

Entre altres coses es recordà l'incompliment de la Conselleria de remetre amb temps suficient el mapa escolar perquè el CEM el pogués informar, tal com és preceptiu. Des de la Conselleria han proposat la creació d'una comissió paritària Direcció General de Planificació - CEM per evitar que torni a passar.

Se sotmeté a votació quina haurà de ser la postura del president del CEM a la votació del Pacte per les Illes que es durà a terme al plenari del Consell Escolar de les Illes Balears, amb els següents resultats:

Vots a favor del SÍ: 22
Vots a favor del NO: 6 (STEI i representant del CIM per Podemos)
Vots en blanc: 1 (UOB).

Des d'UOB vam demanar l'adquisició del domini .cat per a la web del CEM. Es va aprovar per assentiment.

Reclamam el cicle de grau superior d'Ebenisteria a Eivissa


COMUNICAT DE PREMSA

Des d'UOB Ensenyament ens sumam a les reivindicacions dels docents de l'Escola d'Art d'Eivissa i hem registrat una reclamació a la Conselleria perquè el proper curs 2017-2018 s'hi autoritzi la creació del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Ebenisteria.

Consideram que les respostes que fins ara ha donat la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres per oposar-se aquests estudis no són consistents, atès que a Eivissa sempre hi ha hagut matrícula d'alumnat suficient per impartir aquests estudis i la manca de desplegament autonòmic del currículum no ha estat obstacle per a d'altres cicles.

Pel que fa a la recomanació de la Direcció General de sol·licitar, a canvi, un altre cicle de grau mitjà de la família professional d'Ebenisteria, l'únic cicle que hi ha, “Reproduccions Artístiques en Fusta”, tampoc no té desenvolupat el currículum autonòmic i són testimonials, per no dir inexistents, les empreses on els alumnes puguin fer les pràctiques en empresa.

Els estudis d'Ebenisteria s'imparteixen a l'Escola d'Art d'Eivissa des dels anys 40 del segle XX, estan plenament consolidats i integrats a l'illa, participen en el programa Erasmus des del curs 2008-09 i el centre rep alumnes estrangers que realitzen pràctiques formatives de l'especialitat en diferents tallers i empreses.

Palma, 31 de març de 2017

dijous, 30 de març de 2017

Continua la ignomínia de les exempcions de català. Informe mesa sectorial


El passat dilluns 27 de març va tenir lloc la mesa sectorial on es va tractar l'esborrany d'Ordre que estableix tres disposicions sobre el català:
 • els requisits de titulacions d’ensenyament de i en català i la formació per obtenir-les.
 • les condicions de l’exempció de català.
 • les funcions i composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana.

EXEMPCIONS DE CATALÀ

L'exempció del català per a determinats alumnes, una mesura ratificada per la LOE (PSOE) i la LOMCE (PP) que atempta contra la dignitat de la nostra llengua, i que no s'aplica a la llengua espanyola, per exemple, ens va dur a no donar la nostra conformitat a l'esborrany.

Tot i així, en previsió que no s'acceptàs la nostra petició d'eliminar les exempcions, vam presentar tres esmenes que foren acceptades:

1. Article 8, allà on diu:
 • 2. En el cas d’haver de repetir un curs pel qual anteriorment s’havia estat exempt de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes, l’exempció s’ha de sol·licitar si l’alumne s’ha de tornar a matricular d’aquesta matèria.
Vam demanar que se substituís "l'exempció s'ha de sol·licitar" per "es podrà sol·licitar".

2. Article 12, allà on diu:
 • 4. En el cas dels alumnes als quals fa referència l’article 8 b) d’aquesta Ordre i mentre subsisteixi la discapacitat acreditada, l’exempció s’ha de renovar a l’inici de cada etapa educativa.
Vam demanar que se substituís "s’ha de renovar a l’inici de cada etapa educativa" per "a l'inici de cada cicle i etapa educativa".

3. Article 13, allà on diu:
 • 5. L’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes no eximeix de l’assistència a les classes en el període d’escolarització obligatòria. En qualsevol cas s’ha de fomentar l’assistència a les classes de l’alumnat al qual s’hagi atorgat l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes.
Vam demanar la modificació de la primera frase amb l'afegit següent: "L’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes no eximeix de l’assistència obligatòria a les classes en el període d’escolarització obligatòria."

Per altra banda l'exempció passa de tres a dos anys i s'elimina per als centres estrangers establerts a les Illes.TITULACIONS

 • La novetat és que la competència per expedir titulacions de capacitació de català per als docents, i el catàleg d'equivalències, torna a la Conselleria d'Educació.
 • Direcció General de Política Lingüística (Conselleria de Cultura) conserva la competència de les certificacions de coneixement del català (nivells B, C, etc.), a través de ILLENC (abans IEB), de la Conselleria de Cultura, que també s'encarrega de les proves (heu de clicar-hi la pestanya CATALÀ, que vos durà al Portal de Llengua Catalana).
 • La capacitat formativa també retorna a la UIB, que l'organitzarà conjuntament amb la Direcció General de Formació del Professorat. 
 • Els mestres que fan 1r i 2n d'ESO, AL, PT i FPB, que fins ara havien de tenir les dues capacitacions (CCIP i CCS) a partir d'ara en tindran prou amb el CCIP, que també servirà per a educació infantil.
 • La transitòria de dos anys per als mestres de 0-3 anys per obtenir el CCI es perllonga 5 anys més (afecta un col·lectiu molt reduït de docents propers a la jubilació).
 • Els tres mòduls del CCI són de 15 hores cadascun i es cursen tots.
 • Els certificats de coneixement de català de l'EOI es poden presentar directament al Portal del Personal.
 • Els cursos d'actualització de català quedaran regulats al Pla Quadriennal de Formació. Es pretén que en quatre anys tothom hagi pogut fer l'actualització gramatical.
 • El màster en pedagogia habilita per al CCS si s'han fet els mòduls corresponents del seminari de capacitació de català, i en tot cas necessiten el C1.


COMISSIÓ TÈCNICA
 • Les competències en homologació de certificats de coneixement de català passen a ILLENC.
 • Les equivalències de titulacions de capacitació obtingudes a altres comunitats autònomes les tramitaran DINAMICAT i la comissió d'assessorament del Servei de Formació del Professorat.
 • Segons van dir a la mesa, es preveu que el País Valencià recuperi el certificat de capacitació seguint el model organitzatiu de les Balears i hi hagi reciprocitat.

CATALÀ ALS CENTRES

El Servei de Formació del Professorat va anunciar un programa de dinamització del català als centres per al curs 17-18, que es durà a terme mitjançant reunions amb els coordinadors de les comissions de normalització lingüística a totes les illes.

L'informe de diagnòstic del català als centres que havia de fer Inspecció està acabat i passat Pasqua hi haurà una reunió de Formació del Professorat amb Inspecció. Segons van dir el document té els següents apartats:
 • Estudi dels projectes lingüístics dels centres i la seva aplicació real. Verificació del compliment del Decret de mínims i del Decret de llengües estrangeres.
 • Verificació d'aportació de titulacions necessàries per impartir català i en català a centres concertats.
 • Centres sense comissió de normalització lingüística.
A preguntes nostres, els representants de l'Administració van dir que l'informe d'Inspecció sobre matèries impartides en català serà un estudi real i no un simple buidatge del Gestib.

Ja no queda cap docent en actiu dels funcionaris de carrera que no van fer el reciclatge de català d'ençà del decret de mínims de 1997.

Xerrada d'orientació sobre oposicions

Dimarts, 11 d'abril a les 17,30 h, al CEP de Palma (C/ G. Marañon, s/n)

Intervindran:

M. Isabel Ponsetí
Professora d'Educació Física, preparadora d'oposicions, especialista en llenguatge no verbal i en tècniques de parlar en públic.

