divendres, 3 d’agost de 2018

Convocatòria de plaça al CentMat mitjançant comissió de serveis


Avui s'ha aprovat en mesa sectorial extraordinària l'esborrany de Resolució de convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça docent de mestre al Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic. El procediment d'adjudicació serà el concurs públic de mèrits.

- El procediment de concurs constarà de dues fases:
 • Valoració de mèrits al·legats
 • Valoració del projecte presentat sobre l'organització i gestió del CentMat i realització d'entrevista als aspirants

- El projecte ha d'incloure almenys tres apartats:
 • Organització del CentMat
 • Anàlisi de les funcions que s'han de desenvolupar al CentMat
 • Programació d'un dia de feina al CentMat

- La Comissió de Valoració estarà integrada per:
 • Cap de Servei d'Innovació Educativa o persona delegada
 • Cap de Servei d'Educació Primària o persona delegada
 • Inspector
 • Funcionari de carrera del Servei d'Innovació Educativa
 • Una persona de cada sindicat amb representació a la JPDNU

-  El termini de presentació de sol·licituds, projecte i documentació justificativa és del 13 d'agost al 10 de setembre.

AQUÍ trobareu l'esborrany de resolució que ens van trametre des de la Direcció General de Personal Docent.  És previst que es publiqui, amb petites modificacions formals, al BOIB el 6 d'agost.

El CentMat es va crear el 2008 amb una dotació de dues places assignades en comissió de serveis directa. A partir de 2012 es deixaren d'adjudicar les comissions. En aquesta legislatura s'ha recuperat una plaça de secundària en comissió directa, que es mantén. Per al curs 2018-19 es crea aquesta segona plaça de primària per primera vegada adjudicada mitjançant concurs de mèrits.dimecres, 25 de juliol de 2018

OPOSICIONS Aspirants seleccionats: preguntes freqüents


- Quan es trien les places?
Segons nota de la Conselleria:
 • "AVÍS IMPORTANT: El termini perquè els opositors puguin triar places és del dia 27 de juliol a les 10:00h a.m. fins al 30 de juliol a les 12:00h a.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears)"

- Hi ha un model per a la instància amb la qual es presenta la documentació?
No, segons ens informa Provisió educativa és un model d'instància estàndard on dius que presentes la documentació. Podeu descarregar AQUÍ un model d'instància per al procediment d'ingrés (torn lliure).

ATENCIÓ: Els aspirants que no han prestat serveis com a funcionari interí docent en les Illes Balears o bé aquells que vulguin modificar les dades que consten en la Direcció General de Personal Docent, han d’emplenar els annexos que corresponguin segons el cas (dades personals, dades bancàries i IRPF).

- On es demana el certificat mèdic i quina data ha de dur?
Es pot demanar a qualsevol centre mèdic on n'expedeixen, per exemple per al permís de conduir. El certificat ha de fer constar exactament els termes indicats a l'apartat 9.2.1.d:
 • "Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat." 
Segons comunica la Conselleria:
 • "Pot fer aquest certificat qualsevol metge sempre i quan consti el text que diu el Boib. La data ha de ser posterior o pròxima a la data del Boib".
  El fet, emperò, és que hi ha metges de capçalera que es neguen a fer el certificat. Si ho voleu provar, els impresos de certificat es poden aconseguir als estancs i el col·legi de metges.

  - Quan s'han de presentar els documents?
  En un termini de 10 dies després de la publicació al BOIB de la resolució amb la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu:
  • Novena. Presentació de documents dels aspirants que han superat els processos selectius
  • 9.1. Termini
  • En el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB de la Resolució de la directora general de Personal Docent que aprova la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu a què fa referència la base 8.4.5 d’aquesta convocatòria, aquests hauran de presentar a la Direcció General de Personal Docent, o per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, els documents que determina la base següent.

  - S'ha de presentar algun document acreditatiu de l'exempció del títol de formació pedagògica i didàctica per al cos de mestres (apartat 9.2.1.c)?
  • Segons ens respon Provisió, per al cos de mestres no s'ha de presentar res per a aquest apartat.

  - Com es presenta el certificat de delictes sexuals?
  Si dins el procés d'autobarem no s'ha autoritzat la Conselleria a obtenir-lo s'ha de demanar als jutjats i presentar-lo.

  ENS PODEU FER ARRIBAR ELS VOSTRES DUBTES A: ensenyament@uob.cat

  o al telèfon 971 271823, de dilluns a divendres de 10 a 13 h (juliol).

  dilluns, 23 de juliol de 2018

  Fons social: continua la presa de pèl!

  Foto: CAIB

  A la mesa general del passat 12 de juliol no es va tractar l'actualització del decret de fons social del personal docent, en contra del compromís verbal comunicat el 22 de juny a Personal Docent pel director general de Funció Pública, Pedro J. Jiménez Ramírez (a la foto devora la consellera d'Hisenda, Catalina Cladera).

  Com ens temíem, l'anunci de dur la proposta de modificació a la mesa general, en lloc de treure un esborrany de nou decret juntament amb Educació com estava previst, no ha estat més que una nova maniobra dilatòria per evitar l'equiparació dels drets dels docents amb el personal de sanitat i serveis generals.

  Per curar-nos en salut, quan Personal docent anuncià en mesa sectorial la convocatòria de la mesa mesa general, el 10 de juliol, vam registrar una petició perquè s'incorporàs a l'ordre del dia el fons social docent. Per tant Funció Pública no pot al·legar "oblit".

  Crida l'atenció el silenci dels sindicats UGT, CCOO, i STEI, amb representats del sector docent a la mesa tal com es pot veure a la foto. Podeu estar segurs que si UOB tingués presència en aquest organisme les coses haurien anat d'una altra manera!

  Recordam AQUÍ tot el que ens perdem per culpa de la inacció de l'administració i l'aquiescència dels sindicats UGT, CCOO i STEI, juntament amb CSI-F, SIMEBAL i FSES.

   UH, 15 de maig de 2018

  divendres, 13 de juliol de 2018

  OPOSICIONS: MODEL DE RECURS D'ALÇADA


  Podeu descarregar AQUÍ un model de recurs d'alçada que podeu presentar al registre, dirigit a Personal Docent en el termini d'un mes després de la publicació de les llistes definitives, si no considerau correcta la resposta que heu rebut a la reclamació per la qualificació de les proves.  dijous, 12 de juliol de 2018

  Estiu interins: no ens conformam amb una indemnització

  UOB Ensenyament fou l'únic sindicat que a la Mesa Sectorial d'Ensenyament de dimarts 10/7/18 votà en contra del fals cobrament de l'estiu per part del interins i ho férem així per les següents raons:
  • Tot i haver treballat 5,5 mesos, no es percebran les nòmines de juliol i agost.
  • Els interins afectats deixaran de cotitzar dos mesos a la Seguretat Social amb els conseqüents perjudicis sobre la prestació de l'atur i la jubilació.
  • Sense saber si seran adjudicats a l'agost o a principis de setembre amb una nova plaça, es veuran obligats a demanar l'atur dins el mes de juliol i per tant, gastar una part de la possible prestació sense importar-hi.
  • Tampoc puntuaran per antiguitat laboral deixant de sumar 1,084 punts al barem de les borses d'interins i 60 dies per al còmput de triennis i sexennis.
  • Tot això suposa un nou incompliment de l'Acord Marc (que els docents ja rebutjaren en referèndum per minso i insuficient), segons el qual la Conselleria fa trenta-tres mesos que es comprometé a pagar aquests dos mesos complets als interins que haguessin acumulat els 5,5, mesos.
  • La Conselleria deixà en mans del Govern la negociació d'aquest punt, no participà de la redacció de la Llei 6/2018 i, per tant, no es dugué a la Mesa Sectorial d'Ensenyament la negociació de la indemnització aprovada aquest dimarts.
  • Aquest pagat queda així de manera indefinida i no se sap a quin any es podrà recuperar el dret adquirit al 1994 de cobrar íntegrament els mesos de juliol i agost.

