Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 27 de juny de 2018

Els interins amb 5,5 mesos només cobraran una indemnització d'una mensualitat

 


Ahir es va publicar al BOIB la llei que inclou el cobrament de l’estiu dels interins que han fet cinc mesos i mig de feina. Pagaran una indemnització corresponent a una mensualitat, de forma que es confirma que no es cobrarà l’estiu complet ni computarà a efectes d’experiència, tal com ja vam advertir.

Això suposa un nou incompliment de l'Acord marc, per altra banda rebutjat pels docents en referèndum per raquític i insuficient, que diu:

"Any 2018:
  • Pagament del mes de juliol i agost als funcionaris interins que han fet feina més de cinc mesos i mig."
La llei ho explica amb aquests termes:
  • “4. A partir del curs 2017-2018, els funcionaris docents interins que hagin estat nomenats per substituir personal funcionari docent amb reserva de llocs de feina o en situació de llicència, o per substituir la reducció de jornada del personal funcionari docent, i que acumulin cinc mesos i mig de serveis prestats com a funcionari docent interí en un mateix curs escolar, tenen dret a una indemnització a un tant alçat equivalent a les retribucions corresponents a una mensualitat en el moment en què cessin d’acord amb el que preveuen les lletres b) i c) de l’apartat 3 d’aquesta disposició.”
Pel que fa als apartats b) i c) esmentats, fan referència al cessament de les substitucions a 30 de juny i al cobrament proporcional de les vacances:
  • “b) Si es tracta de substituir personal funcionari docent amb reserva del seu lloc de feina o en situació de llicència, quan aquest s’hi reincorpora i, en tot cas, com a màxim, fins al 30 de juny de cada any, amb la meritació corresponent de les pagues extraordinàries i de les vacances."
  • "c) Si es tracta de substituir la reducció de jornada del personal funcionari docent interí, quan aquest es reincorpora a la jornada completa i, en tot cas, com a màxim, fins al 30 de juny de cada any, amb la meritació corresponent de les pagues extraordinàries i de les vacances.”
Segons ha dit Personal docent a la mesa d’avui dematí, el pagament es farà d’ofici el mes de juliol.

BOIB (vegeu Article 2 apartat 5.4):