Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 5 de març de 2018

Oposicions: ni lectura pública ni reclamacions a la primera provaLa mesa sectorial d'ensenyament que va tenir lloc el passat 26 de febrer va tractar sobre l'esborrany de les bases per a les oposicions de 2018. Aquest document s'havia debatut abans en meses tècniques. Des de UOB vàrem dur les nostres reivindicacions, preguntes i propostes sorgides de les assemblees i de les aportacions que ens heu fet, en total, més d'una vintena, per millorar la transparència il'equitat i facilitar que els aspirants puguin demostrar la vàlua com a docents. Tanmateix vàrem deixar clar que aquest model, imposat per Madrid, i mínimament modificat pel RD 276/2018 de 23 de febrer, no és el que nosaltres defensam.

A diferència de les oposicions de 2017:
 • Si l'any passat s'obria "un termini de 24 hores per a la presentació de reclamacions davant el tribunal" després de la publicació de les notes provisionals de la primera prova, enguany "no es procedent cap recurs".
 • L'any passat hi havia lectura del tema escrit, enguany se suprimeix per guanyar temps.
Els representants de l'Administració asseguren estar a favor d'un temari més actualitzat i d'un altre model d'oposició, amb proves no eliminatòries

Aquestes són els principals aspectes a destacar:
 • L'esborrany s'ajusta a les modificacions del RD 276/2018 de 23 de febrer. d'àmbit estatal amb més temes a triar a la part A de la primera prova, ponderació del 60% de l'oposició (en comptes de 2/3) i del 40 % del concurs (en comptes d'1/3), augment de 5 a 7 punts a l'apartat de l'experiència.
 • Per als aspirant del torn lliure i del torn de reserva per a persones amb discapacitat, la fase d'oposició s'inicia el mateix dia en què es realitza la presentació i una vegada finalitzat aquest, amb la realització de la part A de la primera prova.
 • L'avaluació de la part A i la part B de la primera prova es farà a partir de la lectura per cada un dels membres del tribunal.
 • Exclusió de les programacions que no tinguin almanco 12 unitats didàctiques (punt discutit)
 • Per al desenvolupament del tema teòric hi haurà 3 h., en comptes de 2.
 • Hi ha més temps previst per a la realització de la prova pràctica.
 • Es publicaran per separat les notes de les parts A i B de la primera prova.
 • El canal de comunicació entre el tribunal i els aspirants serà l'aplicació informàtica.
 • El tauler d'anuncis serà la web de les oposicions.
 • Es podran presentar reclamacions al final de cada una de les fases del procés, però no al final de la primera prova de la fase d'oposició.
 • Se sabrà la distribució dels opositors per tribunal amb 14 dies d'antelació en comptes de amb 20.
 • Es permetrà l'ús d'aparells electrònics per a l'exposició de la unitat didàctica (no per a la preparació)
 • Un cop acabada la fase d'oposició, s'exposarà la llista de les qualificacions provisionalment obtingudes per tots els aspirants i no només dels aprovats, tal com havíem demanat.
Us resumim els diferents punts que es varen discutir. Si voleu més informació, feis-nos-ho a saber.

