Bústia Covid-19

dimecres, 24 de maig de 2017

Riscos Laborals regula la vigilància de salut no voluntària


A la reunió d'ahir de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals, que va tenir lloc a la Direcció General de Funció Pública (Es Pinaret), es va aprovar el "Procediment G-04 bis" que determina com fer la vigilància de salut "quan segons el parer de l’òrgan de personal sigui imprescindible realitzar el reconeixement mèdic per a verificar si l’estat de salut d’un treballador pot constituir un perill per a ell mateix, per a la resta dels treballadors o per a altres ciutadans relacionats amb l’Administració." Vegeu apartat 2 de l'esborrany.

El mateix apartat especifica: "En cap cas aquest procediment pot constituir un instrument per a un control dispositiu de la salut dels treballadors ni tampoc una facultat per verificar la capacitat professional o l’aptitud psicofísica dels empleats."

Aquest procediment extraordinari, que ha vingut motivat pels casos que s'han produït a Personal docent, serà d'aplicació a tots els sectors de l'Administració i segons han dit els responsables de Prevenció ja s'ha vingut posant en pràctica.

El procediment requereix un informe previ dels representants dels treballadors, preceptiu però no vinculant, i consisteix en les fases següents (reproduïm de l'esborrany):
  • a) Negativa del treballador o treballadora a acudir voluntàriament al Servei de Prevenció per efectuar la vigilància de la salut una vegada constatats els fets que poden constituir un perill per al treballador o treballadora, la resta de treballadors i treballadores o terceres persones relacionades amb l’Administració.
  • b) L’òrgan de personal tramet informe al SPRL en relació amb les situacions excepcionals que concorren per a obrir el procediment de vigilància de la salut obligatòria.
  • c) L’òrgan de personal sol·licita informe dels representants dels treballadors convocats mitjançant el Comitè de Seguretat i Salut adient o la Comissió Paritària de Prevenció de Riscs Laborals.
  • d) L’òrgan de personal convoca el treballador a realitzar la vigilància de la salut al SPRL que el citarà oportunament.
  • e) La negativa a comparèixer pot donar lloc a mesures disciplinàries.
A petició dels sindicats, si el treballador es nega a realitzar la vigilància després de ser convocat per l'òrgan de personal (apartat d) es traslladaria el cas novament a la Comissió Paritària o al Comitè de Seguretat i Salut corresponent. L'itinerari d'actuació, que podeu veure a la darrera pàgina, serà esmenat en conseqüència, així com el penúltim bloc que per error només fa referència a la Conselleria d'Educació. Un cop disposem de la versió aprovada del procediment el penjarem al nostre blog.

No cal dir que des d'UOB estarem vigilants davant l'aplicació d'aquest procediment extraordinari i de les mesures disciplinàries que se'n poguessin derivar.