Joan Giménez
Professor de Música i preparador d'oposicions.

Activitat gratuïta. Vos hi esperam!


Causes d'exclusió dels tribunals d'oposicions

La conselleria ha informat del que es consideraran causes d'exclusió dels docents que siguin designats per formar part dels tribunals d'oposicions.

Així, s'exclourà de formar part dels tribunals el professorat que:
 •  actualment no presta serveis efectius a cap centre docent
 • actualment es troba en situació de baixa maternal o tengui un fill menor de 18 mesos a data de 23/6/17
 • es troba de baixa per malaltia i a data de 15/5/17 dugui més de tres mesos de baixa continuada
 • durant el curs 2016-17 es troba en situació d'alliberat sindical
 • durant el curs 2016-17 es troba en situació administrativa de serveis especials o excedència especial
 • durant el curs 2016-17 es troba en situació de comissió de serveis a l'estranger
 • a 15/5/17 es trobi proposat per jubilació per incapacitat
 • a 15/5/17 hagi sol·licitat i tengui acceptada la jubilació amb efectes d'1/9/17
 • durant el curs 2016-17 es troba en situació administrativa d'excedència per guarda legal d'un fill menor de 3 anys o d'una persona major
 • ocupi un càrrec de director, cap d'estudis o secretari durant el curs 2016-17, excepte que sigui necessari recórrer a les persones que ocupen aquests càrrec per poder conformar els tribunals
 • en el 3r trimestre tengui reducció d'un terç o de mitja jornada
 • es trobi en situació d'abstenció, és a dir, que segons l'article 23 de la Llei 40/2015 pugui:
 1. tenir interès personal en l'afer de què es tracti o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat
 2. tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i el parentesc de consanguinitat dins del 4t grau o d'afinitat dins del 2n amb qualsevol dels interessats
 3. tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior
 4. tenir relació de servei amb la persona interessada o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc

Per a llegir directament el full amb aquestes causes entregat per la Conselleria, clicau AQUÍ.

Per altra part, els membres dels tribunals seran designats per sorteig entre els funcionaris de carrera del cossos corresponents i l'especialitat reconeguda, en servei actiu en centre docents o serveis educatius de l'illa on hagi d'actuar el tribunal.
Es preveu que el sorteig de la lletra per elegir tribunals es realitzi el dia 5/4/17 a les 10.00 a la Direcció General de Personal Docent.
A més, es nomenarà també un suplent per a cada membre de tribunal designat.

Per a més informació sobre la formació, funcions i qualsevol altre aspecte relatiu als tribunals, vegeu la base 5a de l'Annex 1 de la convocatòria d'oposicions, la qual podeu trobar al següent enllaç on la Conselleria hi penja tot el relatiu a la convocatòria.

dimecres, 29 de març de 2017

Comissions de serveis a Camps d'Aprenentatge: esborrany de la convocatòria per al curs 2017-18

A la MSE del 27/3/17 es revisà l'esborrany del que serà la convocatòria per a cobrir en comissió de serveis places de docents en camps d'aprenentatge.
Podeu consultar aquest esborrany clicant AQUÍ.

La novetat d'aquesta convocatòria rau en el fet que, fins ara, les places de docents a camps d'aprenentatge es digitaven, és a dir, que no s'ocupaven per concurs de trasllats, ni per comissions d'interins ni per adjudicacions d'interins tot i no comptar amb cap titular de plantilla orgànica.

Així, segons el Director General d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, entre el 2017 i el 2018 quedarien adjudicades totes les places respectant la intenció d'assegurar les activitats programades i millorant la continuïtat de cada camp.

Actualment existeixen set camps d'aprenentatge en la majoria dels quals hi ha dos docents; d'aquestes places, doncs, enguany se'n convocarien sis als següents camps:
 • Es Palmer, a Campos
 • Orient / Binifaldó, a Bunyola
 • Son Ferriol, a Palma
 • Far de Cavalleria, a Es Mercadal
 • Sa Cala, a Sant Joan de Labritja
 • Formentera, a Sant Francesc
De tots ells i del d'Es Pinaret (l'únic camp del que no es traurà cap plaça) en podeu veure més informació a la web sobre els Camps d'Aprenentatge de la D.G. d'Innovació.

Per participar en aquest concurs de mèrits serà requisit dur un mínim de cinc anys com a funcionari de carrera i el mateix temps d'experiència docent directa a més de tenir destinació definitiva, a més de la certificació negativa del Registre de Delictes Sexuals.

Per a poder optar a una plaça, serà necessari també presentar un projecte de treball sobre l'organització i gestió del camp al qual s'opti. En total, cada aspirant podrà sol·licitar un màxim de dues places.

El termini de presentació de sol·licituds durarà quinze dies naturals a partir de l'endemà que es publiqui la convocatòria al Boib, fet que es preveu en els propers dies. No s'habilitarà cap tràmit telemàtic i totes les sol·licituds s'hauran de presentar a mà.

El procediment del concurs constarà de dues fases,
 • Valoració de mèrits
 • Projecte i entrevista
ambdues avaluades per una Comissió de valoració.

El projecte haurà d'incloure, almenys, tres apartats:
 • Organització general del camp que sol·licita
 • Anàlisi de les funcions que s'han de desenvolupar en el camp
 • Programació d'un dia de treball al camp amb alumnat.
Aquestes comissions de servei tendran una durada de tres cursos escolars i tendran caràcter irrenunciable.
En cas que no es cobreixi la totalitat de les places convocades, la D.G. de Personal Docent anirà nomenant funcionaris per a què les ocupin per períodes prorrogables d'un any en règim de comissió de serveis.

L'Administració apuntà també la voluntat de publicar una Ordre que reguli els camps d'aprenentatge.

Us pot interessar també veure la nota de premsa que tragué la Conselleria sobre la convocatòria.

UOB FA COSTAT AL PROFESSORAT DE L'IES SANTA MARGALIDA I DENUNCIA LA NOVA CAMPANYA DE LINXAMENT CONTRA ELS MESTRES

A pesar de tot el que s'ha arribat a dir i a publicar, no va ésser ni una xerrada, ni una lliçó ni tampoc una conferència i molt manco encara un sermó d'adoctrinament. A primer d'ESO de l'IES SANTA MARGALIDA hi ha una assignatura optativa de dues hores setmanals, COMUNICACIÓ I LLENGUATGE, en la qual els alumnes planifiquen i elaboraren la revista del centre, EL MIRALL. En un principi els alumnes sembla que van decidir demanar una entrevista a un alt càrrec del govern però davant la manca de concreció per problemes d'agenda, aleshores l'alumnat, entre el qual hi ha un parent de Valtònyc, com així va revelar el director del centre, Joan Miquel Font, va optar per triar un personatge d'actualitat com el raper mallorquí que és i ha estat notícia –agradi, o no-- a molts de mitjans, dins i fora de Mallorca. Com és habitual els joves van preparar les preguntes per grups i l'entrevista se va fer dilluns passat dins de la biblioteca del centre. L'entrevista, doncs, està gravada i ara està pendent de passar per escrit, corregir-la i publicar-la. En periodisme, tant si parlam d'un diari de gran difusió, d'una cadena de TV o d'una simple i humil revista escolar, etc.; l'actualitat mana i un bon periodista és el que és capaç de percebre quins temes interessen a la gent. Dit això, en periodisme també hi ha altres regles com que el demanar no fa preu i allò de “vós demanau que jo contestaré el que consideri oportú”.