NOMBRE DE PLACES CONVOCADES
 • S'havia afegit una plaça de Dansa espanyola a Eivissa. Amb posterioritat a la MSE se'ns han comunicat canvis: no es convoca la de Dansa espanyola, Educació infantil a Eivissa passa de 30 places a 32 (29 d'ingrés lliure i 3 d'accés 2), Educació Infantil a Formentera passa de 4 a 3 places (3 d'ingrés lliure). Entre tots els cossos el total de places és de 1008.
 • Vàrem demanar que les places de cada especialitat es reparteixin en diferents convocatòries per tal que els aspirants tenguin més oportunitats. Els representants de l'Administració manifestaren que totes les especialitats tindran, com a mínim, dues convocatòries.
TRIBUNALS
 • Vàrem demanar que el president es designi per sorteig. Se'ns assegurà que els continuarà designant la Conselleria prioritzant docents que hagin estat directors o hagin ocupat càrrecs directius, caps de departament, bons coneixedors de la normativa i docents que tinguin un prestigi dins l'especialitat. En definitiva, uns criteris arbitraris.
 • Exposàrem la qüestió de la paritat en les especialitats amb prop d'un 70% del mateix sexe, que fa que la reserva de la meitat de places per al 30% corresponent a l'altre sexe provoqui sovint el nomenament de les mateixes persones.
 • Exigírem que les instruccions als tribunals es facin públiques a la web i que els deixin ben clar que es tracta d'un concurs-oposició i que, per tant, poden quedar aspirants aprovats sense plaça.
SOBRE LES PROVES
 • S'ha acceptat, tal com defensàrem, que les parts A i B de la primera prova es facin en dies diferents.
A més a més hem demanat:
 • Insistírem a permetre la reclamació després de la qualificació de la primera prova. La resposta de l'Administració va ser que es pot reclamar igualment contra la nota de la primera prova i que si es guanya el tribunal donarà l'oportunitat de fer la segona prova fora de calendari.
 • Lectura del tema escrit: Vam demanar que es permeti la lectura voluntària del tema escrit. Segons Conselleria, s'ha eliminat la lectura per guanyar temps.
 • Temaris. Vam reclamar que la Conselleria insti el ministeri a actualitzar els temaris d'acord amb les necessitats de l'alumnat i la realitat de les aules.
 • Enunciats correctes i clars i que indiquin la puntuació .
 • Publicació dels ítems, puntuacions i criteris d’avaluació i qualificació dins la convocatòria, tant a les proves escrites com a les orals i pràctiques
 • Rúbrica a disposició dels aspirants que ja s’han examinat per saber els ítems assolits.
 • Resposta escrita i argumentada a petició dels aspirants en relació a la qualificació obtinguda, o bé obligació dels tribunals d' explicar les puntuacions atorgades si l'opositor ho demana, amb l'examen davant.
 • Ajornament de la prova si el títol de la pregunta és incorrecte o confús.
 • Temperatures legals als espais on es fan les proves (27 graus màxim) . Se'ns assegura que es faria el possible perquè fos així i que s'intenta que també es puguin usar aules de la UIB i del conservatori, ja que aquestes tenen aire condicionat. En tot cas, es preveu que totes les proves de Mallorca es facin a Palma.
 • Proves no eliminatòries, en contra de la imposició de la normativa estatal.
Pel que fa a la part B de la primera prova (prova pràctica), vam demanar:
 • Previsió d'un temps suficient per acabar la prova pràctica i que s'adeqüi a la didàctica real a les aules.Els espirant s no podran fer la lectura
 • Que se sàpiga amb més detall en què consisteixen les proves pràctiques de secundària. Les descripcions són massa genèriques i es poden prestar a moltes interpretacions.
 • Revisió del sistema de codi secret de la prova pràctica, que no garanteix l'anonimat (ni evita, en conseqüència, que determinats tribunals només aprovin tants aspirants com places disponibles, a fi d'estalviar-se baremar els altres).
 • Si els aspirants han de fer la part pràctica en dies diferents per manca de mitjans, fer una prova diferent cada dia per evitar que es filtri. Segons l'Administració, aquest problema no s'hauria de produir.
 • Exposició per part dels tribunals dels criteris o rúbriques d'avaluació. Se'n digué que les rúbriques seran públiques un cop fetes les proves.
 • Per què no és possible una prova pràctica que permeti una avaluació objectiva, i que possibiliti al candidat mostrar els coneixements lingüístics, sense necessitat que sigui de caire productiu?
 • La publicació, a mode d'exemple, dels casos pràctics de les darreres convocatòries on n'hi ha hagut.
 • La presència proporcional de casos pràctics de les diverses branques en aquelles especialitats que en tenen més d'una, com és ara Geografia i Història.
Sobre la segona prova:
 • Vam demanar que es pugui utilitzar l'ordinador per a la preparació de l'exposició de la unitat didàctica i la programació. Els representants de la Conselleria van dir que ho descarten, sense argumentar-ho.
 • Pel que fa a les unitats didàctiques, vam demanar que s'especifiqui que els continguts, criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge no tenen per què ser idèntics als que figuren al Decret del currículum, tal com se'ns va contestar per escrit el juliol passat.
 • Vàrem sol·licitar que la programació didàctica sigui acceptada just amb 9 unitats i no amb 12, com es preveu, tenint en compte que a Catalunya en demanen 6. Els avantatges esgrimits serien clars: reducció de la feina per a aspirants i tribunals. No s'argumentà per part de l'Administració el rebuig a aquesta petició.
 • Insistírem en la presentació de la programació a doble cara. L'Administració considera que els membres dels tribunals han de poder fer anotacions a la part de darrere dels fulls.
 • També demanàrem el motiu que la programació no es pugui lliurar en un PDF protegit. No ens el donaren.

