dijous, 21 de setembre de 2017

Demanam a la Junta de Personal que reclami el nou decret de Fons Social

Mesa General de Funció Pública de 20 de juliol de 2016

Des d'Unió Obrera Balear hem demanat a la Junta de Personal Docent no Universitari que tracti en el proper plenari una reclamació de convocatòria immediata del grup de treball per actualitzar el decret de Fons Social i l'elaboració del nou decret.

Aquest grup de treball s'acordà a la Mesa de Negociació dels Empleats públics de la CAIB el 20 de juliol de 2016. Ens consta que es va constituir el passat mes d'abril i de llavors ençà no ha pres cap acord.

Recordem que el mes de gener la Conselleria d'Educació va instar la Direcció General de Funció Pública a reactivar aquest grup de treball, a petició dels sindicats que participam a la comissió del Fons Social d'Educació. L'actualització i equiparació dels decrets d'Educació (2002) i Funció Pública (1995) es ve demanant des de l'any 2004.

dimecres, 20 de setembre de 2017

UNIÓ OBRERA BALEAR CONDEMNA EL COP D'ESTAT CONTRA LES INSTITUCIONS CATALANES

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear condemna enèrgicament l'assalt de les forces de l'estat espanyol a les institucions catalanes que té lloc avui dematí, que suposa la culminació de la persecució policial i judicial que es du a terme contra el poble català, la democràcia i el dret a decidir.

Exigim al govern espanyol que alliberi immediatament els càrrecs detinguts, aturi els processos judicials oberts, deixi de coartar la llibertat d'expressió i de pressionar periodistes i mitjans de comunicació, i respecti el dret de Catalunya a decidir el seu futur en llibertat. De no fer-ho, quedarà deslegitimat als ulls dels demòcrates de tot el món.

Referèndum és democràcia!

Palma, 20 de setembre de 2017

 

dimarts, 19 de setembre de 2017

Més motius per exigir l'actualització i equiparació del Fons social!


A la relació de motius per no ajornar més l'actualització i equiparació dels decrets del Fons social, que vam explicar fa uns dies, encara se n'hi poden afegir un parell més:

1) L'ajuda per estudis es pot concedir als treballador no docents de Funció Pública en cas de repetir curs, si no l'han cobrada el curs suspès, però no als docents:
 • El decret de Funció Pública estableix com a requisit "No haver percebut ajuda per al mateix curs l’any anterior. La repetició de curs o assignatura no dóna dret a cap nova ajuda."
 • El decret dels docents, emperò, afegeix: "(...) En aquest sentit, no es pot sol·licitar ajuda de matrícula per les assignatures ja cursades, i no aprovades, anteriorment",

2) Els alumnes d'altes capacitats que acaben el batxillerat amb 17 anys no poden sol·licitar ajudes per raó d'estudis (llibres), perquè han de tenir 18 anys en el moment de la sol·licitud. A més a més,
 • A Funció Pública s'han de tenir els 18 anys el mes de juny.
 • En el cas dels docents s'han de tenir a 30 d'abril.

Segons se'ns va dir a la darrera reunió de la comissió de Fons social, que va tenir lloc dijous passat, 14 de setembre, la revisió dels decrets es ve reclamant com a mínim des de 2004, fa tretze anys! Ens demanam com és possible que els sindicats de la mesa general de Funció Pública no hagin pressionat més l'Administració i hagin deixat tirats els docents tots aquests anys.

Els representants d'UOB vam tornar a demanar a la Conselleria que requereixi a Funció Pública la reactivació de la comissió per a la revisió dels decrets, que l'únic que ha fet ha estat constituir-se el mes d'abril.

Pel que fa a la comissió, s'hi van aprovar:
 • 13 bestretes ordinàries (dues denegades per haver-ne sol·licitades també d'extraordinàries).
 • 8 bestretes extraordinàries.
 • 2 ajudes per atenció de la discapacitat.
 • 56 ajudes pera als fills menors de 18 anys (3 denegades per no trobar-se en servei actiu).
 • 370 ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (59 denegades per motius diversos).
 • S'ha denegat una ajuda per despesa sanitària per no cobrir-la el Fons social.
Continuen retallades les ajudes d'orfandat i viduïtat.

dilluns, 18 de setembre de 2017

Continuam esperant el protocol d'agressions entre alumnes

Marta Escoda, directora de l'Institut per a la convivència i l'èxit escolar; Martí March i Jaume Ribas, director general d'Innovació i Comunitat educativa. Foto: CAIB

La Direcció General d'Innovació i Comunitat educativa continua sense publicar el protocol en cas d'agressions entre alumnes. El passat 24 de gener l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar va enviar als sindicats un esborrany de pautes d'actuació perquè s'hi fessin aportacions, i des d'UOB vam respondre el 6 de febrer.

Instam la Conselleria a emetre el protocol el més aviat possible, ara que el curs fa poc que ha començat. La conflictivitat a les aules és un risc permanent i més encara amb les ràtios d'aula saturades.

divendres, 15 de setembre de 2017

El Servei de prevenció de riscos laborals d'Educació s'ajorna fins l'any que ve


El Decret del Servei de prevenció de riscos laborals d'Educació, que segons l'acord marc s'havia de crear el 2016, no s'aprovarà fins l'any 2018, segons ens va informar la Direcció General de Personal Docent a la reunió on vam ser citats. Hauran estat dos anys de retard si és que es compleixen les previsions actuals.