És evident que l'extrema dreta persisteix en la tasca de criminalitzar els mestres i l'escola però tothom ha de saber que la revista EL MIRALL de l'IES Santa Margalida l'any 2014, en plena vaga indefinida dels mestres i d'un gran sector de pares i d'alumnes en contra el govern Bauzá per mor del TIL, la llei de símbols, les retallades, la LOMCE..., aleshores l'alumnat va decidir entrevistar qui aleshores era la consellera d'Educació pel PP, Juana M. Camps, més coneguda de llavors ençà per Na Trepitja. Per tant, aleshores com ara, els alumnes van decidir qui volien entrevistar i el contingut de les preguntes que, per descomptat, corresponen al que s'espera del jovent de la seva edat i del nivell escolar que estudien.

Ha de quedar ben clar, idò, que ni el 2014 el professorat va teledirigir l'entrevista a la consellera Camps com tampoc ara ho ha fet en el cas del cantant raper, Valtònyc. Per motius diversos, Camps el 2014 i Valtònyc el 2017 han estat motiu d'actualitat i d'aquí ve l'interès d'entrevistar-los per part dels alumnes. De revistes escolars, a Balears i fora de Balears, n'hi ha un fotimer. Algunes en format digital, d'altres impreses en paper, unes a més mitjans i d'altres amb poc recursos; però totes elles amb infinitat d'entrevistes a personatges famosos (esportistes, polítics, cantants...) o anònims (padrins, veïnats, personatges populars...).

Des d'UOB ensenyament, reclamam al conseller Martí March dues coses:

1.- Que ordeni a Inspecció que s'apressi a concloure l'informe sobre els fets que ha demanat i que no torni a passar el que va succeir en el cas del CEIP de Son Roca que l'informe va arribar tres setmanes tard quan el procés de linxament i de criminalització dels docents havia assolit nivells estratosfèrics.

I 2.- Que no se deixi arrossegar ni contagiar pel clima d'histèria i de linxament que l'extrema dreta intenta crear i perpetuar en contra dels docents.

Ja per acabar, l'experiència acumulada des de 2011 ençà ens ensenya als docents que podem esperar qualsevol acusació desproporcionada i fins i tot monstruosa per part de dirigents del PP (Bauzá, Prohens, Aguiló...), de C's (Pericay, Ballester...), d'El Foro de la Familia, d'El Círculo Balear (Campos), etc.; ara bé, no ens sembla bé que un personatge com el batle de Santa Margalida, Joan Monjo, amb una experiència acreditada que sap el dimoni on se colga, digui segons què sense abans documentar-se mínimament i de parlar amb els docents, els pares i els alumnes de l'institut del seu poble.

NOTA: Adjuntam enllaç a la revista El Mirall, de l'IES Santa Margalida, amb entrevista a l'exconsellera d'Educació Juana María Camps (2014).

Palma, 29 de març de 2017


L'Assemblea de Docents denuncia la Conselleria a Inspecció de Treball per les ràtios il·legals


Us reproduïm la notícia de l'AD, també podeu llegir-la directament al seu blog clicant sobre el titular.

L'Assemblea de Docents mitjançant UOB i Alternativa denuncia a Inspecció de Treball la Conselleria d'Educació per les ràtios il·legals de 13 centres públics

L’Assemblea de docents denuncia la Conselleria d’Educació i Universitats per incomplir la legislació educativa vigent a les Illes Balears, que regula les condicions laborals del professorat quant a la ràtio alumnes/aula.

Iniciam les denúncies dels centres educatius que pateixen una situació més greu, segons les dades oficials de matricula d’octubre del 2016


L’Assemblea de Docents, mitjançant el requeriment administratiu presentat pels sindicats UOB i Alternativa, ha formalitzat avui matí una denúncia contra la Conselleria d’Educació per considerar que incompleix la normativa legal vigent sobre ràtios. En la passada Assemblea general de dia 2 de març vàrem decidir iniciar les denúncies amb els centres que tenen una situació especialment greu, per això s’inclouen en el denúncia 13 centres i 65 grups amb més de 27 alumnes a educació infantil i primària.

 Aclarim que la situació dels 13 centres no suposa, ni de molt tots els casos denunciables. Les dades oficials de matrícula d’octubre del 2016 ens mostren unes xifres escandaloses: 143 de 215 centres d’educació infantil i primària tenen grups per damunt de la ràtio màxima de 25 alumnes. En total s’han comptabilitzat 572 grups d’alumnes entre els 3 i els 12 anys. La situació en aquests moments es pot haver agreujat si tenim en compte que s’han incorporat 2.788 alumnes fora del termini ordinari de matrícula, segons les dades facilitades per la Conselleria d’Educació en una nota de premsa de 17 de març. Destacam que les xifres no inclouen els centres de secundària ni FP ni els centres concertats.

Per què denunciam?

La primera demanda que l’Assemblea de Docents va adreçar al Govern, just en començar la legislatura, fou que actuàs urgentment sobre les ràtios excessives i abusives que ja feia massa temps que patíem; en aquell moment li demanàvem un pla de xoc. No es va produir. Posteriorment, un cop finalitzat el Real Decret Llei 14/2012 de mesures urgents, conegut com a «Decret Estarelles» segons el qual es permetia incrementar un 20% les ràtios, duguérem a terme una campanya de denúncia de ràtios il·legals i inassumibles i la situació tampoc no es va solucionar.

La resposta del Govern a les nostres demandes ha estat paradoxalment negar que hi ha ràtios il·legals, quan la informació que ens arriba, tant dels companys de les assemblees de centre, com de les dades oficials de matrícula, ens confirmen una realitat diferent: se superen les xifres legals a molts grups/classe. Ens trobam a meitat de legislatura i quant a infraestructures educatives el Govern s’ha limitat a licitar les obres d’un CEIP a Manacor i un IES a Sta. Maria i a presentar, després de les pressions polítiques dels socis de Govern, un pla d’infraestructures sense consensuar, que s’allarga fins al 2023 i en el qual el finançament de les obres depèn de partides que no estan assegurades.

Arribats en aquest punt, ara denunciam perquè consideram que la situació és insostenible perquè suposa una càrrega de treball, un esforç i una responsabilitat per al professorat superior al que li pertoca per llei, amb els conseqüents riscs per a la salut física i mental. Actuam amb coherència amb les nostres reivindicacions i continuam reclamant unes condicions laborals dignes i un model educatiu de qualitat i inclusiu en el qual aquestes ràtios esdevenen incompatibles amb l’atenció a la diversitat i dificulten l’aplicació de metodologies innovadores. La denúncia inclou un informe del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB (setembre de 2012) que acredita que les ràtios augmentades generen frustració i insatisfacció en el professorat i en dificulten greument la tasca docent.

Per què són ràtios il·legals?

L'article 87 de la Llei Orgànica d'Educació, permet incrementar un 10% les ràtios màximes legalment establertes en el cas que sigui necessari per «atendre necessitats immediates d'escolarització d'alumnat d'incorporació tardana, bé per necessitats que vinguin motivades per trasllat de la unitat familiar en període d'escolarització extraordinària, a causa de la mobilitat forçosa de qualsevol dels pares, mares o tutors legals, o a causa de l'inici d'una mesura d'acolliment familiar de l'alumne». És aquí on la Conselleria fa una interpretació errònia de la llei, atès que des de principi de curs (i per tant dins el període d'escolarització ordinària) ja es varen assolir aquestes ràtios superiors a les màximes permeses. La Conselleria interpreta que una vegada es dóna l’excepcionalitat, aquesta es cronifica per tota l'escolarització del grup d'alumnes augmentat. Així, si per exemple un grup aquest mes de març rep un nou alumne provinent d'una altra població se n’augmenta la ràtio de 25 a 26 alumnes, així serà un grup que el curs vinent es mantindrà a 26 alumnes en la mateixa classe. Evidentment l’esmentat article 87 no permet això, ja que només està previst l'increment per ATENDRE NECESSITATS IMMEDIATES D'ESCOLARITZACIÓ EN PERÍODE D'ESCOLARITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA (és a dir, una vegada començat el curs). L'excepcionalitat acaba a final de curs, quan s'han de planificar les necessitats de personal i de grups per al nou curs tenint en compte l'increment d'alumnat i respectant les ràtios legalment establertes.

