Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 11 d’octubre de 2018

Regulació del procediment per sol.licitar assistència jurídica, per la demanda d'UOB Ensenyament
En la Mesa Sectorial  de dimarts, 9 doctubre es debaté sobre l'esborrany de procediment per sol.licitar assistència jurídica per part dels docents.

La petició d'UOB Ensenyament, adreçada al Servei Jurídic de la Direcció General de Personal Docent i registrada l'11/6/18, tenia la finalitat que qualsevol docent sàpiga clarament les passes a seguir per tal de sol.licitar i rebre la defensa i el suport jurídic que la llei i la normativa estableix.

Tot i que aquest dret ja està recollit a l'Estatut bàsic de l'empleat públic (Reial Decret Legislatiu 5/2915, de 30 d'octubre) i per altres normatives d'àmbit estatal i de les Illes Balears, ara es concreta  per primera vegada en l'àmbit de l'ensenyament.

Dret a l'assistència
El dret a l'assistència jurídica es refereix bàsicament a aquests dos casos:
- Quan un docent reb una denúncia per alguna acció o omissió duita a terme en l'exercici legítim de les seves funcions
- Quan un docent és víctima d'alguna mena d'agressió derivada de l'exercici legítim de les seves funcions.
- En cas de detenció, presó o qualsevol altra mesura cautelar es podrà sol·licitar directament de l'Advocacia ser assistit per Lletrat/da sense passar pel procediment establert
- L'afectat té sempre el dret de designar un defensor particular o demanar un advocat d'ofici, en aquest cas s'entén que renuncia al dret a la defensa per part de l'Advocacia de la CAIB.

Procediment
1.- Sol.licitud dirigida al Departament d'Inspecció Educativa
Incloent document que acrediti l'inici del procediment judicial i qualsevol altre que es consideri oportú i informe del director del centre en relació als fets que han ocasionat el procediment judicial.
2.- Informe i proposta d'Inspecció Educativa a DG de Personal Docent
3.- Tramesa de documentació a l'Advocaia de la CAIB per part de la DGT de Personal Docent
4.- Decisió de l'Advocacia concedint o denegat l'assistència jurídica


Demandes d'UOB
- Simplificació, ja que l'assistència podria arribar massa tard si és dilata el recorregut al centre, a Inspecció  i a Advocacia.
- No obligatorietat de la presentació de l'informe de direcció tenint en compte que el conflicte podria ser amb el director mateix
- Inclusió de recomanació de fer denúncia a policia en cas d'agressió