L'esborrany de Decret, que encara no hem pogut veure però que segons se'ns va dir ja disposa de memòria econòmica i informativa, passarà en primer lloc per la mesa sectorial, després pels comitès de prevenció intercentres de cada illa (on també hi són els sindicats), per la comissió paritària de Funció Pública i finalment pel Consell Consultiu.

La dotació prevista és de 12 persones a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a les Pitiüses.

Recordem que la consulta pública prèvia sobre la proposta d'elaboració del decret, que no incloïa cap esborrany, s'obrí del 29 desembre al 19 de gener d'enguany.

dijous, 14 de setembre de 2017

Novetats en la normativa sobre Formació Permanent

Des del juliol del 2016 fins ara, la conselleria ha anat publicant nova normativa sobre la formació permanent.

A continuació teniu el nostre informe actualitzat amb les novetats publicades en els darrers cinc mesos; les localitzareu senyalitzades com a (NOVETAT).

Al BOIB de dissabte 6/5/17 es publicà la nova ordre per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de les Illes.

Aquesta ordre desplega aspectes normatius derivats del Decret 41/2016 que regula la formació permanent del professorat i que es publicà el juliol de 2016 per tal de normativitzar els aspectes presentats al Pla de Formació del Professorat 2016-2020 que s'havia publicat el març del mateix any.

Aquesta nova ordre, que entrà en vigor el dia 7/5/17, regula les següents fases de la formació permanent:

 1. L'homologació de les activitats formatives
 2. El reconeixement d'aquestes activitats
 3. El registre de les activitats realitzades pel docent
 4. La certificació de la formació al Portal del Personal de cada docent

El primer dubte que planteja l'entrada en vigor d'aquesta normativa és què passarà amb els cursos que encara no hàgim acabat o que féssim abans del 7/5/17 i que no tenguem presentats a registre? Se'ns podran reconèixer i baremar?
Sí, cap docent perdrà el reconeixement de la formació acabada o que estigui realitzant a dia 7/5/17, sempre i quan sigui formació homologada. El que farà l'Administració en aquests casos serà que els cursos anteriors a l'ordre es podran computar o bé amb els criteris de l'ordre anterior i les seves posteriors modificacions vigents fins dissabte 6/5/17  o bé amb els de l'actual i, en qualsevol cas, se computaran amb els criteris que més beneficiïn el docent. (Disposició transitòria única)

HOMOLOGACIÓ
L'homologació la concedeix la Direcció General d'FP i Formació Permanent des de la Comissió de Formació del Professorat i el Servei de Formació del Professorat i l'han de sol·licitar les entitats organitzadores (*) o col·laboradores (**) inscrites al cens (NOVETAT -les instruccions del qual es troben a la Resolució de 22/5/17).

Per a ser homologables, les activitats formatives han de complir els següents requisits bàsics:
 • Adaptar-se al Decret 41/2016
 • Pertànyer a una de les línies estratègiques del Pla de Formació del Professorat 2016-2020
 • Correspondre a una de les modalitats formatives del Pla
 • Impartir-se de manera presencial, a distància o mixta
 • No estar relacionades amb la preparació de les proves d'accés a concursos, oposicions o amb la preparació de qualsevol prova per obtenir acreditacions i/o titulacions oficials.

RECONEIXEMENT
El reconeixement de les activitats de formació permanent correspon al Servei de Formació del Professorat

El reconeixement d'una activitat formativa s'ha d'expressar en hores tenint en compte els següents aspectes:

- No es computaran fraccions d'hora
- No es computarà cap activitat inferior a 8 hores (excepte en el cas dels formadors)
- El nombre màxim d'hores possibles a reconèixer ve marcat pel Pla de Formació en funció de la modalitat a la qual respon l'activitat:
 1. FdC o Formació dels Centres lligada a projectes globals de millora dels centres: no s'indica cap marge d'hores.
 2. FeC o Formació en els Centres: entre 8 i 60 hores
 3. FiC o Formació per als centres o intercentres: entre 20 i 60 hores
 4. FE o Formació Especialitzada: entre 30 i 120 hores
 5. PEF o Programes d'Experiència Formativa: entre 20 i 100 hores
 6. FA o Formació per Àmbits: entre 8 i 50 hores
 7. APF o Activitats puntuals de formació com ara jornades, congressos, etc: entre 8 i 20 hores
En tots aquests casos, manco en l'APF, serà imprescindible per al reconeixement la realització, per part del docent, d'un informe de transferibilitat a l'aula de l'après a l'activitat.

En el cas que una persona dugui a terme més d'una activitat a distància que coincideixin totalment o parcialment en el temps, només es podrà reconèixer l'activitat de major nombre d'hores.