En tots els grups denunciats per l'Assemblea de docents fins i tot s'incompliria el 10% d'increment extraordinari que permet el referit article 87 de la LOE, en el cas que s'hi pogués aplicar (cosa que, com hem explicat, no seria possible).

 És responsabilitat del Govern posar remei a la problemàtica de la sobresaturació de les aules. La previsió, la planificació, la creació de noves infraestructures i l’increment dels pressupostos educatius són imprescindibles i el Govern du dos anys de retard. No es pot esperar més, anam arrossegant aquesta situació des que s’iniciaren les retallades educatives l’any 2011.

Sol·licitam, en aquesta denúncia (https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFV21NZkp1NEM3NXc/view?usp=sharing), la intervenció de la Inspecció de Treball, per tal que, dins les seves competències i atès que s'estan vulnerant les condicions laborals dels treballadors docents i se n’està posant en risc la salut, dugui a terme les actuacions que corresponguin.dimarts, 28 de març de 2017

El Parlament català va rebutjar una llei de Ciudadanos per limitar els deures escolars


El Parlament de Catalunya va rebutjar una proposició de llei de Ciudadanos que anava en la línia del que han aprovat a les Balears PSOE, MÉS, Podemos i PI sobre els deures escolars. Va passar dia 26 de juny de 2016.

Van votar en contra de la proposta de Ciudadanos el PDCAT, ER i PP. Es van abstenir CUP, PSC i CSQEP.

La proposició tan sols va tenir el suport dels 25 diputats de Ciudadanos.

Vegeu la ressenya de Vilaweb:
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-parlament-rebutja-una-llei-de-cs-per-limitar-els-deures-escolars/

divendres, 24 de març de 2017

UOB denuncia la manca de diàleg per part del Govern i el Parlament amb els docents, ara entorn dels deures escolars

UH, 22 de març de 2017

COMUNICAT DE PREMSA

Dimarts dia 21 el Parlament de les Illes Balears va aprovar a iniciativa del diputat de MÉS, Josep Castell, una proposició no de llei que reclama als docents que no posin deures fora de l'escola a l'alumnat. Aquesta proposició de MÉS, que va comptar amb el suport del PSOE, Podemos i el PI, no està basada en dades ni tampoc en fets contrastats sinó en simples suposicions ja que com va afirmar Castell «“todo parece indicar” que los deberes “desmotivan” a los buenos estudiantes y provocan “aburrimiento” a los buenos estudiantes y “abandono” a los que les cuesta seguir el curso escolar; por tanto, más que mejorar los resultados, los empeora». Francament, no ens imaginam que els diputats que van donar suport a aquesta proposició en facin una de semblant aplicada als metges i en la qual els emplacin a enviar a casa els caps de setmana tots els pacients ingressats, UCI inclosa, per la senzilla raó que “s'avorreixen” estant a l'hospital.

Des d'UOB Ensenyament volem comunicar a l'opinió pública que el tema dels deures escolars no s'ha tractat a cap mesa sectorial, al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) i ni tan sols dins el Pacte per l'Educació en el qual s'està treballant. Ens trobam, doncs, i una vegada més, davant el menyspreu públic cap a la tasca dels docents per part d'uns polítics irresponsables que si a la legislatura passada imposaren TILs, lleis de símbols, etc., sense cap consens, a base d'expedients i en contra del parer de la gran majoria de professionals, ara s'han despenjat en voler llevar els deures escolars pel seu compte. El mes de novembre passat ja vam veure com la CEAPA (Confederación Espanyola de Padres y Madres de Alumnos), sense cap tipus de conversa prèvia amb organitzacions de docents, va decretar una vaga de caps de setmana contra els deures escolars, fet que va comptar amb el suport d'una multinacional sueca del moble que va fer una campanya contra els deures amb la idea que els caps de setmana són perquè les famílies les passin unides consumint i comprant dins els seus establiments.

La campanya de desprestigi per part dels polítics i d'algunes associacions de pares en contra de la dignitat professional dels docents sembla que no té fi. I el pitjor de tot és que a damunt s'omplen la boca amb paraules com “diàleg”, “consens”, etc. És evident que als docents no tan sols no se'ns escolta sinó que a damunt hi ha determinats sectors que ens volen donar lliçons sobre com hem de fer la feina, cosa que no fan amb els col·lectius de metges, mecànics, infermers, arquitectes, enginyers, pagesos, bombers, pilots, conductors, policies, advocats, notaris, fusters, picapedrers, etc. Per cert, un dels objectius principals de la proposta no de llei que comentam és que “els estudiants consolidin els seus coneixements a les aules” amb la qual cosa és inevitable pensar que el nostre Parlament està en contra dels exàmens com una forma més d'avaluació. Nosaltres els preguntam: i això també ho fan extensible, a part de Primària, Secundària i Batxillerat, també a la Universitat?

Com a docents estam farts de polítics que fan i desfan lleis d'ensenyament i proposicions no de llei dins els despatxos i d'esquena als professionals. Ara, com ja vam dir la legislatura passada a José Ramón Bauzá, Rafael Bosch, Joana M. Camps i Núria Riera, ens veim amb l'obligació de dir també al diputat Josep Castell, i a tots els qui han donat suport a la seva proposta, que els “polítics passen però els professionals quedam” i que sense uns mestres motivats i als quals no se'ls escolta no hi ha cap escola que tengui futur. D'altra banda, si els diputats del Parlament Balear estan realment preocupats per l'educació dels seus fills, el que haurien de fer és agilitzar la iniciativa sorgida a l'entorn de l'Assemblea de Docents que demana la creació del Col·legi Oficial de Docents de les Illes Balears per tal que els mestres puguem fer sentir la nostra veu davant les institucions a l'hora d'elaborar una nova llei d'educació, programes d'estudis, de formació i a l'hora de tractar d'altres qüestions pedagògiques.

Palma, 24 de març de 2017

dimecres, 22 de març de 2017

Mesa sectorial sobre formació permanent: Autoformació, experiència formativa i altres

El passat dimecres 15/3/17 es reuniren a MSE el Servei de Formació del Professorat i les organitzacions sindicals per a revisar els esborranys sobre la següent normativa:


INSTRUCCIONS PER AL RECONEIXEMENT DELS ITINERARIS D'AUTOFORMACIÓ
Sobre l'esborrany de la Resolució que ha d'aprovar les instruccions per al reconeixement dels itineraris d'autoformació, el Cap de Servei explicà que:
 • S'entén com a itinerari d'autoformació una o diverses activitats formatives realitzades durant un mateix curs escolar que no hagin estat prèviament homologades ni reconegudes, que no hagin estat organitzades per altres administracions educatives, que no siguin projectes de recerca ni tutories de pràctiques i que no s'incloguin en activitats d'innovació, programes internacionals, pràctiques en empreses o altres experiències formatives (segons els articles 12, 13, 14 i 15 de l'esborrany de l'ordre que ha de regular l'homologació i el reconeixement de la formació permanent (hi teniu enllaç més avall).
 •  Les activitats incloses a un itinerari d'autoformació, a més, han de fer referència a una mateixa línia estratègica del Pla Quadriennal (vegeu també l'enllaç de més avall)
 • Només es podrà reconèixer un sol itinerari autoformatiu per curs i per persona i, en cas de realitzar diferents itineraris al llarg de diferents cursos acadèmics, no es podran repetir les línies estratègiques; és a dir, si un professor presenta un itinerari autoformatiu sobre la línia "TIC i competència digital", no en podrà presentar un altre a un curs posterior referit al mateix tema sinó que només podrà tornar a  presentar autoformació si aquesta s'inclou en una de les altres set línies estratègiques del Pla.
 • A més, per a cada itinerari autoformatiu, es reconeixerà un màxim de 100 hores de formació.
 • Les activitats formatives presentades hauran d'anar acompanyades d'una memòria explicativa de l'itinerari realitzat i d'un informe sobre la transferibilitat a l'aula.
 • Aquesta normativa entrarà en vigor a partir de l'1/9/17 sense caràcter retroactiu, només es reconeixeran itineraris realitzats a partir d'aquesta data.