  Com queda doncs la situació?
  •  La Conselleria pagarà una indemnització equivalent a un poc menys d'un mes de sou als interins que hagin treballat 5,5 mesos (165 dies) continus o discontinus, que hagin estat nomenats per cobrir substitucions durant el curs 17-18 i que hagin estat cessats per finalització de contracte o per incorporació del titular de la plaça. Aquesta indemnització es pagarà a finals de juliol.
  • A tal efecte, la Conselleria ha redactat unes instruccions que no es publicaran a la seva web ni al BOIB i l'esborrany de les quals podeu consultar AQUÍ.

  Conclusió: el pes de les retallades continua esclafant l'escola i els docents de l'educació pública i la lluita és tan necessària com en el temps en què el Govern actual prengué possessió gràcies a la mobilització verda de l'Assemblea de Docents, a la Taula reivindicativa de la qual ja figurava aquest punt al 2013.

  UOB denuncia indefensió dels aspirants a les oposicions docents


  COMUNICAT DE PREMSA

  Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que la Conselleria no ha solucionat els vicis i errors de les oposicions de l'any passat i es tornen a donar casos d'indefensió a les reclamacions per la qualificació de les proves.

  Segons la convocatòria els tribunals han de contestar les reclamacions per escrit, però sovint les respostes són vagues o genèriques. Si el tribunal ha adjudicat una nota numèrica amb uns criteris objectius, hauria de poder explicar a l'aspirant com els ha aplicat a la seva prova. Per altra banda els opositors haurien de tenir dret a una revisió presencial, com fan alguns tribunals per iniciativa pròpia, per dotar el procés de transparència i esvair les sospites de mala praxi. Aquest és el tractament que els docents donam als alumnes que s'examinen i en el cas d'unes oposicions no hauria de ser diferent.

  La indefensió és evident en casos com el de Pedagogia terapèutica a Mallorca, on de 190 opositors per a 30 places només 32 han superat les proves. S'hi han presentat més de 50 reclamacions i totes s'han desestimat, amb explicacions imprecises que qüestionen l'instrument d'avaluació.

  L'experiència de 2017 ens va dur a demanar la publicació prèvia dels criteris d'avaluació i puntuacions per apartats mitjançant rúbriques, i pel que veim es pot deduir que la Conselleria no ho ha transmès als tribunals. Les instruccions als tribunals tampoc no s'han fet públiques, en contra del que vam demanar des d'UOB.

  Per altra banda enguany la Conselleria ha decidit eliminar les reclamacions després de la primera prova, també en contra del nostre parer, una mesura per guanyar temps que obliga a esperar que acabi la segona prova. Si l'objectiu principal és acabar aviat difícilment un tribunal aprovarà una reclamació a la primera prova, que donaria dret a examinar-se de la segona fora del calendari previst. De fet a hores d'ara no ens consta cap reclamació que hagi prosperat.

  Recordam per acabar que rebutjam aquest model d'oposicions imposat des de Madrid i apostam per un procés selectiu que prioritzi l'aptitud didàctica i pedagògica.

  Palma, 12 de juliol de 2018

  dimarts, 10 de juliol de 2018

  OPOSICIONS: MODEL DE RECLAMACIÓ


  Aquí teniu un model que vos pot servir per reclamar a les qualificacions de les proves selectives. Si el descarregau el podreu adaptar al vostre cas particular, contactau amb nosaltres per a qualsevol dubte.

  Recordau que hi ha un termini de 24 hores per reclamar des de la publicació de les llistes provisionals, tant pel que fa a la primera com a la segona prova.

  La reclamació s'ha de presentar al tribunal i vos heu de quedar una còpia signada per un dels seus membres i amb la paraula "Rebut".

  dilluns, 2 de juliol de 2018

  Convocatòria d'adjudicacions per al curs 18-19

  La convocatòria d'adjudicacions per al curs 18-19 es publicà al BOIB de dissabte passat 30/6/18.
  En aquesta convocatòria s'hi regulen tant les adjudicacions de l'estiu a funcionaris de carrera, a funcionaris en pràctiques i a interins, com les adjudicacions de substitucions a interins al llarg de tot el curs escolar entre setembre i juny.

  Els principals aspectes a tenir en compte quant a les adjudicacions de destinacions provisionals, és a dir, les adjudicacions que es faran a l'estiu, són:

  TERMINI DE SOL·LICITUD DE PLACES
  • Del 5 al 6 de juliol, ambdós inclosos: funcionaris de carrera amb lloc de feina suprimit, desplaçats per manca d'horari o trasllat, en expectativa i en reingrés.
  • Del 27 al 30 de juliol, ambdós inclosos: funcionaris docents en pràctiques.
  • Del 31 de juliol al 6 d'agost, ambdós inclosos: funcionaris interins.
  • Es podrà accedir al tràmit des de la web de Personal Docent.

  LLISTES PROVISIONALS I DEFINITIVES D'ADJUDICACIONS
  • Després de l'adjudicació de cada col·lectiu indicat a l'apartat anterior, s'obrirà un termini de reclamació de 24 hores abans de la publicació de les llistes definitives de cada grup.

  CONSEQÜÈNCIES DE NO REALITZAR EL TRÀMIT
  • Tant els funcionaris de carrera indicats, com els de pràctiques com els interins, estan obligats a realitzar el tràmit de selecció de places.
  • Als funcionaris de carrera que no seleccionin places suficients, se'ls adjudicarà d'ofici.
  • Els funcionaris en pràctiques han de sol·licitar totes les places a què poden optar, a jornada completa, de l'especialitat i illa per les quals han aprovat les oposicions; en cas de no fer-ho, se'ls adjudicarà d'ofici.
  • Els interins que no realitzin el tràmit, quedaran com a no disponibles per a tot al primer trimestre i podran optar a substitucions a partir del gener del 2019 sempre que realitzin amb antelació suficient el tràmit per a situar-se com a disponibles. A més, els que no realitzin el tràmit o no hi seleccionin com a mínim una plaça, no tendran dret a demanar l'atur.

  ORDRE D'ADJUDICACIÓ DE PLACES
  Les places s'adjudicaran seguint el següent ordre:
  1. Comissions de servei en camps d'aprenentatge, en serveis educatius especialitzats i a l'IEDIB.
  2. Comissions de servei per formar part d'equips directius.
  3. Titulars de lloc de feina suprimit.
  4. Desplaçats per manca d'horari oper trasllat.
  5. Funcionaris en expectativa de destinació definitiva.
  6. Funcionaris de carrera que han sol·licitat el reingrés.
  7. Comissions de servei a places caracteritzades amb perfil educatiu.
  8. Comissions de servei per raons de servei.
  9. Comissions de servei per motius personals.
  10. Comissions de servei a funcionaris amb destinació definitiva a una altra CCAA
  11. Funcionaris en pràctiques.
  12. Interins.
  Pel que fa als interins, a més de l'ordre en què aquests figuren a les borses, s'ha de tenir en compte que les adjudicacions es fan per cossos, un rere l'altre; així, les places s'adjudicaran seguint el següent ordre de cossos:
  1. Mestres.
  2. Secundària.
  3. Professors tècnics d'FP.
  4. Escoles oficials d'idiomes, professors de música i arts escèniques, professors d'arts plàstiques i disseny i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

  Indemnització estiu interins

  La Conselleria ha publicat la següent nota a la web de la Direcció General de Personal Docent:

  "La indemnització prevista a la Llei 6/2018 de 22 de juny (BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018)  pels funcionaris interins que hagin estat nomenats per substituir personal funcionari docent amb reserva de llocs de feina o en situació de llicència, o per substituir la reducció de jornada del personal funcionari docent, i que acumulin cinc mesos i mig de serveis prestats com a funcionari docent interí en un mateix curs escolar es pagarà d’ofici el mes de juliol."