L'assistència obligatòria a les classes o sessions presencials no podrà ser inferior al 80%

Es poden certificar hores en funció de quatre tipologies de participació:
 1. Participant
 2. Coordinador
 3. Tutor
 4. Formador

Es podran reconèixer activitats de formació que siguin:
 1. Organitzades per entitats organitzadores (*)
 2. Organitzades per entitats col·laboradores (**) i homologades per la DG d'FP i FP
 3. Organitzades o reconegudes pel Ministeri d'Educació o altres administracions educatives sempre i quan vagin en concordança amb les línies del Pla. En aquest cas, a més, l'interessat ha d'adjuntar a la sol·licitud de reconeixement presentada a registre la certificació del curs i un informe de transferibilitat. Per a aquestes activitats es reconeixerà un màxim de 60 hores.
 4. Projectes de recerca convocats, promoguts o avalats per una universitat o organisme públic, qualsevol Direcció General o entitat pública de la CAIB i qualsevol entitat organitzadora (*) sempre i quan s'adaptin a les línies del Pla. Per a aquestes activitats es reconeixerà un màxim de 60 hores.
 5. Tutoria de pràctiques de Màster, Formació Pedagògica i Didàctica equivalent, opositors, nous interins, estudis de grau i postgrau. En aquest cas, les hores es reconeixeran d'ofici i el nombre pot variar entre 10 i 30 depenent de si la tutoria ha anat a càrrec d'un o més tutors. En qualsevol cas, només es podrà optar a un reconeixement i certificat per curs.
 6. Activitats d'innovació, programes internacionals, pràctiques en empreses, grups de treball i altres activitats d'experiència formativa sempre i quan siguin convocades o reconegudes per la Conselleria i l'interessat presenti, en el termini de tres mesos des de la finalització de l'activitat, una memòria que inclogui informe de transferibilitat. Dins la modalitat d'experiència formativa, (NOVETAT) les estades formatives del professorat d'FP vénen regulades per l'Ordre del 30/8/17. (NOVETAT) El reconeixement d'experiència formativa en general, es regula a la Resolució de 22/6/17.
 7. Itineraris d'Autoformació. (NOVETAT) El reconeixement de l'autoformació ve regulat a la Resolució del 29/6/17. Sobre aquesta tipologia, a més, l'Ordre de 4/4/17 especifica que es podran reconèixer com a autoformació:
 • Les titulacions universitàries o superiors de règim especial o altres sempre que no siguin al·legats com a requisit per a l'accés a la docència
 • Els màsters universitaris o formació d'especialista o expert obtinguts després d'accedir a la funció docent
 • Altres programes de formació convocats i realitzats per universitats o entitats de reconegut prestigi i en concordança amb el Pla
 • Aquelles que no hagin estat prèviament homologades o reconegudes als punts 1-6 d'aquest apartat
 • En qualsevol cas, l'autoformació no suposarà el reconeixement de més de 100 hores per itinerari.

REGISTRE
La inscripció dels certificats de les activitats de formació al Registre General de Formació Permanent del Professorat és requisit imprescindible per al reconeixement de la formació.

Es registrarà d'ofici la formació convocada pel Servei de Formació del professorat i pels CEP; en aquest cas, el docent no ha d'entregar res a Registre.

Pel que fa a les activitats homologades oferides per les entitats col·laboradores (**), aquestes entitats disposen de tres mesos per a indicar al Servei de Formació del Professorat quina activitat es pot reconèixer al docent que l'ha cursada i ha estat considerat apte.
En aquest cas, el docent ha de revisar si l'activitat formativa en concret apareix al seu Portal del Personal un cop transcorreguts aquests tres mesos i si no és el cas, haurà de sol·licitar el reconeixement ell mateix.

En la resta de casos, el docent interessat haurà de presentar la sol·licitud de reconeixement directament al registre de Conselleria.

Respecte als interins que encara no tenen Portal del Personal, la disposició addicional quarta diu que "el personal docent que accedeixi per primera vegada a la funció pública docent o el personal docent que sigui contractat per primera vegada en un centre concertat amb pagament delegat, quan el seu contracte sigui superior a un mes, a partir del moment en què disposi d'accés al Portal del Personal, pot sol·licitar la inscripció en el Registre de formació de les activitats formatives a les quals hagin participat des de la data d'obtenció de les titulacions i condicions d'accés a la funció docent, sempre i quan aquestes activitats compleixin els requisits establerts en el Decret 41/2016 i en aquesta Ordre"

(NOVETAT) La conselleria compta amb un portal web d'Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat, on hi trobareu el model de sol·licitud perquè us inscriguin les vostres activitats.
 CERTIFICACIÓ
 La formació reconeguda apareixerà al Portal del Personal a l'apartat "Formació dels Docents" i aquí dins als subapartats de "Activitats internes" o "Activitats externes" en funció de l'organitzador de l'activitat formativa reconeguda.

L'aparició al Portal del Personal d'una formació té validesa administrativa de certificació d'aquesta formació.(*) ENTITATS ORGANITZADORES

A més del Servei de Formació del professorat i dels CEPs, segon l'article 18 del Decret 41/2016, poden ser entitats organitzadores:

 • a) Les direccions generals i els departaments que integren la Conselleria d'Educació i Universitat
 • b) L'EBAP
 • c) Les administracions educatives de l'Estat espanyol amb competències plenes en matèria de formació permanent del professorat
 • d) Les universitats de l'Estat espanyol
 • e) Les universitats i entitats de prestigi en formació del professorat de l'àmbit de la Unió Europea
 • f) Altres conselleries i els seus organismes, així com entitats dependents dels consells insulars o del Govern de les IB
 • g) Les entitats col·laboradores de formació del professorat.

