divendres, 17 de maig de 2019

Nous equips de formació permanent. Comissió de serveis EI Can Nebot (Eivissa)

 Foto: CAIB

Ahir va tenir lloc la mesa sectorial on es va informar de la creació dels equips de formació permanent d'Impuls a l'aprenentatge digital i de Formació professional. També es va aprovar la convocatòria de comissió de serveis per cobrir la plaça de director de l'escola d'Educació Infantil de Can Nebot a Sant Jordi de Ses Salines (Eivissa).

EQUIP D'IMPULS A L'APRENENTATGE DIGITAL

Pel que fa a l'equip d'Impuls a l'aprenentatge digital, els representants de la Conselleria han dit que l'objectiu és respondre a la demanda de suport i assessorament per part dels centres. Podeu veure AQUÍ la resolució de la convocatòria publicada al BOIB.

Des d'UOB vam apuntar que els docents hem de dedicar hores extra a aplicar les TIC i preparar recursos, i que reclamam que aquest temps es reservi dins els horaris. Vam demanar també que l'equip prioritzi l'ús del català, atès que una de les funcions de l'equip és elaborar i difondre materials i recursos didàctics, i més tenint en compte que dins l'equip hi ha un assessor tècnic docent del Servei de Normalització Lingüística i Formació.

Vam demanar si ja s'havia fet una valoració del nou servei tècnic extern de manteniment i reparacions i se'ns va contestar que l'adjudicació encara és molt recent. L'elecció de l'empresa es va fer per licitació pública des de la Secretaria Generar. També se'ns va contestar que la dotació de portàtils per als alumnes es continuarà fent mitjançant subvenció a les famílies.

Per altra banda la Direcció General d'Innovació va informar, entre altres coses, de la dotació de material informàtic que s'ha enviat als centres aquesta legislatura. S'ha optat per no recórrer a una sola marca i servei operatiu per no quedar fermats a una empresa determinada. Pel que fa al pla de connectivitat, s'està implantant progressivament la fibra òptica d'1 Gb i el març de 2020 hauria d'haver arribat a tots els centres. 

EQUIP DE FORMADORS DE FP

L'equip de Formació de FP (vegeu resolució publicada al BOIB) recupera una figura que va funcionar a principis dels anys 2000 durant quatre o cinc anys i va desaparèixer amb les retallades. El curs que ve estarà format per tres assessors al CEP d'Inca, un a Eivissa i un a Menorca.

La Direcció General de FP va explicar que era una demanda històrica dels docents de FP i que l'objectiu és arribar a fer un CEP de FP, que s'ubicaria a l'edifici del CIFP Son Llebre. Es preveu que l'equip de Formació disposi de l'assessorament del Departament d'Educació del País Basc. 

EI CAN NEBOT

La comissió de serveis de director de l'EI Can Nebot és per a dos anys i es considera de difícil cobertura. Vegeu aquí l'esborrany de la convocatòria, que es publicarà properament al BOIB sense canvis substancials.

Nota de premsa de la Conselleria, AQUÍ.

dimecres, 15 de maig de 2019

El Plenari del CEIB aprova l'informe sobre la regulació dels requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil
Dimarts, 14 de maig es reuní el Plenari del CEIB amb el principal punt de l'ordre del dia d'aprovar si s'esqueia, l'Informe 4/2019 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil.

Es debateren les següents esmenes:
  • Introduir unes consideracions generals  en relació al document de la UE de 2013 que fa unes recomanacions  en el sentit d'incrementar la prioritat política relativa a l'educació i l'assistència de la primera infància i de considerar fonamental garantir l'accés de tots els infants a uns serveis d'educació infantil i atenció de la infància de qualitat. S'aprovà.
  • Es rebutjà la proposta inclosa a l'esborrany d'informe de la Disposició transitòria novena. El redactat quedà d'aquesta manera com al Projecte original sense canviar la "o" per una "i": Als centres que hagin sol·licitat autorització educativa o acreditin tenir llicència administrativa per acollir infants d'edats corresponents al primer cicle d'educació infantil abans de l'entrada en vigor d'aquesta modificació els serà d'aplicació. Des d'UOB Ensenyament defensàrem el text amb "o", ja que hauria representat tancar la porta a tots els centres que ara no són educatius, però que volen arribar a ser-ho. A més a més es refereix a condicions que s'han de complir abans de la data de publicació de la modificació del decret. 
  • S'accepta l'esmena amb el vot favorable d'UOB  en el sentit de preveure que la persona que exercesqui la direcció del centre hi ha d'estar adscrita a jornada completa i no a mitja, amb l'especificació que es refereix a jornada lectiva. L'objectiu que es persegueix és de garantir la màxima dedicació de directors o directores .
Segons el president, Pere Carrió, s'està implementant la Llei 15/2019 de 29 de març, que amplia la composició del Consell Escolar de les Illes Balears i modifica el procés d'elecció del president i del vicepresident. Tanmateix, transitòriament,  es continua amb la composició anterior mentre es fan les diferents passes i gestions per aconseguir aquesta major representativitat. 

Canvis com els derivats dels resultats de les Eleccions sindicals de desembre de 2018, la creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears i la creació de l'Assemblea  0-3 hauran de tenir el seu reflex en la nova composició del CEIB. Aquests i d'altres incorporacions no s'han d'allargar en el temps.

dimarts, 7 de maig de 2019

UOB acusa el PP, 'Ciudadanos' i 'Vox' de voler exterminar la llengua pròpia de les Balears


Circular 142/2019
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, acusa els partits del "trifatxito", PP, 'Ciudadanos' i 'Vox', de voler exterminar la llengua pròpia de les Balears a l'escola, com en temps d'en Franco. El mateix dia que la Conselleria d'Educació ha fet públic que el 45,3 % dels alumnes de 6è de primària té un nivell oral baix o molt baix de català, per només un 25,3% en el cas del castellà, el partit supremacista espanyol 'Ciudadanos' ha dit que permetrà que la nostra llengua quedi reduïda a un 10% de l'horari escolar, una amenaça que s'afegeix a les de PP i Vox, ja conegudes, d'imposar el castellà com a llengua vehicular.

L'extrema dreta espanyola, enlloc de preocupar-se per la manca de finançament estatal que ens ha duit al rècord de barracons i el dèficit d'escoles i docents, o pel fet que siguem la comunitat autònoma amb més alumnes immigrants, amb la necessitat d'inversió educativa extra que això implica, continua dominada per l'obsessió malaltissa contra la nostra llengua. Pel que es veu vol repetir el fracàs estrepitós de José Ramón Bauzá, que primer es va trobar amb un 70% de les famílies que elegien ensenyament en català i després va imposar el TIL, rebutjat a la manifestació històrica del 23 de setembre de 2013 i que li comportà una derrota electoral sense pal·liatius amb la pèrdua de 15 diputats.

Davant aquest nou perill d'involució neofeixista i ultraespanyolista, amb el caos consegüent que provocaria dins el centres educatius, UOB torna a fer una crida a pares, mares, alumnes i docents a acudir en massa a les urnes el proper 26 de maig, i a votar les formacions polítiques que defensin amb més fermesa l'autogovern i la normalització de la nostra llengua, a fi de garantir un futur per al nostre ensenyament de qualitat i en català.

Palma, 7 de maig de 2019

Fonts:

Recull de premsa
Diari de Balears:

Última Hora (8.5.2019):

dilluns, 6 de maig de 2019

Interins: cobrament de l'estiu 2019

Davant les consultes que ens arriben sovint al respecte, feim una recapitulació dels casos en què es poden trobar els interins substituts a l'hora de cobrar l'estiu:

1) RECONEIXEMENT DE JULIOL I AGOST A TOTS ELS EFECTES:
  • Es reconeix l'estiu sencer a tots els efectes als interins substituts que hagin ocupat una plaça 5,5 mesos i tinguin contracte a 1 de juny, sempre que el titular de la plaça no s'hagi incorporat durant el curs (disposició final vuitena de la la Llei 13/2017 de pressuposts generals de la CAIB per al 2018).
  • ATENCIÓ: Si vos trobau en el cas anterior, els interins substituts heu de presentar reclamació a la Conselleria perquè se vos estengui el contracte a 31 d'agost. Vos podem passar un model si ens escriviu a ensenyament@uob.cat.
  • Les interinitats de vacants sense titular de tot el curs tenen el contracte estès automàticament a 31 d'agost.
2) COBRAMENT D'INDEMNITZACIÓ 

dijous, 2 de maig de 2019

La Conselleria adjudica el servei tècnic de les TIC


La web Coordinació TIC informa del següent:

"1. SERVEI DE SUPORT TÈCNIC ALS CENTRES EDUCATIUS.

A partir del dia 15 d’abril de 2019, el Servei TIE disposa d'un nou servei d'assistència in-situ als centres docents el qual serà proveït per l'empresa NUNSYS. Cal assenyalar però que el procediment que han de seguir els centres per obrir incidències es manté com sempre, és a dir, mitjançant els formularis «Consultes i peticions de suport TIC» (http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/consultes-i-peticions-de-suport-tic) del portal coordinaciotic.ieduca.caib.es"

Recordam que des d'UOB havíem demanat informació al respecte.

UOB reclama que el Pla de Coeducació escolti els docents

Circular 141/2019

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama a la Conselleria que tingui present el col·lectiu de docents a l'hora de gestionar el Pla autonòmic de Coeducació, encara en fase d'elaboració. La direcció General d'Innovació i comunitat educativa, a l'hora d'introduir millores a través de l'Institut per a la convivència i l'èxit escolar, no ha consultat les agents de coeducació per tal de recollir aportacions, amb l'excepció d'alguna plataforma cívica.

Les docents agents de coeducació es demanen, primer, per què no han estat consultades. Segon, tampoc estan d'acord que el Pla s'hagi redactat sense consultar els centres. I tercer, per què el perfil dels coordinadors de coeducació que s'exigirà a partir de l'any qui ve només inclourà psicòlegs i pedagogs, quan hi ha molts docents de la branca de Socials i d'Humanitats formats, amb experiència i sensibilitzats amb un tema que exigeix un compromís voluntari i vocacional.

Des d'UOB reclamam no només que s'obri el perfil, sinó que aquestes persones estiguin formades sòlidament en coeducació. A més, demanam que es puguin coordinar amb les agents de coeducació que ja estan actives i en contacte amb la realitat del centre, i que es creïn comissions de coeducació que impliquin més docents.

Finalment, per tal de complir la Llei d'igualtat de dones i homes de 2016, tots els centres haurien de disposar d'un agent de coeducació, poder treballar en xarxa i establir tutories obligatòries i planificades a tots els nivells.

Reclamam que aquestes peticions siguin tingudes en compte per millorar les expectatives de la coeducació, un tema educatiu de vital importància per assolir la igualtat d'oportunitats i combatre la xacra de la violència de gènere.

Maó, 2 de maig de 2019