RECONEIXEMENT DE L'EXPERIÈNCIA FORMATIVA
Pel que fa l'esborrany  de la Resolució que ha de regular el reconeixement de l'experiència formativa:
 • Podran considerar-se activitats d'experiències formativa les següents modalitats: estades en empreses (*), elaboració de materials i recursos didàctics, grups de treball, intercanvis i participació en programes europeus o internacionals, participació en projectes de recerca o programes d'innovació educativa i tutorització d'alumnes en pràctiques , sempre que compleixin els requisits marcats per l'article 15 de l'Ordre.
 • A més, aquestes activitats hauran de tenir una durada d'entre 20 i 100 hores i hauran d'incloure una fase de formació presencial o en línia, una fase d'aplicació a la pràctica docent i una memòria reflexiva sobre la transferència a l'aula.
 • El nombre concret d'hores reconegudes, deprendrà del tipus d'activitat realitzada
(*) Les estades en empreses vendran regulades per una altra Ordre també pendent de publicació, podeu consultar-ne l'esborrany clicant AQUÍ Mentre no es publiqui, continua vigent l'Ordre d'estades formatives del 2009

Sobre aquest esborrany, sol·licitàrem que s'inclogui entre els possibles destinataris les persones persones que estiguin en possessió de les titulacions universitàries per exercir la funció docent encara que no estiguin en actiu, per tal que també hi puguin accedir els interins que no estan treballant.


CENS D'ENTITATS COL·LABORADORES
Quant a l'esborrany de la Resolució que ha de regular el Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent, reiteràrem la nostra oposició al fet que els sindicats siguin entitats col·laboradores i defensàrem que ha de ser l'Administració qui assumeixi la responsabilitat d'una oferta formativa suficient i gratuïta per a tot el personal docent.
Aquest esborrany inclou els següents apartats a destacar:
 • Quines entitats es podran considerar col·laboradores
 • El procediment que aquestes entitats hauran de realitzar per apuntar-se al cens
 • Les obligacions de les entitats

MARC NORMATIU
Tota la normativa anterior deriva del desenvolupament dels següents documents (que podeu consultar clicant-hi a sobre):
Aquest darrer esborrany es troba encara pendent de publicació ja que la D.G. d'FP i Formació del Professorat decidí no publicar l'ordre fins que es tanqui el termini de la convocatòria de borses d'interins per al curs 2017-18 per tal d'evitar canviar la normativa d'homologació i reconeixement amb la convocatòria oberta.
Fins que no es publiqui l'Ordre, doncs, tampoc es podrà publicar la normativa treballada en aquesta MSE


FORMACIÓ DE CATALÀ
A més d'aquesta normativa i esborranys citats, el proper dilluns 27/3/17 es durà a terme una altra MSE per a treballar l'esborrany de l'ordre que establirà:
 • els requisits de les titulacions del professorat no universitari en matèria d'ensenyament de i en català i la formació per a obtenir-les
 • les condicions de l'exempció de l'assignatura de català
 • funcions i composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana
Podeu consultar aquest darrer esborrany clicant AQUÍ

Relacionat amb aquest tema, no tenim encara notícies sobre a quin punt es troba la tasca de la comissió d'experts que es troba treballant en una proposta per a l'elaboració d'un model lingüístic escolar per a les I.B. ni de l'informe d'Inspecció sobre el català als centres educatius que en principi havia de sortir pel febrer.

dilluns, 20 de març de 2017

Procés d'escolarització per al curs 2017-18


La presentació de sol·licituds per participar en el procés d'adscripció d'alumnat a Educació Infantil, Primària i ESO es pot realitzar entre els dies 20 i 24 de març, ambdós inclosos.

Trobareu tota la informació necessària als següents enllaços:
També us pot interessar veure la nota de premsa publicada per la Conselleria sobre aquest procés d'escolarització, la trobareu clicant AQUÍ


dijous, 16 de març de 2017

Avui s'ha presentat el procés d'escolarització del curs 2017-18La Conselleria d’Educació i Universitat ha presentat avui el procés d’escolarització del curs vinent,  que implica  més de 30 mil alumnes entre els processos d’admissió i adscripció a les etapes d’Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat, a més de l’escolarització d’FP.

TERMINIS D'ADMISSIÓ
 • Infantil, Primària i ESO  es farà del 2 al 12 de maig
 • Batxillerat es farà del 26 al 30 de juny

ALUMNES

El curs actual s'han escolaritzat fora de termini 2.788 alumnes, a causa de l'arribada durant el curs escolar d'alumnes nous. En total, s'ha arribat a 33.986 alumnes.

INCREMENT DE MUNICIPIS AMB ESCOLARITZACIÓ INTEGRADA

Es durà a terme través de convenis entre ajuntaments, conselleria, centres públics i concertats. S'afegeixen Alcúdia, Muro, Felanitx, Santanyí, Campos i Palma D.
 
NOVA ZONIFICACIÓ

Es produirà a Palma, Calvià, Llucmajor i Sant Josep de Sa Talaia
 • A Palma l'objectiu ha estat  d’adaptar les zones als barris, fet que també s’ha reflectit en les adscripcions. Es passarà de 4 a 5 zones: A, B1, B2, C i D.
 • Calvià, s’ha passat d’una única zona a sis zones amb l’objectiu d’afavorir la proximitat al centre educatiu, millorar les adscripcions als IES i optimitzar les rutes de transport escolar
 • Llucmajor passarà de zona única a 2 zones: nucli i costa.
 • Sant Josep de sa Talaia passa de zona única a 3 zones. 

MODIFICACIONS EN LES ADSCRIPCIONS
 • Al  Polígon de Llevant de Palma s'ha passat de les adscripcions múltiples a les adscripcions directes  dels IES Antoni Maura, Francesc de Borja Moll, Aurora Picornell i Josep Sureda i Blanes.
 • A Palma, s’ha adscrit el CEIP Casa Blanca a l’IES La Ribera i el CEIP Son Pisà  passa a ser d’adscripció múltiple als IES de Palma Centre i Palma Ponent. 
 •  A Calvià, s’ha adscrit el CEIP Ses Quarterades a l’IES Calvià i el CEIP Puig de na Morisca passa a tenir adscripció múltiple a l’IES Calvià i IES Son Ferrer. 

NOU CENTRE PEI (PROJECTE D'ESTUDIS INTEGRATS)

L’IES Josep Maria Quadrado es converteix en PEI per racionalitzar els horaris dels Ensenyaments Professionals de Música i Dansa i ESO.


CENTRES AMB PLACES RESERVADES PER A ALUMNES AMB PROBLEMES DE MOBILITAT

Vegeu:

dimecres, 15 de març de 2017

Compleixen el Decret de mínims les matèries en anglès? (2a part)


A l'espera que la Conselleria publiqui l'informe d'Inspecció sobre ensenyament en català i projectes lingüístics als centres, des d'UOB hem fet arribar una bateria de preguntes a la Direcció General de Planificació sobre el compliment del Decret de mínims pel que fa a les matèries que s'han de fer obligatòriament en català.