(**) ENTITATS COL·LABORADORES

Segons l'article 19 del Decret 41/2016, poden ser-ho, sempre i quan estiguin inscrites al Cens d'entitats col·laboradores:
 • a) La UIB
 • b) Altres universitats amb àmbit d'actuació a les IB
 • c) Associacions professionals de docents de l'àmbit de les IB
 • d) Les organitzacions sindicals de l'àmbit de l'ensenyament a les IB
 • e) Les organitzacins empresarials més representatives en l'àmbit de l'ensenyament de les IB
 • f) Les entitats públiques o privades dotades de personalitat jurídica entre les finalitats de les quals s'inclogui la formació permanent del professorat i altres professionals que treballen en l'àmbit de l'ensenyament no universitari.
(NOVETAT) Per a poder ser entitat col·laboradora, és necessari inscriure's al Cens d'Entitats col·laboradores seguint les instruccions indicades a la Resolució del 22/5/17.Complements i estiu dels interins, pendents dels pressuposts de 2018


A la reunió a la qual ens convocà la Direcció General de Personal Docent vam demanar pel pagament de l'estiu dels interins i els complements de tutoria i cap de departament, que segons l'acord marc s'ha de dur a terme el 2018. La resposta va ser que dependrà dels pressuposts autonòmics, el percentatge dels quals corresponent a Educació encara desconeixen, però que en principi preveuen pagar-ho.

En el cas dels complements de tutoria i cap de departament, es pagarien el mes de gener amb efectes retroactius a setembre d'enguany.

Veurem si el compromís es compleix o queda en paper banyat, com tantes altres promeses d'un acord rebutjat per insuficient pels docents en referèndum.

Les proves d'accés a la UIB recuperen l'ús del català a pesar de les claudicacions de March i Huguet


Segons ha publicat el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB), el percentatge de proves d'accés a la universitat contestades en català es recupera després de dos anys de davallada i passa del 78,9% (2016) al 79,6%. Després de dos anys de legislatura, emperò, encara som a tres punts de les xifres de 2014, un fet molt indicatiu de l'escàs interès de l'actual Govern per impulsar l'ús del català als centres educatius:
 • 2013: 80,4 %
 • 2014: 82,6 %
 • 2015: 81,1 %
 • 2016: 78,9 %
 • 2017: 79,6 %
Aquestes dades, per altra banda, positives però insuficients, es produeixen a pesar de la imposició d'oferir als alumnes exàmens en castellà, que fou denunciada per UOB i comportà la renúncia de quatre vocals. Recordem que al final només un 4% dels alumnes demanaren els enunciats en castellà.

Enguany la UIB encara no ha publicat la nota de premsa sobre aquestes dades, que solia treure a finals de juny o principis de juliol, com va fer l'any passat.

OPOSICIONS 2018: La convocatòria del País Valencià pot condicionar l'oferta de places


Segons ens ha informat la Direcció General de Personal Docent en una reunió a la qual ens va citar, la Generalitat valenciana no reconsiderarà la convocatòria de 3.000 places només d'infantil i primària l'any 2018, deixant les de secundària per a 2019, cosa que podria induir els aspirants valencians a presentar-se a les oposicions de les Balears si es treuen places de secundària. Aquesta circumstància es tractarà en una mesa sectorial que es convocarà a finals de setembre o principis d'octubre

Per altra banda, l'oferta de 3.000 places d'oposicions anunciada per al període 2017-2020, que suposaria unes 900 places anuals atès que 257 ja s'han tret a les oposicions de 2017, es basa en la "taxa addicional per a estabilització" de la llei de pressuposts generals, que permet incloure fins al 90% de les places ocupades de forma temporal i sense interrupció els tres darrers anys (article 19.6). Cal tenir en compte, emperò, que la legislatura acaba el 2019.

dimarts, 12 de setembre de 2017

UOB condemna els actes racistes i vandàlics d’Alaró


Des d’UOB condemnam els actes racistes i vandàlics perpetrats a Alaró (vg. notícia de premsa), i ens solidaritzam amb Guillem Balboa i la seva família.

Cal eradicar de la nostra societat el racisme i la xenofòbia, mals residents gràcies a bona part de la dreta sociològica, i al franquisme que no es va extirpar quan era hora. En aquest cas, a més a més, el maltractament animal i la crueltat delaten un comportament allunyat de tot vestigi d’humanitat.

No és casual, per altra banda, que aquests fets coincideixin en el temps amb el robatori a Alaró, també des de l’anonimat més covard, d’unes pancartes en defensa de la democràcia i el referèndum català, que comptaven amb permís municipal.

El poble que oblida la seva història està condemnat a repetir-la. Les retallades en educació, especialment en matèries artístiques i humanitats, i la incipient educació en valors, no són el millor escenari per acabar per sempre més amb aquests comportaments. Cal que lluitem, a cada instant, per bastir entre tots una societat justa i solidària!

Referèndum és democràcia


Convidats per les entitats convocants, ahir una delegació de les sectorials d’UOB va assistir als actes institucionals i a la gran manifestació celebrada a Barcelona amb motiu de la Diada de l’11 de setembre.