  A part d'això, la darrera resposta de la Conselleria a la nostra pregunta de quin serà el procediment a seguir i si hi quedaran inclosos tots els supòsits diferents de dates, tipus d'adjudicacions (vacants, substitucions), etc en què es poden haver trobat els interins que en unes condicions o altres hagin aconseguit acumular els 5,5, mesos treballats, és que estan preparant un esborrany sobre el tema que es durà a Mesa sectorial probablement aquesta setmana.

  Així doncs, tot d'una que ens arribi aquest esborrany o qualsevol altra novetat, us continuarem informant.

  Us pot interessar recordar la darrera nota que publicàrem sobre el cobrament de l'estiu per part dels interins.

  dijous, 28 de juny de 2018

  Horari d'estiu d'UOB Ensenyament

  Vos informam que aquest estiu tendrem el següent horari:

  JULIOL:
  • Obert de dilluns a divendres de 10 a 13 h.
  AGOST:
  • Del dia 1 a l'11, atendrem per correu electrònic
  • Del 13 al 30, tendrem tancat per vacances

  Bon estiu a tots!

  dimecres, 27 de juny de 2018

  Ha costat! La transparència comença a arribar a un tema fosc com el dels alliberats

  Foto (CAIB): El conseller Martí March en una compareixença amb la directora general de Personal docent, Rafaela Sánchez

  La insistència d'UOB a aclarir els alliberats que tenen adjudicats els sindicats d'educació pública ha començat a donar fruits, si bé encara queden molts de punts foscs. Avui la Conselleria ha duit a la mesa sectorial un esborrany d'Acord de govern per atorgar 20 alliberaments compensatoris, figura que forma part de l'Acord de Govern de 2006 retallat pel PP de J.R. Bauzá, i que es reparteix proporcionalment segons els resultats electorals.

  Els representants d'UOB ens hem abstingut de donar el vist-i-plau a l'esborrany, perquè consideram que les places docents que es puguin crear han de servir prioritàriament per tornar a les 18 hores a secundària, garantir les hores de reducció als majors de 55 anys, reduir ràtios, etc. Un cop cobertes aquestes prioritats no renunciam a recuperar les retallades de drets sindicals perpetrades per Bauzá.

  Paral·lelament la Conselleria ha creat un grup de treball per avançar en la recuperació de drets sociolaborals, que funcionarà durant el proper curs amb possibilitat de ser prorrogat, i que suposa l'adjudicació de dos alliberats i mig a cada sindicat.

  Segons ha comunicat Personal docent a la mesa, aquestes mesures, sumades a altres com la representativitat a la CAIB, suposen que els sindicats disposaran el proper curs d'aquests alliberaments:
  • STEI: 19
  • Alternativa: 13
  • UOB: 10
  • ANPE: 11
  • CCOO: 13
  • UGT: 13
  • CSIF: 1
  Com que no ha quedat clar com han calculat aquestes xifres hem fet constar en acta i al registre que volem que ens ho expliquin amb pèls i senyals, i hem insistit una vegada més que volem saber quants alliberats tenen actualment STEI, ANPE, CCOO i UGT. Com ja hem dit per activa i per passiva, nosaltres sabem des de març de 2015 que ens en toquen 3,21 alliberats.

  Recordem que aquesta darrera pregunta la feim a Conselleria des d'octubre de 2015 i que ens han contestat repetidament amb cançons, s'ha formulat com a pregunta parlamentària d'el PI, ha donat lloc a respostes falses i contradictòries del conseller Martí March i ens ha obligat a recórrer a la Direcció General de Transparència i fins i tot a la Comissió de Reclamacions de la Conselleria de Presidència. Encara no n'hem tret l'aigua clara i no amollarem el mac fins haver-ho aconseguit!

  Madrid deixarà 49 centres sense auxiliar de conversa


  El límit de 300 auxiliars de conversa a les Balears imposat pel Ministerio de Educación, que es manté des de 2016, deixarà 49 centres sense aquest suport pedagògic el proper curs, si ens atenem a les sol·licituds presentades. Podeu veure AQUÍ xifres de centres afectats per les limitacions en anys anteriors.

  Des d'UOB reclamam una vegada més que es posi fi a aquestes retallades i es doti tots els centres que demanin el suport.

  Vegeu al BOIB els crèdits pressupostaris màxims per al curs 2018-2019:

  divendres, 22 de juny de 2018

  Funció Pública ara diu que durà el Fons social docent a la Mesa general

  El director general de Funció Pública, Pedro J. Jiménez Ramírez, en una compareixença amb la consellera d'Hisenda. Foto: CAIB

  Després de les entrevistes d'ahir d'UOB amb el director de Funció Pública, Pedro J. Jiménez Ramírez, i la directora general de Personal Docent, la Conselleria d'Educació ens va informar que Funció Pública traslladarà finalment a la Mesa general de negociació la modificació del Fons social docent.

  Segons ens va dir el sr. Jiménez, no li constava haver rebut cap petició oficial d'Educació i tal vegada "s'havia perdut". Des d'Educació, en canvi, ens diuen que després de la mesa sectorial de febrer es va comunicar oficialment la proposta de modificació, tal com havien acordat amb Funció Pública. La qüestió és que UOB ha hagut d'intervenir per desencallar mínimament el procés.

  El pas per la Mesa general no entrava dins el pla, atès que Educació havia dit que Funció Pública elaboraria l'esborrany del nou Decret a partir de les propostes aprovades a la Mesa sectorial. El sr. Jiménez, en canvi, sosté que la redacció del text no correspon al seu departament sinó a Educació. Des d'UOB exigim que s'acabi aquest vodevil i que el Govern compleixi allò acordat a la mesa de negociació.

  Caldrà vigilar que la convocatòria d'aquesta Mesa no es converteixi en una nova maniobra dilatòria i ja hem demanat a Funció Pública que ens informin de la data prevista. Quan tingui lloc, per altra banda, veurem si els sindicats majoritaris que hi participen mantenen l'acord unànime de la Mesa sectorial d'Educació o s'avenen a rebaixes i retallades.

  dijous, 21 de juny de 2018

  Educació i alguns sindicats empren el nombre d'alliberats com a moneda de canvi

   
  COMUNICAT DE PREMSA

  Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, acusa la Conselleria d'Educació d'ocultar el nombre d'alliberats que ha concedit a cada sindicat, fet del qual es dedueix un tracte de favor i explica la docilitat de determinades forces sindicals, per exemple, a l'hora de signar un acord marc rebutjat pels docents en referèndum o negar l'existència de ràtios il·legals.

  A UOB sabem des de març de 2015 que ens corresponen exactament 3,21 alliberats, arran de les eleccions sindicals de desembre de 2014 i en aplicació de la legislació vigent, perquè ho demanàrem a l'anterior Administració educativa. En canvi encara esperam que la Conselleria ens digui quants alliberats ha concedit als sindicats STEI, ANPE, CCOO i UGT, pregunta que vam fer per primera vegada l'octubre de 2015.

  Davant el silenci de la Conselleria ens vam adreçar a Funció Pública, que l'abril de 2016 ens va contestar que és Educació qui disposa de la informació. També es va formular la pregunta al Parlament el desembre de 2016 gràcies al grup parlamentari del Pi, que va originar una resposta contradictòria del conseller d'Educació. Martí March va afirmar en escrit oficial que el nombre d'alliberats equival al nombre de representants a la junta de personal, cosa que és falsa segons la legislació, i només va citar els alliberats demanats per UOB i Alternativa. El Pi va demanar que s'ampliàs aquesta informació a la resta de sindicats i el conseller encara no ha contestat.

  El maig de 2017, en canvi, el conseller March es va desdir de la resposta parlamentària amb una resolució on afirmava que els alliberats depenen dels crèdits horaris obtinguts a les eleccions sindicals i hi va afegir altres factors, com el pes estatal i la representació a altres sectors, però sense concretar, una vegada més, quants alliberats ha concedit a STEI, ANPE, CCOO i UGT.