Recordem que segons el Decret 92/1997, "Decret de mínims", articles 17 i 18, s'han d'impartir en català:
 • L'àrea del Coneixement del medi natural, social i cultural, a primària.
 • Les àrees de Ciències socials, Geografia i història i Ciències de la naturalesa, a secundària.
Hi ha, emperò, una disposició addicional segona del mateix Decret que diu:
 • «Excepcionalment, els centres d'educació primària i/o secundària podran sol·licitar a l'Administració educativa fer en llengua catalana una àrea diferent a la que es fixa en els articles 17c i 18a, respectivament, sempre que es justifiqui adequadament en el Projecte Lingüístic.»
Aquesta clàusula és la que podrien al·legar els centres per fer en anglès les àrees esmentades, segons ens van dir els representants de la Conselleria, passant a fer en català unes altres per assolir el mínim de la meitat del còmput horari que marca el Decret de mínims. Però quan el curs passat vam demanar quants de centres ho havien sol·licitat, la resposta va ser zero.

Hem tornat demanar, per tant, per al curs 2016-2017:
 1. Relació de centres que han sol·licitat a l'Administració fer en llengua catalana una àrea diferent a la que es fixa en els articles 17c i 18a durant el curs 16-17, per tal de fer aquesta darrera en llengua estrangera.
 2. Quantitat total de grups d'alumnes afectats per aquesta mesura.
 3. Percentatge que suposen aquests centres sobre el total de centres que imparteixen matèries en llengua estrangera.
 4. Percentatge que suposen aquests grups d'alumnes sobre el total de grups d'alumnes que cursen matèries en llengua estrangera.
Pel que fa a si s'imparteix als centres com a mínim la meitat del còmput horari en català, veurem què en diu el futur informe d'Inspecció.

dilluns, 13 de març de 2017

Planificació envia al CEM la resolució d'adscripció i matriculació a tres dies de publicar-se


La Direcció General de Planificació ha fet arribar avui al Consell Escolar de Mallorca l'esborrany de Resolució de processos d’adscripció, admissió i matriculació d'alumnes, que podeu veure AQUÍ. No ha passat per mesa sectorial i Planificació preveu que surti publicat al BOIB dijous 16.

Cal recordar que el 31 de gener la Comissió Permanent del Consell escolar de Mallorca, reunida per tractar la designació de ponent i actuacions a la Proposta de nous mapes escolars, acordà per unanimitat  no informar el document remés per tractar-se d’un document de treball i no de la Resolució pertinent.

El CEM ja havia requerit la proposta de Resolució el 30 de setembre i Planificació va respondre això amb data de 13 d'octubre de 2016:
 • “... Una vegada aquesta Direcció General disposi de la proposta de Resolució d’adscripció, admissió i matriculació per al curs 2017-2018, us serà remesa perquè l’organisme que presidiu pugui emetre l’informe corresponent abans de la seva publicació al BOIB…”. 
Això difícilment serà possible si ha de sortir, com anuncia Planificació, dijous que ve.

dijous, 9 de març de 2017

Novetats sobre Formació Permanent i sobre Estades Formatives per al professorat d'FP


ESTADES FORMATIVES EN EMPRESES

La comissió Específica d'Ordenació i Innovació del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) es reuní aquest dilluns (vegeu blog del CEIB) per debatre les esmenes presentades a l'esborrany d'ordre que ha de regular les estades formatives a empreses del professorat que imparteix FP.

UOB Ensenyament presentà les següents demandes:
 • Que puguin realitzar les estades tots els professors que imparteixen FP siguin del cos que siguin i qualsevol sia el nivell impartit (FPB, CFGM, CFGS). El representant de la conselleria a la Comissió explicà que així es contempla, tot i que no quedi prou explícit en el redactat del títol i d'alguns dels articles.
 • Que les estades siguin obertes també al professorat interí que no té plaça adjudicada. La resposta fou que no és possible pel fet que tant el professorat com l'alumnat que realitza activitats pràctiques a les empreses necessita està cobert per una assegurança la qual depèn, pel que fa a l'alumnat del fet d'estar matriculat a estudis d'FP i, pel que fa al professorat, del fet de tenir contracte vigent amb la conselleria.
 • Que en el cas que les estades formatives es duguin a terme fora de l'illa de residència de l'interessat, aquest pugui rebre ajuda econòmica en concepte de passatges, estança, dietes, etc. La resposta del Cap de Servei de Formació del professorat fou que no es possible mentre no es derogui la retallada del 2012 que ho impedeix tot i que la Direcció General d'FP està en contacte amb la Cambra de Comerç per si aquesta pogués destinar un fons per a aquest concepte.
 • Que les estades es puguin realitzar en horari lectiu. L'esborrany debatut obligava el professorat a realitzar les estades formatives fora de l'horari lectiu, de l'horari de permanència al centre i de l'horari de les activitats del centre de compliment obligatori. En aquest punt, aconseguírem que s'eliminàs de l'esborrany aquesta restricció tot i que, segons Formació del Professorat, l'impediment continua vigent a causa també del Decret de retallades del 2012; per tant, no serà possible realitzar les estades en horari lectiu mentre no es derogui la retallada.

Instam, doncs, una vegada més la Conselleria i el Govern a derogar urgentment les retallades educatives que patim des de fa cinc anys.  

Segons el Cap de Servei de Formació Permanent, l'esborrany inclou algunes millores respecte de l'ordre vigent, entre altres:
 • Ja no es limita l'estada a empreses de fora de les I.B.
 • Se simplifiquen els tràmits tant per al professor com per a l'empresa.
 • No es limita el nombre d'estades en un sol curs sinó el nombre d'hores.
 • Hi podrà participar professorat d'FP de centres concertats sempre i quan el cicle en concret estigui concertat.


PRÒXIMA NORMATIVA SOBRE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

El proper dimecres 15/3/17 s'ha convocat la Mesa Sectorial per a revisar els esborranys de la nova normativa que s'ha de publicar derivada de l'Ordre que ha de regular l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació del professorat, ordre que encara està pendent de publicació.

Així, es troben sobre la taula de negociació els següents documents:
Com sempre, si teniu alguna aportació al respecte, ens la podeu fer arribar al nostre correu uob.ensenyament@gmail.com

Continuarem informant.

L'informe d'Inspecció sobre el català als centres educatius, que s'esperava pel febrer, continua elaborant-se

L'informe d'Inspecció Educativa sobre la situació del català i els projectes lingüístics als centres educatius, que el cap d'Inspecció va anunciar per al mes de febrer encara s'està elaborant. Segons ens diuen al Departament  d'Inspecció, un cop el tenguin fet el traslladaran a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

Per altra banda avui dematí se celebren reunions de coordinadors de Comissions de Normalització Lingüística al CEP de Palma, en dues sessions: a les 10 h els de primària i a les 12 h els de secundària.

Continuarem informant.

dimecres, 8 de març de 2017

Infraestructures: cofoisme de la Conselleria i pilotes fora


Tornam a quedar decebuts pel Pla d'Infraestructures. Consideram que cap de les preguntes fetes per UOB a la conselleria durant el plenari del CEIB no foren realment contestades; les respostes van ser del tot insuficients i, a vegades, fins i tot condescendents, fet que ens deixà certament indignats.

El plenari es dugué a terme el passat dos de març, dia en què es reuní el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) per tal de ser informat pel Conseller Martí March sobre el Pla d'Infraestructures Educatives 2016-20 i per la directora de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (ICEE) sobre la Memòria de l'ICEE del curs 2015-16.

Us explicam com es desenvolupà la sessió:

PLA D'INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES 2016-20

Martí March assistí a presentar el Pla acompanyat d'Antonio Morante, el Director General de Planificació, Ordenació i Centres. Ambdós destacaren, entre altres, els següents aspectes:
 • Tenim un dèficit històric acumulat d'infraestructures.
 • Som l'única comunitat autònoma on augmenta el nombre d'alumnes, fet que accentua el problema dels barracons i dificulta l'objectiu d'eliminar-ne el 70% de cara al 2019.
 • Ara mateix és necessari construir una quinzena de centres a les I.B. Les dificultats principals es troben en el finançament i en l'obtenció de solars.
 • Durant tota la legislatura es duran a terme tasques d'eliminació d'amiant per anar cap a una escola saludable.
 • Aquest és el primer pla d'infraestructures que es duu a terme des de la Conselleria d'Educació, cosa que no s'havia fet en anteriors legislatures. El Pla, a més, s'ha elaborat a partir de criteris objectius i no de preferències.