Vàrem coincidir amb diverses personalitats desplaçades també des de les Illes Balears, amb les que es va comentar l’històric maltracte econòmic vers l’arxipèlag, un greuge cada vegada més asfixiant per a l’economia i la societat balear, i vàrem conèixer delegats sindicals (ep!, de sindicats majoritaris) de diferents sensibilitats.

Des d’UOB donam suport al dret a l’autodeterminació del poble català (i a la seva materialització en forma de referèndum) per tal que pugui decidir democràticament el seu futur polític.

dijous, 7 de setembre de 2017

Aquest curs hi haurà 16 barracons més, 122,5 en total

 Foto: CAIB

La nota de premsa de la Conselleria sobre les obres de l'estiu, que reproduïm més avall, reconeix al final que aquest curs hi haurà 16 barracons més i la xifra total s'enfilarà fins als 122,5 (recordem que a Extremadura no n'hi ha cap). Això suposarà 30 barracons més entre el curs passat i l'actual.

Diu també la nota que al final de la legislatura n'hauran llevat entre 60 i 80. Esperam que concretin quins i com, perquè el conseller Martí March va afirmar al Consell Escolar de 2 de març que a les Balears fan falta quinze centres mentre que el Pla d'infraestructures només preveu construir-ne tres dins el que queda de legislatura (Son Macià, IES Santa Maria i CEIP Sant Ferran).

Per altra banda, notícies com la dels 927 milions d'euros que Montoro llevarà a les Balears el 2018 per donar-los a altres autonomies no conviden a l'optimisme sinó tot el contrari. No ens cansarem de reclamar a la Conselleria d'Educació i al Govern balear que abandonin el discurs del cofoisme, ens expliquin quina és la crua realitat i plantin cara al maltracte fiscal a què ens sotmet el Govern espanyol. En aquesta reivindicació sí que trobaran a UOB i a la gran majoria de la població de les Balears.

Continuam desconeixent la situació dels 29 CEIP de Palma amb amiant detectats per l'Ajuntament i no reconeguts per l'IBISEC, que venim denunciant des de juliol de 2015.

Diario de Mallorca:


Nota de premsa de la Conselleria:

El curs 2017/18 comptarà amb 75 centres reformats per gairebé 12 milions d'euros

Darrera actualització: 06/09/2017

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i del gerent de l’IBISEC, Miquel Coll, ha presentat avui el balanç de les obres que s’han fet aquest estiu a 75 centres educatius de les Balears. Des d’Educació s’ha destacat que és la primera vegada a les Illes que s’executen tantes obres d’aquesta complexitat i alta inversió durant els mesos d’estiu i per això s’ha valorat com a especialment positiu el bon funcionament de la immensa majoria d’actuacions que s’estan duent a terme.

Les obres han suposat una inversió de gairebé 12 milions (11.906.934,72 euros), ja que en una bona part es tracta d’intervencions importants de caràcter estructural que tenen a veure amb la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, rehabilitacions, ampliacions d’aules UECCO, reformes integrals o retirada de fibrociment, a més de l’inici de les obres de l’IES Santa Maria. En total, aquest estiu s’han fet obres a 46 centres de Mallorca, 18 de Menorca,10 d’Eivissa i 1 de Formentera.

La majoria de els obres tenen un termini d’execució de dos mesos, malgrat que n’hi ha una part que coincideixen amb període escolar. Això suposa que el 90% dels centres tendran acabades les obres en el termini previst. En els casos que coincideixen en període lectiu s’ha procurat que les obres més voluminoses o molestes es fessin a l’estiu o en hores que no hi ha alumnes als centres.

Entre totes les obres previstes hi ha tres incidències destacables: el retard en les obres del CEIP Santa Isabel, la modificació del projecte del CEIP Jafudà Cresques ¾les dues obres a Palma ¾ i la modificació del projecte del CEIP Inspector Doctor Comas Camps, d’Alaior.

En el cas del CEIP Santa Isabel se n’està fent una reforma estructural que coincideix amb la reforma del pati del centre, la qual cosa implica el trasllat d’una part dels alumnes al CEIP Son Quint. Les obres del CEIP Jafudà Cresques han patit un retard derivat de la modificació del projecte original. Finalment, en el cas del CEIP Inspector Doctor Comas Camps, una vegada iniciada l’obra s’ha descobert que la coberta està molt deteriorada i necessita una actuació major. Només el cas de Santa Isabel ha suposat el trasllat de l’alumnat; la resta d’alumnes continua als centres respectius.

Obres importants que permetran reduir les aules modulars

Des de l’inici de la legislatura s’ha incrementat any rere any la inversió en la millora de les infraestructures educatives, ja que s’ha passat dels 6.762.873 euros el 2015 als 21.487.830 euros el 2017. Totes les actuacions formen part del Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 i estan orientades a solucionar un dèficit històric que, combinat amb un nombre creixent d’alumnes, fa imprescindible actuacions importants a totes les illes.

Entre les novetats previstes per abans d’acabar l’any hi ha l’inici de les obres del nou IES Santa Maria, que ja han començat el procés, a més de la licitació de les obres de l’ampliació de l’IES Binissalem, del Conservatori de Palma, de l’IES Joan Ramis i Ramis (Maó) i de l’IES Puig de sa Font (Son Servera).

