Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 11 de setembre de 2018

Reclamam que es pagui la tutoria als interins que fan substitucionsCom ja vam denunciar públicament, la Conselleria no abona el càrrec de tutoria als interins que fan una substitució a una plaça amb titular, fins i tot en el cas que el titular tingui una excedència i no cobri el complement.

Això incompleix una obligació establerta per una disposició de caràcter general, atès que la Resolució de 31 de juliol de 2007, que regula i ordena el pagament del complement per a la funció tutorial, no fa distincions entre funcionaris interins i de carrera.

Per altra banda, tractar diferent un funcionari de carrera i un interí, pel que fa a les condicions de treball i retributives, pel simple fet de ser un treballador amb contracte o nomenament temporal, va totalment en contra de la Directiva 1999/70/CE, relativa a l’Acord Marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre treball de durada determinada, que consagra, a la seva clàusula 4a, el principi d’igualtat i no discriminació entre l’ocupació temporal i la indefinida: “pel que fa a les condicions de treball, no es podrà tractar els treballadors amb un contracte de durada determinada d’una manera menys favorable que els treballadors fixos comparables pel simple fet de tenir un contracte de durada determinada, a menys que es justifiqui un tracte diferent per raons objectives”.

El TJUE ha dit reiteradament que aquesta directiva és plenament aplicable als treballadors de les Administracions Públiques, tant si són funcionaris com laborals, i a poc a poc els tribunals espanyols han anat aplicant aquests principis.

Per tant, en cap cas es pot justificar que els funcionaris interins tinguin pitjors condicions laborals o retributives que els funcionaris de carrera quan no hi hagi raons objectives que ho justifiquin. En el cas que ens ocupa resulta clar que aquestes raons objectives no existeixen, ja que realitzen exactament la mateixa funció: la funció tutorial.

Per aquest motiu hem requerit formalment a la Conselleria que compleixi la normativa vigent i pagui el complement de tutoria a tots els docents interins, amb efectes des del principi de l’exercici de la funció.

Vos en tindrem al corrent.