Criteris de planificació de les actuacions
Explicaren que, a l'hora de prioritzar unes actuacions o altres, s'han regit pels següents criteris:
 1. Necessitats d'escolarització.
 2. Presència d'aules modulars.
 3. Existència de deficiències estructurals o que puguin afectar la seguretat.
 4. Posada de solar a disposició de la conselleria.
 5. Demanda de l'ajuntament.
 6. Demanda del centre educatiu.
 7. Eliminació de barreres arquitectòniques.
 8. Eliminació d'instal3lacions de fibrociment.
 9. Distribució territorial.
 10. 1Existència de finançament europeu.
 11. Possibilitat d'altres fonts de finançament, per exemple, municipal.
Després de les intervencions del Conseller i el Director General, els membres del Ceib poguérem plantejar-los preguntes directament. A continuació us detallam les preguntes de UOB i la resposta rebuda.

SOBRE RÀTIOS A INFANTIL I PRIMÀRIA
- Un total de 115 grups, sense comptar 4t d'Infantil, tenen 28 o més alumnes sense un desdoblament físic.
- A 4t d'infantil, 83 grups tenen 23 o més alumnes i tampoc se'ls desdobla.
Quins criteris d'actuació s'han establert en funció d'aquestes dades pel que fa a les actuacions previstes fins al 2019?

Resposta: Sí que s'han tengut en compte les ràtios, vegeu els mapes que apareixen al document del Pla. Que a 4t d'Infantil no siguin 25 és gràcies a una decisió d'aquesta conselleria.

SOBRE L'INFORME DE FADESIB 2014-15 ALS IES
- El 51,4% dels IES no compleix la normativa d'1,5 m² per alumne a l'aula.
- El 83,8 % dels patis de secundària no respecta la normativa sobre zones parcialment cobertes.
- El 54,1 % dels centres presenta barreres arquitectòniques.
- I el 54,3 % de les sales de professors de secundària són massa petites.
A quins percentatges es preveuen abaixar aquestes xifres abans del 2019?

Resposta: Hi ha coses molt difícils d'arreglar, hi ha centres que mai compliran la normativa perquè són de construcció antiga i la normativa és posterior; el decret dels m² per alumne és del 2010 i els nostres centres són de molt abans.
Sobre el fet que la sala de professors sigui petita, ho haurà de continuar sent perquè l'edifici no es pot estirar i s'han de prioritzar necessitats.

BARRACONS
 - Nou centres que sumen 15 barracons no apareixen al Pla.
Confirma la Conselleria que no se'ls donarà cap solució fins com a mínim d'aquí a sis anys?

Resposta: L'escolarització del curs 2017-18 ens dirà si s'han d'afegir o llevar barracons. Les aules modulars són inevitables en zones d'escolarització creixent durant tot el curs, serà impossible eliminar-ne el 100%. També hi ha centres que no volen que es llevin perquè les usen de magatzem.

AMIANT
- Per què la Conselleria no reconeix l'existència d'amiant a 29 CEIPs de Palma tenint coneixement de l'informe que l'ajuntament va emetre el 3/4/14? I per què en tot el Pla no es preveu retirar-ne l'amiant?

Resposta: No totes les actuacions que es duen o es duran a terme apareixen especificades. Tenim un pla per eradicar el fibrociment però a vegades hi ha imprevists, la política és eliminar-lo progressivament. Si es detecten centres que no sabem, que s'informi la Conselleria. 


A més a més:

MEMÒRIA DE L'ICEE DEL CURS 2015-16

La directora de l'ICEE, per altra part, explicà les principals actuacions dutes a terme per l'Institut i repassà àmpliament tot el contingut de la memòria.
Podeu trobar tota la informació al respecte clicant AQUÍ.

dilluns, 6 de març de 2017

L'assemblea de Docents denunciarà a la Conselleria d'Educació davant inspecció de treball per les ràtios il·legals

Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:

Les denúncies estan enllestides i el model de denúncia es posarà a l’abast de les Assemblees de centre

L’Assemblea de Docents s’ha reunit avui, dia 2 de març a l’IES Sant Marçal, i ha acordat denunciar en breu la Conselleria d’Educació davant Inspecció de Treball una vegada que ha rebut la resposta dels centres educatius al qüestionari de ràtios que es va dur a terme fa una mesos. Les denúncies estan preparades i el model es posarà a l’abast dels centres educatius que tenguin grups que superin els màxims estipulats per llei.

Quant a la vaga de dia 9 de març, hem acordat exigir mesures contundents contra la Lomce que suposin una autèntica pressió al govern del PP i als partits polítics que fan possible que governi.També hem decidit que no farem cap crida a la vaga de dia 9 per considerar que es tracta d’un acció simbòlica que no s’ha originat des de les bases, no s’ha consultat als treballadors que tenen el dret a exercir aquest dret, no s’ha fet una mobilització prèvia pels sindicats que l’han convocada ni s’ha generat cap expectativa. Dit aixó, i tenint en compte que des de l’Assemblea de Docents hem mantingut i mantenim una lluita continuada contra la Lomce, donam suport a tots aquells companys que la vulguin secundar.

Per un altra banda, hem parlat sobre la proposta de modificació del calendari escolar que la Conselleria d’Educació va posar en marxa i que en aquest moment s’ha retirat de les taules de negociació fins que l’administració trobi oportú tornar-la dur a debat. S’han recollit les opinions i les aportacions sobre aquesta qüestió encaminades a trobar solucions pedagògiques efectives per millorar resultats dels exàmens de setembre.

Quant al Col·legi Professional de Docents, en aquest moment es troba pendent el tràmit parlamentari per a la seva creació.

Els sindicats que han assistit a l’assemblea general, han donat informació sobre la situació de la convocatòria d’oposicions i de la convocatòria d’interins per al curs 2017-18.

Finalment, hem acordat donar suport a en Josep Miquel Arenas Beltràn, Valtonyc, condemnat per les seves cançons arrel d’una denúncia d’en Jorge Campos. Volem expressar la nostra solidaritat a en Josep i el nostre rebuig a una altre sentència injusta de l’Audiència Nacional que atempta contra un dret fonamental, com és la llibertat d’expressió.

Avui, llistes provisionals de places assessors i directors CEP


Avui dematí s'ha reunit la comissió de selecció de places d'assessors i directors de CEP en comissió de serveis, corresponent a la convocatòria de 13 de gener, amb presència de representants sindicals.

S'han presentat 26 sol·licituds per a 16 places d'assessor (dues n'han quedat excloses per incompliment de requisits) i quatre per a tres places de director.

Les places són per a dos anys, renovables per dos anys més i finalment per quatre anys més.

Avui estava previst publicar les llistes d'admesos i exclosos ordenades per baremació a la web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. Un cop publicades els aspirants disposen de cinc dies per reclamar.

Dimarts 14 de març es tornarà a reunir la comissió per resoldre les reclamacions i aprovar el calendari d'entrevistes i defensa dels projectes, que en principi tindran lloc al CEP de Palma del 20 al 23 de març.

divendres, 3 de març de 2017

Confirmades les pitjors previsions: només 257 places a les oposicions de 2017

Foto: Conselleria d'Educació. Els representants d'UOB, que anàvem de verd, hem quedat retallats a l'esquerra.