  Davant la manca de fonament legal d'aquesta darrera resposta hem hagut de recórrer a la Direcció General de Transparència i fins i tot, davant la persistència en l'ocultació de dades, a la Comissió per a la resolució de reclamacions de la Conselleria de Presidència, la darrera vegada el passat mes de març.

  Després d'una opacitat reiterada que ja dura gairebé tres anys, continuam exigint que se'ns contesti la darrera reclamació presentada respecte als alliberats concedits actualment de forma efectiva. Mentre no arribi la resposta i no es demostri el contrari, consideram que les sospites de favoritisme, prevaricació i malversació continuaran plenament fonamentades. Pel que fa a UOB, no volem cap favor de l'Administració perquè qui cerca o admet favors perd la independència.

  Palma, 21 de juny de 2016

  dimecres, 20 de juny de 2018

  Continua sense aclarir-se la resolució 'fantasma' dels criteris de quota

  Jaume March i Antonio Morante en una compareixença amb el conseller Martí March.
   
  A la mesa de dilluns UOB va demanar explicacions sobre la resolució dels criteris de quota per al proper curs, que encara no s'ha publicat al BOIB, tal com hem denunciat públicament.

  El representants de Planificació, Antonio Morante i Jaume March, van contestar que no totes les resolucions es publiquen al BOIB i que algunes queden com a documents a la web de la Conselleria. El que no van saber explicar es perquè les resolucions que només han d'anar a la web NO diuen que es publicaran al BOIB i en canvi la dels criteris de quota , i amb indicació expressa que un cop publicada es podrà recórrer en el termini d'un mes:


  Continuam esperant la resposta del conseller Martí March, a qui vam dirigir la pregunta que vam presentar al registre.

  El Departament de Planificació va repartir els auxiliars administratius als CEIP

  Jaume March i Antonio Morante en una compareixença amb el conseller Martí March.

  Misteri aclarit: en resposta a la pregunta d'UOB, el cap del Departament de Planificació, Jaume March, va dir a la mesa sectorial de dilluns que és ell qui ha repartit els 30 auxiliars administratius als CEIP, la llista dels quals va ser filtrada a un sindicat, tal com vam denunciar fa uns dies. Pel que fa als criteris que va aplicar, va dir que són els que apareixen a la nota de premsa de la Conselleria.

  Atès que la decisió de dotar o no un centre en concret afecta la qualitat de feina dels centres, continuam exigint que aquest assumpte es tracti en mesa sectorial. No pot ser que Planificació faci i desfaci sense consultar els representants dels treballadors.

  UOB diu NO a les instruccions i horaris del proper curs

   

  A la mesa de dilluns passat, 18 de juny, UOB no va aprovar els esborranys d'instruccions sobre horaris, que Planificació té intenció que serveixin per uns quants cursos, i d'instruccions d'inici de curs d'infantil i primària i de secundària, entre altres motius perquè:
  • la reducció de 3 hores lectives per als majors de 55 anys queda en funció de la disponibilitat del centre. Tot i que els representants de Planificació ho neguen, fins el curs 2009-2010, aquest inclòs, les instruccions deien: "Substitució per altres activitats de fins a tres hores lectives setmanals sense disminució retributiva", sense introduir el requisit de la disponibilitat del centre.
  • en el cas dels interins majors de 55 no es garanteix a bastament la compensació d'hores. Es deixa en mans de les direccions dels centres i "si per raons d'organització del centre no fos possible, es compensarà amb CHL al principi o al final de la jornada laboral". Si vos trobau amb zero lectives de reducció, no dubteu a reclamar 3 CHL!
  • s'impedeix abonar el segon càrrec als docents que es veuen obligats a fer de tutors i caps de departament.
  • no s'indemnitzarà el quilometratge als docents que comparteixen 2 centres el mateix dia si un és el matí i l'altre l'horabaixa.
  Des de Planificació van tornar a dir que les quotes a secundària es calcularan a 19 hores perquè calcular-les a 18 implicaria contractar més de 300 docents nous. Braços executors, per tant, d'un pressupost educatiu raquític i de l'incompliment de compromisos adquirits!

  A més a més, pel que fa a les instruccions d'inici de curs UOB va reclamar:
  • Que Inspecció no sobrecarregui els docents amb més feina amb els "documents d'autoavaluació" prevists per al curs 19-20, que apareixen a les instruccions dins l'apartat "1.1 Avaluació de la funció directiva". Que primer davallin ràtios i després ja en parlarem d'autoavaluar-nos!
  • Que es mantingui el batxillerat nocturn dins el punt referent al canvi de matrícula, modalitat o itinerari.
  • Que es recuperin les reduccions d'hores lectives i indemnitzacions per quilometratge que hi havia abans de les retallades per als docents que comparteixen centres.
  • Que la Conselleria enviï als centres una circular recordant que s'ha de fer arribar la informació sindical als membres del claustre, donada la parcialitat o passivitat amb què actuen alguns equips directius.
  De la resta de sindicats quatre van votar a favor dels esborranys i un es va abstenir.

  dimarts, 19 de juny de 2018

  Interins sense Portal del Personal: s'obrirà termini per entrar a registre la vostra formació permanent

  A la Mesa Sectorial d'Ensenyament (MSE) d'ahir dematí es revisà l'esborrany de la resolució que ha de convocar un termini extraordinari per a què els interins S que no disposen de Portal del Personal puguin presentar a registre la seva formació permanent.

  Els principals punts de la resolució són:

  • Podran presentar formació els interins admesos a les borses del curs 18-19 i que no disposin de Portal del Personal.
  • Es podrà presentar la formació permanent realitzada des del dia en què l'interessat obtingué les titulacions universitàries necessàries per a impartir la docència, és a dir, el títol del Màster de formació pedagògica i didàctica o el Grau de Magisteri o equivalents, i fins al 30/5/18.
  • A més de la formació que es vulgui registrar, també s'hauran d'entregar les titulacions universitàries presentades per formar part de les borses.
  • El termini per a presentar les sol·licituds es preveu que s'obri la darrera setmana de juny i es tanqui el 16 de juliol.
  • Les sol·licituds s'han de presentar amb el model oficial de sol·licitud.
  • La formació que es presenti, haurà d'adequar-se a la normativa vigent sobre formació permanent i que la Conselleria tendrà penjada AQUÍ.
  • Només es demanarà activitat de transferència (o treball) si els cursos s'inclouen dins la modalitat d'itinerari autoformatiu. En aquest cas, encara que l'interessat no realitzàs l'activitat de transferència quan feu el curs, la pot realitzar ara i entregar-la juntament amb el certificat del curs.
  • Tota la formació registrada mitjançant aquesta convocatòria no computarà per al curs 18-19 sinó que es preveu que ho faci per al curs 19-20.
  • La DG d'FP i Formació del Professorat estudia de quina manera els interessats podran saber quina formació se'ls ha reconegut de la presentada en aquesta convocatòria.
  • Els interins que sí disposen de Portal del Personal no poden presentar formació en aquesta convocatòria. Sí que podran fer-ho en qualsevol moment del curs o un cop s'obri la convocatòria de borses per al curs 2019-20, moment en què podrà presentar-ne qualsevol interessat en apuntar-s'hi.

  divendres, 15 de juny de 2018

  En funcionament el GOD: programa de Gestió d'Oposicions Docents


  Ja es pot accedir al Programa de Gestió d'Oposicions Docents (GOD) a través de la URL «http://oposicionsdocents.caib.es» on hi trobareu dues opcions:

  PORTAL DELS ASPIRANTS
  • Hi podreu consultar les convocatòries, comunicats, llistes de puntuació, llistes provisionals i definitives, puntuació provisional i definitiva de la Comissió de Valoració de Mèrits de la vostra illa especialitat i tribunal.
  • Els aspirants hi podreu accedir posant el núm. del vostre DNI i clicant a 'No teniu codi o l'heu oblidat'. De manera immediata rebreu un correu electrònic amb el codi de seguretat a l'adreça electrònica que vàreu posar a la sol·licitud de participació a les proves selectives.
  • Després d'això, podreu entrar a l'aplicació amb el vostre DNI i el codi de seguretat de quatre xifres durant tot el procediment selectiu.
  TAULELL D'ANUNCIS DE LES PROVES SELECTIVES
  • S'hi podrà consultar la informació pública que abans s'exposava als taulells d'anuncis de les seus. (llistes d'aspirants, llistes de puntuació, llista de la puntuació dels mèrits..

