Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 1 de juny de 2018

UOB denuncia que la Conselleria d'Educació oculta informació


Circular 95/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que la Conselleria d’Educació i Universitat, encapçalada pel Sr. Martí X. March Cerdà pateix d’una mancança greu de transparència i, a més a més, vulnera drets bàsics dels treballadors ocultant informació. Per aquest motiu UOB Ensenyament es va veure obligada a requerir notarialment el Conseller Martí X, March dia 19 de març de 2018, exigint una relació dels treballadors docents de l'ensenyament públic no Universitària de les Illes Balears, amb la indicació dels diferents centres en els quals desenvolupen els seus treballs, tenint en compte que la informació requerida és imprescindible per a la funció de representació sindical, que és un dret dels treballadors tenir aquesta informació i que ha estat sol·licitada reiteradament per escrit. A dia d’avui, el Sr Martí March no ha tramès aquesta informació.

El motiu de la demanda d'informació és la voluntat de defensa dels docents. No facilitar la relació personal i propera entre treballadors i representants sindicals és una mostra més del despotisme il.lustrat que està caracteritzant l'acció del conseller Martí March i del seu equip, els directors d'Adesma que oculten sistemàticament informació com per exemple les ràtios, l'ús real del català a les escoles o el nombre d'alliberats que té cada sindicat. Tot això per no parlar de la guerra bruta contra la creació del Col·legi de Docents de les Illes Balears.

Unió Obrera Balear ha basat la seva demanda en el Reial Decret Legislatiu 2/2015, article 64:

1. El comitè d’empresa tindrà dret a ser informat i consultat per l’empresari sobre aquelles qüestions que puguin afectar els treballadors i també a la situació de l’empresa i l’evolució de l’ocupació en aquesta, en els termes previstos en aquest article».

4. (...) El comitè d’empresa tindrà dret a rebre la còpia bàsica dels contractes i també la notificació de les pròrrogues i de les denúncies corresponents a aquests en el termini dels deu dies següents al dia en que hagués tingut lloc.

També en la llei Orgànica 11/1985 de Llibertat Sindical, article 3, en què es preveu que els delegats sindicals tenen dret a tenir accés a la mateixa informació i documentació que l’empresa posi a disposició del comitè d’empresa.

La petició de tenir una relació dels treballadors de l’ensenyament públic ja s’havia fet per escrit dues vegades, amb data de 10/5/17 i 5/9/17 i en cap dels dos casos hi ha hagut resposta per part de la Direcció General de Personal Docent, la qual és evident que està totalment mancada d’arguments legals per amagar aquesta informació a representants dels treballadors.

Palma, 1 de juny de 2018