Aquestes obres, que suposen noves construccions i ampliacions importants, tindran un impacte directe en la reducció d’aules modulars. Es preveu que en acabar la legislatura s’hauran pogut eliminar entre 60 i 80 d’aquests espais.

Actualment hi ha 122,5 aules modulars a les Balears: 85,5 a Mallorca, 12 a Menorca, 17 a Eivissa i 8 a Formentera. En total, el curs 2017-2018 hi haurà 16 aules més que el curs passat: 15 a Mallorca i 2 a Eivissa, mentre que a Menorca se n’ha llevat una.

dimecres, 6 de setembre de 2017

Adjudicació de substitucions: tot el que cal saber-ne

Un cop començat el setembre, torna a estar en funcionament el tràmit telemàtic setmanal per a què els interins docents optin a què se'ls adjudiqui una plaça durant el curs escolar.

Les instruccions del procés d'adjudicació de substitucions es troben a l'annex 2 de la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2017-18.

Passem a veure'n el funcionament:

 1- TRÀMIT D'ADJUDICACIONS

Qui pot realitzar el tràmit?
 • El pot realitzar qualsevol interí que estigui en situació de disponible, és a dir, aquell que està admès a borses, no té una plaça adjudicada, i no està exclòs per manca de titulació de català o del màster de formació pedagògica.
És obligatori realitzar-lo?
 • No. Optar a cobrir substitucions és voluntari. Si un interí disponible no vol fer el tràmit per la raó que sigui (té una altra feina, no li interessen les places disponibles, no vol que se li adjudiqui una plaça en un moment concret, etc.) no passa res i l'interí continua a les llistes amb la seva puntuació i disponible per a qualsevol altra setmana en què sí li interessi accedir a substitucions.
 • Si l'interí decideix fer el tràmit, tampoc està obligat a seleccionar totes les places a què pot optar, basta que seleccioni les que li interessin.

Quan es pot realitzar?
 • El tràmit de substitucions s'obre setmanalment des de setembre fins a juny cada divendres a les 15.00 i es tanca el dilluns a les 12.00 . El primer tràmit ordinari d'aquest curs es farà entre els dies 8 i 11 de setembre.
 • Cada curs, a més, a la primera setmana de setembre s'obre un tràmit extra de substitucions abans del primer divendres per tal d'avançar la primera tanda d'adjudicacions i que els interins puguin incorporar-se al centre al més aviat possible abans que ho faci l'alumnat. Enguany, aquest primer tràmit extra s'ha obert el dimarts 5 i es tanca el dijous 7 a les 12.00.

Com s'hi accedeix?
 • L'accés es troba al Portal del Docent Interí indicat com a "accés al tràmit".
 • Si clicau sobre aquest darrer enllaç, veureu que podeu iniciar el tràmit de tres maneres: amb certificat digital, amb el vostre usuari i contrasenya amb què accediu al Gestib i al Portal del Personal o, si no disposau de cap dels dos anteriors, hi podeu entrar de manera anònima.
Què permet fer aquest tràmit?
 • Aquest tràmit permet només seleccionar places per a què ens puguin adjudicar.
 • No permet fer modificacions en les opcions d'illes, funcions o tipus de jornada que indicàrem que estam disposats a cobrir quan ens apuntàrem a les borses d'interins.

2- PLACES

Quines places s'ofereixen?
 • Podeu veure les places disponibles entrant al Portal del Docent Interí > Places > Disponibles.
 • Podeu consultar les places disponibles filtrades per centre, per funció o bé la totalitat de places (en concret, un total de 711 places per a la convocatòria oberta entre el 5 i el 7 de setembre)
 • Qualsevol persona pot consultar les places disponibles, filtrades o no, independentment del seu estat com a interí (disponible / no disponible) o de si vol fer el tràmit o no.
 • En general, hi trobareu dos tipus de places: substitucions (absència temporal del titular) o vacants sobrevingudes (deixen de tenir titular o han sorgit amb posterioritat a les adjudicacions de l'estiu per raons de planificació educativa) 
 Què passa amb les places que no s'adjudiquin?
 • Si quan es tanca el tràmit setmanal d'adjudicació de substitucions queden places sense adjudicar perquè ningú va estar interessant en seleccionar-les o no quedaven interins disponibles de l'especialitat en qüestió, la Conselleria té dues vies per a cobrir-les:
 • A) Deixar-les per a tornar-les a oferir en obrir el tràmit del següent divendres.
 • B) Adjudicar-les mitjançant el procediment extraordinari abans d'obrir el tràmit del següent divendres. Aquest procediment sol usar-se per a cobrir aquelles places de substitució urgent o les que s'havien adjudicat mitjançant el tràmit setmanal però l'interí adjudicat ha renunciat a la plaça.

Com es descriuen les places?
 • Cada plaça, encapçalada amb el seu número de codi, el centre on es troba i la funció que s'hi ha d'impartir, ve acompanyada d'una fitxa en què s'especifiquen conceptes com:
                - Tipus de plaça: substitució, substitució per a tot un curs escolar, vacant
                - Tipus de jornada: mitja o completa
                - Data d'inici: quin dia s'inicia el contracte i s'ha de presentar l'interí al centre
                - Data de fi prevista: quin dia es preveu que s'acabi el contracte
                - Motiu: què ha causat la substitució o vacant? Els principals motius són excedències, reducció de jornada, maternitat o lactància, baixa, comissió de serveis, jubilació, renúncies, etc.
                - Lloc de treball: centre de destinació
                - Funció: o especialitat principal en què es treballarà
                - Perfil: si la plaça ve perfilada amb aspectes com ara treball per projectes, TIC...
                - Comentari: si falta alguna informació que es consideri rellevant i no hagi aparegut en els camps anteriors.

Com es determina la data de fi de contracte prevista?
 • Aquesta data depèn principalment de dos factors: el tipus de plaça i el motiu pel qual sorgeix.
 • Totes les places vacants sorgides abans del 12 de gener i de les quals s'hagi fet el nomenament el dia 11 de gener o abans, acabaran el contracte el 31 d'agost.
 • Així, les vacants sorgides a partir del 12 de gener tendran com a data de finalització de contracte el dia 30 de juny.
 • Pel que fa a les substitucions, no podran acabar el contracte després del 30 de juny. A més, hem de distingir entre les que vénen indicades com a "substitució per a tot un curs escolar" i les que només vénen indicades com a "substitució":
 • En general, les substitucions per a tot un curs escolar solen venir motivades per una comissió de serveis de manera que és difícil que el titular es reincorpori a la plaça durant el curs; per això, aquestes substitucions duen com a data de fi prevista el 30 de juny.
 • En canvi, la data de fi indicada de les substitucions motivades per causes diferents no pot assegurar-se del tot que es compleixi ja que, en darrer terme, només depèn del fet que la baixa del titular no es renovi o que aquest decideixi allargar o tornar abans d'una excedència, per exemple. En tot cas, qualsevol substitució s'acaba quan s'incorpora el titular o, sinó, com a màxim el 30 de juny.

3- NÒMINA

Quines places permetran cobrar l'estiu?
 •  Segons la normativa a dia d'avui, cobraran l'estiu els interins que ocupin una plaça amb data de finalització de contracte al 31 d'agost.
 • Per altra part, segons l'Acord Marc, la Conselleria es comprometé a pagar el juliol i agost del 2018 als interins que hagin treballat un mínim de cinc mesos i  mig durant el curs 2017-18. De moment, la Conselleria no ho ha ratificat ni ha explicat com es farien aquests pagaments a aquells interins que de moment no tenen contracte fins al 31 d'agost. Us anirem informant tot d'una que hi hagi novetats sobre aquest tema.
Es cobraran els complements de tutor i cap de departament?
 •  En aquest cas, ens hem de remetre també a l'Acord Marc, el qual només especifica que aquests complements es recuperaran durant el 2018. Ara bé, no s'hi indica a quin moment dels 2018 es començaran a cobrar ni si tendrà efectes retroactius per a tot el curs escolar del 2017-18 o no. Haurem d'esperar a veure si la Conselleria compleix l'acord i en quines condicions.
4- PRESA DE POSSESSIÓ

Què s'ha de fer abans de presentar-se al centre?
 •  Qualsevol interí a qui se li adjudiqui una plaça en qualsevol moment del curs escolar, no podrà presentar-se al centre si abans no ha fet el tràmit obligatori previ a la presa de possessió.
 • Podeu accedir a aquest tràmit des del Portal del Docent Interí > Utilitats > Presa de possessió.
Quan ens hem de presentar al centre?
 •  Hem de ser al centre a la data indicada com a data d'inici a la descripció de la plaça.
 • Si ens han adjudicat una plaça que es troba a una illa diferent d'aquella que vam fer constar com a residència a la inscripció a borses, i entre el dia en què se'ns adjudica la plaça i la data d'inici no hi ha com a mínim 3 dies naturals, l'interí disposa d'un màxim de tres dies naturals (comptadors des del dia següent al de l'adjudicació) per a incorporar-se a la plaça.
 • Si la data d'inici coincideix amb dia festiu a la localitat del centre, la incorporació s'ha de realitzar al primer dia lectiu següent. 
Què passa si no ens presentam al centre en el termini establert?
 •  Si no hi ha cap causa que ho justifiqui (vegeu pregunta següent), el nomenament quedarà sense efectes i l'aspirant restarà exclòs de les borses.
Durant els primers dies de setembre, l'interí ha d'anar al centre on tenia plaça al juny?
 • Segons el punt 17 de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions:
 • S'entén com a causa justificada la necessitat d'acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí tenia la destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectiva s'han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 7 de setembre. El funcionari interí ha d'informar d'aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació.
 • Finalitzades les tasques pendents, ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha duit a terme.
 • Si no es compleixen aquestes obligacions, s'ha d'entendre que la presa de possessió posterior a l'1 de setembre no queda justificada.

5- MÉS INFORMACIÓ
 •  Us recordam que te niu a la vostra disposició la nostra GUIA D'INTERINS per al curs 2017-18 a la qual podeu accedir clicant AQUÍ
 • També ens podeu fer arribar els vostres dubtes enviant-nos un correu a uob.ensenyament@gmail.com
Què ens perdem per la no actualització del Fons social?