  Ahir a migdia, la Conselleria envià aquesta informació per correu als opositors, comprovau si l'heu rebut!

  La Mesa de Diàleg Social aprova el Pla d'FP 2018-21


  El Pla d'FP per als anys 2018-21 fou aprovat ahir a la Mesa de Diàleg Social amb la presència de la Presidenta del Govern de les IB, el conseller de Treball, el conseller d'Educació, el director general d'Ocupació i la directora general d'FP entre altres càrrecs i representants d'entitats diverses.

  Les principals aportacions i demandes d'UOB Ensenyament foren:
  • Que per a reduir l'abandonament a FP també és imprescindible que als contractes d'empresa s'exigeixi la titulació necessària per a ocupar el lloc de treball. La presidenta Armengol assentí en la necessitat d'aquesta vigilància.
  • Que es publiqui i se'ns faci arribar la concreció del calendari d'aplicació de les mesures i accions previstes, de negociació de la implantació i de la normativa que se'n derivarà. El conseller de Treball s'hi comprometé.
  • Que també es publiqui i se'ns faci arribar la concreció de la memòria econòmica detallant les partides destinades a cada acció o mesura. El conseller de Treball també s'hi comprometé.
  • Que s'inclogui dins el Pla les Escoles d'Arts i Oficis de Menorca, Mallorca i Eivissa per tal que, com a ensenyaments de caire eminentment professional, puguin beneficiar-se també de les dotacions pressupostàries del Pla. Tant la presidenta del Govern com el Conseller d'Educació en prengueren nota.
   Vos passam els següents enllaços que consideram poden ser del vostre interès:

  La misteriosa resolució del conseller March sobre els criteris de quota

  FOTO: Captura de pantalla de la web de la Conselleria (15 de juny de 2018)

  A la pàgina web de la Conselleria, el document de criteris per a la confecció d'unitats i quotes de centres va acompanyat d’una Resolució de 25 d’abril de 2018, signada pel Conseller d’Educació, D. Martí X. March Cerdà, que aprova els criteris esmentats. Curiosament no ens consta que aquesta Resolució s’hagi publicat al BOIB.

  Hem reclamat que es publiqui oficialment al BOIB i ens expliquin per què no s'ha fet fins ara. Mentrestant, ens demanam si aquest "oblit" és perquè el sr. Conseller no vol engrunar-se els dits publicant al BOIB el vist-i-plau a uns criteris que contenen il·legalitats flagrants, que hem denunciat reiteradament i que serien immediatament recorreguts per part nostra:
  • Consenten grups de primària amb 28 alumnes, que suposen un 12% més quan el màxim legal és un 10%.
  • Consenten aquests màxims en matrícula ordinària el mes de juny, quan legalment només poden ser per necessitats extraordinàries d'escolarització d'incorporació tardana.
  • Anomenen desdoblaments el que en realitat són suports parcials a mitja jornada.
  De la resta de deficiències dels criteris també n'hem parlat a bastament, com podreu veure per exemple AQUÍ.

  Si el sr. Conseller ens contesta vos ho farem saber.

  dijous, 14 de juny de 2018

  Atenció CEIPs! Auxiliars administratius a discreció i mesa sectorial 'fantasma'

  FOTO: Captura de pantalla de la nota difosa a un sindicat.

  Dimarts passat, 12 de juny, la Conselleria d'Educació va publicar una nota de premsa amb el títol "A partir del mes de setembre 30 auxiliars administratius atendran 56 centres educatius d’infantil i primària".

  Es dóna el cas que, segons ens ha arribat, un sindicat va difondre una nota amb data de 25 de maig que detallava en una llista els centres agraciats amb la mesura, llista que la Conselleria no ha fet pública, i a més a més anunciava que "Aquesta proposta s'aprovarà definitivament en la Mesa sectorial d'Educació del proper dilluns 28 de maig" [sic].

  Davant això des d'UOB informam que:

  1) El 28 de maig no hi va haver cap mesa sectorial i a hores d'ara no se n'ha convocada cap per tractar aquest assumpte.

  2) Consultada la direcció general d'Innovació, ens han dit que no tenien coneixement d'aquesta llista. Personal Docent ens ha respost que tampoc ha sortit d'ells i Secretaria general encara no ens ha contestat la pregunta que els vam fer l'1 de juny.

  Vist que tothom es lleva el mort de damunt, i davant la possibilitat que l'elecció dels centres s'hagi fet directament des de Funció Pública, nosaltres ens demanam:
  • Amb quins criteris i per part de qui s'han seleccionat els centres?
  • S'ha tingut en compte que hi ha centres amb més càrrega de feina per tenir més alumnes al menjador escolar, pel tràmit de beques o el transport escolar?
  • Quines mesures s'han previst per als centres que queden sense administratiu?
  • Quin criteri s'aplica respecte a la proximitat dels centres, quan hi ha casos d'administratius compartits entre centres que disten entre ells més de 20 km?
  • Com és que un determinat sindicat ha disposat d'informació privilegiada, i amb base a què va anunciar una mesa sectorial que mai no ha tingut lloc?
  • I per acabar, té previst la Conselleria dur aquest tema a mesa sectorial? En tot cas, des d'UOB aprofitam per exigir-la perquè se'ns aclareixi aquest guirigall amb pèls i senyals.

  dimecres, 13 de juny de 2018

  Una altra presa de pèl entorn al cobrament de l’estiu dels interins!


  Els interins finalment cobraran l’estiu? Primer de tot cal aclarir que a dia d’avui i oficialment tot continua igual que el mes de febrer, és a dir, si no hi ha canvis han de cobrar l’estiu els interins que tenguin un nomenament fins el 31 d’agost del 2018 (convocatòria d'adjudicacions per al curs 2017-18) i els interins que hagin treballat 5,5 mesos en aquest curs i tenguin contracte el dia 1 de juny llevat que es reincorpori el titular (Llei 13/2017 de pressuposts generals de la CAIB per al 2018). 

  Per tant, davant els rumors que tots els interins que hagin acumulat 5,5 mesos de treball enguany cobraran l’estiu, hem contactat amb el Parlament de les Illes Balears i ens han confirmat que efectivament en el Ple d’ahir es modificà la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears però que pel que fa el text aprovat, haurem d’esperar que els serveis jurídics de la cambra preparin la certificació pertinent i surti publicada la Llei al BOIB o al BOPIB, amb el benentès que la llei entrarà en vigor després de la publicació al BOIB. D’altra banda, des de la Conselleria d’Educació també ens han confirmat que efectivament ahir es modificà la Llei 5/2015 però que encara no disposen del text modificat ni donaran cap instrucció fins que no surti publicat al BOIB. 

  Si finalment es confirma que tots els interins que hagin acumulat un total de 5,5 mesos de substitucions (independentment de la data del darrer cessament) se’ls ha d’ingressar un irrisori complement equivalent a un mes de treball, estarem un altre cop davant d’una nova presa de pèl i incompliment de l’Acord marc. 

  En definitiva, tot fa pensar que aviat podríem constatar que en aquest curs seguiria havent-hi interins amb 5,5 mesos de substitucions acumulats que no cobrarien íntegrament l’estiu, que tampoc cotitzarien els mesos de juliol i agost, i el pitjor de tot: durant l’estiu no puntuarien ni un sol dia a efectes d’experiència docent

  Prou atacs feixistes!


  Des d'UOB Ensenyament ens solidaritzam una vegada més amb les entitats i persones que pateixen els atacs feixistes que en els darrers temps es produeixen arreu amb una impunitat inadmissible.

  Avui dematí Palma s'ha aixecat amb tres nous atacs perpetrats a les façanes de Can Alcover (seu de l'OCB), i de la seu de l'STEI i a l'exposició "Presos polítics" de l'artista Santiago Sierra, ubicada a la plaça Espanya de Palma i que ja fou censurada oficialment a la Fira d'Arco de Madrid d'enguany.


  Els col·lectius feixistes, ja sia a nivell particular, d'organitzacions civils o de partits polítics, continuen mostrant el seu vertader tarannà dirigint les manifestacions d'odi contra qualsevol pensament, acció o expressió d'opinió contraris a la seva ideologia.


  Reiteram el nostre compromís amb dels Drets Humans, la democràcia i els drets fonamentals de totes les persones, sigui quina sigui la seva raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició.

  dimarts, 12 de juny de 2018

  Continua el menyspreu de Funció Pública als docents. Demanam entrevista al director general

   
  El director general de Funció Pública, Pedro Jiménez Ramírez, en una compareixença amb la consellera d'Hisenda. Foto: CAIB

  Quatre mesos després continua el silenci total i absolut de Funció Pública davant la petició d'un nou decret de Fons social, petició que la Conselleria d'Educació va presentar el mes de febrer i va repetir l'abril arran del nostre requeriment. Continuam també sense resposta de Funció Pública a la  reclamació que vam fer de l'esborrany de nou decret, registrada l'11 de maig.

  Si el 14 de maig ja vam denunciar el tracte infame dispensat als docents per part dels responsables de Funció Pública, a la reunió mensual de la comissió del Fons social d'avui dematí Personal Docent ha contestat, a preguntes nostres, que no hi ha cap novetat al respecte i que no poden fer cap interpretació del silenci per part de Funció Pública. O sigui que callada per resposta per una banda, i passivitat i menfotisme per l'altra!

  Davant aquest tracte del tot inadmissible, hem sol·licitat una entrevista al director general de Funció Pública, D. Pedro Jiménez Ramírez perquè com a mínim ens informi de les intencions del seu departament sobre aquest assumpte.

  Pel que fa als ajuts del decret vigent i retallat, avui s'han aprovat diverses bestretes ordinàries i extraordinàries, ajudes per als fills menors de 18 anys i ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma.

  Oposicions: situació jurídica arran dels recursos presentats


  Vos informam de la situació jurídica en què ens trobam arran de les darreres notícies sobre les mesures cautelars admeses per l'Audiencia Nacional.

  Cal recordar en primer lloc que la Asociación Nacional de Interinos i Laborales (ANIL) va presentar el 5 de maig de 2017 un recurs contenciós administratiu contra l'acord del govern estatal amb els sindicats UGT, CCOO i CSIF de data 29 de març de 2017. Aquest acord preveia que la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat autoritzaria la convocatòria d'un màxim d'un 90% de les places que durant els tres darrers anys anteriors a 31 de desembre de 2016 estiguessin ocupades per un interí, mitjançant convocatòries que s'haurien de dur a terme amb ofertes d'ocupació pública que s'haurien d'anar publicant entre els anys 2017 i 2019.

  Com que l'acord posteriorment es va plasmar en la Llei 3/2017 de pressuposts generals de l'Estat, l'ANIL va demanar l'ampliació del recurs a l'article 19 de la llei. L'Audiència Nacional no va admetre l'ampliació ja que les lleis no són revisables en un contenciós.

  Després d'una anada i vinguda al Tribunal Suprem, ja que de tot d'una l'Audiència Nacional va estimar que el competent era el TS, finalment l'AN va admetre a tràmit el recurs el 4 de maig de 2018. Això només vol dir que qui interposa el recurs està legitimat per posar-lo i que s'ha interposat en temps i forma.

  Dia 17 de maig l'ANIL va sol·licitar mesura cautelar de paralització de totes les ofertes públiques d'ocupació duites a terme, en aplicació de l'acord I de la Llei 3/2017. Ho va sol·licitar com a mesura cautelaríssima, és a dir, pretenent que s'acordàs la suspensió sense haver donat audiència a l'administració. Com era d'esperar l'AN li ho va denegar, considerant que la urgència extraordinària per fer una cosa tan radical no hi era.

  Ara està pendent de resoldre la mesura cautelar ordinària, és a dir, després d'haver escoltat les altres parts demandades (Administració i sindicats).

  Pel que fa a la notícia que s'ha escampat per diversos mitjans (La Vanguardia, ABC...), que sortia de l'agència EFE amb origen a la pròpia ANIL, és sobre la interlocutòria de l'AN que resoldrà sobre la sol·licitud de mesura cautelar de suspensió de totes les convocatòries d'oposicions. Per ara no ens ha estat possible trobar aquesta interlocutòria. Consideram estrany que si ja s'ha produït l'única font sigui l'ANIL i que el titular no sigui que se suspenen les oposicions,  haurem de veure els pròxims dies què passa i què surt.

  Paral·lelament al recurs interposat contra aquest acord estatal també s'han impugnat les diferents convocatòries d'oposicions de les CCAA davant els corresponents TSJ. Aquest és el cas del procediment ordinari 118/2018, en el qual s'impugna la convocatòria de docents de la CAIB.

  Fins aquí tal com estan les coses des del punt de vista jurídic. Recordam que UOB és contrari a aquest model d'oposicions, i que el Ministeri es va negar a suprimir el caràcter eliminatori de les proves i a recuperar el pes de l'experiència al barem. Si a més a més els tribunals tomben la convocatòria d'enguany, hi haurà motiu per exigir la dimissió de tots els responsables polítics i sindicals que hauran provocat aquest desgavell.

  Demanam que es reforci el servei de metro els dies de les oposicions


  Davant el previsible augment d'usuaris del metro els dies de les proves selectives al campus universitari, hem demanat a la Conselleria d’Educació i Universitat que sol·liciti als Serveis Ferroviaris de Mallorca un reforç del servei.

  Segons ens ha indicat el Consorci de Transports de Mallorca, no es possible reservar bitllets de metro i ha de ser la UIB qui reclami el reforç. Vos mantindrem informats.

  dilluns, 11 de juny de 2018

  Oposicions: recurs a l'Audiencia nacional i altres


  Els representants de l'Administració han dit a la mesa sectorial d'avui dematí que no han rebut cap notificació oficial pel que fa a la notícia publicada ahir, segons la qual l'Audiencia Nacional hauria admès les mesures cautelars sol·licitades per paralitzar les oposicions. Per altra banda han destacat que amb data de 5 de juny el tribunal superior de justícia d'Aragó ha desestimat les mesures cautelars de suspensió en aquella comunitat autònoma.

  Recordem que a finals de maig l'Audiencia Nacional va desestimar paralitzar les oposicions. Ja veurem el temps a qui donarà la raó, a l'Administració o als qui donen per fet que els tribunals suspendran les oposicions. Continuarem informant si hi ha novetats.

  Durant la mesa també s'han tractat els possibles problemes que poden trobar-se els opositors que s'han de desplaçar a altres illes per qüestions de calendari, per exemple pel que fa als permisos que queden pendents de les decisions dels directors dels centres, o de l'obligació d'estar presents a les 9 hores per lliurar la programació per poder realitzar la segona prova, tenint en compte que ha de ser "a les 9:00 hores del dia hàbil següent a aquell en què s’hagin publicat les qualificacions definitives de la primera prova". Personal docent diu que la web de l'opositor ha millorat i serà més àgil per tenir informats a temps els opositors, ha quedat a l'aire la proposta d'avisar amb més antelació els aspirants de forma oficiosa.