Vam reclamar que les places de reserva per a aspirants amb discapacitat que no es cobreixin s'acumulin a les del torn lliure (cal tenir present que el RD 1121/2005 obliga a reservar-les per a l'oferta de l'any següent). des de l'Administració asseguraren que no és possible per una normativa de nivell autonòmic, però que la Conselleria d'Educació i Universitat ha fet una petició en el sentit que això sigui possible.

També vàrem insistir que els participants al procediment d'adquisició de noves especialitats actuïn realment en darrer lloc, tal com diuen les convocatòries. Enguany les bases tornen a dir que ha de ser així però afegeixen que l'exercici pràctic l'han de fer amb els altres aspirants.

DESEMPATS
 • Vam demanar que als desempats es prioritzi la nota a la segona prova, de caràcter més pedagògic i didàctic, en lloc de l'ordre de realització de les proves. L'establert actualment ve obligat pel reglament estatal.
FASE DE CONCURS
 • Demanam que es recuperi el punt per any al barem de l'experiència, l'eliminació de l'experiència com a professor de Religió.
 • També sol·licitàrem la baremació de l'experiència docent a la universitat, tal com es té en compte a la convocatòria d'interins, però contra tota lògica, no s'acceptà.
 • Els 2 punts de la formació permanent i els 5 de l'acadèmica és per normativa estatal.
 • Vam demanar amb quin criteri s’atorga la mateixa puntuació al diploma d’Estudis Avançats (inferior al doctorat) que al títol de doctor, sense que se'ns donàs una explicació satisfactòria.
PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES
 • S'ha acceptat la nostra petició que a Orientació educativa a més dels IES i EOE es faci referència als CIFP i CEPA . Contravenint la normativa (Decret 39/2011) no es fa referència als centres de Règim especial, al·legant que no tenen orientadors.
BAREM SOL·LICITUD D'INGRÉS
 • Demanàrem sobre la possibilitat d'afegir 1 punt a les persones que haguessin superat l'oposició anterior i no haguessin tret plaça. 
 •  Férem la pregunta sobre per quin motiu no es valora el C2 de Català de l'EOI a l'apartat de Formació, en comptes de a l'apartat d'Altres. L'Administració s'afermà en la seva postura assegurant que ja es valorava aquesta titulació, sense donar cap argument de pes de no tenir-la en compte a Formació.
ORDENACIÓ CURRICULAR
 • Vam demanar per què dins Règim especial, Ensenyament d'idiomes, es fa referència al RD de 2006, derogat, i no al de desembre de 2017, i que en tot cas es doni a triar a l'aspirant. Varen dir que els serveis jurídic expliquen que la normativa de 2017 no és vigent.