Foto: Pedro J. Jiménez Ramírez, director general de Funció Pública

Exigim a la Direcció General de Funció Publica i als sindicats de la Mesa General que no retardin més l'actualització i equiparació del Decret d'Acció social!

Venim fent aquesta reclamació des de novembre de 2016 i Personal Docent la va traslladar a Funció Pública el mes de gener. Vegem què ens estam perdent com a conseqüència de la paralització:

1) A diferència del personal laboral de la CAIB, que es regeix per un decret propi de 1995, els interins docents no tenen aquestes ajudes d'assistència sanitària:
 • Dental: Dentadura completa, Dentadura superior o inferior, Peces, Obturacions, Implants osteointegrats, Tractament per Ortodòncia i Endodòncia.
 • Ocular: Ulleres d'enfora o de prop, Ulleres bifocals o progressives, Lents de contacte, Substitució de vidres bifocals / progressius, Substitució de vidres (d'enfora o de prop), Lents terapèutiques, Ajudes òptiques per a baixa visió (microscopis, telescopis, telemicroscopis, lupes i filtres), Ajudes prismàtiques per alteracions greus de la motilitat ocular.
 • Audiòfon.
 • Pròtesis i altres.

2) A diferència dels funcionaris i del personal laboral de la CAIB, el decret d'Acció social dels docents no preveu:
 • Concertació d'una assegurança col·lectiva de vida i invalidesa permanent. 
 • Revisions mèdiques.

3) Pel que fa a les peticions de modificació del redactat, que ha quedat obsolet, hem reclamat:

- Ajudes per estudis:
 • ampliar el període de lliurament de les sol·licituds al 30 de juny (ara tanquen a 30 d'abril).
 • incloure els estudis de Formació Professional de grau superior.
 • canviar el concepte “ajudes per llibres” pel de “material didàctic i de pràctiques”.
 • pel que fa als estudis per fills majors de 18 i menors de 25 anys, que es tengui en compte l’any de naixement, no el dia (ara s'han de tenir 18 anys el 30 d'abril).
- Bestretes:
 • ampliar el termini de devolució de les bestretes.

4) Pel que fa a les retallades, demanam recuperar les ajudes per orfandat i viduïtat.

Recordem que en resposta a la consulta que vam presentar el 22 de maig, el director general de Funció Pública (Conselleria d'Hisenda), Pedro J. Jiménez Ramírez, ens va contestar que ni la Mesa General ni la comissió de treball per actualitzar el decret, constituïda per acord de la Mesa General de 20 de juliol de 2016, "no han pres cap acord, en relació amb la modificació del decret objecte de la consulta", i que a la Mesa General de 16 de març l'Administració va anunciar que "els diferents sectors que integren els empleats públics" treballaven sobre el tema.

Que nosaltres sapiguem, el grup de treball no s'ha tornat a reunir des de la primera trobada del mes d'abril. Mentrestant, continua el greuge comparatiu i els perjudicis ocasionats per les retallades i un redactat obsolet.

dimarts, 5 de setembre de 2017

Madrid impedeix pujar l'1% el complement d'Acció social

 

Continuen les retallades!

Si disposau d'ajudes d'Acció social haureu vist que a la nòmina d'agost no ens han pujat l'1% per aquest concepte com a la resta de retribucions, a pesar que el Decret autonòmic 128/2002 especifica que les ajudes per a fills menors de 18 anys, estudis, discapacitat, etc, s'han d'incrementar anualment en el mateix percentatge. El motiu és que la Ley de presupuestos generales del Estado de 2017 prohibeix expressament l'increment a l'article 18.4:
 • "Estos gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2017 respecto a los del año 2016."
Una mostra més de la manca d'autonomia real del Govern balear, i de la necessitat de poder administrar aquí els imposts que es generen a les nostres Illes!

divendres, 1 de setembre de 2017

La Conselleria fa dos mesos que té l'informe de Riscos Laborals sobre ràtios elevades


El Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) va remetre a finals de juny a la Conselleria d'Educació l'avaluació dels efectes de les ràtios d'aula sobre la salut dels docents, segons hem pogut saber. La Conselleria, emperò, encara no ha tramès l'informe a Inspecció de Treball, cosa que en principi havia de fer dins el mes de juliol, a fi de disposar de les conclusions abans d'acabar el curs 2016-2017.

Reclamam a la Conselleria que no retardi més el lliurament de l'informe a Inspecció de Treball, si no ho vol convertir en un nou cas de manca de transparència. Des del 26 d'abril, per exemple, UOB té sol·licitades les ràtios actualitzades per centres i grups del curs 2016-2017, i encara esperam resposta, cosa que ens ha duit a presentar reclamació a la Direcció General de Transparència.

Per altra banda el 18 de maig també vam denunciar les ràtios il·legals a Inspecció Educativa, que en la seva resposta va donar suport a la Direcció General de Planificació sense entrar a analitzar l'incompliment de la normativa.

Recordem que el SPRL va fer l'avaluació a 13 centres públics de Mallorca a partir de la denúncia presentada el 28 de març a Inspecció de Treball, per part de l'Assemblea de Docents, mitjançant els sindicats UOB i Alternativa, per ràtios il·legals.