El Conseller Martí March ha confirmat a la mesa sectorial extraordinària d'avui migdia que les places que es trauran a les oposicions seran només 257. No serà possible afegir-hi les 215 noves vacants de 2016 perquè el Govern espanyol no ha aprovat els pressuposts de 2017, que haurien permès, segons les promeses del PP, incloure el 100% de la taxa de reposició, com ja va passar amb les places de 2015.

Els representants d'UOB, al nostre torn d'intervenció, hem assenyalat que si les 425 places previstes inicialment ja eren insuficients per reduir la taxa d'interins a unes xifres acceptables, 257 són una xifra ridícula que deixa fora moltes especialitats i que s'ha perdut un altre any per donar estabilitat a un gran nombre de docents. Hem recordat que som l'única comunitat autònoma que no ha convocat oposicions els darrers sis anys, i hem demanat al conseller si pensava prendre mesures contundents davant el bloqueig de places imposat per Madrid. Hem advertit que si no planta cara amb valentia es converteix en el braç executor no només d'unes oposicions escarransides, sinó de la LOMCE o de la manca de pressupost educatiu. Davant la nostra pregunta de si ha considerat la possibilitat de dimitir, ha contestat que és el primer a oposar-se a la política educativa del Govern espanyol però que han fet el que podien fer i que no pensa dimitir per responsabilitat.

Davant la nostra crítica per haver-nos trobat decidides les places i especialitats, sense participació dels sindicats, la directora general de Personal Docent ha respost que les vacants són estructurals, que se n'ha de fer un estudi acurat i que sempre ha estat l'Administració qui les ha decidit.

Explicam tot seguit les intervencions dels representants de l'Administració.

INTERVENCIÓ DEL CONSELLER

El conseller ha obert la mesa recordant que no es fan oposicions a les Balears des de 2011 i que tenim un 33% d'interins, rècord estatal absolut. Ha esmentat les diverses reunions que s'han fet amb representants del Govern espanyol, tant del Ministerio de Educación com del d'Hacienda, i l'acord de la "conferencia de presidentes" amb el Govern espanyol de suprimir la taxa de reposició, que enguany no haurà servit per a res. Ha qualificat de xantatge la imposició de Madrid de lligar les places d'oposicions a l'aprovació dels pressuposts i ha criticat que no hagin volgut desbloquejar les places amb un Decret llei i al mateix temps diguin que volen davallar fins a un 7% d'interins. 

OFERTA DEFINITIVA DE PLACES I ESPECIALITATS

Ens han passat una fotocòpia de l'oferta definitiva de places (que durant la mesa han penjat a la web, i podeu veure AQUÍ).

ALTRES CCAA

La directora general de Personal Docent ha assenyalat que no s'han incorporat especialitats noves a la previsió anterior i que n'han tret de tots els cossos. Ha afegit que enguany a més de les Balears convocaran oposicions Andalusia, Cantàbria i Catalunya. El País Valencià ha optat per treure oposicions massives l'any que ve perquè en va convocar el 2016. Ha exposat la necessitat d'un acord conjunt de comunitats autònomes a l'hora de convocar oposicions per evitar l'efecte crida, sobre tot en el cas de primària.

PRIMÀRIA

El cap de servei de Primària ha explicat que les vacants es produeixen sobre tot a educació infantil perquè hi ha una forta migració de docents d'infantil a primària, motiu pel qual no treuen cap plaça de mestre a Mallorca. Ha afegit que el pacte d'estabilitat afecta sobre tot al cos de mestres, on hi ha al voltant d'un 50% de les places de pacte, que amb unes 100 places d'oposicions en lloc de les 55 d'enguany n'haurien pogut treure d'Anglès o més de PT, i que han incidit en Menorca i Pitiüses perquè és on hi ha més necessitat d'estabilitat.

SECUNDÀRIA

El cap de servei de Secundària ha dit que per decidir les places han tingut en compte dues variables:
 • La dificultat de cobrir determinades especialitats i illes. De matèries com Informàtica, Alemany i les de FP han de treure convocatòries extraordinàries d'interins per aquest motiu.
 • El nombre reduït de places que es podran treure. No han tret oposicions d'Anglès, per exemple, perquè aquesta especialitat tota sola ja necessita cobrir 90 vacants i no n'han volgut treure només unes quantes per a un gran volum d'opositors. Ha afegit que el mateix problema es dóna amb Matemàtiques, Geografia i Història o Castellà.
Davant això han decidit treure més places als cossos on hi ha més vacants, amb el següent ordre:
 1. Escoles d'Arts.
 2. Conservatoris
 3. EOI
 4. FP
També han considerat que si treien places de Sistemes informàtics també en podien treure d'Informàtica de secundària amb el mateix tribunal. Per aquest mateix criteri apareixen la resta d'especialitats d'ensenyament secundari. Finalment han repartit per cossos i han prioritzat les illes més males de cobrir amb places definitives (Pitiüses, Menorca i Mallorca, per aquest ordre)

Ha explicat que han tingut en compte el cas dels docents amb excepcions de titulació, que no han pogut fer oposicions el 2016. Les famílies més afectades són Comerç, Administratiu i Sistemes informàtics.

Han reservat el 60% de les vacants per a les oposicions i el 40% per a les places del pacte d'estabilitat i pensen que amb aquesta proporció no hi haurà desplaçats.

Tots els cossos de secundària tenen vacants. Les places del conservatori s'han tret en funció del nombre de vacants de les especialitats i a EOI n'hi ha sobre tot a Anglès i Alemany. 

PREVISIÓ DE CALENDARI

El cap de Provisió ha dit que l'esborrany és en mans dels serveis jurídics de la Conselleria, llavors ha de passar pel vistiplau de Funció Pública i finalment es durà a mesa sectorial. A finals de la setmana que ve o principis de l'altra podrien disposar de l'esborrany de convocatòria i calendari.

Vegeu:

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals d'Educació podria ajornar-se fins al setembre


Durant la reunió de la Comissió Paritària del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, que va tenir lloc ahir dijous dematí a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Píubliques, els representants de l'Administració van informar, en resposta a UOB, que el projecte de Decret del nou SPRL d'Educació continua en fase d'elaboració i podria estar llest aquest curs o bé pel setembre. Si es donàs aquest darrer cas s'haurien acumulat nou mesos de retard respecte al compromís de l'Acord Marc, que el preveia per a 2016.

Segons han explicat, a la redacció de l'esborrany hi han intervingut els Serveis Jurídics d'Educació i ara s'està estudiant el personal que s'hi haurà d'adscriure i el pressupost. Recordem que a finals de setembre de 2016 el projecte ja disposava de memòria econòmica, segons la Direcció General de Personal Docent.

L'equip de redacció del Decret treballa en dos esborranys, un que inclouria el personal no docent, atès que es veu sotmès als mateixos riscos laborals dels espais comuns, i un altre que seria exclusiu per als docents. El SPRL és partidari de la primera opció, a fi de no haver d'involucrar els serveis de dos sectors diferents per a uns mateixos casos.

Durant la reunió s'han aprovat els següents documents:
També s'han aprovat cinc expedients individuals de treballadors que han recorregut als serveis mèdics del SPRL.

dijous, 2 de març de 2017

Ajuda pel tràmit telemàtic d'interins


Recordau que des d’avui 2 de març fins dia 22 de març podeu realitzar el tràmit telemàtic de la convocatòria d’interins 2017-2018 accedint a:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2840476&coduo=38&lang=ca
Per a qualsevol aclariment no dubteu en contactar amb nosaltres a través dels telèfons 971 271 823 - 693 745 906. Si ho preferiu, podeu passar a fer el tràmit telemàtic de manera presencial per l’oficina de UOB Ensenyament amb localització al Carrer Gregorio Marañón 3, Palma.
En el següent enllaç teniu disponible les instruccions que vàrem publicar dies enrere on trobareu explicat el procés pantalla per pantalla: