Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 11 de juny de 2018

Voluntariat de docents jubilats com a mentors
Dijous passat a la Mesa Sectorial d'Ensenyament es discutí l'esborrany d'Ordre per regular l'activitat del personal docent mentor  dins l'àmbit del sistema educatiu públic no universitari.

- Prèviament a començar a tractar aquest punt de l'ordre del dia vàrem manifestar el rebuig al fet que la Conselleria d'Educació i Universitat convocàs una roda de premsa propagandística per presentar la creació d'aquesta figura, sense haver passat encara l'esborrany per MSE.


- Les demandes que des d'UOB Ensenyament  es varen fer foren:

  • Que siguin directament el claustre i no els directors els qui proposin al conseller d'Educació  els docents que podran ser nomenats mentors a un centre concret. Es va acceptar la demanda en els termes que l'informe on es proposarien els candidats seleccionat el redactaria el director però hauria de ser ratificat pel claustre i pel consell escolar.
  • Que s'asseguràs que la tasca docent dels mentors sigui de caràcter excepcional i no suposi substituir les funcions del docent titular. Segons el conseller, Inspecció vigilaria per tal que fos així.
  • Que se'ns explicàs a què es referia el rescabalament de despeses que l'acció voluntària pogués ocasionar. La resposta no va ser gens satisfactòria i fins i tot contradictòria entre el que va expressar el conseller March i la directora general de Personal Docent.
  • Que se'ns informàs sobre quin procediment es té pensat per al rescabalament d'aquestes despeses. En aquest sentit reclamàrem l'elaboració d'una normativa reguladora, l'esborrany de la qual hauria de passar per MSE. La resposta del Conseller March va ser que farien consulta al la Unitat de Gestió Econòmica (UGE).

- Els objectius fonamentals d'aquest programa són:
  • Regular la figura dels professors jubilats voluntaris 
  • Reconèixer la col·laboració d'aquests docents
  • Aprofitar els coneixements, l'experiència i la trajectòria pedagògica, innovadora i investigadora dels voluntaris en relació a la formació del docent del professorat
- L'esborrany preveu que els mentors:
  • No meritaran cap retribució
  • No tendran dret  a cap indemnització
  • Podran rescabalar-se de despeses originades per la seva activitat mentora