  Respecte a les especialitats en què la prova pràctica és pot perllongar diversos dies, la Conselleria assegura que no es farà tornar els opositors als centres mentre la prova no hagi acabat.

  No dubteu a fer-nos arribar les vostres propostes, dubtes o suggeriments i, per suposat, les incidències que es puguin produir durant les proves.

  Alletaments i parts durant les oposicions  Segons explicà la directora General de Personal Docent en resposta a preguntes realitzades per representants sindicals:

  - Durant el temps de les proves (examen teòric, pràctic i tancada) les  dones que alleten els seus nadons no podran sortir. 
  - Totes han d'assistir a la presentació de dia 23, no poden delegar-la en ningú.
  - Si la dona ha parit dia 24, i s'ha presentat dia 23 i ha realitzat la part A de la primera prova, podrà tenir uns dies de marge per tal que el tribunal l'examini a part de la part B, en tenir l'alta.
  - En tot cas el tribunal es sobirà a l'hora de prendre les decisions.
  - La dona aspirant, si no se li accepta l'ajornament, podrà presentar una reclamació.

  Voluntariat de docents jubilats com a mentors  Dijous passat a la Mesa Sectorial d'Ensenyament es discutí l'esborrany d'Ordre per regular l'activitat del personal docent mentor  dins l'àmbit del sistema educatiu públic no universitari.

  - Prèviament a començar a tractar aquest punt de l'ordre del dia vàrem manifestar el rebuig al fet que la Conselleria d'Educació i Universitat convocàs una roda de premsa propagandística per presentar la creació d'aquesta figura, sense haver passat encara l'esborrany per MSE.


  - Les demandes que des d'UOB Ensenyament  es varen fer foren:

  • Que siguin directament el claustre i no els directors els qui proposin al conseller d'Educació  els docents que podran ser nomenats mentors a un centre concret. Es va acceptar la demanda en els termes que l'informe on es proposarien els candidats seleccionat el redactaria el director però hauria de ser ratificat pel claustre i pel consell escolar.
  • Que s'asseguràs que la tasca docent dels mentors sigui de caràcter excepcional i no suposi substituir les funcions del docent titular. Segons el conseller, Inspecció vigilaria per tal que fos així.
  • Que se'ns explicàs a què es referia el rescabalament de despeses que l'acció voluntària pogués ocasionar. La resposta no va ser gens satisfactòria i fins i tot contradictòria entre el que va expressar el conseller March i la directora general de Personal Docent.
  • Que se'ns informàs sobre quin procediment es té pensat per al rescabalament d'aquestes despeses. En aquest sentit reclamàrem l'elaboració d'una normativa reguladora, l'esborrany de la qual hauria de passar per MSE. La resposta del Conseller March va ser que farien consulta al la Unitat de Gestió Econòmica (UGE).

  - Els objectius fonamentals d'aquest programa són:
  • Regular la figura dels professors jubilats voluntaris 
  • Reconèixer la col·laboració d'aquests docents
  • Aprofitar els coneixements, l'experiència i la trajectòria pedagògica, innovadora i investigadora dels voluntaris en relació a la formació del docent del professorat
  - L'esborrany preveu que els mentors:
  • No meritaran cap retribució
  • No tendran dret  a cap indemnització
  • Podran rescabalar-se de despeses originades per la seva activitat mentora

  Aprovat el Decret de creació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals per al personal docent

  Registre de la sol·licitud del Servei de Prevenció (23 de març de 2015)

  Tal com vam anunciar, el 2 de juny es publicà al BOIB el Decret de creació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals per al personal docent de centres públics no universitaris:
  Recordam que feia més de tres anys que des d'UOB reivindicàvem la creació d'aquest servei. Ara falta que es posi en marxa aviat amb les prestacions que li corresponen.

  divendres, 8 de juny de 2018

  Acompanyament escolar al mes de juliol


  A la Mesa Sectorial d'Ensenyament (MSE) d'ahir horabaixa, es treballà l'esborrany de convocatòria del Programa d'Acompanyament Escolar al mes de juliol.

  Avui la Conselleria ja ha publicat la convocatòria a la web de la Direcció General d'Innovació.
  • El termini dels centres per presentar la sol·licitud és des d'avui fins dia 18/6/18.
  • Els destinataris del PAE al juliol són 1.420 alumnes de 3r i 4t d'ESO que seleccionaran els centres que sol·licitin aplicar el programa.
  • A la Mesa s'informà que el pressupost per al PAE aquest juliol és de 106.000 euros aportats pel Ministeri.
  Les principals aportacions d'UOB foren:
  • Que sigui el claustre i no l'equip directiu que proposi el professorat participant. No s'ha acceptat.
  • Que es mantengui la preferència de selecció del professorat amb vacant adjudicada de mitja jornada, tal com es feu a la convocatòria del PAE durant el curs 17-18. A la redacció final de la convocatòria hi queda reflectida aquesta demanda.
  • Que els acords sobre l'alumnat apuntat al programa es comuniquin al seu equip docent a les juntes d'avaluació de setembre. Tampoc s'ha acceptat aquesta demanda.
  • A la pregunta de perquè no s'ofereix a l'alumnat de 5è i 6è de Primària i al de 1r i 2n d'ESO tal com s'ha fet durant el curs, la Conselleria respongué que els de Primària no tenen exàmens de setembre i, a Secundària, creuen que és a 3r i 4t als cursos en què és més important ajuda a titular.
  Us pot interessar també consultar:

  dijous, 7 de juny de 2018

  UOB exigeix la derogació immediata de la LOMCE


  Circular 96/2018

  COMUNICAT DE PREMSA

  Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, exigeix al nou govern espanyol que compleixi el mandat del Congrés de diputats, que ha acordat reiteradament la suspensió i paralització de la LOMCE.

  Recordem que l'abril de 2016 el Congrés va instar a suspendre la llei educativa i l'octubre del mateix any en va exigir la derogació i la paralització del calendari d'aplicació, dos acords que el Govern de M.Rajoy es va negar a aplicar, i que el passat mes d'abril el tribunal constitucional va rebutjar el veto del PP a paralitzar-la.

  En conseqüència, reclamam que s'apliqui immediatament la derogació i es retornin les hores eliminades a les matèries de Música, Plàstica, Tecnologia i Filosofia, es revisi el caos organitzatiu de Valors ètics, es recuperin les optatives suprimides a ESO i les assignatures d'Història i Cultura de les Illes Balears, Literatura Catalana i Ciències per al món contemporani a Batxillerat, es retiri la religió catòlica com a matèria avaluable, se suprimeixin definitivament les revàlides, es rebaixin les ràtios, es desdobli la llengua catalana, es canviï el PMAR fracassat per mesures de suport acordades amb els docents, es retorni a l'elecció democràtica dels directors a través dels claustres i consells escolars, etcètera.

  Exigim igualment que es revisin els currículums LOMCE autonòmics que el conseller March es negà a aturar amb un decret llei, a diferència del que el Govern va fer per frenar les grans superfícies o les lleis territorials del PP, i que aquesta vegada es faci amb una veritable participació dels professionals de l'ensenyament.

  Finalment, reclamam que la derogació de la LOMCE comporti la recuperació d'atribucions autonòmiques i continuam reivindicant competències plenes en educació, a fi de consensuar un model formatiu independent dels canvis polítics i l'etern desgavell legislatiu espanyol.

  Palma, 7 de juny de 2018

  Noves subvencions a entitats privades i ajuntaments per a PQI

  Al BOIB d'avui s'ha publicat una nova convocatòria de subvencions per a entitats privades i ajuntaments per al desenvolupament de Programes de qualificació Inicial (PQI) al curs 2018-19.

  Des d'UOB Ensenyament consideram que abans de subvencionar entitats externes a Educació, la Conselleria i la D.G. d'FP haurien de:
  Després de tot això, hom podria valorar amb la informació prèvia necessària si els 948.750 euros dels pressuposts de les IB del 2019 que es destinaran a aquestes subvencions, s'haurien d'invertir abans en els centres educatius que en els ajuntament i altres entitats.

  dimecres, 6 de juny de 2018

  CALENDARI ORIENTATIU OPOSICIONS 2018


  L'Assemblea de professorat de l'IES El Palau agraeix el suport rebut


  Cartell de la manifestació del proper 10 de juny

  L'Assemblea de professorat d'El Palau ens agraeix el suport que els vam fer arribar en un escrit que reproduïm més avall. Des d'UOB els reiteram la nostra solidaritat i gratitud per defensar amb fermesa els principis democràtics i la dignitat professional i els comunicam que ens tindran sempre al costat en aquesta lluita.

  Pel que fa a la petició que vam dirigir al Consell Escolar de les Illes Balears perquè es pronunciàs a favor dels docents d'El Palau, la Comissió permanent es va reunir el 23 de maig i segons publiquen al blog "va debatre una resolució en contra de la campanya d'atacs al professorat i altres membres de la comunitat educativa. El text va quedar pendent de ser aprovat en una propera reunió de la Comissió Permanent."

  CARTA REBUDA DE L'ASSEMBLEA DE PROFESSORAT D'EL PALAU

  Benvolguts i benvolgudes,

  En resposta a les vostres mostres de suport, us volem donar les gràcies més sinceres de part de tot el claustre de l’Institut.

  Com molts de vosaltres sabeu, hem estat punt de mira de molts mitjans de comunicació arran de la denúncia d’algunes (poques) famílies del centre després de l’1 d’octubre i, sobretot, a causa de la judicialització d’uns fets que de cap manera no varen ser com la declaració inculpatòria del fiscal afirma.

  Gràcies a les paraules d’ànim que hem rebut de tots vosaltres, ens sentim molt encoratjats a seguir manifestant el nostre desacord amb aquesta situació tan profundament injusta. I també ho fem perquè la nostra professió requereix ser tractada amb dignitat i respecte.

  Vivim moments convulsos i inquietants on l’educació i l’escola catalana queden afeblides i qüestionades sense cap argument sòlid que ho justifiqui.

  No permetrem mai que la nostra paraula com a professionals de l’ensenyament es qüestioni sense tenir l’oportunitat de comunicar-se per debatre, si cal, els diferents punts de vista.

  Molts de vosaltres ens heu demanat que, en cas de necessitar suport, poguéssim comptar-hi. Per si us interessa, hem organitzat amb altres col·lectius dos actes als quals podeu assistir:

  ● El dia 3 de juny, de 10 a 14h, acte públic a “L’esplanada del mercat” a Sant Andreu de la Barca.

  ● El dia 10 de juny, a les 12h Manifestació “Eduquem en llibertat” a Barcelona. A plaça Universitat

  Moltes gràcies. Assemblea professorat d'El Palau

  dimarts, 5 de juny de 2018

  Un altre pic a 19 h a Secundària  Segons va informar ahir la Direcció General de Planificació a una reunió de directors de secundària, el proper curs 18-19 es continuarà calculant la quota a 19 hores, tal com ja ha passat enguany al curs 17-18.

  Enèsim incompliment de l'Acord marc per tant (per altra part rebutjat pels docents en referèndum per magre i esquifit), producte de la negativa del Govern a dotar Educació amb més de mil milions, tal com fa dos anys que li reclama la comunitat educativa.

  Tot això unit a la perpetuació de ràtios il·legals, falsos desdoblaments, infradotació per al PALIC, negació de la reducció als interins majors de 55 anys, coordinació de normalització lingüística sense garantir, cobrament de l'estiu dels interins encara a l'aire, etc., etc.

  dilluns, 4 de juny de 2018

  Pla d'FP 2018-21: continua la revisió de l'esborrany

  El passat 29/5/18 es reuní la Submesa d'Ocupació i Formació per a revisar el tercer esborrany del Pla Integral d'FP de les IB 2018-2021.

  A aquesta submesa hi assistiren el director general d'Ocupació i Economia, Llorenç Pou; la directora general d'FP, Maria F. Alorda; representants dels sindicats de l'ensenyament públic, representants de la CAEB, dels consells insulars de Menorca i Mallorca, de la Fundació Impulsa, la Cambra de Comerç i la FELIB

  A la reunió es feu un breu repàs de la diagnosi del Pla i a les línies d'actuació que aquest proposa.
  A l'esborrany, continua faltant-hi la memòria econòmica, a la qual cosa el Director General d'Ocupació respongué que el pressupost per a dur a terme el Pla es discutirà a la Mesa de Diàleg Social.
  També s'hi troba a faltar una concreció més acurada de les dates d'execució de cada objectiu marcat.

  A més de la solució d'aquestes mancances, UOB també demanà que els estudis d'Arts i Oficis s'integrin dins aquest Pla per la seva naturalesa eminentment professional i per la manca de recursos que reben actualment.

  La propera estació d'aquest esborrany de Pla serà al Consell escolar de les Illes Balears (CEIB) aquest dimecres 6/6/18, en què l'hi presentaran el Conseller d'Educació, la directora general d'FP i el director general d'ocupació.

  Us pot interessar també veure l'Informe sobre el mercat de treball a les IB el 2016.

  divendres, 1 de juny de 2018

  UOB denuncia que la Conselleria d'Educació oculta informació


  Circular 95/2018

  COMUNICAT DE PREMSA

  Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que la Conselleria d’Educació i Universitat, encapçalada pel Sr. Martí X. March Cerdà pateix d’una mancança greu de transparència i, a més a més, vulnera drets bàsics dels treballadors ocultant informació. Per aquest motiu UOB Ensenyament es va veure obligada a requerir notarialment el Conseller Martí X, March dia 19 de març de 2018, exigint una relació dels treballadors docents de l'ensenyament públic no Universitària de les Illes Balears, amb la indicació dels diferents centres en els quals desenvolupen els seus treballs, tenint en compte que la informació requerida és imprescindible per a la funció de representació sindical, que és un dret dels treballadors tenir aquesta informació i que ha estat sol·licitada reiteradament per escrit. A dia d’avui, el Sr Martí March no ha tramès aquesta informació.

  El motiu de la demanda d'informació és la voluntat de defensa dels docents. No facilitar la relació personal i propera entre treballadors i representants sindicals és una mostra més del despotisme il.lustrat que està caracteritzant l'acció del conseller Martí March i del seu equip, els directors d'Adesma que oculten sistemàticament informació com per exemple les ràtios, l'ús real del català a les escoles o el nombre d'alliberats que té cada sindicat. Tot això per no parlar de la guerra bruta contra la creació del Col·legi de Docents de les Illes Balears.

  Unió Obrera Balear ha basat la seva demanda en el Reial Decret Legislatiu 2/2015, article 64:

  1. El comitè d’empresa tindrà dret a ser informat i consultat per l’empresari sobre aquelles qüestions que puguin afectar els treballadors i també a la situació de l’empresa i l’evolució de l’ocupació en aquesta, en els termes previstos en aquest article».

  4. (...) El comitè d’empresa tindrà dret a rebre la còpia bàsica dels contractes i també la notificació de les pròrrogues i de les denúncies corresponents a aquests en el termini dels deu dies següents al dia en que hagués tingut lloc.

  També en la llei Orgànica 11/1985 de Llibertat Sindical, article 3, en què es preveu que els delegats sindicals tenen dret a tenir accés a la mateixa informació i documentació que l’empresa posi a disposició del comitè d’empresa.

  La petició de tenir una relació dels treballadors de l’ensenyament públic ja s’havia fet per escrit dues vegades, amb data de 10/5/17 i 5/9/17 i en cap dels dos casos hi ha hagut resposta per part de la Direcció General de Personal Docent, la qual és evident que està totalment mancada d’arguments legals per amagar aquesta informació a representants dels treballadors.

  Palma, 1 de juny de 2018