Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 23 de març de 2018

Novetats a les comissions de serveisAhir es va tractar en mesa sectorial l'esborrany d'instruccions per a les comissions de serveis del curs 18-19, que presenta les següents novetats:

SOL·LICITANTS:
 • Els funcionaris que el curs 18-19 tinguin la primera destinació definitiva només podran demanar comissió de serveis per conciliació de vida familiar (apartat 3.1c). Des d'UOB vam demanar que també es pugui demanar per motius greus de salut o per atendre familiars amb malaltia greu o discapacitat (3.1a i 3.1b), però l'Administració s'hi va negar al·legant necessitat d'estabilitat a les plantilles.
 • Els funcionaris amb destí a altres CCAA podran acollir-se als mateixos motius que els destinats a les Balears (l'any passat els havia de valorar discrecionalment la Conselleria) però se'ls concedirà en darrer lloc.
REQUISITS:
 • Es recorda que si s'ha sol·licitat plaça al darrer concurs de trasllats a la localitat on es demana la comissió de serveis, no s'ha d'haver desistit, tal com diuen les bases del concurs de trasllats.
 • S'exceptua del requisit anterior en cas de situacions excepcionals o sobrevingudes el curs 17-18, o si la comissió es demana per a places de centres amb perfils educatius, per raons de servei o per formar part d'equips directius.
PER MOTIUS PERSONALS:
 • Si es demana per conciliació de vida familiar, la distància entre el domicili i el centre on es vol la comissió ha de ser inferior a la que dóna dret a gaudir-la (30 km a Mallorca, 25 km a Menorca i 20 km a Eivissa.)
 • Els motius "sobrevinguts i excepcionals" a valorar per la Conselleria (3.1.d) s'han d'haver produït el curs 17-18.
 • Es manté que les comissions de serveis per motius personals només les pot demanar un dels membres de la parella. Des d'UOB vam demanar que la puguin demanar els dos en cas de fills bessons o de dos menors de tres anys. Es va denegar.
PER A CENTRES AMB PERFILS:
 • Apareix com a causa la d'ocupar places a centres amb perfils educatius, arran de la Resolució d'1 de febrer de 2018 (vegeu apartat 3..2 de l'esborrany).
 • Pel que fa a les comissions a centres perfilats, vam recordar que ja ens hi vam oposar a la mesa corresponent perquè són comissions prorrogables i en conseqüència impedeixen la lliure concurrència, poden ser una porta d'entrada a l'aplicació a les interinitats i poden afectar fins a un 20% de les places del centre, que sumades al 10% de les comissions ordinàries i ens durien a un 30%.
 • Es publicarà la llista de centres on es poden demanar aquestes places. Cada centre pot tenir dos perfils com a màxim i només es pot demanar comissió per a un d'ells. Es recorda que cal estar habilitat.
PER RAONS DE SERVEI:
 • Per raons de servei (3.3) només es podrà sol·licitar a un sol centre.
 • Desapareixen els centres infantils 0-3 anys, Aules UEECO, suport a EAP i CEE Son Ferriol, FPB i FP a distància. Les places han sortit al concurs de trasllats i si estan vacants es poden demanar via comissions per projectes o formar part d'equips directius.
 • Inclou participació a plans d'innovació pedagògica.
 • Si és per participar a nous estudis que s'implanten al centre, el darrer nivell encara no s'ha d'haver impartit el 17-18.
 • S'haurà d'aportar certificat d'acord favorable del consell escolar i motiu de la comissió.
 • Per als apartats b, d, e, f, g i h (a l'esborrany hi consta "c" en lloc de "f" per error) l'informe favorable ha d'especificar que s'hi dedicarà un mínim del 16% de les hores (4 hores a primària i 3 a secundària).
PER FORMAR PART D'EQUIPS DIRECTIUS:
 • Només es podrà demanar per a un sol centre.
TERMINIS:
 • Es preveu que el termini de sol·licitud sigui del 16 al 18 d'abril (l'any passat va ser 19 al 25 de maig).
 • Hi haurà tres dies hàbils per reclamar a la llista provisional en lloc dels cinc naturals.
 • Miraran d'encaixar calendaris amb les altres comissions de serveis (camps d'aprenentatge, ATD, etc.) a fi que no es produeixin contradiccions en els terminis de presentació de renúncies i altres.
ADJUDICACIONS:
 • Es va demanar per unanimitat que a l'ordre de prioritat de les adjudicacions les places per perfils educatius passin del segon al sisè i darrer lloc. La Conselleria en va prendre nota i s'haurà de veure com queda el redactat definitiu.